Головна
Аудиторська діяльність || Банки || Бізнес || Бухгалтерський облік || Кредит || Маркетинг || Менеджмент || Фінанси || Економіка
банківські ризики | банківські системи | банківська справа | банківське право | основи бухгалтерського обліку | гроші та кредит | гроші, кредит, банки | кредитування | маркетинг збуту | основи маркетингу | бренд-менеджмент | інноваційний менеджмент | історія менеджменту | комунікаційний менеджмент | кризовий менеджмент | менеджмент підприємств | загальні питання менеджменту | організаційна поведінка | проектний менеджмент | управління ризиками | фінансовий менеджмент | біржі | валютна система | лізинг | основи фінансів | ринок цінних паперів | управління капіталом | фінансування підприємств | фінансове право | фінансові піраміди | фінансові розрахунки | фінансові ризики | фінансові ринки | фінансовий аналіз | фінансова криза | фінансовий облік | фінанси та кредит | бюджетна система | зовнішньоекономічна діяльність | інвестиції | інфляція | історія економіки | історія економічних вчень | макроекономіка | мікроекономіка | світова економіка | податки та оподаткування | основи економіки | галузева економіка | політична економія | економетрика | економіка галузі | економіка підприємств | економіка регіонів | економіка праці | економічна географія | економічна теорія | економічний аналіз | основи аудиту | банкрутство | бізнес планування | бізнес процеси | брендинг | міжнародний бізнес | основи бізнесу | фінансування бізнесу
Коренєва Оксана МиколаївнаУПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ БАНКУ2007
Спеціальність 08.00.12 - Бухгалтерський облік, статистика Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Слободіна Марина ЮріївнаБАНКИ В СИСТЕМІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЇ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва, 20072007
Актуальність теми дослідження. Однією з глобальних проблем, що стоять сьогодні перед Росією, є забезпечення економічного зростання на основі структурної перебудови економіки. Світовий досвід показує, що ця мета досягається насамперед шляхом залучення
Чижов Н. А.УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗОЮ БАНКУ: Практичний посібник. - М .: Видавництво «Альфа-Прес», 2007. - 284 с.2007

У практичному посібнику докладно розглянуті: принципи розширення та основи управління клієнтською базою банку; технологія залучення нових успішних клієнтів, їх утримання, створення для них комфортних умов обслуговування. Особливу увагу приділено розвитку лояльності клієнтів до банку і технологій успішних продажів банківських послуг

Касьянова Г. Ю.Касові і банківські операції2006

До уваги читачів пропонується докладна інформація про те, як проводити розрахунки готівкою і в безготівковому порядку, здійснювати розрахунки з підзвітними особами, провести звірку взаєморозрахунків і зробити залік зустрічних вимог з дебіторами і кредиторами, скласти всі необхідні первинні облікові документи, а також багато іншого. Матеріал багато проілюстровано практичними прикладами

В. Н. ТИШИНАБанківська справа. Опорний конспект лекцій. Челябінськ, 20062006
Людвік С. А., Півень О. В.БАНКІВСЬКА СПРАВА: Навчальний посібник Владивосток: Вид-во ВДУЕС, 2006.- 172 с.2006
Розроблено відповідно до вимог державного стандарту Росії і програмою курсу «Банківської справу». Розглянуто питання організації банківської системи, її елементів: Центрального банку і комерційних банків. Розкрито економічні засади діяльності комерційного банку та його операції
Лазаренко Алла ЛеонідівнаЕкономічні основи інвестиційної діяльності комерційних банків Росії. Орел 20052005

Економічні основи інвестиційної діяльності комерційних банків Росії: [Електронний ресурс]: Дис. ... Д-ра екон. наук: 08.00.01. - Орел: РДБ, 2006 (З фондів Російської Державної Бібліотеки)

А. В. Печникова, О. М. Маркова, Є. Б. СтародубцеваБанківські операції: Підручник. - М .; ФОРУМ; ЇІНФРА-М.2005. - 368 с. - (Професійну освіту).2005

У підручнику розглядаються правові та організаційні засади формування і розвитку комерційних банків, показаний? їх роль в накопиченні я мобілізації позичкового капіталу. Структура підручника забезпечує вивчення активних, пасивних і консул ьтаціонно-посреднічес до їх банківських операцій

Тютюнник А. В., Турбанов А. В.Банківська справа. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 608 с.2005

Розглядаються сутність банків і його установ, традиційні та сучасні банківські операції, основи банківського менеджменту, бухоблік та інформаційні технології в банківській справі. Висвітлюються особливості операцій центральних банків, нові форми банківського бізнесу і питання реорганізації та банкрутства банків, проаналізовано повний життєвий цикл банку

А. В. ШмонінБанківські технології і злочинність: [монографія] А. В. Шмонін. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 303 с.2005

Автор присвячує свою роботу історії становлення та розвитку вітчизняних банківських технологій і характеристики злочинного їх використання, досліджує передумови банківських технології, економіко-правові проблеми, пов'язані з розвитком банківських технологій, з моменту їх появи у вітчизняній практиці і до теперішнього часу

Алексєєва Д. Г., Хоменко Е. Г.Банківське право: Питання і відповіді. - М .: Юриспруденція, 2003. - 208 с.2003
На формування банківського законодавства впливають господарські потреби товариства, розвиток тих чи інших сфер економічної діяльності. Наприклад, розвиток ринку нерухомості привело до виникнення іпотечних банків, формування ринку цінних паперів - інвестиційних банків і т. Д. Норми, що регулюють правове становище центральних банку
Н. Н. Ареф'єва, І. А. Волкова, К. І. Карабанова та ін.Банківське право: Навчальний посібник / Н. Н. Арефьева1, І. А. Волкова, К. І. Карабанова та ін. ;; Під ред. проф. А. А. Травкіна. - Волгоград: Видавництво Волгоградського державного університету, 2001.. - 708 с.2001
Навчальний посібник дозволяє придбати сукупність знань з банківського права. У ньому послідовно розглядаються банківська система, правове регулювання договорів
Олійник О. М.Основи банківського права: Курс лекцій. - М .: МАУП, 1997.. - 424 с.1 997
На базі аналізу чинного законодавства та сучасних розробок російського правознавства викладені основні положення банківського права. Аналізуються поняття, зміст і можливості банківського права та банківської діяльності; правові інститути, що обслуговують статус здійснюють цю діяльність суб'єктів, зокрема проблеми правового статусу
Михалкевич А. П.Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах: Учеб. допомога. 2-е изд., Перераб. і доп., - Мн .: ТОВ "Місанта", ТОВ "ФУАинформ", 2003. - 202 с.2003
У навчальному посібнику розглядається методика організації фінансового і управлінського обліку в зарубіжних країнах. Показано порядок відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку в фі-нансової та управлінської бухгалтеріях з виведенням фінансових результатів
Вещунова Н. Л., Фоміна Л. Ф.Бухгалтерський облік: Учеб. допомога. - М.:, 2000.. -496 С .: іл.2000
У навчальному посібнику викладено теоретичні основи бухгалтерського обліку: принципи організації, документування, інвентаризація, рахунки і подвійний запис, баланс, форми обліку. По кожному розділу бухгалтерського обліку охарактеризовані первинні документи, наведені приклади і розрахунки за основними і найбільш складних розділів обліку. Для студентів вузів
Шитов В. Н.Гроші. Кредит. Банки: навчальний посібник. У 2 частинах. Частина I / В. Н. Шитов. - Ульяновськ: УлГТУ, 2011 року. - 167 с.2011
Посібник підготовлено на підставі загальноосвітнього стандарту і типових програм з курсу «Гроші. Кредит. Банки »У першій частині посібника розглядається перший розділ дисципліни« Грошовий обіг ». Розраховано на студентів економічних спеціальностей, включаючи бакалаврів.
невідомийАналіз платіжного балансу России 20112011
В. Ф. ЖуковГРОШІ. КРЕДИТ. БАНКИ. ПІДРУЧНИК. 20102010
Четверте видання даного підручника підготовлено професорсько викладацьким колективом кафедри «Гроші, кредит і цінні папери» Всеросійського заочного фінансово-економічного інституту відповідно до курсу лекцій «Гроші, кредит, банки» і вимогою державних освітніх стандартів. У підручнику розглядаються і аналізуються основні тенденції розвитку грошей, грошового обігу
Тухватуліна Л. А.Гроші, кредит, банки. 20102010
А. В. ЯРАШЕВАСловник термінів з курсу «Гроші, кредит, банки» Москва20102010
Пропонований словник термінів складено для студентів старших курсів, що навчаються на фінансово-економічному факультеті за спеціальністю «фінанси і кредит», і призначений для використання в навчальному процесі при вивченні дисципліни «Гроші, кредит, банки».
Горіна Т. І.Гроші, кредит, банки: навчальний посібник. 2-е изд. / Уклад. Горіна Т. І. - Хабаровськ: РІЦ ХГАЕП 2010. - 152 с.2010
Г. І. КравцоваГРОШІ, КРЕДИТ, БАНКИ. Навчальний посібник. МІНСЬК БДЕУ 20102010
Навчальний посібник призначений для студентів заочної форми навчання. Воно виконане за основними, найважливішим питанням курсу «Гроші, кредит, банки». Зміст навчального посібника дозволяє отримати необхідний обсяг знань для виконання курсових робіт, здачі тестів, зорієнтуватися для підготовки до заліків, іспитів. В якості додатків наведено приблизні питання
Коваленко Є. І.Навчально-методичний комплекс з дисципліни «ГРОШІ, КРЕДИТ, БАНКИ» 20102010
Дисципліна «Гроші, кредит, банки» є основним базовим курсом, що передує різним спеціальних дисциплін та дисциплін спеціалізації, що вивчаються в рамках підготовки економістів за спеціальністю 080105.65 «Фінанси і кредит». У зв'язку з цим, метою вивчення дисципліни «Гроші, кредит, банки» є необхідність закласти фундамент
невідомийКурсова робота з дисципліни «Національна економіка» на тему: «Валютний ринок РФ і особливості його розвитку» 20102010
невідомийКурсова робота з дисципліни: Гроші, кредит, банки на тему: Банківський кредит Минск 20102010
невідомийТерміни кредитування: Тлумачний словник 20102010
Бажанов І. А.Походження сучасної іпотеки 20102010
Ідея цього дослідження зародилася у автора при ознайомленні з російським проектом вотчинного статуту 1893 р Проект вотчинного статуту цілиться насадити у нас той самий вотчинно-іпотечний режим, який з неоднаковим успіхом давно завоював собі почесне місце в праві наших західних сусідів і який з'явився там результатом складної серії різноманітних факторів
РИБАКОВА Світлана ВікторівнаТеоретичні основи РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК СУБ'ЄКТІВ СУЧАСНОГО ФІНАНСОВОГО ПРАВА. А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Саратов 20102010
Фінансове право сучасного Російської держави розвивається в умовах перетворення фінансових, грошових і кредитних відносин, відповідних економіці ринкового типу
невідомийБанківська право. Лекції. 20102010
Сорокіна І. О.Методика оцінки якості кредитного портфеля - "Банківське кредитування", N6, листопад-декабрь2010г. - 15 с.2010
У статті розглядаються сценарії, які можуть використовуватися при оцінці показників якості заборгованості за позиками, розміру резервів на втрати по позиках і ступеня концентрації ризиків за активами.
Ф. Н. Філіна, І. А. Толмачов, А. В. СутягінВСІ ВИДИ КРЕДИТУВАННЯ 20092009
Перед будь-розвивається компанією час від часу постає питання: використовувати для розвитку свої кошти або позикові. З одного боку, вдатися до кредитів простіше. Це дозволяє акумулювати достатньо коштів в короткі терміни. З іншого боку, все одно кредити коли-небудь потрібно повертати. В даному виданні ми розповімо вам все, що потрібно знати російським комерсантам
Ланцов В. М., Кірєєва Т. М, Устинов А. Е., Фаррахов А. Г, Фаізова Р. Р.Лихварство та відсотків в кредитних договорах і у фінансовій політиці. - Казань: ЗАТ «Нове Знання», 2009. - 248 с. ISBN 978-5-89347-555-52009
У монографії дано відомі і оригінальні уявлення про основи фінансових політик, фінансових воєн і криз. Розкривається сутність понять: гроші, товарно-грошовий баланс, кредит, відсоток, лихварство та відсотків
Василенко І. Л.Правила протидії кредиторам і колекторам. Тула - 20092009
Головна зброя колектора (служби по поверненню кредитів банку) - психологія. Нагнітання страху. Якщо Вас лякають слова типу пару раз по «фейсу» не читайте далі, я не буду радити як вивернутися навиворіт віддаючи гроші банкірам, я буду говорити про те, що за кожним конкретним словом колектора варто і що він може зробити і чому.
невідомийКурсова робота з дисципліни «Гроші. Банки. Кредит »на тему:« Аналіз кредитоспроможності підприємства як позичальника »(на прикладі ВАТ« Газпром »). Москва 20092009
Фёгеле 3.Директ маркетинг. 99 практичних порад, як знайти споживача: Пер. з нім. - М .: АТ «Інтерексперт», 1998. - 256 с.1 998
Автор є одним з відомих дослідників в директ маркетингу і очолює в Німеччині однойменний інститут. У книзі розповідається як організувати кампанію директ маркетингу, зробити пряму поштову розсилку, скласти і опублікувати рекламні оголошення з купоном для замовлення рекламованого товару
Гончарук Валерій Анатолійовичмаркетингове консультування1 998
Книга "Маркетингове консультування" випущена видавництвом "Дело" в 1998 р Тут представлена її версія до коректури (технічні труднощі переформатування остаточного варіанту), тому автор заздалегідь просить вибачення за описки і помилки.
Практикум з проведення маркетингу Як впроваджувати маркетинг на малих і середніх підприємствах1996

