Головна
« Попередня Наступна »

Фінансові ресурси комерційної організації

 - Це грошові доходи, накопичення та надходження, що знаходяться у власності або розпорядженні організації і призначені для виконання фінансових зобов'язань, забезпечення відтворювальних витрат, соціальних потреб і матеріального стимулювання працюючих.
До основних джерел формування фінансових ресурсів комерційної організації відносяться:
виручка від реалізації продукції, робіт і послуг;
виручка від іншої реалізації (наприклад, вибулих основних фондів, виробничих запасів і т. п.);
позареалізаційні доходи (отримані штрафи, дивіденди і відсотки з цінних паперів та ін.);
бюджетні кошти;
кошти, що надійшли в порядку перерозподілу фінансових ресурсів всередині вертикально інтегрованих структур і галузей.
Видами фінансових ресурсів комерційної організації виступатимуть прибуток від реалізації товарів (робіт або послуг), від реалізації майна, сальдо доходів і витрат від позареалізаційних заходів, амортизаційні відрахування, резервні та аналогічні їм фонди, утворені за рахунок прибутку минулих років.

Напрямками використання фінансових ресурсів комерційної організації є: платежі до бюджетів різного рівня та
позабюджетні фонди, сплата відсотків за користування кредитом, погашення позик, страхові платежі, фінансування капітальних вкладень, збільшення оборотних коштів, фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виконання зобов'язань перед власниками комерційної організації (наприклад, виплата дивідендів), матеріальне заохочення працівників підприємства , фінансування їхніх соціальних потреб, благодійні цілі, спонсорство і т. п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Фінансові ресурси комерційної організації

 1. Контрольні питання
   Назвіть основні групи відносин, що визначають фінанси комерційних організацій. Дайте визначення фінансам комерційних організацій. Які принципи організації фінансів у сфері комерційної діяльності? Які фактори впливають на фінансовий механізм комерційної організації? Дайте визначення фінансових ресурсів комерційної організації. Зазначте джерела формування фінансових ресурсів
 2. Завдання для самостійної роботи
   Складіть таблицю, яка відображатиме вплив галузевих і організаційно-правових чинників на особливості фінансового механізму різних комерційних організацій. На прикладі фінансової звітності конкретної комерційної організації визначте структуру джерел та видів фінансових ресурсів. Назвіть можливі причини такої структури. Назвіть, які можуть бути рішення комерційної організації по
 3. Зміст
   Введення Лекція 1. Роль банків в нагромадженні й мобілізації позичкового капіталу. Структура кредитної системи Лекція 2. Комерційний банк, принципи діяльності та функції, порядок створення і ліквідації Лекція 3. Нормативно-правова основа діяльності комерційного банку. Контроль і регулювання діяльності комерційного банку Лекція 4. Звітність комерційних банків перед банком Росії.
 4. Тема 27. Фінансові ресурси в економіці
   Поняття і склад фінансових ресурсів. Джерела і види фінансових ресурсів комерційних організацій. Джерела і види фінансових ресурсів органів публічної
 5. Контрольні питання
   Які організації визнаються юридичними особами? Які організації відносяться до комерційних відповідно до Цивільним кодексом? Які відносини характеризують фінанси комерційних підприємств? У чому проявляється розподільний характер фінансів комерційних підприємств? Назвіть основні принципи організації фінансів комерційних підприємств. Наскільки, на вашу думку, в даний
 6. Питання для самоперевірки
   Що являє собою сучасний комерційний банк? Якими принципами керується комерційний банк при здійсненні своєї діяльності? У чому полягає сутність виконуваних банком функцій? Розмежуйте операції банку за їх призначенням. Дайте визначення пасивних операціях банку. З чого складаються ресурси комерційного банку? Що являє собою власний капітал банку, які його
 7. Зміст
   Лекція «Прийоми управління рухом фінансових ресурсів» Лекція «Спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні інститути» Лекція «Фінанси господарюючих суб'єктів» Лекція «Фінансові ресурси і капітал» Лекція «Фінансовий механізм» Лекція «Особливості фінансів комерційних організацій (підприємств) різних організаційно-правових форм» Лекція «Витрати підприємств» Лекція: «Виручка від
 8. ФІНАНСИ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
   58. Головну роль у фінансовій системі 'держави відіграють фінанси комерційних організацій. Фінанси комерційних організацій являють собою систему грошових відносин, що виражають формування і використання грошових фондів і грошових коштів в процесі їх обороту. В умовах ринкової економіки фінанси комерційних організацій відображають оборот грошових коштів, або грошовий потік. Завданням
 9. Позики комерційним банкам
   виступають інструменту »перерозподілу кредитних ресурсів між банками в рамках кореспондентських відносин. Позичальниками і кредиторами є комерційні банк ^ позички перерозподіляються для отримання прибутку від різниці и відсотках або для підтримки поточної ліквідності Використання міжбанківської позики обумовлено двумі обставинами. По-перше на підрахунках комерційно) банків в
 10. Фінансові ресурси комерційних організацій:
   Мета будь-якого комерційного підприємства - отримання прибутку. Фінансові ресурси комерційних організацій - це грошові доходи, накопичення та надходження, що знаходяться у власності або розпорядженні організації і призначені для фінансових зобов'язань, забезпечення відтворення, соціальних потреб і матеріального стимулювання працюючих. Джерела: виручки від реалізації продукції,
 11. 36. Фінанси комерційних підприємств: сутність, функції, принципи
   У відповідності зі ст. 50 ГК РФ основною метою створення та діяльності комерційної організації як юридичної особи є отримання прибутку, це зумовлює зміст її фінансових відносин з іншими суб'єктами. Фінанси комерційних організацій- це система відносин, пов'язаних з формуванням і використанням фінансових ресурсів комерційних організацій з метою забезпечення їх
 12. 36. Фінанси комерційних підприємств: сутність, функції, принципи
   У відповідності зі ст. 50 ГК РФ основною метою створення та діяльності комерційної організації як юридичної особи є отримання прибутку, це зумовлює зміст її фінансових відносин з іншими суб'єктами. Фінанси комерційних організацій- це система відносин, пов'язаних з формуванням і використанням фінансових ресурсів комерційних організацій з метою забезпечення їх
 13. Фінанси комерційних підприємств і організацій.
   Принципи організації фінансів комерційних підприємств: 1. принцип господарської самостійності 2. принцип самофінансування 3. принцип матеріальної зацікавленості 4. принцип матеріальної відповідальності (ведення господарства, збереження майна ит. Д.) 5. принцип забезпечення фінансових резервів :. Специфіка комерційного розрахунку: -Фінансова незалежність -свобода від регламентації
 14. Тема 9. Фінанси комерційних організацій.
   Головну роль у фінансовій системі держав відіграють фінанси комерційних організацій. Фінанси комерційних організацій являють собою систему грошових відносин, що виражають формування і використання грошових фондів і грошових коштів в процесі їх обороту. В умови ринкової економіки фінанси комерційних організацій відображають оборот грошових коштів, або грошовий потік. Завданням фінансів
 15. Значення власних ресурсів комерційного банку
   Власні ресурси банку -це банківський капітал та прирівняні до нього статті. Створюється за допомогою первинної емісії цінних паперів та відрахувань від прибутку банку на формування або збільшення фондів. Роль і величина власного капіталу комерційних банків мають особливу специфіку, яка полягає в тому, що за рахунок власного капіталу банки покривають менше 10% загальної потреби в коштах.