Економічна теорія

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Водолазький А. А. Почала еконофізікі і кількісна визначеність перших економічних законів. - Новочеркаськ: "НОК", 2 013. - 227 с. +2013
Західна економічна теорія перебуває в стані чергового ідейного кризи. Відбувається це тому, що в арсеналі її ідей немає дуже важливої ??ланки - ідеї про необхідність розробки механізмів кількісної визначеності економічних законів, а без знання кількісних параметрів законів прогностична роль науки незначна. Дозвіл ідейного кризи економічної теорії може відбутися в міру розвитку її нового напрямку - еконофізікі. Справжня книга (разом з попередньою роботою автора "еконофізіка і закони здорової економіки") являє собою першу спробу концептуального осмислення предмета еконофізікі і розкриття його змісту з використанням методології фізики. Результатом такого підходу стало встановлення якісних і кількісних параметрів найважливіших економічних законів. Книга має науково-прикладний характер і може бути корисна як для дослідників (економістів і фізиків), так і для практиків (підприємців і державних чиновників), реально займаються підставою нових методів динамічного розвитку економіки.
А. В. Бурков Економічна система XXI століття: нові підходи до управління підприємствами, галузями, комплексами / [А. В. Бурков та ін.]: Під ред. А. В. Буркова. - Йошкар-Ола: Колоквіум, 2012. - 186 с. 2012
У монографії розглянуті актуальні питання розвитку сучасної економічної системи через призму ряду підприємств, галузей і комплексів. Авторами виділю ключові проблеми інноваційного розвитку на сучасному етапі та запропоновано шляхи їх вирішення. Для фахівців в області економічних відносин, викладачів, аспірантів і студентів економічних вузів, а також для всіх читачів, які цікавляться перспективами розвитку економічної системи.
Рудак А. А. та ін. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу «Економічна теорія». МІНСЬК +2010 +2010
Щоб жити і розвиватися людина повинна задовольняти свої потреби в продуктах харчування, одязі, взутті, житло, транспортних засобах, товарах культурно-побутового, санітарно-гігієнічного призначення та ін.
Бутень В. Є., Федосенко В. Н. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. ПРАКТИКУМ для студентів неекономічних спеціальностей. Мінськ -2010 +2010
Практикум містить питання для самостійного навчання, тести, вправи, питання для самоконтролю з економічної теорії для студентів неекономічних спеціальностей. Він дозволяє закріпити знання, отримані в навчальному процесі, і призначений для самостійної роботи студентів.
Арутюнова Г. І. Комплекс Інтернет - завдань по економічній теорії: навчально-методичний посібник / Г. І. Арутюнова, І. В. Кірова, Т. Л. Попова; МАДІ. - М., 2 010. - 118 с. +2010
Дане навчально-методичний посібник являє собою комплекс різного типу завдань з курсу «Економічна теорія», для виконання яких використовуються ресурси Інтернету. Виконуючи ці завдання, студенти навчаться: знаходити статистичну інформацію на офіційних інформаційних сайтах Росії і США і аналізувати її, значення невідомих понять і термінів в Інтернет-словниках та Інтернет-енциклопедіях, на сайтах російських журналів і газет актуальні наукові статті з російським і світовим економічним проблемам , читати, розуміти і аналізувати їх; познайомляться з поглядами класиків економічної думки з першоджерел, розміщених в Інтернеті. Читаючи Інтернет - публікації відомих художніх творів і виконуючи завдання даного посібника, студенти навчатимуться економічно осмислювати практичні ситуації з реального життя. Пропонуючи ці завдання студентам, викладачі переконуються, яким потужним освітнім і розвиваючим ресурсом може бути Інтернет, і вчаться самостійно складати подібні або інші завдання. Посібник може бути використано в очній та дистанційній формах навчання при вивченні курсів «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» і «Світова економіка».
В. В. Бічанін [и др.] Економічна теорія: Навчальний метод. комплекс для студентів неекономічних спеціальностей / В. В. Бічанін [и др.] ;; під заг. ред. В. В. Бічаніна. - Новополоцьк: ПГУ, 2010. - 312 с. +2010
Стратегія розвитку економіки Республіки Білорусь, що відбулися за останні роки зміни в соціально-економічному розвитку країни обумовлюють необхідність конкретизувати і надати більшу значимість при вдосконаленні освіти гуманітарних наук. На це орієнтує нове покоління освітніх стандартів, навчальні плани, структурна тематика типових програм, широко впроваджувані інноваційні освітні технології.