Відомості, висновки і тлумачення, що містяться в цьому виданні, не можуть розглядатися як відображають офіційну позицію Європейської Комісії.

О. В. ЗаєцьДосвід організаційно адміністративної роботи в системі соціальних служб, установ та організацій2004
Результатом реалізації федерального закону «Про основи соціального обслуговування населення» необхідно вважати становлення і розвиток інфраструктури системи соціального обслуговування населення в Росії. Цікавий досвід професійної діяльності соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та інших спеціальностей
БЄЛЯЄВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЇ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ2004
Спеціальність 08.00.05 - Економіка та управління народним господарством Спеціалізація: економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами; промисловість ДИСЕРТАЦІЯ
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Навчальний посібник підготували: Бахтеев Ю. Д. - кандидат економічних наук, Захаров В. Ф. - кандидат технічних наук, Наумов І. Н. - аспірант (ПГУ).Документаційного забезпечення управління ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ І АРХІВНЕ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ2003

Навчальний посібник призначений для викладачів та студентів середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, а також слухачів системи додаткової освіти, перепідготовки

Лібкінд Е. В., Рябикова Н. Е., Чепурин В. А.Організаційні структури управління: конспект лекції та методичні вказівки до теми з дисципліни: «Менеджмент» - Оренбург: ГОУ ОДУ, 2003. - 42 с.2003

У методичних вказівках містяться матеріали з методики викладання частини навчальних дисциплін «Менеджмент», «Теорія управління», «Теорія організації», «Організаційна поведінка»: лекція на тему «Організаційні структури управління»

Махрин Василь ВікторовичВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ2002

08.00.05 - Економіка та управління народним господарством (економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - промисловість) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Оганесян І. А.Управління персоналом організації. - Мн .: Амалфея, 2000.. - 256 с.2000
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні, методологічні та практичні проблеми управління персоналом в організаціях. Матеріал викладено відповідно до змісту курсу «Управління персоналом» для студентів вищих навчальних закладів. Видання рекомендоване як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Новиков Д. А.Мережеві структури та орга-ганізаційні системи. М .: ІПУ РАН (наукове видання), 2003. - 102 С.2003
Справжня робота містить результати досліджень теоретико-ігрових моделей структурного синтезу. Показується, що структура визначається типом ієрархічної гри, яка розігрується учасниками системи. Такий підхід дозволяє аналізувати мережеві структури, в яких потенційно існують зв'язки між усіма учасниками
Губко М. В.Управління організаційними системами з коаліційним взаємодією учасників. М .: ІПУ РАН (наукове видання), 2003. - 140 с.2003
Справжня робота присвячена дослідженню задач управління організаційними системами з коаліційним взаємодією учасників, в тому числі, розробці ефективних механізмів стимулювання в веерной і матричної організаційних структурах, механізмів розподілу ресурсу і механізмів формування складу
Л. Л. Мєшкова, І. І. Білоус, Н. М. ФроловОрганізація і технологія галузі: Лекції до курсу. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. - 168 с.2002

Курс лекцій з навчальної дисципліни "Організація і технологія галузі" для студентів курсу спеціальності 0601 "Економіка, бухгалтерський облік і контроль", кваліфікація - бухгалтер

Володимир МіхєєвСУЧАСНА КОМАНДА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЕКТУ2002

Термін «команда» став дуже модним в Росії. Кількість інтерпретацій цього поняття близько до кількості людей, його вживають. Тому в цій статті я спробую дати то розуміння «Команд в проекті», яке використовується в сучасному менеджменті проектів (проектний менеджмент, управління проектами) в рамках міжнародних стандартів, вимог і норм професійної діяльності

Линниченко Олексій ВалерійовичУправління збутовою діяльністю хлібопекарських підприємств на основі маркетингових комунікацій2002

Спеціальність 0S.00.05 - «Економіка і управління народним господарством (економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами: промисловість; маркетинг)» Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Лисов О. Є.Основи менеджменту. Учеб. посібник / СПбГУАП. СПб., 2001.135 с .: іл.2001
У навчальному посібнику розглянуто сутність, значення і роль менеджменту в сучасних умовах, основні тенденції розвитку менед-жмента, особливості зовнішньої та внутрішньої середовища організації. Аналізуються основні функції менеджменту, необхідні в повсякденній діяльності менеджера. Навчальний посібник призначений для студентів всіх форм навчання напряму
Івасенко А. Г.МЕНЕДЖМЕНТ. Навчальний посібник. Новосибірськ, 20012001
Для студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Економіка і управління на підприємстві (по галузях)», а також студентів інших економічних спеціальностей і практичних працівників у сфері управлінської діяльності.
З. Н. Козенко, А. Ф. Рогачов, А. Л. Нахшунов, І. А. КарапузовПідтримка прийняття управлінських рішень: інструментально-інформаційне забезпечення З. Н. Козенко, А. Ф. Рогачов, А. Л. Нахшунов, І. А. Карапузов; Під. ред. А. Ф. Рогачова. - Волгоград: Вид-во Волгоградського державного університету, 2001.. - 124 с.2001

У монографії розглядаються питання інструментального та інформаційного забезпечення процедур прийняття рішень в процесі

Новиков Д. А.Моделі і механізми управління розвитком регіональних освітніх систем (концептуальні положення). М .: ІПУ РАН, 2001.. - 83 с.2001

Ця робота представляє собою погляд математика - фахівця з управління організаційними системами на проблеми управління регіональними освітніми системами (РІС). У ній пропонується формальна модель РІС (вводиться система показників, що описують РОС, встановлюються зв'язки між ними

