Головна
« Попередня Наступна »

Економічне обгрунтування

 Метою економічного обґрунтування є доведення до відома зацікавлених осіб мотивів, що дали поштовх настільки радикальним преї РАЗОВАНІЕ. Оскільки економічне обґрунтування доводиться до све ня як зовнішньої, так і внутрішньої цільової аудиторії, воно повинно бь гранично щирим і оптимістичним. Нижче я дозволю собі приве <приклад економічного обґрунтування, взятий з опису однієї з пешню програм банківського реінжинірингу.
Вижити в умовах зростаючої конкуренції з боку бані та небанківських організацій, що пропонують фінансові послуги, смо лише найкращі та найбільш ефективні банки. Необхідність уд
1ГГ
у багатьох відношеннях найбільш важливим компонентом успішного ре-інжинірингу.
Участь всіх співробітників банку в досягненні пріоритетною і справедливої ??мети дозволяє створити обстановку, що сприяє підтримці віри співробітників у процес змін, участі в реинжиниринге ввірених їм завдань і сфер діяльності, а також формуванню почуття причетності до подій перетворенням.
Однак залучення всього банку в процес реінжинірингу вимагає часу і уваги з боку вищого керівництва. Крім того, описуваний процес слід організувати таким чином, щоб співробітникам було надано право голосу, що дає відчуття значущості і цінності власного внеску в спільну справу. Все це вимагає від керівництва творчого підходу до доведення власних ідей до відома співробітників та отриманню від них конструктивних зауважень.
Інформування персоналу
Метою структурованою і преемственной інформаційної політики є формування у співробітників відчуття справжньої причетності до подій перетворенням, а також інформування клієнтів та інших зацікавлених осіб про досягнення і етапах здійснення програмиреінжинірингу.
 Процес розробки інформаційних: звернень, спрямованих на здійснення цієї мети, складається з декількох етапів.
Економічне обгрунтування
Метою економічного обґрунтування є доведення до відома зацікавлених осіб мотивів, що дали поштовх настільки радикальних перетворень. Оскільки економічне обґрунтування доводиться до відома як зовнішньої, так і внутрішньої цільової аудиторії, воно повинно бути гранично щирим і оптимістичним. Нижче я дозволю собі навести приклад економічного обґрунтування, взятий з опису однієї з ус-пешню програм банківського реінжинірингу.
Вижити в умовах зростаючої конкуренції з боку банків і небанківських організацій, що пропонують фінансові послуги, зможуть лише найкращі та найбільш ефективні банки. Необхідність удов- летворенія вимог акціонерів, залучення додаткового капіталу на фондових ринках і слідування новітнім технологічним досягненням потребують різкого поліпшення фінансових показників. Ключовими пунктами стратегії, спрямованої на поліпшення фінансових показників, є: (1) підвищення прибутковості за рахунок зростання доходних надходжень і (2) дієва реорганізація внутрішньобанківських процедур. Здійснення цієї стратегії передбачає участь, реальний внесок та сприяння з боку співробітників всіх рівнів організаційної структури.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Економічне обгрунтування

 1. Єдиний економічний простір (ЄЕП)
   економічна зона, утворена декількома об'єдналися в економічний союз державами. У межах цієї зони досягається високий ступінь єдності і узгодженість їх економічних дій, використовується єдина валюта, вводяться єдині митні мита, закладаються основи єдиної економічної
 2. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Що включає в себе термін «економіка»? Що вивчає економічна теорія? Що об'єднує політичну економію, економікс, економічну теорію? Визначте логічну залежність понять «економічна наука», «економічна теорія», «економічна політика», «господарська практика». Дайте визначення економічному закону і приведіть відомі вам класифікації економічних законів.
 3. Тема 1. Предмет і метод економічної теорії.
   Виникнення, етапи становлення економічної теорії. Основні школи. Визначення предмета економічної теорії різними школами. Структура сучасної економічної теорії. Функції економічної теорії. Методологія економічної теорії. Формально-логічні методи пізнання. Функціонально-кількісні залежності. Економіко-математичне
 4. План
   Визначення економічної науки. Об'єкт дослідження, цілі та завдання вивчення економіки, характер економічних законів. Методи дослідження в економічній науці. Функції економічної
 5. Економічні цілі суспільства
   економічне зростання, повна зайнятість, економічна ефективність, стабільний рівень цін, економічна свобода, справедливий розподіл доходів, економічна забезпеченість хронічно хворих, непрацездатних, недієздатних, осіб похилого віку інших утриманців; баланс міжнародної торгівлі і міжнародних фінансових угод; збереження і поліпшення природного
 6. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ І ПОНЯТТЯ
   Економічна наука, економічна теорія, економічна політика, господарська практика; матеріальне і нематеріальне виробництво; позитивна і нормативна економіка; політична економія, економікс, теорія національної економіки; мікроекономіка, макроекономіка; методологія, методика, методи дослідження; економічні закони і категорії; основні етапи розвитку економічної
 7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   Що є предметом економічної теорії? Які ви знаєте школи та напрями економічної теорії? Які основні напрямки економічної теорії властиві економічної думки 20 в.? Чи можлива господарська практика без економічної
 8. Тема 3. Економічні системи.
   Сутність і основні елементи економічних систем. Формаційний і цивілізаційний підхід. Типи економічних систем та їх характерні риси. Власність в економічній системі. Література: Економічна теорія. Підручник. / Под ред. І. П. Ніколаєвої. - М .: "Проспект", 2000. Иохин В. Я. Економічна теорія: Підручник. - М .: Економіст, 2004. Економічна теорія / під ред. Камаева В. Д. - М.,
 9. Жорстка економічна політика
   негнучка, тверда економічна політика, виявляється в прагненні суворо дотримуватися заздалегідь виробленого економічного курсу і чинити тиск на економічних суб'єктів, від яких залежить виконання такого
 10. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Дайте визначення економічної безпеки оанка. У чому полягають основні завдання економічної безпеки ". ' Що таке показник економічної безпеки? Наведіть загальну характеристику методів аналізу при оцінці економічної безпеки? Які основні типи стратегій, що реалізуються банками в інтересах забезпечення економічної безпеки, ви можете
 11. План
   Поняття і визначення економічної системи. Класифікація економічних систем. Модель функціонування сучасної ринкової економічної системи. Власність в економічній
 12. Аналіз техніко-економічний
   вивчення взаємодії технічних і економічних процесів і встановлення їх впливу на економічні результати діяльності
 13. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Назвіть основні історичні класифікації економічних систем. Що утворює структуру економічної системи? Чим відрізняються різні підходи до вивчення економічних систем? Які відомі типи та види економічних систем? Розкрийте найважливіші риси білоруської моделі економіки. Назвіть основні джерела розвитку економічних
 14. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ І ПОНЯТТЯ
   Економічне зростання, реальний ВВП, реальний ВВП на душу населення, середньорічні темпи приросту ВВП, магічний чотирикутник національної економіки, фактори економічного зростання, джерела економічного зростання, інтенсивний економічний ріст, екстенсивний економічний ріст, посткейнсіанскіх моделі, неокласичні моделі, модель «витрати - випуск» , прогнозні моделі перехідного періоду,
 15. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   Які зовнішньоекономічні фактори сприяли послабленню економічній безпеці Росії після розвалу СРСР? Чому страждає економічна безпека нової Росії від дезінте-грації пострадянського економічного простору? Що таке економічна інтеграція? Які стан та перспективи економічної інтеграції в пострадянському просторі? Які основні риси і принципи