« Попередня Наступна »

2. Аналіз ліквідності комерційного банку

 Сьогодні у зв'язку з серйозними проблемами на макроекономічному рівні, прояв-ляющую в кризі виробництва, платіжному кризі, інфляції, підтримка ліквідності комерційними банками значно ускладнюється. Для того, щоб в постійно мінливих умовах комерційний банк міг стабільно і ефективно функціонувати, керівництво банку має приділяти велику увагу аналізу показників діяльності банку і проведених операцій.
Проведення фінансового аналізу в банку має величезне значення, бо на підставі його результатів керівництво оцінює існуючу і розробляє перспек-тивне політику банку, визначає ефективність окремих видів операцій і планує розвиток їх нових видів. Таким чином, виходячи з результатів фінансового аналізу керівництво банку розробляє заходи щодо зміцнення фінансового стану банку.
Аналіз ліквідності дозволяє виявити потенційні і реальні тенденції, сві-детельствам про погіршення ліквідності балансу банку, провести аналіз факторів, що викликали розвиток негативних тенденцій, і вжити відповідних заходів щодо коригування ситуації.
Можна виділити наступні основні цілі аналізу банківської ліквідності:
Визначення факторів, що викликають негативні тенденції в ліквідності банку, і зведення їх впливу до мінімуму;
Уточнення системи, що розраховується оціночних коефіцієнтів, виявлення можливих недоліків при розрахунках і усунення даних проблем;
Виявлення реальних або потенційних негативних тенденцій погіршення ліквідності балансу банку і прийняття відповідних заходів щодо їх зміни;
Формування аналітичних матеріалів про стан ліквідності банку;
Вироблення рекомендацій щодо управління банком і визначення стра-тегии розвитку з урахуванням результатів аналізу.

Основним джерелом інформації для аналізу банківської діяльності, найбільш комплексно її характеризує, є баланс банку. За допомогою аналізу балансових даних фінансовий аналітик може зробити висновки про реалізацію основних цільових установок, показниках прибутковості та ризикованості його операцій, збалансованості активних і пасивних операцій, а також про виконання законодавчо встановлених нормативів діяльності банку. Аналіз показників ліквідності також базується на інформації, одержуваної при аналізі балансу банку.
До справжнього моменту в Росії, на жаль, ще не вироблено єдиного підходу до аналізу ліквідності банку. Однак постійно відбувається розробка нових і вдосконалення-шенствование вже існуючих методик її аналізу.

 Незважаючи на відмінності в конкретних методиках, основні напрямки та етапи аналізу ліквідності єдині, і можуть бути сформульовані наступним чином (див. Рис. 8.2).


 СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ АКТИ СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ пасія ВВВ ВВВ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ управління активами і пасивами


 Мал. 8.2. Основні етапи аналізу ліквідності банку
Розглянемо основні етапи аналізу ліквідності в банку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2. Аналіз ліквідності комерційного банку

 1. V етап. Вироблення рекомендацій для подальшого управління ліквідністю
   Заключним і найбільш важливим етапом аналізу ліквідності банку є підведення підсумків за всіма вищезазначеними поверхах аналізу, підготовка аналітичних матеріалів про позитивні і негативні сторони діяльності банку, структурі та збалансованості його активів і пасивів, кількісних і якісних показниках ліквідності, вироблення рекомендацій для подальшого управління
 2. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Що таке ліквідність і яка її роль у діяльності комерційного оанка / Що таке платоспроможність банку і в чому відмінність змісту категорій «ліквідність» і «платоспроможність»? Дайте визначення ризику ліквідності, виділіть його складові і розкрийте механізм впливу на фінансову стійкість комерційного банку. Який взаємозв'язок існує між показниками ліквідності, прибутковості
 3. Найбільш ліквідні активи
   - Група активів, частка яких повинна підтримуватися банком на достатньому рівні для безперебійного здійснення операцій. При цьому необхідно враховувати той факт, що досягнення високої ліквідності суперечить досягненню більш високої прибутковості. Таким чином, найбільш раціональна політика комерційного банку з підтримки ліквідності полягає у досягненні оптимального поєднання
 4. Зміст
   Введення Лекція 1. Роль банків в нагромадженні й мобілізації позичкового капіталу. Структура кредитної системи Лекція 2. Комерційний банк, принципи діяльності та функції, порядок створення і ліквідації Лекція 3. Нормативно-правова основа діяльності комерційного банку. Контроль і регулювання діяльності комерційного банку Лекція 4. Звітність комерційних банків перед банком Росії.
 5. Питання для самоперевірки
   Що включається в сукупність доходів комерційних банків? Які основні статті витрат банка9 Що входить в поняття «балансова (валова) прибуток банку»? Як визначити чистий прибуток комерційного банка9 Що таке ліквідність активів банку і за якими економічними ознаками оцінки балансу комерційний банк вважається
 6. Основні етапи проведення аналізу ліквідності балансу
   Для проведення аналізу ліквідності балансу необхідно: 1) Згрупувати активи підприємства за ступенем їх ліквідності; 2) Розташувати згруповані активи у порядку убування ліквідності; 3) Згрупувати зобов'язання підприємства за термінами їх погашення; 4) Розташувати згруповані зобов'язання у порядку зростання термінів їх погашення; 5) Порівняти розміри активів і зобов'язань
 7. Фінансовий стан компанії: аналіз і оцінка ліквідності (ризик втрати ліквідності)
   Фінансовий стан компанії: аналіз і оцінка ліквідності (ризик втрати
 8. Коефіцієнти ліквідності
   Ця категорія коефіцієнтів дозволяє провести аналіз активів та їх джерел на короткостроковому періоді часу. Під ліквідністю активу розуміють його здатність трансформуватися в грошові кошти за певний період часу. Чим коротше часовий проміжок трансформації, тим вище ліквідність активу. Розрізняють поняття ліквідності конкретного активу і ліквідності корпорації. Під ліквідністю
 9. Аналіз відносних показників, коефіцієнтів
   Використання розрахункових коефіцієнтів для аналізу комерційної діяльності підприємства, ліквідності і цінних паперів компанії з плином часу і для порівняння даних з даними про інших
 10. структурний аналіз активів банку.
   Структурний аналіз активів. Для того, щоб банк міг щодня відповідати за своїми зобов'язаннями, структура його активів повинна відповідати якісним вимогам ліквідності. З цією метою всі активи банку розбиваються на групи за ступенем ліквідності, а потім визначається питома вага кожної групи, що дає оцінку ступеня ліквідності