Матвєєв Л. А.Комп'ютерна підтримка рішень: Підручник - СПб: 1998.-472 с.1 998
Яку допомогу Вам може надати комп'ютер для правильного прийняття рішень? Відповідь на це питання Ви знайдете в даній книзі. Вона містить як теоретичну, так і практичну частини. У теоретичній частині головна увага приділена двом питанням: методам прийняття індивідуальних і коппектівних рішень, а також використовуваним для цього засобів
А. Ф. Іонова, Н. Н. СелезньоваФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Навчальний посібник для вузів. Москва 20102010
Книга зорієнтована на виклад складного теоретичного матеріалу з основ фінансового менеджменту в поєднанні з методами фінансового аналізу операційної, інвестиційної та фінансової діяльності організації. Провідне місце в книзі приділяється розгляду цілей і завдань фінансового менеджменту в системі управління комерційною організацією
Беклемишев А.Фінансова стратегія підприємства в період економічної нестабільності // Фінансова газета. - N 18, 19, квітень, травень 2010 року - 19 c.2010
Лихачова О. Н.Фінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник. - М .: Фінакадемії, Інститут ділового адміністрування і бізнесу, 2010 року. - 94 с.2010
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Фінансовий менеджмент» підготовлено для слухачів програми МВА «Майстер ділового адміністрування» (Master of business administration)
Нікуліна Надія МиколаївнаФінансовий менеджмент організації. Теорія і практика: навч. посібник для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Менеджмент організації» / Н. Н. Нікуліна, Д. В. Су-ходоев, Н. Д. Еріашвілі. - М.: 2009. - 511 с.2009
Висвітлюються теоретичні основи фінансового менеджменту. Дається комплексне уявлення про принципи управління капіталом
В. Е. Леонтьєв, Н. П. РадковскаяФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. ЧАСТИНА I. Гатчина 20092009
Економічна сутність фінансів організаційЕкономіческое зміст і призначення фінансового менеджменту в організаціях Організація фінансового менеджменту Планування в системі фінансового менеджментаУправленіе грошовими потокаміФінансовие аспекти управління поточною (операційної) діяльністю Виробничий (операційний) леверидж
В. Е. Леонтьєв, Н. П. РадковскаяФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. ЧАСТИНА II. Гатчина 20092009
Управління капіталом Фінансовий леверидж (важіль) Управління основним капіталом. Управління оборотним капіталомУправленіе фінансовими активами. Фінансові аспекти реструктуризації
Березкін Ю. М.Стенограма лекції для банківських працівників. Програма «Spectrum», 28 лютого 2009 року2009
Парусімова Н. І.Посткризового розвитку КРЕДИТНОГО БІЗНЕСУ В РОСІЇ. ГОУ ВПО «Оренбурзький державний університет» ВЕСТНІКОГУ№ 10 (104) / жовтень 20092009
Досліджуються причини стиснення кредитного портфеля в період кризи. Виявляються внутрішні і зовнішні чинники, які зумовили скорочення обсягу кредитування реального сектора економіки. Обгрунтовуються шляхи зниження кредитних ризиків, розширення асортименту та підвищення доступності
С. Е. Приходько, О. А. БатуринаФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: навчальний посібник / уклад. С. Е. Приходько, О. А. Батуріна.- Владивосток: Вид-во ВДУЕС, 2008.- 144 с.2008
Навчальний посібник з дисципліни «Фінансовий менеджмент» розроблено відповідно до стандарту і навчальною програмою з дисципліни. Навчальний посібник включає в себе курс лекцій з дисципліни і контрольні питання, завдання і ситуації, тести для самоконтролю
Бугрова С. М.Фінансовий менеджмент: навчально-довід. посібник / С. М. Бугрова, Н. Н. Голофастова; ГУ КузГТУ. - Кемерово, 2008. - 138 с.2008
Розглядаються питання управління основним і оборотним капіталом з метою забезпечення поточного і перспективного фінансування діяльності промислового підприємства. Призначено для студентів всіх форм навчання спеціальності 080502.65 «Економіка і управління на підприємстві» і викладачів
Л. С. Богданова, Е. Ф. Ляшко, В. П. МахітькоФінансово-економічний аналіз в авіабудуванні: навчальний посібник Л. С. Богданова, Е. Ф. Ляшко, В. П. Махітько. - Ульяновськ: УлГТУ, 2006. - 188 с.2006
У посібнику викладено основні підходи до аналізу господарської діяльності виробничого підприємства. У посібнику наводяться найбільш важливі фінансові та економічні показники і методи їх аналізу, що використовуються як в управлінні діяльністю підприємства
І. А. ЖулегаМетодологія аналізу фінансового стану підприємства: монографія І. А. Жулега; ГУАП. - СПб., 2006. - 235 с .: іл.2006
Викладаються результати дослідження з позицій системного підходу теоретичних і методичних питань вдосконалення аналізу фінансового стану підприємства. Пропонується критична оцінка існуючої системи поглядів і різних кон-концепцій на аналіз фінансового стану підприємства
Е. А. СОБОЛЕВА, І. І. СОБОЛЄВФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРФІРМИ2006

Розглядається широкий спектр питань, що стосуються аналізу і оцінки фінансово-господарського стану комерційних підприємств галузі туризму. Досліджуються місце і роль економічного аналізу туристської фірми в процесі управління і організації її діяльності; проблеми стану її інформаційної бази та інтерпретації отриманих результатів

О. В. Єфімова, М. В. МельникАналіз фінансової звітності: навч. посібник для студентів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Бухгалте. облік, аналіз і аудит О. В. Єфімова, М. В. Мельник. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Изд-во ОМЕГА-Л, 2006. - 408 с: табл. - (Вища фінансова освіта / Фінансова акад. При Уряді РФ).2006

У посібнику показана роль фінансової звітності в формуванні інформації

Гогін Г. Н.Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Г. М. Гогін, О. А. Філіппова; філ. НОУ ВПО «Сага» в м Тольятті. - Самара: Сам ар. гуманне. акад., 2006 -300 с.2006

У навчальному посібнику визначені основні підходи до проведення фінансового аналізу, розглянута методологія його проведення, розкриті форми і джерела фінансової санації організацій. Велику увагу приділено методиці фінансового аналізу за даними організації

Банк В. Р., Банк С. В., Тараскнна А. В.Фінансовий аналіз: навч. допомога. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 344 с.2006

Навчальний посібник містить опис основних категорій, прийомів і методів аналізу фінансового стану господарюючих суб'єктів. Визначено цілі, завдання та види економічного і комплексного аналізу фінансового стану підприємства, розглянуто його теоретичні та практичні аспекти

Какку Л. А., Кошова І. П.Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: ІД «ФОРУМ»: ИНФРА-му, 2007. - 288 с. - (Професійну освіту).2007

У навчальному посібнику розглядаються поняття і зміст сучасних концепцій аналізу фінансово-господарської діяльності, а також проблеми вибору предмета і об'єкта аналізу, принципів і методів реалізації різних аналітичних процедур

Ронова Г. Н., Ронова Л. А.АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: Навчально методичний комплекс. - М .: Изд. центр ЕАОІ.2008. - 240 с.2008

Рекомендовано Навчально-методичним об'єднанням по утворенню в області антикризового управління як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 351000 «Антикризове управління» та інших економічних спеціальностях.

Безбородова Т. І.Аналіз фінансової звітності2008

Викладання дисципліни «Аналіз фінансової звітності» здійснюється виходячи з вимог, що пред'являються до рівня і якості базової професійної підготовки економістів за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». У процесі освоєння програми курсу АФО ставляться конкретні завдання: -раскритіе інформаційно аналітичних можливостей діючих видів фінансової звітності

Кольцова І. В., Рябих Д. А.Практика фінансової діагностики та оцінки проектів. Науково-практичний посібник, Москва-Санкт-Петербург-Київ, Вільямс, 2009 409 с.2009

Основне завдання даної книги доповнити всім відомі методичні підходи до проведення фінансового і інвестиційного аналізу важливими практичними коментарями та прикладами, які залишаються за рамками розгляду в класичних джерелах, але мають принципове значення

Медведєв І. П.Фінансово-кредитна система. Навчальний посібник для курсантів і студентів очної форми навчання факультету «Юриспруденція». Белю МВС РФ, 20052005
У навчальному посібнику міститься весь необхідний матеріал для вивчення фінансово-кредитної системи, що представляє собою короткий виклад курсу лекцій, прочитаних курсантам і студентам очної форми навчання факультету «Юриспруденція» Белю МВС Росії.
Н. І. Куликов, Л. Н. ЧайниковаМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи зі спеціальності «Фінанси і кредит» для студентів 5, 6 курсів очного і заочного відділень. Тамбов Видавництво ТДТУ 20052005
Представлені методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи зі спеціальності «Фінанси і кредит» спеціалізація «Банківська справа». Призначені для студентів 5, 6 курсів денного та заочного відділень спеціальності 080105
М. Є. Карпіцкая, С. Є. ВітунМетодичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». .- Гродно: ГрГУ ім. Я. Купали, 20062006
Містяться вказівки щодо виконання курсових робіт, викладена методика написання, оформлення і захисту курсових робіт. Дана приблизна тематика курсових робіт за фахом, по предмету «Гроші, кредит, банки» і за спеціалізацією. Наводиться список рекомендованої літератури.
Шевчук В. А., Шевчук Д. А.Фінанси і кредит: РІОР; Москва; 20062006
В курсі лекцій в короткій і доступній формі розглянуті всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «ФІНАНСИ І КРЕДИТ». Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, а також якісно підготуватися до заліку та іспиту. Для студентів, аспірантів і викладачів
Опарін Ю. А.Фінанси і кредит: Зб. завдань. - Омськ: Изд-во ОмГТУ, 2006.- 64 с.2006
Розглядаються основні розділи і категорії фінансів і кредиту, що потребують розрахунків. Дано визначення і поняття, які стосуються розглянутих розділах фінансів і кредиту. Наведено необхідні формули, що дозволяють студентам самостійно вирішувати запропоновані завдання. Для студентів спеціальностей 080801, 080100
Литовських А. М., Масич М. А.Фінанси та Кредит. Навчальний посібник. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 20062006
В даному посібнику представлені основи фінансових відносин, механізмів грошового обігу і система кредитних послуг формуються у фінансовому просторі Росії. Посібник містить узагальнені теоретичні та практичні знання з вивчення практики фінансових відносин Росії і розраховане на слухачів всіх форм навчання.
Муравйова 3. А.Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн .: Учеб.- метод. комплекс. 2-е изд., Доопрацьоване / 3. А. Муравйова. - Мн .: Изд-во МІУ, 2006. - 308 с.2006
У комплексі розглядаються основи фінансових, грошових і кредитних систем як єдиного цілого, сучасне їх стан і тенденції розвитку в найбільш розвинених країнах світу - Сполучених Штатах Америки, Німеччини, Франції, Великобританії, Японії
М. В. Романовський, П. Н. БєлоглазоваФінанси та Кредит; Підручник / За ред, проф. М. В, Романівського, проф. ПН. Бєлоглазова. - М .: Вища освіта, 2006, - 575 с.2006
У підручнику узагальнюються послелнісдост і ж Ніл б теорії фінансів. грошового обігу і кредиту, практиці реалізації совремьчшой фінансової і кредитної політики в Росії, а також сучасна практика управління фінансами і кредитування; особливу увагу приділено валютних операцій
Е. В. РоманенкоФінанси, грошовий обіг і кредит: Курс лекцій для студентів неекономічних спеціальностей заочної форми навчання. / Упоряд. Е. В. Романенко. - Омськ: Поліграфічний центр КАН, 2006. - 56 с.2006
Фінанси, грошовий обіг і кредит входить в програму навчання студентів неекономічних спеціальностей заочної форми навчання. У роботі розглядаються основні напрямки фінансової та грошово-кредитної політики держави
І. Д. Кузнєцова, Т. Н. Бєляєва, О. А. СмирноваПрактикум з дисципліни «Фінанси і кредит» (основні положення, контрольні питання, завдання) Іваново 20082008
Практикум підготовлений для вивчення теоретичних основ і проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси і кредит» з метою закріплення теоретичних і практичних навичок і понять. Може бути використаний студентами економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.
Самохін Ю. М.Економічна історія України: Навчальний посібник. - М .: ГУ ВШЕ, 2001.. - 405 с.2001
Цей посібник підготовлено головним чином для студентів факультетів економіки і права, яким при вивченні економічної історії країни вважаються найцікавішими дії держави в тій чи іншій непростій економічній ситуації на тлі аналізу цієї ситуації і можливих альтернатив її розвитку. Саме з цієї точки зору і написана книга
Конотопом М. В., Сметанін С. І.Історія економіки. М .: Академічний проект, 2000. - 368 с.2000
У підручнику розглянуто весь процес економічного розвитку людства від первісності до наших днів, при цьому особлива увага приділяється тим Періоди та регіони, зміни в яких носили принциповий характер для економіки світу в цілому. По можливості збережена хронологічна послідовність змін в світовій економіці
Валентинов Н. (Н. Вольський)ова економічна політика і криза партії після смерті Леніна: Роки роботи у ВРНГ під час НЕП. Спогади / Упоряд. і авт. вступ, ст. С. С. Вовк, -М .: Современник, 1991. 367 с.тисяча дев'ятсот дев'яносто-один
Ім'я Н. В. Вольського (Н. Валентинова) мало кому відомо тепер. Меншовицьке минуле, позбавлення - напередодні сталінських репресій - від радянського громадянства сприяли забуттю його
А. Н. БОЙКОВЛАСНІСТЬ НА ЗАСОБИ виробництва: ГЕНЕЗИС, СТРУКТУРА, РОЗВИТОК. Київ-Донецьк Головне видавництво видавничого об'єднання "Вища школа", 19851985
У монографії досліджуються генезис, структура і розвиток соціалістичної загальнонародної власності на засоби виробництва - комплекс найскладніших проблем політичної економії. Згідно з методологією "Капіталу" К, Маркса рух форми власності
М. М. ЗАГОРУЛЬКО, А. Ф. ЮденкоКРАХ плану «Ольденбург (Про ЗРИВІ ЕКОНОМІЧНИХ ПЛАНІВ ФАШИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНІ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ СРСР) МОСКВА ЕКОНОМІКА 19801980
Проблеми, що освітлюються в монографії, викликали великий інтерес читачів. Два попередніх видання книги схвально зустріла наукова громадськість. У нашій країні вона витримує третє видання і вже двічі видавалася в Чехословаччині.
Тетюшев В. І.Соціалістичне перетворення економіки СРСР і буржуазні «критики». М., Политиздат, 1978. 216 с.1978
У книзі кандидата історичних наук В. І. Тетюшева дається критичний аналіз англійської, американської та західнонімецької література, присвяченій історії становлення в СРСР соціалістичного способу виробництва. Викриваються спроби західних совєтологів уявити в хибному світлі ленінський план побудови соціалізму
А. Г. ВОЙТОВПИТАННЯ ТЕОРІЇ генезису капіталізму. Дисертація на здобуття наукового ступеня Кандидата економічних наук. Москва -1970год1970
Сучасні країни, що розвиваються стали на шлях капіталістичного розвитку в загальному разом з початком епохи імперіалізму. Нечуваний розмах національно-визвольного руху в країнах Азії, Африки і Латинської Америки
Л. Н. КАЗАМАНОВАНАРИСИ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ Крит V-IV ст. до н. е. ВИДАВНИЦТВО МОСКОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ тисячу дев'ятсот шістьдесят чотири+1964
Поняття «захід» і «схід» дуже відносні. Не можна собі уявити такого географічного або історико-культурного району, який був би абсолютно західним або східним. У різних мовах ці уявлення пов'язані зі словами, що позначають схід і захід сонця
Н. П. ГрацианскогоЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ Збірник статей ВИДАВНИЦТВО АКАДЕМІЇ НАУК СРСР М про скв а 19601960
І. В. МАЄВСЬКИЙЕКОНОМІКА РОСІЙСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ війни ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО ПОЛІТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Москва. 1 9571 957
Незважаючи на те що з моменту закінчення першої світової війни пройшло вже близько 40 років, ми не можемо сказати, що економічні наслідки цієї війни вивчені досить повно. Особливо ми не можемо сказати цього відносно економіки російської промисловості
ДІДЕНКО Н. І.СВІТОВА ЕКОНОМІКА: КОНТУРИ РОЗВИТКУ Навчальний посібник Частина I Санкт-Петербург Видавництво СПбГТУ 20012001
Розвиток світової економіки як цілісної системи в кінці XX століття прикувало до себе пильну увагу економістів, соціологів, політиків. Причиною цього є зміни. що відбуваються в світі. Світ стрімко змінюється. Якщо спробувати уявити майбутню картину світової економіки
ДІДЕНКО Н. І.СВІТОВА ЕКОНОМІКА: ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В ВІДКРИТОМУ ЕКОНОМІЦІ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ЧАСТИНА II САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВИДАВНИЦТВО СПбГТУ 20012001
У сучасному світі постійно ведуться розмови про експорт, імпорт, про обмінні курси валют, русі капіталу з країни і рух валютних інвестицій в країну. У макроекономічній теорії національна економіка, пов'язана з іншими країнами за допомогою міжнародної торгівлі
Звєрєв Ю. М.Світова економіка і міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т.-Калінінград, 2000.2000

