« Попередня Наступна »

Формування постійних витрат

 Вони входять до матеріальні витрати при виготовленні продукції, але їх величина не залежить від величини випуску продукції. До таких витрат належать: плата за телефон, тепло, оренда приміщення, поштові витрати і т.
п. Постійні витрати мало змінюються з часом і задаються у вигляді екзогенного фактора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Формування постійних витрат.

 1. Населення постійне
   Основна категорія населення, сукупність людей, які мають місце постійного проживання в даному населеному пункті або на даній території. Критеріями постійного проживання на відміну від тимчасового найчастіше служать час проживання, мету проживання, відсутність іншого місця проживання, а за наявності декількох місць проживання - порівняльна тривалість проживання в кожному з них або
 2. Активи постійні важкореалізовані
   будівлі, споруди, земля, обладнання. Вони повинні бути покриті постійними пасивами (власними засобами) і не перевищувати
 3. Трендовий метод
   передбачає залежність деяких груп доходів і витрат лише від фактора часу, виходить з постійних темпів змін (тренд постійних темпів зростання) або постійних абсолютних змін (лінійний тимчасової тренд). Недоліком даного методу є ігнорування економічних, демографічних та інших
 4. Середні постійні витрати (СПИ)
   відношення сумарних постійних витрат (Е ПІ) до відповідної кількості виробленої продукції (К), т. е. СПИ = Е
 5. Основні джерела формування державних фінансових фондів
   Для реалізації встановлених функцій, а також для фінансування витрат з утримання власне державного апарату, державна система завжди потребує джерелах фінансових ресурсів як постійного, так і тимчасового (разового) характеру. В умовах ринкової економіки такими джерелами виступають насамперед податки і прирівняні до них обов'язкові платежі, надходження від
 6. Оборотні кошти
   сукупність грошових коштів, авансованих для створення і використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу з метою забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції. 222 Джерелами формування оборотних коштів господарюючого суб'єкта є: прибуток, постійна мінімальна кредиторська заборгованість, банківський і комерційний
 7. Інвестиційний комітет
   - Постійно діючий дорадчий колегіальний орган Компанії, відповідальний за управління процесом інвестування і підготовку рішень з питань формування Інвестиційної програми і Інвестиційного бюджету для подальшого затвердження Правлінням Компанії. Інвестиційний комітет діє на підставі Положення про Інвестиційному
 8. 1.2. Завдання вивчення дисципліни
   У процесі вивчення курсу "Податковий облік" необхідно вирішити наступні завдання: формування знань про зміст податкового обліку; формування уявлення про облік доходів для цілей оподаткування; формування знань про облік витрат для цілей оподаткування; розкриття порядку виявлення оподатковуваного прибутку; формування навичок побудови податкового обліку.
 9. Поріг рентабельності
   це така виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, але ще не має і прибутків. Валовий маржі в точності вистачає на покриття постійних витрат, і прибуток дорівнює нулю. Наприклад, виручка = 2000; змінні витрати - 1100; валова маржа - 900; постійні витрати - 860; прибуток - 40. Прибуток = валова маржа - постійні витрати = 0 або Прибуток = поріг рентабельності -
 10. Розрахунок маржинального доходу, порога рентабельності і запасу фінансової міцності
   Маржинальний дохід, або валова маржа, являє собою різницю між виручкою від продажу і сумою змінних витрат. Маржинальний дохід служить джерелом покриття постійних витрат і формування прибутку. Схему формування прибутку при маржинальном підході можна відобразити таким чином: Виручка від продажів (N)? Змінні витрати (Sпер) = Маржинальний дохід (МД)
 11. 9 Експертиза цінності документів
   Експертиза цінності документів - визначення цінності документів з метою відбору їх на державне зберігання і встановлення термінів зберігання. Оптимальний термін перебування документів у діловодстві - 3 роки. Після закінчення цього терміну зазвичай приймається рішення про дальньої ши долю документу (залишити для подальшого використання, знищити або готувати для архівного хранеия). Експертиза
 12. Поріг беззбитковості
   це така виручка від реалізації, що покриває змінні витрати і прямі постійні витрати. При цьому проміжна маржа дорівнює нулю. Поріг беззбитковості шт. = Прямі постійні витрати / валова маржа на одиницю товару. Поріг беззбитковості, руб. = Прямі постійні витрати / частка валової маржі у виручці від даного
 13. 2.3. Механізми стимулювання в задачах формірованіясостава ОС
   У даному розділі на основі моделі стимулювання в віялової ОС формулюються і вирішуються завдання початкового формування складу агентів і завдання залучення додаткових агентів в систему. Досліджується вплив коаліційної поведінки агентів на процеси формування складу ОС. Завдання формування складу поки слабо вивчені в рамках ТАС. Ці завдання є предметом вивчення інших областей
 14. Формування комплексу стимулювання.
   Фірми різко відрізняються один від одного за характером розподілу коштів всередині своїх бюджетів стимулювання. Одна фірма виділяє більшу частину коштів на особисті продажі, ассігнуя на рекламу всього 1% суми продажів, тоді як інша багато витрачає на рекламу, наприклад 10-15% суми продажу. Фірми постійно шукають шляхи і способи підвищення ефективності своєї діяльності, замінюючи один засіб
 15. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
   В даний час великі комерційні банки в змозі запропонувати своїм клієнтам більше 200 видів різноманітних банківських продуктів і послуг. Крім того, самі банки постійно еволюціонують. Це проявляється в зміні форм операцій, методів конкуренції, систем контролю і управління. Відбувається розширення сфер діяльності, що охоплює весь світ внаслідок формування інтернаціональних ринків
 16. Джерела формування запасів і витрат
   Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовуються кілька показників, що відображають різну ступінь охоплення різних видів джерел: 1) Наявність власних оборотних коштів Ec = Hc-F 2) Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат Et = (Іс + Kt) - F 3) Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат Показники
 17. 5.3. Основні етапи формування політики управління оборотними активами підприємства
   Політика управління оборотними активами підприємства здійснюється за такими етапами: Аналіз оборотних активів підприємства в попередньому періоді; Визначення принципових підходів до формування оборотних активів підприємства; Оптимізація обсягу оборотних активів; Оптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних активів; Забезпечення необхідної ліквідності
 18. Варіювання постійними витратами
   При зміні постійних витрат лінія сукупних через держек переміщається паралельно лінії витрат плану, прийнятого в якості найбільш ймовірного результату (основного плану). ТБ, і ТБ2 - нові точки беззбитковості, відповідні зміни постійних витрат на 20%. При збільшенні постійних витрат на 20% точка безубиточен-ності становитиме 1 000 виробів, прибуток при продажу 1 600 з-,