Головна
« Попередня Наступна »

Економетричне прогнозування

 засноване на принципах економічної теорії та статистики: розрахунок показників прогнозу здійснюється на основі статистичних оціночних коефіцієнтів при одній або кількох економічних змінних, що виступають як прогнозних факторів; дозволяє розглянути одночасна зміна кількох змінних, що впливають на показники фінансового прогнозу. Економетрі- ческие моделі описують з певним ступенем імовірності динаміку показників залежно від зміни факторів, що впливають на фінансові процеси.
 При побудові економет- рических моделей використовується математичний апарат регрес-
сійного аналізу, що дає кількісні оцінки усереднених взаємозв'язків і пропорцій, що склалися в економіці протягом базисного періоду. Для отримання найбільш надійних результатів економіко-математичні методи доповнюються експертними оцінками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Економетричне прогнозування

 1. Питання для обговорення
   Поясніть, чому побудова систем економетричних рівнянь важливо в економічних дослідженнях? У чому подібність і відмінність моделей економетричних рівнянь з простими моделями множинної регресій? Наведіть приклади економічних процесів і явищ, які можуть бути описані системами незалежних, рекурсивних і взаємозалежних рівнянь. Чому необхідно перетворювати структурну
 2. Завдання
   Завдання 1. Перевірте, ідентифікується Чи економетрична модель: Yi = bi2y2 + bi3 уз + aiiXi + ai2X2; Y2 = b2iyi + a2iXi + a22X2 + a23X3; Y3 = b3iyi + b32y2 + a3iXi + a33X3 + a34X4. Завдання 2. Перевірте, ідентифікується Чи економетрична модель: Yi = bi2y2 + bi3 y3 + aiiXi + ai2X2; Y2 = b2iyi + a22X2 + a23X3; Y3 = b3iyi + b32y2 + a3iXi + a33X3 + a34X4. Завдання 3. Перевірте, кожне рівняння системи
 3. Економетрична модель
   - Ймовірносно - статистична модель, що описує механізм функціонування економічної або соціально - економічної
 4. Ендогенні змінні моделі
   - Змінні, значення яких формуються в процесі і всередині функціонування аналізованої соціально - економічної системи в істотній мірі під впливом екзогенних змінних і у взаємодії один з одним. У економетричному моделюванні є предметом
 5. ПЕРЕДМОВА
   Більшість нових методів в економіці засноване на економетричних моделях. Їх неможливо навчитися використовувати без знання економетрики. Читання сучасної економічної літератури також припускає гарну економетричну підготовку. Економетрика пов'язує економічну теорію, прикладні економічні дослідження і практику. Вона дає методи оцінки параметрів моделей мікро- і
 6. Опис курсу
   Курс служить введенням в принципи сучасного мистецтва економетричного оцінювання та побудови статистичних висновків (инференции) як для крос-даних, так і для часових рядів. Незадоволеність точним підходом змушує нас розглянути дві альтернативи: асімтотіческій і бутетраповекій підходи. Після вивчення важливих економетричних тонкощів обох підходів, курс концентрується на
 7. Методи фінансового прогнозування
   1. Математичного моделювання. Дозволяє врахувати безліч чинників, які впливають на фінансовий стан органів державної і муніципальної влади і господарюючих суб'єктів, вибрати з варіантів прогнозів переважний, який буде забезпечувати в максимальному ступені досягнення поставлених перед органами державної і муніципальної влади і господарюючими суб'єктами завдань у
 8. Формалізація маркетингового дослідження
   - Використання математичного апарату: кількісних характеристик, оцінок і розрахунків, методів статистичного і економетричного моделювання і прогнозування Неформальний підхід має ряд переваг, він оперативен, нерідко дає цілком надійні оцінки, не потребує використання математичного апарату, проте він не має достатньо високого ступеня точності, не завжди об'єктивний,
 9. ВИСНОВОК
   Ми вивчили методи економетрики відповідно до вимог Державного стандарту. При цьому для навчальних цілей розглядалися модельні приклади, відповідні тій чи іншій темі курсу "Економетрика". Слід зауважити, що реальні моделі зазвичай бувають складніше. У першому розділі були наведені необхідні для вивчення курсу статистичні поняття, а також корисні відомості з програми
 10. § 4. Перевірка статистичної значущості коефіцієнтів рівняння регресії
   Побудова емпіричного рівняння регресії - початковий етап економетричного аналізу. Перше ж побудоване за вибіркою рівняння регресії дуже рідко є задовольни тельним з тих чи інших характеристикам. Тому наступною найважливішим завданням економетричного аналізу буде перевірка якості рівняння регресії. Перевірка статистичного якості оціненого рівняння регресії
 11. Метод сценаріїв
   є засобом первинного впорядкування проблеми та засобом отримання та збору інформації про взаємозв'язки проблеми з іншими проблемами про можливі і ймовірних напрямках майбутнього розвитку. Метод названий за аналогією з добре відомою і ретельно відпрацьованою технологією написання кіносценаріїв. На відміну від методу сценаріїв метод «Дельфі» передбачає попереднє ознайомлення залучаються
 12. Резюме
   Маркетинговий аналіз являє собою оцінку, моделювання та прогноз процесів і явищ товарного ринку за допомогою статистичних, економетричних та інших методів дослідження. Використовуються два типи аналізу: оперативний і стратегічний. В оперативному аналізі основна роль відводиться вивченню кон'юнктури. У методології маркетингового аналізу використовуються: статистика і економетрика,
 13. Тест:
   Економетрична модель - це модель: а) гіпотетичного економічного об'єкта; б) конкретно-існуючого економічного об'єкта, побудована на гіпотетичних даних; в) конкретно-існуючого економічного об'єкта, побудована на статистичних даних. Модель, що відображає позитивну залежність пропозиції грошей від ставки відсотка, є: а) мезомоделью; б) макромоделям;
 14. Взаємозв'язки між інноваціями іконкурентоспособностью
   Переходимо до центральної проблеми - взаємозв'язку між інноваціями та конкурентоспроможністю. Було проведено чимало досліджень, в яких автори прагнули виявити емпіричні зв'язки між одним або більше показником конкурентноздатності й показником інноваційності. Такі дослідження включають: Економетричний і статистичний аналіз - вивчення, наприклад, зв'язків між витратами на НДДКР і