Розглядаються основні особливості сучасної структури світового господарства і головні сфери міжнародних економічних відносин (МЕВ), включаючи міжнародну торгівлю товарами і послугами, міжнародну спеціалізацію і кооперування і експорту капіталу

Стренін М. А.Міжнародні фінансові інститути та їх взаємодія з Росією. - Уч. допомога. - Изд-во РУДН, М., 1998 р., 98 с.1 998
Розглядається діяльність і проблеми функціонування провідних міжнародних фінансових інститутів, механізм кредитування та фінансування країн-учасниць. Аналізуються проблеми і перспективи співпраці Росії з цими міжнародними організаціями
П. студенськогоДохід націй (теорія, вимір і аналіз: минуле і сьогодення) Під редакцією: Вайнштейн А. Л. М .: Статистика, 1968. - 710 с.1 968

Павло студенського - відомий американський вчений, заслужений професор Нью-Йоркського університету, автор багатьох наукових праць в області фінансової науки, податкових питань, державних фінансів. Книга студенського є плоди майже 30-річної роботи її автора

ГЕРМАН ЛЕВИОснови економічної могутності США. Видавництво: М.-Л., Книга, 1923. - 144 c.тисячу дев'ятсот двадцять три

Предметом дослідження Германа Леві є проблеми економічного розвитку Сполучених Штатів Америки. Дана робота охоплює всі, що відноситься до продуктивності народного господарства і його розвитку: природні умови країни і її багатства; економічне своєрідність і господарські нахили її населення, як тубільного, так і стороннього

Інфляція і антиінфляційна політика держави2010
Найбільш загальне, традиційне визначення інфляції - переповнення каналів обігу грошовою масою понад потреби товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці і відповідно зростання товарних цін. Однак визначення інфляції як переповнення грошового обігу знеціненими паперовими грошами не можна вважати повним. Інфляція, хоча вона і виявляється в зростанні товарних цін
Сукупність попит і пропозиція2010
Найважливішим методом дослідження економічної теорії є метод рівноважного аналізу. Цей принцип виступає як постулат про рівність попиту і пропозиції на тому чи іншому товарному ринку, а також рівність попиту і пропозиції на всіх взаємопов'язаних між собою ринках - товарів, праці, капіталу.
Боровиков В. І.Основи економічного зростання. Частина 1. 20102010
Даний посібник з економічної теорії підготовлено колективом авторів кафедри економічної теорії Воронезького державного технічного університету. Воно дає можливість поглибленого вивчення загальної економічної теорії студентами інженерних факультетів. Посібник розрахований на 130 годин навчальної дисципліни «Економіка» ( «Економічна теорія»)
Пахомова Юлія ВолодимирівнаРОЗВИТОК РИНКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ В ЕКОНОМІЦІ РОСІЇ2009

Спеціальність: 08.00.01. - Економічна теорія; 08.00.05 - Економіка та управління народним господарством (економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - зв'язок та інформатизація) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Курсова РАБОТАПо дисципліни «Економічна теорія» на тему: "Грошові доходи і роль соціальної політики в ринковій економіці"2009

Предметом дослідження роботи є державне регулювання розподільних відносин з приводу доходів різних верств населення і досягнення соціальної справедливості в цих відносинах в умовах розвитку ринкових відносин

Ринок капіталу і теорія відсотка2009

В економічній теорії і підприємницькій практиці, мабуть, немає поняття, яке б використовувалося настільки часто і одночасно, настільки неоднозначно - це капітал. Капітал має багато значень і може трактуватися по-різному. Під капіталом розуміють усі, що приносить або здатне приносити дохід. Цей термін вживається у відношенні устаткування заводу, фабрики, накопиченої суми грошей, творів мистецтва

Д. А. ШевчукЕКОНОМІЧНА ЖУРНАЛІСТИКА2008

Даний посібник є першим і єдиним в Росії виданням, систематизирующим комплекс знань і навичок з економічної журналістики як для професіоналів-журналістів і співробітників редакцій, так і для студентів, аспірантів і викладачів, а також майбутніх журналістів і всіх, хто цікавиться даною тематикою. Може використовуватися як посібник для курсів і шкіл журналістів, а також як самовчитель

Бурханова Н. М.Економіка нерухомості. Шпаргалки. Видавництво: Ексмо; 2008 32 би стор.2008

Студенту без шпаргалки нікуди! Зручне і красиве оформлення, відповіді на всі екзаменаційні питання провідних вузів Росії. Інформативні відповіді на всі питання курсу «Економіка нерухомості» відповідно до Державного освітнього стандарту.

Хесус Узрта де Сото; пер, з англ. Б. С. Нінекера під ред, А. В. Куряева.Австрійська економічна школа: ринок і преопрінімательское творчість, Хесус Узрта де Сото; пер, з англ. Б. С. Нінекера під ред, А. В. Куряева. - Челябінськ: Соціум, 2007. - 202 с.2007

У книзі представлена коротка історія розвитку ідей австрійської школи економічної теорії з моменту зародження в другій половині XIX ст. і до теперішнього часу

Н. І. Куликов, Л. Н. Чайникова, Е. Ю. БабенкоСучасна бюджетна система України: навч. посібник / Н. І. Куликов, Л. Н. Чайникова, Е. Ю. Бабенко. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 104 с.2007

Розкрито економічні засади та значення бюджету, його роль в економіці країни. Значне місце відведено розгляду характеристик доходів і видатків бюджету

Шековая Е. Л.ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. Санкт-Петербург2003
Питання менеджменту мають вирішальне значення в роботі різних організацій. Некомерційні організації не є тому виключенням. У російській некомерційної сфері питань менеджменту довгий час не приділялося належної уваги, і лише з переходом на ринкові відносини більшість некомерційних організацій стало серйозно усвідомлювати, що менеджмент
ОУНЮАДослідження взаємодії малих і середніх підприємств з великими фірмами при здійсненні інновацій. Тасіс. с.- 1512003
Даний матеріал опубліковано за підтримки Європейського союзу. Зміст публікації є предметом відповідальності авторів і не відображає точку зору Європейського союзу. ОУНЮА
В. М. Тарасевич.Цінова політика підприємства. 2-е изд. В. М. Тарасевич. - СПб .: Питер, 2003. - 288 е .: мул. - (Серія «Підручник для вузів»).2003

У підручнику викладаються суть політики цін, се мети і стратегії. Особлива увага приділяється різним методам ціноутворення і диференціації цін. Розглядаються математпко-статистичні методи та їх застосування при вирішенні специфічних прикладних задач ціноутворення

ФІЛІН ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІЗИНГУ2003

Спеціальність 08.00.05 - Економіка та управління народним господарством (економіка, організація і управління підприємствами, галузями і комплексами - транспорт) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

В. П. Волков, А. І. Ільїн, В. І. Станкевич та ін.Економіка підприємства: Учеб. посібник / В. П. Волков, А. І. Ільїн, В. І. Станкевич та ін .; За заг. ред. А. І. Ільїна, В. П. Волкова. - М .: Нове знання, 2003. - 677 с.2003
Висвітлено основні проблеми економіки підприємства: створення підприємства, формування і ефективність використання виробничих ресурсів, система планування діяльності, виробнича програма, якість
Кондрашова В. К., Ісаєва О. Г.Економіка поліграфічного підприємства: Підручник для вузів. - М .: Изд-во МГУГГ, 2000.. - 320 с .: іл.2000
У підручнику найбільша увага приділяється проблемам мікроекономіки, з якими найчастіше доводиться стикатися підприємствам у повсякденному господарського життя. Автори описують не тільки теоретичну сторону цих питань, а й дають читачеві орієнтири для використання теорії в господарській практиці
Керашев М. А.Економіка промислового виробництва. Підручник. Краснодар: Изд-во Друкарський двір Кубані, 1998.- 173 с1 998

Автор в даному підручнику широко використовує матеріали розвитку народного господарства, великих його галузей, комплексів взаємопов'язаних галузей, акцентує увагу на промисловому виробництві.

