« Попередня Наступна »

8.4. Банківський нагляд Республіки Білорусь, його сутність і зміст


ВСТУП
1 ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
1.1 Національний банк і його роль в банківській системі
1.2 Функції Національного банку
2 БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД
2.1 Організація банківського нагляду
2.2 Практика банківського нагляду
3 Шляхи вдосконалення банківського нагляду в Республіці Білорусь
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 У главе1, на основі вивчення підручників і навчальних посібників, нормативно-правової документації дається характеристика Національного банку, і визначається його роль в банківській системі. Характеризуються цілі та завдання організації Національного банку, його статус.
 Розглядаються функції та операції центрального банку.
 У главі 2 дається характеристика порядку організації банківського нагляду як форми державного регулювання, його цілі, завдання та функції. Розглядається еволюція банківського нагляду, принципи і органи банківського нагляду. Аналізується представлений статистичний матеріал, що характеризує результати банківського нагляду.
 У розділі 3, на основі вивчення та аналізу періодичної преси, міжнародного досвіду формулюються заходи щодо вдосконалення діяльності органів банківського нагляду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

8.4. Банківський нагляд Республіки Білорусь, його сутність і зміст

 1. Орієнтовна тематика курсових робіт
   Причини появи грошей і їх функції. Сутність грошей. Електронні гроші. Роль грошей в ринковій економіці. Історичні види грошей, їх розвиток і особливості. Організація готівково-грошового обороту в Республіці Білорусь. Платіжні системи, їх елементи. Особливості та шляхи розвитку платіжної системи Республіки Білорусь. Перспективи розвитку банківських операцій і послуг в Республіці Білорусь. Форми
 2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   Поняття і показники економічного зростання. Охарактеризуйте зростання економіки Республіки Білорусь за три попередніх роки. Охарактеризуйте типи економічного зростання. Який тип економічного зростання є найбільш кращим? Джерела економічного зростання. Чим відрізняються фактори та джерела економічного зростання? Які виділяють моделі економічного зростання? Сутність моделей
 3. 12.2. Національний банк Республіки Білорусь
   Становлення Національного банку Республіки Білорусь як центрального банку -першого рівня вітчизняної банківської системи - пов'язано з прийняттям у грудні 1990 р законів «Про Національний банк Республіки Білорусь» та «Про банки і банківську діяльність в Республіці Білорусь». У результаті на базі Білоруського республіканського банку Держбанку СРСР було створено Національний банк Республіки Білорусь,
 4. Теми курсових робіт з курсу «Теорія фінансів» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»
   Сутність і функції фінансів. Фінансові ресурси держави. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями. Фінансова система Республіки Білорусь. Фінансова політика Республіки Білорусь на сучасному етапі. Фінансовий механізм і питання його вдосконалення. Фінансові важелі, стимули, нормативи. Управління фінансами та проблеми його вдосконалення в умовах ринкової
 5. Питання до заліку
   Необхідність і сутність грошей. Функції грошей. Поняття грошового обороту. Рух товару як основа грошового обороту. Безготівковий грошовий оборот і його значення. Розрахунки платіжними вимогами і дорученнями. Розрахунки чеками. Розрахунки акредитивами. Розрахунки за допомогою векселів. Розрахунки банківськими пластиковими картками. Міжбанківські розрахунки. Міжнародні розрахунки. Готівково-грошовий
 6. 8.2. Проблеми та перспективи розвитку ринку страхових послуг
   ВСТУП 1 Історія становлення і розвитку страхового ринку в Республіці Білорусь 1.1 Історія розвитку страхового ринку 1.2 Страхування як сфера бізнесу 1.3 Поняття страхового ринку та його суб'єкти 2 Аналіз розвитку та формування страхового ринку Республіки Білорусь 2.1 Формування і розвиток страхового ринку в Республіці Білорусь 2.2 Просування страхових продуктів на ринку 3 Шляхи
 7. ЛІТЕРАТУРА
