Головна
« Попередня Наступна »

Грошові нагромадження

 органів державної влади та місцевого самоврядування утворюються за рахунок доходів і надходжень поточного фінансового року, не використаних в ході виконання відповідного бюджету або державного позабюджетного фонду і призначених для фінансування видатків у наступні періоди. Грошові нагромадження органів державної влади та місцевого самоврядування проявляються у формі залишків коштів на рахунках бюджетів або державних позабюджетних фондів на початок фінансового року, що враховуються після завершення операцій з прийнятим грошовими зобов'язаннями минулого року.
 Залишки коштів вилученню не підлягають і можуть використовуватися органами державної влади та місцевого самоврядування на покриття внутрішньорічних касових розривів протягом наступного року, направлятися на фінансування дефіциту бюджету або державного внебюджет-
ного фонду в черговому фінансовому році, розміщуватися в боргові зобов'язання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Грошові нагромадження

 1. Тема 5. Грошовий оборот. Його зміст і структура.
   Особливості грошового обороту при різних моделях економіки. Поняття грошового обороту. Канали руху грошей (безготівкових та готівкових). Співвідношення понять «грошовий оборот», «платіжний оборот», «грошово-платіжний оборот», «грошовий обіг». Взаємозв'язок складових частин грошового обороту.
 2. Сучасний тип грошових систем
   В основі сучасних грошових систем знаходиться ряд принципів відповідно до яких держава організовує грошову систему. Принципи: централізоване управління грошовою системою; прогнозне планування грошового обороту; кредитний характер грошової емісії; комплексне використання інструментів грошово-кредитного регулювання; здійснення нагляду та контролю за грошовим обігом;
 3. Тема 3. Грошові і платіжні системи
   Поняття грошової системи та її елементи. Загальні і специфічні риси грошової системи як форми організації грошового обороту в державі. Форми грошового обороту, його типи та грошові стандарти. Сучасні характеристики організації грошового обороту в країнах ринкової економіки. Необхідність і сутність грошових реформ і їх форми. Грошова реформа і платіжна система України, її ознаки.
 4. Грошова реформа
   глибоке перетворення грошової системи країни, проведене державою у зв'язку з розладом грошового обігу і з метою зміцнення національної валюти, стабілізації грошової одиниці. Основні види грошових реформ: повна або часткова заміна грошових знаків з випуском грошей нового зразка при збереженні їх номінальної вартості; деномінація у вигляді укрупнення грошових одиниць; деномінація
 5. Тема 7. Готівково-грошовий обіг і його організація. Грошова система
   Поняття готівково-грошового обороту. Схема готівково-грошових потоків в господарстві. Принципи організації готівково-грошового обороту. Поняття грошової системи країни. Генезис розвитку грошових систем. Грошова система адміністративно-командної економіки. Характеристика грошової системи країн з ринковою економікою. Стан та перспективи розвитку грошової системи в Російській Федерації.
 6. Сталий грошовий обіг
   стан обороту грошових коштів, характеризуемое відповідністю товарної і грошової маси, наявністю грошей в обігу в кількості, необхідному законом грошового
 7. 1.2.4. Типи грошових систем
   Грошова система - форма організації грошового обігу в країні, що склалася історично і закріплена національним законодавством. Грошові системи сформувалися в 17-18 століттях, але окремі елементи з'явилися в більш ранній період. Тип грошової системи залежить від того, в якій формі функціонують гроші (або як знаки вартості, або як товар - загальний еквівалент). У зв'язку з цим
 8. Тема 1. Грошовий обіг у РФ.
   1. Грошова маса і грошова база. 2. Грошова емісія. Регулювання Банком Росії грошового обігу. 3. Валютний курс і операції на валютному ринку. Метою вивчення даної теми є розкриття змісту та форм грошового обігу. В рамках першого питання дається визначення грошових потоків в економіці та описується методика обчислення грошових агрегатів РФ, виявляється склад
 9. Ключові термін
   грошова система грошова одиниця забезпечення грошових знаків емісійний механізм касова дисципліна платіжна дисципліна інструменти грошово-кредитної політики біметалізм монометалізм девізи кредитні гроші електронні гроші номіналістіческая теорія металлістіческая теорія кількісна теорія грошова реформа девальвація нуліфікації ревальвація деномінація
 10. Контрольні запитання до розділу 1.
   Дайте порівняльну характеристику визначень грошово-кредитної політики різних авторів. Які цілі грошово-кредитної політики? Що таке грошово-кредитне регулювання? Охарактеризуйте елементи системи грошово-кредитного регулювання. Чи є обмеження обсягу грошової маси в обігу і збільшення золото-валютних резервів достатнім для забезпечення економічного зростання в
 11. Грошова одиниця
   встановлений законодавчому порядку грошовий знак, що служить для порівняння і вираження цін усіх товарів і послуг, що є елементом грошової
 12. Релевантні грошові потоки
   Одним з важливих кроків у аналізі грошових потоків є відбір тих. які слід включати в оцінку проекту (релевантні грошові потоки) - і тих. які не слід включати. Релевантні грошові потоки - це, перш за все грошові потоки, виникнення яких пов'язане з реалізацією проекту. Іншими словами грошовий потік проекту визначається як різниця між загальними грошовими потоками
 13. 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА.
   Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених по окремих інтервалах розглянутого періоду часу надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю, рух яких пов'язане факторами часу, ризику і ліквідності. Класифікація грошових потоків підприємства за основними ознаками: 1. за масштабами обслуговування господарського
 14. 21.1. Грошова маса, попит і пропозиція грошей. Грошовий ринок
   Питання цієї теми присвячені характеристиці грошового ринку, кредитного механізму, проблемам перебудови банківської системи, становленню вексельного ринку, розвитку ринків кредитних ресурсів та цінних паперів. Найважливішою складовою частиною фінансового ринку виступає грошовий ринок. Щоб зрозуміти механізм функціонування грошового ринку, треба познайомитися з його складовими, найважливішою з яких