Бродська Т. Г.Економічна теорія: Учеб. посібник - М. РІОР, 2008. 208 с.2008
У навчальному посібнику в короткій і доступній формі розглянуті всі основні питання, передбачені державним обра- товательни і стандартом і навчальною програмою пс дисципліни «Економічний; кая теорія». Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, а також якісно подгіювіться до заліку та іспиту Рекомендується студентам, викладачам, аспірантам
Алибекова Саодат Лапасовна, Тураєв Баходір ХотамовічЕкономічна теорія. Навчальний посібник. - 20082008
У навчальному посібнику розкрито найважливіші закономірності розвитку і функціонування економіки, економічної системи, ринку і ринкових відносин. Викладається досягнення економічної теорії і практики світової цивілізації, і ті процеси і явища, які відбуваються у вітчизняній економіки
Р. Строуп, Дж. ГвартниАзбука економіки2007

Вся економічна теорія побудована на постулаті про те, що зміна стимулів впливає на поведінку людини цілком передбачуваним чином. Ми вибираємо той спосіб дій, який обіцяє нам більше вигод і менше витрат. Це - основний принцип економічної теорії, але він діє і в інших сферах життя.

Борисов І. А.Економічна теорія: навчальний посібник. - Єкатеринбург: Уральський Державний Економічний Університет, 2007, 186 с.2007
Економіка - діяльність людей, спрямована на створення благ, необхідних їм для споживання. На підставі аналізу поняття економіка можна зробити висновок, що економіка як категорія являє собою поєднання трьох складових - економічної теорії (науки), економічної політики та господарської практики
І. В. Новікова, Г. А. Прімаченок, В. А. ВоробйовЕкономічна теорія: Учеб. посібник / І. В. Новікова, Г. А. Прімаченок, В. А. Воробйов та ін .; Під ред. І. В. Новіков виття. - Мн .: БГЕУ, 2006. - 543 с.2006

Підготовлено відповідно до нової типовою навчальною програмою (2005 р) для вищих навчальних закладів за спеціальностями наступних напрямків освіти: 25 «Економіка і управління», 26 «Управління», 27 «Економіка і організація виробництва»

Брезгін В. С.ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. Навчально-методичні матеріали. Чита 20062006
Навчально-методичні матеріали містять програму курсу, тематику лекцій, плани семінарських занять, екзаменаційні питання, список основної та додаткової літератури.
САВЧЕНКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ У ринковій економіці. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Санкт-Петербург - 20052005

Спеціальність 08.00.01 - Економічна теорія. Державна власність - об'єктивно необхідний елемент структури сучасного суспільства. Її місце тісно пов'язане з роллю держави в економіці, наявністю потреб

Н. І. Базилев, С. П. ГуркоЕкономічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів Н. І. Базилев, С. П. Гурко, М. Н. Базильова і ін .; Під ред. Н. І. Базильова, С. П. Гурко. - 4-е изд., Стереотип. - Мн .: Книжковий Будинок; Екоперспектіва, 2005.- 637 с.2005

Розглянуто загальні питання економічної теорії, питання мікро- та макроекономіки. Особливу увагу приділено світовій економіці. Для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, стажистів

Бондар Л. В., Братухін В. Н., Гутовец Т. Н., Насонова І. В., Шимко А. К.Економічна теорія (в питаннях і відповідях) / Автори Бондар Л. В., Братухін В. Н., Гутовец Т. Н., Насонова І. В., Шимко А. К. Посібник для підготовки до державного екзамену.- Мн .: приватний інститут управління і підприємництва, 20052005
Викладаються основні питання економічної теорії, мікро - та макроекономіки
Лаптирев Д. А.Система управління фінансовими ресурсами банку: Процеси - завдання - моделі - методи. - "БДЦ-прес"2005
Пропонована читачеві книга присвячена змістом розроблених автором технологій вирішення комплексу задач фінансового планування на базі математичних моделей і методів, призначених для управління фінансовою діяльністю банку. Новизна представлених матеріалів полягає в суворій науковій постановці проблеми
Е. Б. СтародубцеваОснови банківської справи: Підручник. - М .: ФОРУМ: ИНФРА-му, 2005. - 256 с.2005
У книзі розглянуті питання становлення і розвитку банків та банківської системи, зокрема банківської системи Росії. Показані роль і значення центральних банків в економіці. Особливо докладно вивчається діяльність комерційних банків, широкий спектр їх операцій. Підручник дає змогу ознайомитися з основними напрямками банківського менеджменту
Чапкіна Олена ГеннадіївнаОсобливості реструктуризації російських банків на сучасному етапі реформування банківської системи. 08.00.10 Фінанси, грошовий обіг і кредит. Дисертація па здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва - 20042004

Метою дисертаційного дослідження є вдосконалення теоретичної бази здійснення процесу реструктуризації і розширення інструментарію реструктуризації банків

Васильєв А. В., Герасимова Е. Б., Тиша Л. С.Моніторинг якості банківських послуг: Монографія2004
У монографії розглянуто новий напрямок діяльності Банку Росії - моніторинг підприємств, його вплив на взаємодію банківського і реального секторів економіки. Особливу увагу приділено якості банківських послуг і їх моніторингу. Призначена для науковців і фахівців з розвитку банківської сфери, аспірантів і студентів
ВДОВИЧЕНКО А. Г., ВОРОНИНА В. Г.Правила грошово-кредитної політики Банку Росії2004
Дослідження присвячене аналізу політики Банку Росії в пост-кризовий період. Основна увага приділяється економетричної оцінці правила, що описує поведінку грошової влади. З цією метою будується модель, що представляє функцію реакції Центрального банку на відхилення фактичної динаміки різних цільових змінних від їх бажаних значень
Іонів Едгар М Морсман-молодшийУправління кредитним портфелем / Пер з англ - М Альпіна Бізнес Букс, 2004- 208 з2004

Підхід до формування портфеля комерційних кредитів »при якому кожен кредит розглядається окремо, поза зв'язком з іншими, що входять в портфель, часто призводить банки до важких збитків і кризам ліквідності Книга відомого банківського експерта Едгара Морсмана є унікальним посібником з розробки, оцінки

Бєляков А. В.Банківські ризики: проблеми обліку, управління та регулювання (2-е изд). Управлінська методична розробка. - "БДЦ-прес".2004

Детально розглядаються основні банківські ризики в їх системному взаємозв'язку. Детально розкриваються їх економічна сутність та відображення в бухгалтерському обліку, інструменти регулювання ризиків органами банківського нагляду. Даються рекомендації з управління грошовими потоками банку

У. Айтбаева, К. Ахметова, II. Колебаева, ін.Банківська справа: Зарубіжний досвід і казахстанська практика: Навчальний посібник / В. Айтбаева, К. Ахметова, II. Колебаева, др Алмати, 2004. 785 с.2004

Даний навчальний посібник оповідає про сьогоднішній і завтрашній день банківської справи. Тут представлені аналіз проблем і задам, розробка ефективних методів банківського менеджменту

Чугунова Т. А.Навчально-практичний посібник з дисципліни «ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» ля студентів III курсу спеціальностей: 0603 «Фінанси», 0606 «Страхування». Бузулук, 20042004
ВЕСЕЛЬКОВА Ольга ВолодимирівнаРозвиток інвестиційної діяльності комерційних банків. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва 20032003

Актуальність дослідження проблеми інвестиційної діяльності комерційних банків визначається значенням і роллю капітальних вкладень в економічному розвитку держави Тільки збільшення обсягів інвестицій дозволяє забезпечити зростання промислового виробництва