Акулов В. Б., Акулова О. В. Економічна теорія, 2 010 +2010
В умовах трансформації російської економіки від адміністративно-командної до ринкової різко зростає роль і значення економічної теорії. Вона повинна дати відповіді на злободенні питання, що стоять перед суспільством. Зауважимо, що спроба абсолютизації одного-єдиного підходу при вирішенні таких масштабних завдань неминуче збіднює не тільки господарське життя країни, але й інтелектуальну діяльність суспільства щодо переосмислення власної та чужої історії і прирікає наше Отечество на чергове повторення чужих помилок. Прагнення пояснити всі економічні проблеми за допомогою неокласичного підходу не тільки не може бути визнано плідним, але і породжує ряд досить небезпечних ілюзій. Особливо це відноситься до молодого покоління, для якого при такій постановці питання непотрібним стає саме осмислення Росії, її господарського досвіду, з'являється невіра у власні сили. Все різноманіття світової економічної думки зводиться до набору досить простих і невигадливих формул, примитивизируют господарське поводження. Представляється, що майбутнє за різнобічно грамотними фахівцями, які не тільки в курсі сучасних проблем, але знайомі і з теоретичним і практичним досвідом попередників. Все це робить дуже важливим для майбутніх економістів, менеджерів, фінансистів, бухгалтерів вивчення економічної теорії як методологічної основи практичного економічного знання. У представленому навчальному посібнику автори пропонують розглянути основні положення економічної теорії з погляду історико-логічної концепції. Ця робота - лише перша частина великого розділу теорії, необхідної для вивчення майбутніми фахівцями-економістами вищої кваліфікації. Нам здається, що збідніння теорії неприпустимо. Саме тому в Петрозаводськом державному університеті на економічному факультеті розглядаються різні теоретичні концепції, що описують господарське життя суспільства (див. Введення). Робота починається досить докладним перерахуванням основних проблем, досліджуваних в книзі. Далі слід змістовна частина, яка закінчується відтворенням загальної логіки (схеми) розвитку економічної системи і списком основної літератури. У Додатку 1 містяться плани семінарських занять, які рекомендуються студентам 1-го курсу, із зазначенням питань та необхідної для вивчення літератури. У Додатку 2 наводиться короткий словник основних економічних термінів, що полегшить початківцям студентам розуміння тексту посібника. Тепер докладно перелічимо ті питання, які будуть аналізуватися в навчальному посібнику.
Амосов А. І. Наслідки сверхускоренной еволюції економіки і суспільства в останні століття: Закономірності соціального і економічного розвитку. - М .: Издательство ЛКИ, 2009. - 312с. +2009
У цієї монографії розглянуто методологію і поняття інституційно-еволюційного напряму економічної теорії. Наведено результати досліджень механізмів зародження, функціонування та розвитку найважливіших економічних і соціальних інститутів. Узагальнена вітчизняна та світова практика в частині еволюції стратегічного планування, ціноутворення, виконання функцій грошово-кредитної системи, оподаткування. Виявлено особливості російського шляху в еволюції держави та економіки, в проходженні послідовних стадій техніко-економічного розвитку. Дана оцінка нинішнього стану економіки та соціальної сфери і сценаріїв соціально-економічного розвитку на довгострокову перспективу. Книга призначена для студентів, аспірантів, науковців і фахівців в області соціального, науково-технічного та економічного розвитку.
Гукасьян Г. М., Нінціева Г. В. Історія економічних вчень. - СПб .: Питер, +2008. - 176 с .: ил. +2008
Навчальний посібник адресований студентам, які бажають краще підготуватися до іспиту з історії економічних вчень. З програми курсу авторами відібрані 45 запитань, на кожне з них запропонований варіант короткої відповіді. Черговість питань відповідає логіці програми курсу. У навчальному посібнику міститься виклад концепції вчених різних шкіл і напрямів, від античності до наших днів.
Абдурахманов К.X. Економічна теорія 2008 +2008
Метою даного курсу є не тільки узагальнення та подання знань з економіки, господарської діяльності, а й виховання економічного мислення. Друге тисячоліття нашої ери пройшло під гаслом "Знання - сила", проголошеним Ф. Беконом. І дійсно, нинішній час можна назвати ерою освіти, ерудиції, знання. Прийдешнє третє тисячоліття - це ера інтелекту з гаслом Гегеля "Мислення - могутність".
1 2 3 4