Фінанси та Кредит

ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ

Ермасова Н. Б., Замедлина С. Г., Новикова Н. А. Шпаргалка з фінансів і кредиту: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М .: Аллель-2000, 2005. - 64 с. 2000
Всі вивчити - життя не вистачить, а іспит скласти треба. Це готова «шпора», написана реальними преподом. Тут знайдеш все необхідне з Фінансів і кредиту, а інше - справа техніки.
Костеріна Т. М., Криворучко С. В., Новашіна Т. С., Філінов С. В. Фінанси та Кредит. / Моск. держ. ун-т економіки, статистики та інформатики. - М., 2001- 57с. +2001
Лосєв Сергій Володимирович Емісія корпоративних цінних паперів і трансакційні витрати: Питання теорії та практики. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва - 2 001 +2001
Н. В. Мануніна Фінанси і кредит: Метод. указ. / Упоряд. Н. В. Мануніна. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2 002. 20 с. +2002
Методичні вказівки містять вимоги до структури і обсягу курсової роботи і приблизну тематику курсових робіт з курсу "Фінанси та кредит". Призначені для виконання курсових робіт студентами денного та заочного відділень спеціальностей 0719.
Бандурка А. М., Глушенко В. В. Гроші і кредит: Підручник. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2 003. 480 с. +2003
«Гроші та кредит» - теоретичний курс, що складається з трьох блоків: грошового, кредитного та банківського. Вивчення загальнотеоретичних питань необхідно для вирішення конкретних проблем розвитку грошово-кредитної системи країни в сучасних умовах, а також для більш повного засвоєння студентами курсу «Банківські операції» та інших кредитних курсів, які виступають логічним продовженням даного. Завдання цього підручника - допомогти слухачам, студентам і курсантам оволодіти теорією грошового обігу, а також придбати практичні вміння, необхідні в роботі з організації грошового обігу та контролю за правильністю його здійснення.
Руденко О. Є. Фінанси та Кредит. Навчально-практичний посібник. - М .: мгут, +2004 2004
 У даному навчально-практичному посібнику в стислому вигляді викладені основи сучасної теорії фінансів і кредиту, основи організації грошового обігу і банківської діяльності, дана характеристика окремих сфер і ланок фінансової системи Російської Федерації. Матеріал викладений у максимально доступній формі. Після кожної теми наведені питання для самоперевірки та самостійної роботи, тестові завдання, що дозволяють контролювати ступінь засвоєння матеріалу, словник основних понять і список літератури. Навчальний посібник призначений для студентів усіх спеціальностей, які вивчають курс «Фінанси і кредит» та курс «Фінанси, грошовий обіг, кредит» в дистанційною формою навчання, а також для студентів очної, заочної та очно-заочної форм навчання вивчають ці курси відповідно до навчальними планами та всіх хто цікавиться проблемами функціонування фінансової та кредитної системи Росії.
Н. І. Куликов, Л. Н. Чайникова, Л. С. Тиша, І. Р. Фінанси і кредит: Комплексна програма виробничої практики / Упоряд .: Н. І. Куликов, Л. Н. Чайникова, Л. С. Тиша, І. Р. Унанян. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2 004. 16 с. 2004
У комплексній програмі викладені цілі і завдання виробничих практик, передбачених освітньо-професійною програмою за спеціальністю 080105 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Банківська справа»), призначена для студентів 1 - 6 курсів усіх форм навчання.
Литовських А. М. Фінанси та Кредит. Методичний посібник щодо проведення практичних занять. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 40 с. 2004
У даному посібнику представлені завдання, тести та контрольні питання для проведення практичних занять з курсу «Фінанси і кредит». Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.
Вигман С. П. Шпаргалка: Фінанси. Гроші. Кредит: навч. допомога. - М .: ТК Велбі, 2005. - 80 с. +2005
Посібник містить усі питання екзаменаційних білетів з навчальної дисципліни «Фінанси. Гроші. Кредит ». Доступність викладу, актуальність інформації, максимальна інформативність, враховуючи невеликий формат посібника, - все це робить шпаргалку незамінним підмогою при підготовці до здачі іспиту.
А. М. Ковальова Фінанси і кредит: Учеб. посібник / За ред. проф. А. М. Ковальової. - М .: Фінанси і статистика, 2 005. - 512 с: ил. +2005
Навчальний посібник написаний відповідно до вимог Державного освітнього стандарту за фахом «Фінанси і кредит» викладачами Державного університету управління. Розглядається комплекс фінансово-кредитних важелів управління як на макро-, так і на мікрорівні. Фінансові та кредитні проблеми викладаються виходячи з сучасного етапу розвитку Росії, з урахуванням останніх рішень Уряду РФ, Бюджетного і Податкового кодексів РФ. Наводиться фактичний цифровий матеріал, дані приклади і розрахунки. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, а також для працівників фінансово-економічних служб підприємств і організацій.
1 2 3 4 5 6