Г. Н. БелоглазовГроші. Кредит. Банки: Підручник. / Под ред. Г. Н. Бєлоглазова БелоглазоваГ. Н. - М .: Вища освіта 2009. - 392с.2009
В курсі «Гроші, кредит, банки» вивчаються закономірності функціонування грошово # x2011; кредитної сфери, а також банківського сектора економіки. Для спеціальності «Фінанси і кредит» він є основним теоретичним курсом в блоці загально-професійних дисциплін і покликаний закласти основи знань про гроші, кредит
Іванова С. П.Гроші, кредит, банки: Навчальний посібник. - М.:, 2007. - 204 с.2007
У навчальному посібнику викладено основні питання курсу «Гроші, кредит, банки» відповідно до вимог Державного освітнього стандарту за фахом «Фінанси і кредит». Розглянуто теоретичні основи грошового обігу, кредиту та банківської діяльності. Використання історичного матеріалу дозволило простежити поетапний розвиток
Янович П. А.Гроші, кредит, банки: навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / П. А. Янович. - Мн .: БНТУ, 2006. - 56 с.2006
Навчально-методичний посібник по вивченню дисципліни «Гроші, кредит, банки» скориговано відповідно до робочої програми кафедри з дисципліни «Гроші, кредит, банки» і призначений для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Жирнова А. Е.«Гроші, кредит, Банки» Навчально-методичний комплекс Тула-20052005
Навчально-методичний комплекс (для студентів, які навчаються за спеціальності060400 «Фінанси і кредит» та 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»)
Нікітін В. М., Юдіна І. Н.Гроші, кредит, банки: Опорний конспект лекцій: Вид-во «Азубка», Барнаул2004. 120 з2004
Даний опорний конспект лекцій з курсу «Гроші, кредит, банки» розроблений доцентами регіональної кафедри «Фінанси і кредит» к. Т. Н. В. М. Нікітіним і к. Е. н. І. Н. Юдіної. Цей курс читається студентам спеціальностей «Бухгалтерський облік і аудит» та «Фінанси і кредит», і його зміст відповідає освітньому стандарту
Н. І. ПарусімоваІсторія грошово-кредитної системи Росії: Навчальний посібник / За ред. Н. І. Парусімовой - Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ, 2004.- 246 с.2004
ми, виникнення банківської справи, становлення і розвитку банківської системи Росії. У першій частині викладається процес формування і розвитку грошової системи і грошової політики на окремих етапах розвитку економіки Росії. У другій частині відображені процеси розвитку кредитної системи
Е. Ф. Жуков, І.M. Максимова, А. В. Печникова і ін.Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузів /; Під ред. академ. РАПН Е. Ф. Жукова. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 600 с.2003
Аналізуються основні напрямки розвитку виробничих відносин, пов'язаних з функціонуванням грошей, кредиту, банків. Розглядаються і зіставляються різні моделі грошово-кредитних і валютних відносин промислово розвинених країн
О. А. Карякіна, Ю. К. КапшінаГроші, кредит, банки. Курс лекцій. Минск 20022002
Л. В. АкімоваГроші, кредит і банкіВладівосток 20012001
Навчально-методичний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 06.04.00 "Фінанси і кредит" та 06.06.00 "Світова економіка". Воно включає вступ, основний зміст ключових розділів і питань тем курсу, тести і завдання для закріплення матеріалів, питання до заліку та іспиту, теми контрольних робіт, тематику доповідей і рефератів
Денис Олександрович ШевчукІпотечний кредит: як отримати квартиру2008
Дана книга заснована на сучасних принципах прискореного якісного вивчення і запам'ятовування будь-яких предметів. Рекомендую прочитати 2-3 рази і ви без праці освоїте предмет. Посібник містить як теоретичний матеріал, так і практичні рекомендації.
Желтоіосов В. М., Гудакова Л. В.Фінансово-кредитні відносини в Росії: історичний аспект: Учеб. допомога. 2-е изд., Доп. Краснодар: Кубанський держ. ун-т, 2008. - 347 с.2008
Розглядаються становлення і розвиток форм фінансово-кредитних відносин як складових загальноекономічного прогресу суспільства, досвід фінансових реформ, розвинений ие бюджетної та грошової систем російської держави в IX-XIX ст., Розвиток фінансових відносин
Дьомін Ю.Все про кредити. Зрозуміло й просто. - СПб .: Питер, 2007. - 208 с .: іл.2007
Як взяти кредит? Як наблизити день довгоочікуваної покупки і при цьому заощадити час і гроші? Знання відповідей на ці питання - гарантія того, що ви будете позбавлені від нескінченного ходіння по банках і участі в черговому багатоетапному «лохотрон». На сторінках книги в зрозумілій і простій формі розглянуті особливості всіх видів споживчого кредитування
Л. Ю. Грудцине, М. Н. КозловаІпотека. Кредит. Коментар житлового законодавства Л. Ю. Грудцине, М. Н. Козлова. - М .: Изд-во Ексмо, 2006. - 368 с. - (Юридичний довідник).2006

Книга написана у відповідності з сучасним житловим законодавством і законодавством, що регулює житлову іпотеку, яка в найближчі роки повинна стати одним з пріоритетних і перспективних напрямків розвитку ринку доступного житла

Павлодский Е. А.Кредитні організації в Росії: правовий аспект / - Волтерс Клувер2006

У запропонованій читачеві роботі розглядаються правові питання організації та діяльності кредитних організацій. Аналізується співвідношення понять "банківське законодавство" і "банківське право" як схожих, але незбіжних категорій.

Федоров Б.Як правильно взяти й повернути кредит: на поку'пку нерухомості, автомобіля, техніки. - СПб .: Пітер.2006. - 176 с .: іл.2006
Ега книга допоможе зорієнтуватися в питаннях придбання товарів в кредит. Здійснити таку покупку пропонується повсюдно, але, не знайомі з тонкощами кредитування, ми губимося в різноманітті пропозицій і не завжди можемо вирішити, яка форма кредиту вигідна в кожній конкретній ситуації
Кур'янов А. М.Грошово-кредитна політика: від теорії до практіке.- М .: Изд-во "Бухгалтерський облік", 2006.- 176 с.2006
У книзі сформульовані концептуальні підходи до економічної політики в умовах трансформації економічної системи на прикладі Росії та ряду країн Центральної та Східної Європи. Представлені конкретні рекомендації та підходи для реалізації накопиченого досвіду в російській грошово-кредитної політики
Лаврова К. Е.Визначення кредитоспроможності заемщіка- Москва, 2006.-190 с .: іл.2006
Кредитоспроможності позичальника - це одна зі складових бізнесу. Мета даної книги полягає в роз'ясненні принципів, які допоможуть опанувати основами визначення кредитоспроможності фізичних та юридичних осіб і зрозуміти, які кроки слід зробити і яких помилок слід уникати. Таким чином, це, перш за все, базовий підручник за кредитами
Разумова І. А.Іпотечне кредитування: Навчальний посібник. - СПб .: Пітер, 2005. - 208 с.2005

Книга відображає всі новітні тенденції розвитку іпотечного кредитування, з огляду на останні зміни в законодавстві. Автор приділяє увагу вивченню зарубіжного досвіду організації систем іпотечного кредиту, розглядає можливість і необхідність застосування його в російській банківській практиці

Федорова О. С.Грошово-кредитне регулювання і вексельний обіг: Навчальний посібник. - Тюмень: Видавництво ТюмГУ, 2005. - 154 с.2005
У навчальному посібнику розкривається зміст понять грошово-кредитної політики і грошово-кредитного регулювання, розглядається грошово-кредитне регулювання як система взаємопов'язаних елементів; дається характеристика сучасного вітчизняного вексельного ринку
Журавльов П. В., Кулапов М. Н., Сухарєв С. А.Світовий досвід в управлінні персоналом. Огляд зарубіжних джерел / Монографія. М .: Изд-во Ріс. екон. акад., Єкатеринбург: Ділова книга, 1998.. 232 С.1 998
У монографії розглянуті основні моменти практики управління людськими ресурсами в різних країнах світу. Викладаються історичні та технічні аспекти, а так само історія розвитку науки про управління людськими ресурсами
Каллаур Н. А.Дивіденди організації // "Економіко-правовий бюлетень", № 12, грудень 2008 р - 96 с.2008
Григор'єва Т. І.Фінансовий аналіз для менеджерів [Текст]: навчально-методичний посібник для слухачів програми МВА, які навчаються за спеціальностями «Загальний і стратегічний менеджмент» і «Фінанси» / Т. І. Григор'єва; Держ. ун-т - Вища школа економіки, Вища школа менеджменту. - М .: Бізнес Елайнмент, 2008. - 344 с.2008
У навчально-методичному посібнику представлені концептуальні основи аналізу фінансової звітності
Блінов А.Управління особистими фінансами: Як вичавити максимум з банку, ПІФу і акцій / Андрій Блінов. - М .: Альпіна Бізнес Букс, 2007. - 153 с.2007

Книга адресована всім, хто вперше замислюється про способи інвестування власного капіталу. Перше, що спадає на думку, - покласти гроші в банк, однак більш-менш пристойний дохід можна отримати, тільки працюючи з декількома депозитами в різних банках

ЦиркуноваТ. А.Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Т. А. Циркунова; Н. А. Соловйова; Краснояр. держ. торг.-екон. ін-т. - Красноярськ, 2007. - 180 с.2007
У пропонованому навчальному посібнику розглянуто основні питання курсу «Фінансовий менеджмент-1» програми підготовки та атестації професійних бухгалтерів, зокрема основи фінансів та фінансового механізму комерційної організації; сутність і організація фінансового менеджменту; фінансовий аналіз
С. І. БабинаФінансовий менеджмент: Навчально-методичний посібник / Кемеровський держуніверситет; Упоряд. С. І. Бабина. - Кемерово, 2007. - 80.2007
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Фінансовий менеджмент» розроблено відповідно до вимоги ДОС ВПО за спеціальностями 06.08.00 «Економіка та управління на підприємстві», 06.04.00 «Фінанси і кредит». У посібнику містяться навчально-методичні матеріали для аудиторного і самостійного вивчення
Г. М. Кошкіна Л. В. КояваДовідник формул з навчальної дисципліни Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. Новосибірськ 20072007
У довіднику представлені основні формули, що використовуються в фінансових розрахунках при прийнятті стратегічних і тактичних управлінських рішень керівниками комерційних організацій. Розглянуто основи управління тимчасової вартістю грошей, інвестиціями, капіталом, ризиком, прибутковістю, заборгованістю
Землянський А. А.Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / А. А. Землянський, Н. І. Морозова; ФГТУ ВПО «Волгоградська академія державної служби». - Волгоград: Вид-во ФГТУ ВПО ВАГС, 2006. - 204 с.2006
У навчальному посібнику розглядаються основні питання управління фінансами організації в умовах ринкової економіки. Велика увага приділяється питанням фінансового планування і прогнозування, проблемам формування фінансових ресурсів
Кокін А. С., Ясенів В. Н., Яшина Н. І.Методологія і практика фінансового менеджменту. Частина II: Навчально-методичний посібник. - Н. Новгород: Нижегородський державний університет ім. Н. І. Лобачевського, 2006- 146 с.2006
Навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал і практичні завдання з вивчення курсу «Фінансовий менеджмент»
Чернов В. А.Аналіз фінансових результатами 20102010
Ізмайлова А. С.Курс лекцій з дисципліни «Фінанси і кредит» Новотроїцьке 20082008
для спеціальності 060800 ( «економіка і управління на підприємстві») (очна форма навчання)
Миколаєва Т. П.ФІНАНСИ І КРЕДИТ: Навчально-методичний комплекс. - М .: Изд. центр ЕАОІ.2008. - 371 с.2008
Курс «Фінанси і кредит» передбачений державним загальноосвітнім стандартом вищої професійної освіти з підготовки фахівців спеціальності «Фінанси і кредит». Фінанси і кредит є частиною ринкових відносин і тими інструментами, за допомогою яких держава здійснює регулювання економічних процесів
О. В. ФалалееваМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» Омськ СибАДИ 20092009
Наведено основні науково-теоретичні положення, цілі і завдання, що забезпечують виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фінанси і кредит», представлені завдання, відповідні найбільш великим розділах даної дисципліни, які можуть бути виконані студентами на лабораторних заняттях самостійно
Гавриліна Н. Е., Дербеньова Е. НОснови фінансів і кредиту. Навчальний посібник. Астрахань, АГТУ - 20102010
Казанська А. Ю.Навчально-методичний посібник для самопідготовки до практичних занять з дисципліни «Фінанси і кредит» (в питаннях і відповідях) 20102010
Т. М. КовальоваФінанси і кредит: електрон. навч. курс / за ред. Т. М. Ковалевой.-20102010
Пропонований Вашій увазі файл який містить текст електронного навчального курсу. Крім тексту оригінал видання включає в себе презентації (анімація і звук), докладні тренувальні тести, контрольні тести, словник термінів і персоналії.
невідомийФінанси та Кредит. Лекції. 20102010
невідомийЛекції з фінансів і кредиту. 20102010
Гаврилова Валерія ЄвгенівнаФінанси і кредит (іспит) 2 частини-письмова і усна 20102010
Демьянченко А. Г.КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ФІНАНСИ» для студентів денної та заочної форми навчання 20102010
З. В. АтласГроші та кредит (при капіталізмі і В СРСР) ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО МОСКВА? 19301930
Ця робота представляє собою досвід систематичного, короткого і більш-менш популярного викладу марксистського вчення lt; gt; гроші, кредит і банки. Годі й доводити, наскільки велике значення мають трактуються тут проблеми і конкретний матеріал про організацію грошових і банкових систем капіталізму і СРСР.
Кондрашова Е. А., Коник Н. В., Пєшкова Т. А.Товарознавство продовольчих товарів: Навчальний по посібник. - М .: Альфа-М: ИНФРА-му, 2007. - 416 с.2007
Розглядаються теоретичні основи товарознавства, фактори, що забезпечують збереження якості і кількості товарів, їх споживча цінність, класифікація і асортимент. Особлива увага приділяється методам оцінки якості
Новосельцева Г. Б.Трансформація державного регулювання сучасної економіки. М .: Економічні науки, 2006. - 256 с.2006
У книзі розглянуто актуальні проблеми підвищення ефективності державного регулювання економіки в умовах глобалізації та переходу до постіндустріальної економіки. З позицій інституційно еволюційної теорії аналізуються фактори, закономірності та напрямки якісної трансформації держрегулювання
Азаров В. С. та ін.Сучасна економіка: питання теорії, практики і методики вивчення: Навчально-методичний посібник для студентів неекономічних спеціальностей БрДУ ім. А. С. Пушкіна. - Брест, 2006. - 125 с.2006
До складу навчально-методичного посібника увійшли 15 тем із загального многоуровнего курсу економічної теорії. По кожній темі даються основні поняття і визначення, перелік контрольних питань, тестів, завдань до семінарських занять
Т. А. МеркуловаОподаткування: навчальний посібник Т. А. Меркулова. - Ульяновськ: УлГТУ, 2005. - 112 с.2005

