« Попередня Наступна »

Факторний аналіз

 - Це аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. Причому факторний * аналіз може бути як прямим (власне аналіз), т.
е. полягає в роздробленні результативного показника на складові частини, так і зворотним (синтез), коли окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Факторний аналіз

 1. Модель факторна кратна
   застосовується тоді, коли результативний показник отримують діленням факторного показника на величину іншого: =
 2. Модель факторна адитивна
   використовується в тих випадках, коли результативний показник являє собою алгебраїчну суму декількох факторних показників: = EXi = Xi + X2 + X3 +. .
 3. Моделювання
   - Один з найважливіших методів наукового пізнання, з по - міццю якого створюється модель (умовний образ) об'єкта дослідження. Сукупність результативного і факторних ознак, пов'язаних однією причинно-наслідковим зв'язком, називається факторної
 4. Факторного аналізу задачі
   відбір факторів, які визначають досліджувані результативні показники; класифікація і систематизація їх з метою забезпечення можливостей системного підходу; визначення форми залежності між факторами і результативним показником; моделювання взаємозв'язків між результативним і факторними показниками; розрахунок впливу факторів і оцінка ролі кожного з них у зміні величини
 5. Основне завдання прямого факторного детермінованого аналізу
   - Оцінка впливу абсолютної зміни кожного фактора на абсолютна зміна результативного показника. Одним з найбільш поширених методів детермінованого факторного аналізу є метод
 6. На які питання дозволяє відповісти факторний аналіз?
   На результати фінансово-господарської діяльності оказ-кість вплив безліч чинників, що знаходяться у взаємозв'язку, залежності і обумовленості. Сукупність факторних і результативних ознак, пов'язаних причинно-наслідковим зв'язком, називають факторної системою: Y = f (X |, Xj, ..., Хп), де Y- результат; Х {, Х2, ..., Хп - фактори, що впливають на нього. При вивченні факторних систем вирішуються наступні
 7. 3.1. Методи моделювання факторних систем
   Фінансово-господарська діяльність економічного суб'єкта здійснюється в умовах взаємодії безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів, що є причинами, рушійними силами процесів і явищ. Виявлення, оцінка та прогнозування впливу факторів на зміну стану та поведінки досліджуваного об'єкта чи явища лежать в основі економічного аналізу. Фактори, що впливають на
 8. 4.5.2. Факторний аншнз процентного прибутку
   Важливе значення в аналізі зміни процентної прибутку має факторний аналіз, який вивчає вплив окремих поки-зателей на збільшення прибутку. Розглянемо мультипликативную модель процентного прибутку: Власний Процентна Процентна _ Прибуткові капітал прибуток прибуток - активи * Прибуткові 'Власний
 9. економічні витрати
   Факторні витрати будь-якої фірми включають в себе і грошові витрати, і альтернативні витрати. Їх суму економісти називають економічними витратами (economic cos (s). І це вірно і для банків. Позначимо через RCd загальну суму економічних витрат (факторних витрат), які банк несе в операціях по залученню вкладів (наприклад, витрати на рекламу послуг банку) і обслуговуванню рахунків вкладників
 10. факторні витрати
   Однак банки не можуть приймати депозити і видавати позики, не використовуючи фактори виробництва. У цьому повинні брати участь люди: банк повинен найняти касирів для прийому вкладів і менеджерів для видачі та оформлення позик. Цим людям потрібні канцелярські товари, обладнання та меблі для виконання цих операцій. Отже, крім витрат на виплату відсотків по вкладах банки також несуть
 11. Економічний факторний аналіз
   це поступовий перехід від вихідних результативних показників до кінцевої факторної системи (або, навпаки, розкриття повного набору прямих, кількісно вимірюваних факторів, що впливають на зміну результативного показника). З точки зору впливу факторів на те чи інше явище розрізняють фактори першого, другого і т. Д. Порядку. Всі вони пов'язані між собою, однак це не виключає,
 12. Факторна сума квадратів відхилень
   (8факг): Зфакт = 2 (Ух - У) 2 _ b2 * CL X2 - n * X2).
 13. Які перспективи використання факторного методу аналізу?
   Факторний аналіз, що дозволяє виявити, за рахунок чого відбулося зміну фінансових результатів діяльності фірми, дуже важливий в умовах стабільності, служить дієвим інструментом пошуку внутрішніх резервів підвищення ефективності. Однак в умовах високої інфляції він практично не дає результатів, оскільки майже всі зміни фінансових результатів (коливання прибутку, собівартості,