Фінансовий менеджмент

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Годін А. М. Фінансовий менеджмент. Курс лекцій. 2012 2012
Базецька Г. І. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів Другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Економіка підприємства (за видами ДІЯЛЬНОСТІ)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федорова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х .: ХНАМГ, 2012. - 259 с. 2012
Сковородкіна Л. В. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник. Ч.1. - Сімферополь, 2 011. - 106 с. +2011
У пропонованому навчальному посібнику дані розробки за темами дисципліни «Фінансовий менеджмент», досліджуваної студентами 5-6 курсів очної та заочної форм навчання економічних вузів, різних спеціальностей. У навчальному посібнику (у 12 темах) детально розкриті теми курсу відповідно до навчальної та робочої програмами, викладені суть і форми фінансового управління; роль фінансового управління в діяльності підприємства; наведено порядок організації та здійснення фінансового менеджменту; особливості управління різними об'єктами. Теорія і методологія з дисципліни наведені в необхідному обсязі. Розглянуто типові завдання. Для перевірки і закріплення теоретичних знань запропоновані завдання у тестовій формі. Навчально-методичний посібник призначений для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр», професійного спрямування підготовки +0305 - «економіка і підприємництво».
Сковородкіна Л. В. Фінансовий менеджмент. - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Ч.2. - Сімферополь, 2 011. - 137 с. +2011
У пропонованому навчальному посібнику дані розробки за темами дисципліни «Фінансовий менеджмент», досліджуваної студентами 5 - 6 курсів очної та заочної форм навчання економічних вузів, різних спеціальностей. У навчальному посібнику (у 12 темах) детально розкриті теми курсу відповідно до навчальної та робочої програмами, викладені суть і форми фінансового управління; роль фінансового управління в діяльності підприємства; наведено порядок організації та здійснення фінансового менеджменту; особливості управління різними об'єктами. Теорія і методологія з дисципліни наведені в необхідному обсязі, розглянуті типові завдання. Для перевірки і закріплення теоретичних знань запропоновані завдання у тестовій формі. Навчально-методичний посібник призначений для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр», професійного спрямування підготовки +0305 - «економіка і підприємництво».
Базецька Г. І. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентов 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного уровня спеціаліст, спеціальності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО и ДТ) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х .: ХНАМГ, +2011. - 254 с. +2011
Рогова Е. М. Фінансовий менеджмент: підручник / Є. М. Рогова, Е. А. тка ченко. - М., 2 011. - 540 с. +2011
Розкрито основні аспекти, пов'язані з вивченням навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент». Матеріали, які у підручнику, призначені для студентів спеціальності «Фінанси і кредит», а також студентів бакалаврату та магістратури, які навчаються за напрямами «Економіка» та «Менеджмент». Матеріали підручника можуть бути використані при читанні лекцій та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансовий менеджмент», а також на програмах додаткової освіти. Для студентів, аспірантів і магістрантів російських вузів, фахівців, які цікавляться проблемами управління фінансами на російських підприємствах.
Левчаев П. А. Фінансовий менеджмент та оподаткування організацій: навчальний посібник / П. А. Левчаев. - Саранськ: Мордовський гуманітарний інститут, 2010р. +2010
Посібник розкриває теоретичні та практичні основи фінансового менеджменту та оподаткування організацій. У навчальному посібнику дано характеристики фінансово-господарської діяльності підприємств, а також усіх видів податків, сплачуваних організаціями. Посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей. Воно буде також корисно широкому колу читачів, які цікавляться проблемами фінансів та оподаткування організацій.
Уляна Ринатовна Лук'янчук Шпаргалка по фінансовому менеджменту2010 +2010
Андрєєва О. В., Шевчик Є. В. ФІНАНСОВИЙ ЕНЕДЖМЕНТ. Навчальний посібник Ростов-на-Дону 2010 +2010
Навчальний посібник присвячено розгляду категоріального змісту базових компонетни сучасної господарської системи - грошей, кредиту та банківської сфери. У посібнику розкрито основні визначення, описані структурно-логічні закономірності між категоріями з урахуванням їх теоретичного та історико-логічного розвитку, а так само представлені особливості сучасного етапу розвитку економічної ситеми. Навчальний посібник призначений для студентів, викладачів та аспірантів економічних спеціальностей.
Тумасова В. І. Перехід на новий рівень фінансового менеджмента2010 +2010
1 2 3 4 5 6 7