Головна
« Попередня Наступна »

4.4. Моделі визначення оптимального обсягу грошових коштів


Найбільш широко використовуваною в цих цілях є Модель Баумоля, який першим трансформував для планування залишку грошових коштів раніше розглянуту Модель ЕQQ. Вихідними положеннями Моделі Баумоля є сталість потоку витрачання грошових коштів, зберігання всіх резервів грошових активів у формі короткострокових фінансових вкладень і зміна залишку грошових активів від їх максимуму до мінімуму, рівного нулю.
Якби поповнення залишків грошових коштів за рахунок продажу частини короткострокових фінансових вкладень або короткострокових кредитів банку здійснювалося в два рази частіше, то розмір максимального та середнього залишків грошових коштів на підприємстві був би в два рази менше. Проте кожна операція з продажу короткострокових активів або отриманню кредиту пов'язана для підприємства з певними витратами, розмір яких зростає зі збільшенням частоти (або скороченням періоду) поповнення грошових коштів. Для економії загальної суми витрат по обслуговуванню операцій поповнення коштів слід збільшити період (або знизити частоту) цього поповнення. У цьому випадку відповідно збільшаться розміри максимального і середнього залишку грошових коштів. Однак ці види залишків грошових коштів доходів підприємству не приносять; більше того, зростання цих залишків означає втрату для підприємства альтернативних доходів у формі короткострокових фінансових вкладень. Розмір цих втрат дорівнює сумі залишків грошових коштів, помноженої на середню ставку відсотка по короткострокових фінансових вкладень (виражену десятковим дробом).
З урахуванням втрат розглянутих двох видів будується оптимізаційна Модель Баумоля, що дозволяє визначити оптимальну частоту поповнення та оптимальний розмір залишку грошових коштів, при яких сукупні втрати будуть мінімальними.
Модель Міллера-Орра являє собою ще більш складний алгоритм визначення оптимального розміру залишків грошових активів. Вихідні положення цієї моделі передбачають наявність певного розміру страхового запасу і певну нерівномірність у надходження та витрачання грошових коштів, а відповідно і залишку грошових активів.
 Мінімальна межа формування залишку грошових активів приймається на рівні страхового залишку, а максимальний - на рівні трикратного розміру страхового залишку.
Коли залишок грошових активів досягає максимального значення (верхньої межі свого "коридору"), зайві кошти (по відношенню до середнього залишку) переводяться в резерв, т. Е. Інвестуються в короткострокові фінансові інструменти. Аналогічним чином, коли залишок грошових активів досягає мінімального значення (нижньої межі свого "коридору"), здійснюється поповнення грошових коштів до середнього рівня за рахунок продажу частини короткострокових фінансових інструментів, залучення короткострокових банківських кредитів та інших джерел.
Незважаючи на чіткий математичний апарат розрахунків оптимальних сум залишків грошових активів обидві наведені моделі (Модель Баумоля і Модель Міллера-Орра) поки ще складно використовувати у вітчизняній практиці фінансового менеджменту з наступних причин:
- Хронічна нестача оборотних активів не дозволяє підприємствам формувати залишок грошових коштів у необхідних розмірах з урахуванням їх резерву;
- Уповільнення платіжного обороту викликає значні (іноді непередбачувані) коливання в розмірах грошових надходжень, що відповідно відображається і на сумі залишку грошових активів;
- Обмежений перелік звертаються короткострокових фондових інструментів і низька їх ліквідність ускладнюють використання в розрахунках показників, пов'язаних з короткостроковими фінансовими вкладеннями.
Питання для самоконтролю
1. Що таке грошовий потік?
2. Охарактеризуйте класифікацію грошових потоків.
3. За якими напрямками проводиться аналіз грошових потоків?
4. Які методи використовують для вимірювання грошових потоків?
5. Яка основна мета управління грошовими потоками?
6. Перерахуйте етапи політики управління грошовими потоками.
7. Що являє собою процес планування і прогнозування грошових потоків?
