Головна
« Попередня Наступна »

Фінансове право

 - Сукупність юридичних норм, що регулюють відносини, що виникають у процесі утворення, розподілу
ня і використання фінансових ресурсів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також суб'єктів господарювання, необхідних для реалізації покладених на них функцій та виконання поставлених перед ними завдань.
 Предмет фінансового права - фінансові відносини, пов'язані як з функціонуванням бюджетів органів влади та державних позабюджетних фондів, так і фінансових ресурсів суб'єктів господарювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Фінансове право

 1. Фінансовий механізм
   Управління фінансами підприємства здійснюється за допомогою фінансового механізму, який включає: Фінансові методи, куди відноситься: Фінансове планування Облік Фінансовий аналіз Регулювання Контроль Фінансові інструменти - будь-який документ, який є свідченням боргу. Первинні (дебіторські, кредиторські заборгованості, кредити, векселі і т. Д.) Вторинні (форвардні контракти, ф'ючерси та
 2. Контрольні питання
   Який зміст фінансового контролю, його цілі та завдання? Які принципи лежать в основі організації фінансового контролю? Розкрийте поняття «система фінансового контролю» і «механізм фінансового контролю». Який зв'язок існує між фінансовим контролем та бухгалтерським обліком? Яка специфіка аудиторського контролю? За якими ознаками класифікується державний фінансовий контроль?
 3. Об'єкти фінансової політики
   Об'єктами фінансової політики є сукупність фінансових відносин і фінансових ресурсів, що утворюють сфери і ланки фінансової системи
 4. Терміни та визначення:
   Фінансовий механізм, фінансовий метод, фінансовий важіль, трансфертні операції, факторинг, форфейтинг, оренда, лізинг, трастові операції, трансфертні операції, інвестиції (прямі, венчурні і портфельні), фінансовий апарат, фінансове планування, програмування та
 5. Контрольні питання
   Що розуміється під фінансовою політикою? Чим відрізняється фінансова стратегія від фінансової тактики? Наведіть приклади фінансової стратегії та фінансової тактики на рівні держави і підприємств. Перерахуйте основні завдання фінансової політики. Обгрунтуйте сутність і необхідність проведення дефляційної і рефляціонной політики. Які завдання повинна вирішувати фінансова політика на сучасному
 6. Фінансово-економічний аналіз.
   Орієнтований на оцінку фінансового стану, фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства і є базою для формування його фінансової політики. Загальна схема фінансово-економічного аналізу наведена в табл. 14. Фінансово-економічний аналіз дозволяє оцінити результати і ефективність діяльності підприємства і виявити напрями та обмеження фінансового розвитку і
 7. Розділ 1. Теоретичні основи функціонування фінансів
   Сутність фінансів, їх функції та роль в економіці. Фінансовий механізм. Фінансові ресурси в економіці. Фінансовий ринок як механізм перерозподілу фінансових ресурсів. Фінансова система. Сфери і ланки фінансової системи. Їх взаємозв'язок. Рекомендована література:
 8. Фінансова установа
   - Яке у фінансову систему країни установа, яка здійснює операції з фінансовими ресурсами, що регулює фінансові зв'язки і
 9. Фінансові категорії
   До основним фінансовим категоріям відносять: Фінансові джерела здійснення виробничої діяльності: капітал; фонди; ресурси. Фінансові результати діяльності підприємства: виручка; прибуток; рентабельність. Інструменти фінансової політики підприємства: розподіл і перерозподіл прибутків; -Фінансування і кредитування діяльності різних підрозділів;
 10. фінансова діагностика
   що включає в себе збір та інтерпретацію інформації, яка з фінансової підсистеми підприємства, за допомогою фінансового аналізу з використанням як Інформаційним бази фінансову звітність
 11. Вправи до тем 1 - 3
   Підберіть кожному терміну його визначення: Терміни: фінанси, фінансова система, фінансовий ринок, обліковий ринок фінансова стратегія, фінансова тактика, рефляціонная політика, фінансовий метод, міжбанківський ринок, дефляційна
 12. 6. Фінансова політика
   Головне завдання фінансової політики - забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації тієї чи іншої програми економічного і соціального розвитку. Фінансова політика - це сукупність державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання для виконання державою її
 13. 7. Загальна характеристика фінансової системи
   Поняття «фінансова система» є розвитком більш загального поняття - «фінанси». Фінанси визначають економічні суспільні відносини, які проявляються по-різному. Фінанси мають свою особливість в кожній ланці фінансової системи. Ланка фінансової системи - це певна сфера фінансових відносин, а фінансова система в цілому є сукупністю різних сфер фінансових відносин. При
 14. 2.3. Фінансовий механізм, його роль у реалізації фінансової політики
   Реалізація цілей і завдань фінансової політики здійснюється за допомогою застосування різних прийомів організації фінансових відносин на централізованому і децентралізованому рівнях, які в сукупності визначають зміст механізму досягнення цілей і завдань фінансової політики або фінансового