ЗМІСТ:
Безбородова Т. І .. Аналіз фінансової звітності, 2008
Викладання дисципліни «Аналіз фінансової звітності» здійснюється виходячи з вимог, пропонованих до рівня і якості базової фахової підготовки економістів за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». У процесі освоєння програми курсу АФО ставляться конкретні завдання:
-раскритіе інформаційно- аналітичних можливостей діючих видів фінансової звітності;
систематизація показників звітності, обґрунтування доцільності їх використання для об'єктивної оцінки динаміки розвитку організації, її структурних підрозділів і сегментів ринку;
-Розробка організаційно - методичних підходів до проведення аналізу даних фінансової звітності.
Тема 1. Теоретико - методичні та методичні основи аналізу фінансової звітності
Тема 2. Аналіз активів, капіталу і зобов'язань за даними бухгалтерського балансу
Тема 3. Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів діяльності організації за даними звіту про прибутки і збитки
Аналіз та оцінка власного капіталу за даними звіту обізмененіях капіталу
Тема 5. Аналіз грошових потоків за даними звіту про рух грошових коштів
Тема 6. Аналіз інформації, представленої в поясненнях фінансової звітності
Тема 7. Аналіз сегментарної звітності
Тема 8. Аналіз консолідованої фінансової звітності
Аналіз податкової звітності
Тема 10. Аналіз статистичної звітності
Тема 11. Аналіз фінансової звітності організації, складеної за МСФЗ
Тема 12. Комплексна оцінка діяльності організації з даннимфінансовой звітності
Тема 13. Використання фінансової звітності в розробці бізнес - планів організації

Книги та підручники з дисципліни Фінансовий аналіз:

 1. Чернов В. А .. Аналіз фінансових результатів 2010 - 2010 рік
 2. Кольцова І. В., Рябих Д. А .. Практика фінансової діагностики та оцінки проектів. Науково-практичний посібник, Москва-Санкт-Петербург-Київ, Вільямс, 2009 409 с. - 2009 рік
 3. Ронова Г. Н., Ронова Л. А .. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: Учебно- методичний комплекс. - М .: Изд. центр ЕАОІ.2008. - 240 с. - 2008
 4. Какку Л. А., Кошова І. П .. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: ВД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2 007. - 288 с. - (Професійну освіту). - 2007
 5. Л. С. Богданова, Є. Ф. Ляшко, В. П. Махітько. Фінансово-економічний аналіз в авіабудуванні: навчальний посібник Л. С. Богданова, Є. Ф. Ляшко, В. П. Махітько. - Ульяновск: УлГТУ, +2006. - 188 с. - 2006 рік
 6. І. А. Жулега. Методологія аналізу фінансового стану підприємства: монографія І. А. Жулега; ГУАП. - СПб., 2006. - 235 с .: ил. - 2006 рік
 7. Е. А. СОБОЛЕВА, І. І. СОБОЛЄВ. ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРФІРМИ - 2006 рік
 8. О. В. Єфімова, М. В. Мельник. Аналіз фінансової звітності: навч. посібник для студентів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси і кредит», «бухгалт. облік, аналіз і аудит О. В. Єфімова, М. В. Мельник. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Изд-во ОМЕГА-Л, 2006. - 408 с: табл. - (Вища фінансова освіта / Фінансова акад. При Уряді РФ). - 2006 рік
 9. Гогине Г. Н .. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Г. Н. Гогоне, О. А. Філіппова; філ. НОУ ВПО «Сага» у м Тольятті. - Самара: Сам ар. гуманно. акад., 2006 -300 с. - 2006 рік
 10. Банк В. Р., Банк С. В., Тараскнна А. В .. Фінансовий аналіз: навч. допомога. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 344 с. - 2006 рік
 11. Шаповал А. Б .. Математичні методи фінансового аналізу: Портфельний аналіз, моделі ціноутворення, похідні фінансові інструменти. - М .: Фінансова академія при Уряді РФ, кафедра "Математика і фінансові додатки", 2005. - 47 с. - 2005 р
 12. В. В. Бочаров. КОМПЛЕКСНИЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ - 2005 р
 13. Недосекін Ф. О., Безсонов Д. Н., Лукашев А. В .. Зведений фінансовий аналіз російських підприємств за 2000 - 2003 р.р. - 2003
 14. Ронова Г. Н .. Аналіз фінансової звітності. / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - М., 2 003. - 156 с. - 2003
 15. Бернстайн Л. А .. Аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація: Пер. з англ. / Наук. ред. перекладу чл.-кор. РАН І. І. Єлісєєва. Гол. редактор серії проф. Я. В. Соколов. - М .: Фінанси і статистика, 2 003. - 624 е. - 2003
 16. Савчук Володимир Павлович. Фінансовий аналіз діяльності підприємства (міжнародні підходи) 2002 - 2002 рік
 17. Сьомушкіна Н. В .. Керівництво по вивченню дисципліни "Фінансовий аналіз" / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики, М., 2001- 23 с. - 2001 рік
 18. Т. Г. Вакуленко, Л. Ф. Фоміна. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прінятіяуправленческіх рішень. - СПб .: "Видавничий домГерда" 2001,288с. - 2001 рік
 19. Дебок Г., Кохонен Т .. Аналіз фінансових даних за допомогою самоорганізованих карт / Пер. з англ.-М .: Видавничий Дім «АЛЬПІНА», 2001. - 317 с. - 2001 рік
 20. Шеремет АД., Сайфул Р. С., Негашев Є. В .. Методика фінансового аналізу. - М /. ИНФРА-М, 2 000. - 208 с. - 2000 рік