8. Які моделі використовують для визначення оптимального залишку грошових коштів?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

4.4. Моделі визначення оптимального обсягу грошових коштів

 1. . Банк моделей
   це набір математичних моделей, сприяють прийняттю оптимальних маркетингових рішень, що враховують взаємні зв'язки змінних і тому дозволяють передбачити наслідки прийнятих рішень. Математичні моделі відображають в символах реальні процеси і явища. Банк моделей може містити модель системи ціноутворення, модель вибору місця розташування, модель комплексної реклами,
 2. Моделі управління грошовими коштами:
   · Баумоля, · Міллера-Орра, · Стоуна, · Моделювання грошових потоків методом Монте-Карло. Оптимальний залишок грошових коштів за моделлю Баумоля можна отримати з наступної формули: C max = (5) де C max - оптимальний залишок грошових коштів на рахунках; Т - загальний попит на готівку за період; b - фіксовані трансакційні витрати від продажу ліквідних цінних паперів; i -процентна
 3. Провал на ринку
   відхилення реального результату, отриманого на ринку, від оптимального, розрахованого за допомогою проектної моделі. П. нар. свідчить про необхідність прийняття конкретних заходів щодо оптимального розміщення товарів і ресурсів. Найбільш типові причини П. нар .: (1) відміну фактичних умов від використаних в проектній моделі; (2) низька конкурентоспроможність товарів, що не забезпечує
 4. Податок на прибуток
   Одне з перших додатків теорії асиметричної інформації - аналіз оптимального механізму прибуткового податку (виконаний Міррліс ще в 1970е рр.). Агенти відрізняються вродженими здібностями до виробництва і отриманню доходу. Втім, здатності відомі лише агентам, але не розробникам системи прибуткового оподаткування. Розробники максимізують деякуфункцію громадського
 5. 6. ВИСНОВОК
   У даній роботі розглянуто комплекс механізмів фінансування проектів інноваційного розвитку фірм. Цей комплекс включає: механізми самостійного фінансування (див. Третій розділ цієї роботи), механізми розподілу інвестицій, механізми повернення інвестицій, механізми змішаного фінансування (четвертий розділ), механізми розподілу витрат, механізми розподілу доходу
 6. 2.6.2 ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БАНКУ
   Найважливішим завданням управління банком є ??завдання управління його активами і пасивами з метою максимізації прибутковості і надійності (мінімізації ризику). У проблемі управління банківськими активами і пасивами можна виділити кілька аспектів, головними з яких є організаційний (оптимізація організаційної структури управління активами і пасивами, розподіл відповідних функцій
 7. Як забезпечити оптимальне співвідношення грошових средствдля поточних розрахунків з партнерами та легкореалізуемихценних паперів?
   Розглянемо, як відбувається визначення необхідної величини продажу цінних паперів при виникненні потреби в грошових коштах, якщо компанія вибрала консервативну або помірну політику. Найбільш відома модель - модель урівноваження грошових коштів і легко реалізованих цінних паперів ВА T (Baumol-Allais- Tobiri). У російській літературі вона звичайно називається моделлю Баумоля. Планування
 8. Вправи
   1. Компанія ABC є підприємством оптової торгівлі, працюючим з виробничими підприємствами. Вона продає ремені для двигунів певної моделі. Ремені замовляються у декількох виробників. Стандартний розмір партії ременів - 1000 шт., Кожне замовлення коштує 1200 руб. Середній обсяг попиту на ремені становить 20000 шт. на місяць, а питомі витрати з утримання запасів - 3 руб. на один
 9. Некооперативного модель розподілу ресурсу
   Розглянемо спочатку модель розподілу ресурсу, в якій коаліційний взаємодія агентів відсутня. Звичайно передбачається, що сума точок піку рр більше наявного у центру кількості ресурсу, тобто є дефіцит ресурсу. Зрозуміло, що при цьому одночасно всі агенти не можуть отримати ресурс в бажаному ними обсязі. Агенти починають маніпулювати своїми заявками, тобто починають
 10. 3.3. Моделі фінансового планування
   Моделі фінансового планування спрямовані на виявлення основних фінансових взаємозалежностей. Традиційно розглядаються три групи моделей: моделі беззбитковості (операційної та фінансової), моделі загальнокорпоративних залежностей (наприклад, мо-дель Дюпона), моделі побудови прогнозної фінансової звітності й комп'ютерні
 11. Моделі життєвого циклу проектів
   Прийнято класифікувати моделі життєвого циклу проекту у сфері високих технологій на два типи: прогнозирующий і адаптивний [15]. До прогнозуючого типом моделей відносяться проекти з детальним планом досягнення декларованих цілей і підцілей. До моделей здійснення плану робіт з адаптивним життєвого циклу відносяться проекти із заздалегідь передбаченими можливостями змін в ході процесу
 12. 9.6. Планування і управління готовою продукцією (модель виробництва партії продукції)
   Модель виробництва партії продукції. У попередніх розділах розглядалися моделі «управління запасами», в яких передбачалося, що використання запасів відбувалося після того, як весь обсяг товарів був отриманий (вироблено). Таким чином, максимальний обсяг запасів на складі збігався з обсягом замовлення. Характерні ситуації, адекватні такої моделі, представлені у торговельній діяльності.