Посібник складається з 7 розділів, присвячених вивченню основ системи оподаткування в Російській Федерації та виконання практичних завдань по кожній темі. Описана постановка податкового обліку по основних федеральних податків і деяким регіональним податках, заснована на положеннях Податкового Кодексу

В. К. СенчаговЕкономічна безпека Росії: Загальний курс: Підручник За ред. В. К. Сенчагова. 2-е изд. - М .: Справа, 2005. - 896 с.2005

Підручник є універсальним виданням, в якому економічна безпека як компонент національной'безопасності розглядається під усіма можливими кутами зору. Аналізуються проблеми забезпечення економічної безпеки і пропонуються шляхи їх вирішення

Кугаенко А. А.Методи динамічного моделювання в управлінні економікою: Навчальний посібник з компакт-диском / Под ред. П. Е. Кондрашова. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Університетська книга, 2005. - 456 е .: мул.2005

Розкрито методи динамічного моделювання в управлінні економікою. Представлений набір тренажерів, що відображають різні сторони економічної динаміки. В основі кожного з них лежить модель, що описує керований об'єкт

Градів А. П.Національна економіка. 2-е изд. - СПб .: Питер, 2005. - 240 c.2005
У посібнику розкривається поняття національної економіки в галузевому та регіональному просторах, розглянуті інституційні проблеми формування економічного, політичного і ідеологічного порядку Дано нові підходи до визначення рівня розвитку національної економіки на основі аналізу відповідності ступеня досягнення стратегічних цілей держави
О. В. ЗаєцьЕкономічні основи соціальної роботи2003

Соціальна робота в даний час займає важливе місце в житті суспільства. Це вимагає вивчення економічних основ діяльності елементів та установ соціального захисту населення. У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні основи економіки соціальної роботи, основи економіки охорони здоров'я і освіти (галузі соціальної сфери, де найчастіше виконують свої функції фахівці

Калузький М. Л.Економіка та економічна географія Сибіру: Омська область: Учеб. посібник - Омськ: Изд-во ОмГАУ, 2003. - 208 с.2003
У навчальному посібнику розкриваються питання функціонування регіональному gt; ї економіки Омської області як невід'ємної частини господарського комплексу Західного Сибіру, аналізуються форми і методи державного регулювання економіки регіону, наводяться конкретні приклади з економічної практики
Дмитрієв М. Н., Кошечкин С. А.Методичний посібник з проведення ділових ігор «CASEStudy» з предмету «Фінансування і фінансові аспекти екології» (спецкурс) Н. Новгород 20032003
Методичний посібник укладено відповідно до вимог (федеральний компонент) до обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки дипломованого фахівця (бакалавра, магістра) за циклом «Загальні гуманітарні і соціально-економічні дисципліни»
Н. Н. АрхіпецЕкономічна теорія: навчально-методичний комплекс в 2 частинах. Частина 1 «Економічна теорія» Упоряд. Н. Н. Архіпец;. Мн .: КВІ, 2005. - 201 с.2005
В даному посібнику викладено питання економічної теорії за програмою курсу «Економічна теорія» для спеціальності «Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій». Навчально-методичний комплекс містить як теоретичну частину, так і практичну частину
Архіпец Н. Н.Економічна теорія: навчально-методичний комплекс в 2 частинах. Частина 2 «Економіка захисту від НС» Упоряд. Н. Н. Архіпец. Мн .: КВІ, 2005. - 134 с.2005
В даному посібнику викладено питання економічної теорії за програмою курсу «Економічна теорія» для спеціальності «Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій». Навчально-методичний комплекс містить як теоретичну частину, так і практичну частину
А. І. Добринін, Л. С. ТарасевичЕкономічна теорія Під ред. А. І. Добриніна, Л. С. Тарасевича, 3-е изд. - СПб .: Изд. СПбГУЕФ, Изд. «Пітер», 2004. - 544 с.2004

Повний курс загальної економічної теорії за програмою економічних вузів і факультетів. У підручнику викладаються закономірності і фактори економічного зростання на мікро-, макро- і мегарівня в умовах виробництва, відтворення і «довгої хвилі»

А. Я. Алеева, Б. І. Герасимов, Н. В. Злобіна, С. П. Спиридонов, О. В. ДьяковаЕкономічна теорія: введення в економічний аналіз: Учеб. посібник / А. Я. Алеева, Б. І. Герасимов, Н. В. Злобіна, С. П. Спиридонов, О. В. Дьякова Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 80 с.2004
Наведено необхідний обсяг навчальної інформації, що забезпечує оволодіння основами курсу економічної теорії. Призначено для іноземних слухачів підготовчого факультету
В. В. ДюбінБюджетна система Російської Федерації: навчальний посібник для вузів, Петрозаводськ, 2003. 118с.2003

Розглядаються питання організації бюджетної системи Російської Федерації, особливості формування доходів і витрат різних рівнів бюджетної системи, питання бюджетної реформи і розвитку бюджетного федералізму. При розгляді нормативної бази та показників бюджетів усіх рівнів використані дані за станом на 2003 рік

Зубарєва Т. С.Порівняльний аналіз економічних систем2003

У підручнику розглядаються економічні системи, їх сутнісні характеристики і типологія; даються методики їх аналізу; виявляються концептуальні підходи до них та основні пріоритети розвитку реальних економік; проводиться їх практичне дослідження, і визначаються перспективи.

Хікс ДжонТеорія економічної історії. Пер. з англ. / Общ. ред. і вступ, ст. P.M. Нуреева - М .: НП «Журнал Питання економіки», 2003. - 224 с.2003

Книга видатного економіста XX століття, нобелівського лауреата 1972 р пропонує багато в чому нетрадиційний погляд на історію і логіку економічного розвитку. Її головна тема - еволюція ринкової економіки, її форм і інститутів

Л. Н. Давиденко, А. І. Базильова, А. А. Дичковський і ін.Економічна теорія: Учеб. посібник Л. Н. Давиденко, А. І. Базильова, А. А. Дичковський і ін.; За заг. ред. Л. Н. Давиденко. - Мн .: Виш. шк., 2002. - 366 с.2002

Підготовлено відповідно до стандарту, затвердженого Міністерством освіти Республіки Білорусь. У лаконічній формі, повно і всебічно розглядаються положення економічної теорії, основи мікро- та макроекономіки

Белокрилова О. С.Економічна теорія: екзаменаційні відповіді. Під ред. проф. Белокрилова О. С. Серія «Здаємо іспит». Ростов н / Д: «Фенікс», 2002.. 448 с.2002
С. А. БартенєвЕкономічна теорія: Елементарний курс / За ред. проф. С. А. Бартенєва - М .: МАУП, 2002. - 303 с.2002
Навчальний посібник розкриває базові поняття економічної теорії, загальні закономірності економічної організації суспільства, принципи функціонування ринкового механізму. Проаналізовано види іздережек, умови максимізації прибутку фірми, ціноутворення в умовах досконалої і недосконалої конкуренції, специфіка ринків
Е. В. йоду, І. Р. УнанянОснови організації діяльності комерційного банку2003
У навчальному посібнику детально розглянуті процедура створення комерційного банку, порядок проведення комплексу операцій, які становлять основу банківської діяльності: кредитування, облік векселів, валютні операції, безготівкові розрахунки та ін. Викладено порядок визначення та аналізу показників, що характеризують процес управління операціями банку, оцінки результатів діяльності
Тагірбеков К. Р.Основи банківської діяльності (Банківська справа) Під ред. Тагірбекова К. Р. - М .: Видавничий дім «ИНФРА-М», Видавництво «Всесвіт», 2003. - 720 с. - (Вища освіта).2003
У навчальному посібнику докладно розглядаються основні аспекти функціонування банків і банківської системи в цілому: кредитно-інвестиційна діяльність, банківський менеджмент і маркетинг, забезпечення економічної та фінансової безпеки
Масленченков Ю. С., Дубанков А. П.Економіка банку. Розробка з управління фінансовою діяльністю банку. 2-е видання - "БДЦ-прес"2003

До уваги читачів пропонується перша в країні книга, яка присвячена розробці комплексу бізнес-процесів, які складають основу економічної діяльності банків. Це методичне забезпечення діяльності російського комерційного банку

Тарханова Е. А.Стійкість комерційних банків. - Тюмень: Видавництво «Вектор Бук», 2003. - 186 с.2003

У монографії подано аналіз змісту поняття «стійкість комерційного банку», виявлено та систематизовано чинники, що впливають на стійкість банку, конкретизовано їх зміст, наведено класифікацію. Уточнена видова структуризація економічної стійкості комерційного банку