   Концепція соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь до 2015 р Мн., 2001. Сучасна система світогосподарських зв'язків і економіка Республіки Білорусь. Мн., 1997. Ельянов А. Я. Країни, що розвиваються в міжнародному поділі праці // МЕіМО, 1995. №
 8. Вступ
   Навчальний курс «Гроші, кредит, банки» розкриває суть і роль грошей і кредиту в національній економіці. Особлива увага приділяється нового осмислення теорії і практики управління грошовими потоками і відносинами в сучасних умовах. При вивченні курсу будуть визначені гроші і кредит як економічні категорії, проаналізовано сутність і функції грошей і кредиту, їх використання для
 9. Зміст
   Введення 1. Сутність і функції грошей 1.1. Причини появи грошей 1.2. Сутність грошей, їх функції 2. Емісія і випуск грошей в господарський оборот 2.1. Поняття емісії та випуску грошей 2.2. Грошова маса і грошова база 2.3. Емісія безготівкових грошей, банківський мультиплікатор 2.4. Готівково-грошова емісія 3. Платіжна система 3.1. Поняття «платіжна система». Елементи й види платіжних
 10. Контрольні питання до теми №3
   Охарактеризуйте особливості бюджетного устрою унітарних і федеративних держав. Дайте визначення поняття «консолідований бюджет». Що таке бюджетна система? Назвіть ланки бюджетної системи Республіки Білорусь. Перелічіть і поясніть основні принципи побудови бюджетної системи Республіки Білорусь. У чому полягає принцип самостійності, і як він реалізується на практиці?
 11. 6. Орієнтовна тематика курсових робіт з предмету «Гроші, кредит, банки»
   Гроші як економічна категорія. Ринок цінних паперів в Республіці Білорусь, стан та перспективи розвитку. Розвиток грошових відносин в ринковій економіці. Система безготівкових розрахунків, шляхи її вдосконалення в сучасних умовах. Обіг готівки: проблеми і перспективи. Організація безготівкових розрахунків в Республіці Білорусь.
 12. 5. Орієнтовна тематика курсових робіт за фахом для студентів 3 курсу (денного відділення) і 4 курсу (заочного відділення)
   Сутність і функції фінансів. Фінансові ресурси держави. Взаємозв'язок фінансів з економічними законами та іншими економічними категоріями. Роль і місце фінансів у регулюванні економіки. Фінансова система Республіки Білорусь. Фінансова політика Республіки Білорусь на сучасному етапі. Фінансовий механізм і питання його вдосконалення.
 13. 20. Органи управління фінансами та їх функції.
   Основні групи органів управління фінансами. Органи загального управління фінансами, їх функції. Органи оперативного управління фінансами. Основні завдання та функції Міністерства фінансів Республіки Білорусь, Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь. Органи галузевого управління фінансами. Удосконалення системи управління фінансами. 21. Міністерство фінансів Республіки Білорусь -
 14. ЛІТЕРАТУРА
   Комплексна система заходів щодо соціального захисту населення Республіки Білорусь на 2000-2005 рр. Мн., 2000. Ксенофонгп. Спогади про Сократа. М., 1993. Ч. 2. Курс економічної теорії / За ред. М. Н. Чепуріна, Е. А. Кисельової. Кіров, 1999. Основи ринкової економіки. Національна економіка в цілому. М "1991. Кн. 2. Послання президента Республіки Білорусь Національним зборам Республіки Білорусь.
 15. Довнар Ю. П .. Банківське право. Загальна частина / Ю. П. Довнар. .- 2-е вид., Перераб. і доп. - Мінськ: Амалфея, +2007. - 336 с., 2007
 16. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   У якому розділі платіжного балансу відображається рух позичкового капіталу, пов'язане з міжнародними кредитами? Назвіть основні цілі зовнішнього запозичення. Як можна класифікувати весь масив зовнішніх позик? Назвіть макроекономічні передумови організації зовнішнього запозичення Республіки Білорусь. Які порівняльні переваги іноземних позик для Республіки Білорусь? Які
 17. 8.3. Співпраця Міжнародного валютного фонду та Республіки Білорусь
   Введення 1 Роль Міжнародного Валютного Фонду в світовій економіці 1.1 Цілі, завдання Міжнародного Валютного Фонду 1.2 Механізм кредитування Міжнародного Валютного Фонду 2 Розвиток співробітництва Міжнародного Валютного Фонду та Республіки Білорусь 2.1 Форми співробітництва Міжнародного Валютного Фонду та Республіки Білорусь 2.2 Позиція Міжнародного Валютного Фонду в процесі