 13. Моделі агентських витрат
   Проблема агентських відносин розглянута в темі № 1. Один із способів вирішення основних агентських конфліктів і зниження супутніх їм витрат - рішення по структурі капіталу. Моделі агентських витрат розробили М. Дженсен, У. Меклінг, Е. Фама та ін. Згідно агентськими моделям, збільшення позикового капіталу: Приводить до зростання витрат банкрутства і агентських витрат боргового
 14. Акселератор
   - Модель, в якій обсяг капітальних вкладень залежить від зміни обсягу виробництва. Актив - власність фірми в грошовому
 15. 2.2. Постановка задачі та обговорення моделі
   Після введення основних понять і визначення графа ПР ми в змозі чітко поставити завдання оптимального розподілу ресурсів. Завдання. Задана мережева модель комплексу з n операцій, в яку входить: мережний графік; граф ПР; матриця || JiJ ||, де Jij - час переміщення ресурсів з i-й операції на j-ю; залежність wi = fi (ui) швидкості виконання i-ої операції від кількості ресурсів
 16. Визначення оптимального рівня грошових коштів.
   Грошові кошти підприємства включають в себе: гроші в касі і на розрахунковому рахунку. Грошовим коштам властива абсолютна ліквідність. Однак ціна ліквідності збільшується в міру того, як зростає запас грошових коштів. Перед фінансовим менеджером стоїть завдання визначити розмір запасу коштів виходячи їх того, щоб ціна ліквідності не перевищила маржинального процентного доходу по
 17. 3.2. ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ
   Апарат диференціальних рівнянь і оптимального управління давно і успішно використовується для побудови моделей розвитку складних систем [37, 40, 63]. Справжній розділ присвячений формулюванні і дослідженню динамічної моделі зміни технологій, в рамках якої ставиться завдання вибору інноваційної політики [66, 67] (в які моменти часу починати розробку та / або впровадження тієї чи іншої нової
 18. Як повинна змінюватися оптимальна величина заказапрі зміні обсягу продажів?
   Цікаво, що при збільшенні обсягу витрати матеріалів оптимальний розмір замовлення зростає не пропорційно зміні обсягів витрати, а в меншій мірі. Приклад. Нехай організація щорічно закуповує НЕ 3500 м3, а 7000 м3. Всі інші параметри закупівлі зберігаються. Тоді EOQ = yj2 | 15.000 - 7000 / 0,3 | 2 000 = 590 м3. Таким чином, головний висновок моделі EOQ. оптимальний розмір замовлення і середній
 19. Нормативні операційні економіко-математичні моделі
   служать для знаходження оптимальних і наближено оптимальних рішень У процесі використання системного аналізу не обов'язково прагнути до послідовного виконання всіх без винятку дванадцяти етапів і тим більше до обов'язкового використання інструментальних засобів, приве-денних на малюнку 1. В одних випадках буває досить одного лише аналізу проблеми, в інших - мова йде лише про