ЗМІСТ:
Нікуліна Надія Миколаївна. Фінансовий менеджмент організації. Теорія і практика: навч. посібник для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Менеджмент організації» / Н. Н. Нікуліна, Д. В. Су-ходоев, Н. Д. Еріашвілі. - М.:, 2009. - 511 с., 2 009
 Висвітлюються теоретичні основи фінансового менеджменту. Дається комплексне уявлення про принципи управління капіталом та дивідендну політику, методах оцінки вартості і регулювання достатності капіталу організації. Наводяться характеристики грошових потоків як об'єкта управління в бізнесі, розглядаються питання управління інвестиційною політикою, складена і прокоментована концептуальна модель її формування, алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля. Докладно розкриваються теми: фінансове планування і бюджетування; елементи податкового менеджменту; роль фінансового аналізу і контролю в прийнятті управлінських рішень; сутність банкрутства та фінансової реструктуризації; структура плану фінансового оздоровлення організації. Даються вирішені варіанти практичних ситуацій фінансового менеджменту та тести (з відповідями). Для студентів, аспірантів, які навчаються за економічними спеціальностями та напрямками, викладачів.
Глава 1 Основи фінансового менеджменту в організації
Глава 2 Інформаційна основа управління фінансами
Глава 3 Управління ризиками
Глава 4 Управління капіталом
Глава 5 Теоретичні основи та ефективність управління оборотним капіталом
Глава 6 Управління грошовими потоками - об'єкт фінансового менеджменту
Глава 7 Управління інвестиційною політикою організації
Глава 8 Фінансове планування
Глава 9 Податкове Планування
Глава 10 Фінансовий аналіз і контроль
Глава 11 Антикризове управління організацією

Книги та підручники з дисципліни Фінансовий менеджмент:

 1. Годін А. М .. Фінансовий менеджмент. Курс лекцій. 2012 - 2012 рік
 2. Базецька Г. І .. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів Другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Економіка підприємства (за видами ДІЯЛЬНОСТІ)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федорова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х .: ХНАМГ, 2012. - 259 с. - 2012 рік
 3. Сковородкіна Л. В .. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник. Ч.1. - Сімферополь, 2 011. - 106 с. - 2011 рік
 4. Сковородкіна Л. В .. Фінансовий менеджмент. - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Ч.2. - Сімферополь, 2 011. - 137 с. - 2011 рік
 5. Базецька Г. І .. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентов 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного уровня спеціаліст, спеціальності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО и ДТ) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х .: ХНАМГ, +2011. - 254 с. - 2011 рік
 6. Рогова Е. М .. Фінансовий менеджмент: підручник / Є. М. Рогова, Е. А. тка ченко. - М., 2 011. - 540 с. - 2011 рік
 7. Левчаев П. А .. Фінансовий менеджмент та оподаткування організацій: навчальний посібник / П. А. Левчаев. - Саранськ: Мордовський гуманітарний інститут, 2010р. - 2010 рік
 8. Уляна Ринатовна Лук'янчук. Шпаргалка по фінансовому менеджменту2010 - 2010 рік
 9. Андрєєва О. В., Шевчик Є. В .. ФІНАНСОВИЙ ЕНЕДЖМЕНТ. Навчальний посібник Ростов-на-Дону 2010 - 2010 рік
 10. Тумасова В. І .. Перехід на новий рівень фінансового менеджмента2010 - 2010 рік
 11. А. Ф. Іонова, Н. Н. Селезньова. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Навчальний посібник для вузів. Москва 2010 - 2010 рік
 12. Беклемішев А .. Фінансова стратегія підприємства в період економічної нестабільності // Фінансова газета. - N 18, 19, квітень, травень 2010 року - 19 c. - 2010 рік
 13. Лихачова О. Н .. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник. - М .: Фінакадемії, Інститут ділового адміністрування і бізнесу, 2 010. - 94 с. - 2010 рік
 14. В. Є. Леонтьєв, Н. П. Радковська. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. ЧАСТИНА I. Гатчина 2009 - 2009 рік
 15. В. Є. Леонтьєв, Н. П. Радковська. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. ЧАСТИНА II. Гатчина 2009 - 2009 рік
 16. Березкін Ю. М .. Стенограма лекції для банківських працівників. Програма «Spectrum», 28 лютого 2009 року - 2009 рік
 17. Парусімова Н. І .. посткризового розвитку КРЕДИТНОГО БІЗНЕСУ В РОСІЇ. ГОУ ВПО «Оренбурзький державний університет» ВЕСТНІКОГУ№ 10 (104) / жовтень 2009 - 2009 рік
 18. С. Е. Приходько, О. А. Батурина. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: навчальний посібник / сост. С. Е. Приходько, О. А. Батуріна.- Владивосток: Изд-во ВГУЕС, 2008.- 144 с. - 2008
 19. Бугрова С. М .. Фінансовий менеджмент: навчально-довід. посібник / С. М. Бугрова, Н. Н. Голофастова; ГУ КузГТУ. - Кемерово, +2008. - 138 с. - 2008
 20. Каллаур Н. А .. Дивіденди організації // "Економіко-правовий бюлетень", № 12, грудень 2008 р - 96 с. - 2008