« Попередня Наступна »

Економіко-математичне моделювання як основа проведення багатофакторного аналізу


Моделювання дозволяє відтворити господарські процеси, що протікають на підприємстві за допомогою формул, що представляють математичні моделі. У детермінованому факторному аналізі використовуються 4 види моделей.
1. Адитивні: А = ху,
де А - результативний показник; х і у - фактори, що визначають його значення.
2. Мультиплікативні: А = х-у.
3. Кратні: А = х / у.
4. Змішані (комбіновані): А = ; А = .
У широкому сенсі моделювання в економічному аналізі використовується для розширення переліку факторів, що впливають на зміну результативного показника в детермінованих моделях, а отже, з метою збільшення можливостей пошуку внутрішніх резервів поліпшення результатів діяльності.
Моделювання мультиплікативних факторних систем здійснюється шляхом послідовного розчленування факторів вихідної системи на фактори співмножники:
; ,
де N- обсяг продукції; R - середньооблікова чисельність працюючих;  - Продуктивність праці за період; d - частка працівників в середньооблікової чисельності працюючих;  - Середнє число відпрацьованих одним працівником виробництва днів;  - Середня тривалість робочого дня;  - Годинна вироблення працівника виробництва.
Аналогічним чином здійснюється моделювання адитивних факторних систем за рахунок розчленування одного з факторних показників на його складові елементи.
При моделюванні кратних факторних систем використовуються 4 методу.
1. Метод подовження. Сутність цього методу полягає в розкладанні чисельника вихідної факторної моделі на складові його фактори з отриманням кінцевої факторної системи у вигляді адитивної моделі
,
де Рпр - рентабельність продажів; Пп - прибуток від продажів; N - виручка від продажів; З - витрати на виробництво і продаж продукцію;  - Середній рівень витрат на виробництво і продаж продукції.
2. Метод формального розкладання. Сутність цього методу полягає в розкладанні знаменника вихідної факторної моделі на складові його фактори з отриманням кінцевої системи у вигляді комбінованої моделі:
,
де  - Рентабельність активів; ЧП - чистий прибуток;  - Середня величина активів;  - Середня величина необоротних активів;  - Середня величина оборотних активів.
3. Метод розширення. Суть методу полягає в множенні чисельника і знаменника вихідної факторної системи на один і той же фактор (або декілька факторів) з отриманням кінцевої факторної системи у вигляді мультиплікативної моделі:
РА = ,
де  - Коефіцієнт оборотності активів;  - Рентабельність продажів по чистому прибутку.
4. Метод скорочення. Сутність цього методу полягає в поділі чисельника і знаменника вихідної факторної моделі на один і той же або декілька чинників з отриманням кінцевої факторної системи у вигляді комбінованої моделі:
РПФ,
де РПФ - рентабельність виробничих фондів;  - Середня вартість основних засобів;  - Середня вартість оборотних коштів; - Рентабельність продажів по чистому прибутку;  - Фондомісткість;  - Коефіцієнт закріплення оборотних коштів на 1 руб. продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Економіко-математичне моделювання як основа проведення багатофакторного аналізу

 1. Росс С. І .. Математичне моделювання та управління національною економікою: Навчальний посібник. СПб .: Изд-во СПб ГУ ІТМО, +2006. 74 с., 2006
 2. Аналіз
   припускає всебічне та об'єктивне вивчення процесів, що впливають па досягнення поставлених фірмою цілей, зіставлення існуючої практики до прийнятих стандартів. З цією метою рекомендується систематично проводити маркетингові дослідження. У результаті аналізу створюється інформаційна база для прогнозування діяльності фірми. Складені прогнози служать основою для розробки
 3. Глава 3. Метод дослідження соціально-економічних систем управління на основі математичного моделювання етики бізнес
   Глава 3. Метод дослідження соціально-економічних систем управління на основі математичного моделювання етики
 4. 3.6 Тема 6. Методи прогнозування фінансового аналізу.
   Мета вивчення: отримати уявлення про можливості застосування економіко-математичних методів для прогнозування фінансового стану підприємства. Економіко-математичних методи прогнозування фінансового стану підприємства та їх роль у фінансовому аналізі. Розкривається важливість застосування економіко-математичних методів для прогнозування динаміки показників фінансового стану
 5. Зміст
   Запровадження 4 Глава 1. Принципи управління національною економікою 5 Загальні принципи системних досліджень 5 Принципи системного дослідження господарських систем 8 Висновок 9 Література 9 Глава 2. Методи математичного моделювання на основі теорії інформації 11 Введення 11
 6. Моделювання
   має велику сферу застосування в процесах управління, де вирішуються складні проблеми, які потребують системного та комплексного підходів. Вирішення таких проблем немислимо без застосування моделей, під якими розуміється їх подання до формі, що відображає властивості, взаємозв'язки, структурні та функціональні параметри системи, істотні для чіпкі рішення. Моделювання зазвичай здійснюється в
 7. Методи аналізу.
   Відмінною особливістю макроекономічного аналізу є моделювання, що дозволяє досліджувати економічні явища і процеси за допомогою побудови їх умовних образів. Оскільки специфіка макроекономіки як єдиного цілого виключає можливість експериментального моделювання, в основному використовується теоретичне. Найбільш важливе значення для макроекономіки мають три методи:
 8. Глава 4. Метод дослідження господарської системи за допомогою математичного моделювання (динамічне програмування
   Глава 4. Метод дослідження господарської системи за допомогою математичного моделювання (динамічне
 9. Методи прогнозування основних фінансових показників
   1. Метод кореляційного моделювання. Сутність цього методу полягає у встановленні кореляційної залежності між двома розглянутими показниками в динаміці і наступному прогнозуванні одного з них залежно від зміни іншого (базового). У фінансовому менеджменті широкого поширення набуло прогнозування суми активів підприємства (у цілому і окремих їх видів), а також
 10. Імітаційне моделювання
   - Це метод, що дозволяє будувати моделі, що описують процеси так, як вони проходили б у дійсності. Таку модель можна «програти» в часі як для одного випробування, так і за-даного їх множини. При цьому результати визначатимуться випадковим характером процесів. За цими даними можна отримати достатньо стійку статистику. Імітаційне моделювання - це метод дослідження, при