Масленченков Ю. С., Тронин Ю. М.Робота банку з корпоративними клієнтами2003

Розглядаються основні питання клієнтського фінансового менеджменту банку, послуги банку з позиції їх використання для вирішення бізнес-завдань клієнтів, наведені приклади розв'язання таких задач. Викладено методичні основи оцінок фінансового стану та планів бізнесу клієнта з точки зору прибутковості дли банку

Аділханян Мікаел ГрантовичСтійкість комерційного банку: Організаційний механізм і управління персоналом; на матеріалах Республіки Вірменії: Дис. ... Канд. Зкон. наук: 08.00.10, 08.00.07.-М .: РДБ, 20032003
Е. В. йоду, Л. Л. Мєшкова, Е. Н. БолотінаКласифікація банківських ризиків та їх оптимізація2002
У монографії розглянуті питання теорії управління банківськими ризиками; на основі аналізу існуючих класифікацій запропонована авторська класифікація банківських ризиків, метою якої є не перерахування всіх видів ризиків, а створення певної системи, що дозволяє банкам не упустити окремі їх різновиди при визначенні сукупного розміру ризиків
В. В. Тен, Б. І. Герасимов, А. В. ДокукінЕкономічні категорії якості активів комерційного банку2002
У монографії розглянуто методологію якості активів комерційного банку з позицій соціально-економічної теорії і діалектичного методу пізнання. Призначена для фахівців з економічної теорії та управління якістю товарів, продукції і послуг, а також викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей
Батракова Л. Г.Аналіз процентної політики комерційного банку: Навчальний посібник. - М: Логос, 2002. - 152 с.2002

Розкриваються ключові аспекти процентної політики фінансово-кре- дітних установ. На основі офіційних матеріалів Центрального банку Російської Федерації представлені методичні рекомендації та техніка розрахунку депозитного та позичкового відсотка, проводиться аналіз відповідності структури активів і пасивів за строками погашення

Н. Н. Куніцина, Л. І. Ушвіцкій, А. В. Малєєва.Бізнес-планування в комерційному банку Н. Н. Куніцина, Л. І. Ушвіцкій, А. В. Малєєва. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 304 е2002

Викладено теоретичні аспекти необхідності стратегічного і оперативного планування банківської діяльності. Особливу увагу приділено механізму розробки бізнес-плану комерційного банку, характеристиці розділів, його складових, особливостям планування

Г. С. СейткасімовГроші, кредит банки: Підручник / За ред. чл.-кор. АН РК, проф. Г. С. Сейткасімова. - Друге перероблений, і доповнений. видання. - Алмати: Економіка, 1999.. - 432 с.+1999
У підручнику викладені питання теорії грошей, кредиту, ринку цінних паперів, інфляції. Докладно розглядаються роль і місце фінансово-кредитних інститутів в умовах переходу Республіки Казахстан до ринкових відносин
Г. С. СейткасімовГроші, кредит банки: Підручник / За ред. чл.-кор. АН РК, проф. Г. С. Сейткасімова. - Друге перероблений, і доповнений. видання. - Алмати: Економіка, 1999.. - 432 с.+1999
У підручнику викладені питання теорії грошей, кредиту, ринку цінних паперів, інфляції. Докладно розглядаються роль і місце фінансово-кредитних інститутів в умовах переходу Республіки Казахстан до ринкових відносин
Александрова Анна ЮріївнаУдосконалення правового регулювання іпотечного кредитування в Російській Федерації. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Москва - 20052005
Справжня дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей цивільно-правового регулювання іпотечних відносин.
ФЕДОРОВА АННА БОРИСОВНАЗНИЖЕННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ ПРИ іпотечного житлового кредитування НАСЕЛЕННЯ. Спеціальність 08.00.10 - Фінанси, грошовий обіг і кредит. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва - 20042004
Метою цієї роботи є розробка і наукове обґрунтування концепції управління банківськими ризиками, що виникають за участю банку в системі іпотечного житлового кредитування населення
Рукавишникова Олена ВолодимирівнаСистема банківського контролю за поверненням позик та її ефективність. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва 20032003

Актуальність теми дослідження. В останні роки в Росії проглядається позитивна тенденція до розвитку банківського кредитування. Станом на 1 січня 2003 року частка кредитних операцій в активах комерційних банків склала 51,4% проти 49,3%

Коннов Віталій МиколаївІпотечна КРЕДИТУВАННЯ КУПІВЛІ ЖИТЛА ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Ростов-на-Дону 20032003
Однією з основних цілей розвитку Росії в XXI столітті має стати формування конкурентоспроможної та ефективної ринкової економіки, в якій значне місце займуть інвестиційні операції
Бородін Н. Н.Економічний механізм управління кредитними товариствами фінансової взаємодопомоги / Н. Н. Бородін, А. В. Щепотьев / Под ред. д. е. н., проф. М. П. Переверзева.- Тула: Изд-во Тул. держ. пед. ун-ту ім. Л. Н. Толстого, 2003.- 102 с.2003
Монографія присвячена питанням діяльності кредитних товариств фінансової взаємодопомоги. В роботі розглянуті і проаналізовані різні організаційно-правові форми товариств фінансової взаємодопомоги
АЮШЕЕВА Світлана ДабаевнаЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ПЕРВИННОГО РИНКУ ІПОТЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 20032003
З переходом України до ринкових відносин у житловій політиці держави стався поворот від безкоштовного надання житла до ринкових механізмів вирішення даної проблеми.
Коган Юлія ЙосипівнаЖитлове кредитування в Російській Федерації. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва - 20032003
Проблеми житлового будівництва і питання забезпечення житлом населення Російської Федерації, що загострилися в період переходу економіки країни до ринкових відносин, зажадали нових наукових підходів до їх дослідження і вирішення
Печатнікова Світлана МінайловнаРозвиток економічний методів управління житловим ринком на прикладі менанізма житлового іпотечного кредитування [Електронний ресурс]: Дис. ... Канд. екон. наук: 08.00.05, 08.00.10.-М .: РДБ, 20032003
Калашникова Зоя ВалеріївнаМЕХАНІЗМ КРЕДИТУВАННЯ ТОРГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОСІЙСЬКИХ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук МОСКВА-20022002
Парусімова Н. І.Методологічні аспекти аналізу кредитного справи сучасної Росії. Стаття. Опублікована в Віснику ОГУ -2002. - № 4. - С. 50-56.2002
Ефективне управління кредитним справою неможливо без урахування родових властивостей і законів кредиту, розуміння змісту та специфіки ринку кредиту, механізму його взаємодії з іншими секторами ринку капіталів, вивчення еволюційних процесів кредитних відносин, трансформацій форм кредиту
Кокін А. С., Ясенів В. Н., Яшина Н. І.Методологія і практика фінансового менеджменту: Навчально-методичний посібник. У 3 ч. Ч. I. - М. Новгород: Нижегородський державний університет ім. Н. І. Лобачевського, 2006. - 163 с.2006
Навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал і практичні завдання з вивчення курсу «Фінансовий менеджмент»
Кокін А. С., Ясенів В. Н., Яшина Н. І.Методологія і практика фінансового менеджменту: Навчально-методичний посібник. У 3 ч. Ч. III. - Н. Новгород: Нижегородський державний університет ім. Н. І. Лобачевського, 2006. - 216 с.2006
Навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал і практичні завдання з вивчення курсу «Фінансовий менеджмент»
Кокін А. С.Методичні вказівки з вивчення курсу «Фінансовий менеджмент» та виконання практичних завдань для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» Частина V. Розробка бюджету компанії. Н. Новгород, 20062006
Методичні вказівки з вивчення курсу «Фінансовий менеджмент» та виконання практичних завдань для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». Методичні вказівки містять теоретичний матеріал і практичні завдання
Л. МакароваОпераційний важіль в руках фінансиста (Л. Макарова, "Консультант", N 17, вересень 2006 р)2006
О. В. ХлистоваФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (робоча програма з навчальної дисципліни). ВЛАДИВОСТОК 20052005
В. Г. Погорєлова«Фінансовий менеджмент» (конспект лекцій для студентів спеціальностей факультету післядипломної освіти і заочного навчання). Упоряд .: Погорєлова В. Г. - Харків: ХНАМГ, 2005. - 64 с.2005
Свірський КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНАУПРАВЛІННЯ обортного ЗАСОБАМИ З УРАХУВАННЯМ стадій РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Улан-Уде-20052005
Бородін В. А., Щербакова О. Н.Менеджмент. Частина 3 «Податковий менеджмент». НГЛУ, Нижній Новгород, 2005рік2005
Даний матеріал містить 8 лекцій з предмету. Лекції записані в короткій формі і підходять для студентів очно-заочною (вечірньою) і заочної форми навчання.
невідомийФінанси та Кредит. Лекції, 20102010
В. Е. Леонтьєв, Н. П. РадковськоїРоль фінансово-кредитної системи в реалізації пріоритетних завдань розвитку економіки. Матеріали 4 (15) -й міжнародної наукової конференції. 17-18 лютого 2011 року: збірник доп-дов. Т. I / під ред. д-ра екон. наук, проф. а, д-ра екон. наук, проф. Н. П. Радковської. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 2011 року. - 334 с.2011
У збірнику розглядаються актуальні проблеми, пов'язані з теоре-тичні і практичними питаннями
В. Е. Леонтьєв, Н. П. РадковскаяРоль фінансово-кредитної системи в реалізації пріоритетних завдань розвитку економіки. Матеріали 4 (15) -й міжнародної наукової конференції. 17-18 лютого 2011 року: збірник доповідей. Т. II / під ред. д-ра екон. наук, проф. В. Є. Леонтьєва, д-ра екон. наук, проф. Н. П. Радковської. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 2011 року. - 335 с.2011

У збірнику розглядаються актуальні проблеми

Кручинина Наталія ВікторівнаНавчально-методичний комплекс по дісціплінеФінанси і кредит. Москва 2011 р2011
Навчально-методичний комплекс з дисципліни Фінанси і кредит укладено відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти і на підставі приблизної навчальної програми даної дисципліни відповідно до державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки економіста
Олейникова І. Н., Лихолетова Н. В.Фінанси і кредит: Навчально-методичний посібник. Таганрог: РГСУ. Вид-ль Ступін А. Н., 2011 року. - 435 с.2011
Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог Державного освітнього стандарту до змісту дисципліни «Фінанси і кредит» - базової в підготовці студентів економічних спеціальностей. У посібнику розглянуто питання функціонування грошових систем, організації грошового обороту
невідомийФінанси та Кредит. Лекції. 20112011
невідомийФінанси та Кредит. Лекції. 20112011
невідомийЛекції з фінансів, 20112011
невідомийГрошовий обіг, фінанси і кредит. Конспект лекцій 20122012
Єремєєва Н. А.Фінанси і кредит у зовнішньоекономічній діяльності: навч. посібник / Н. А. Єремєєва. - Мінськ: Виш. шк., 2012.-288 с.2012
Розглядаються основи організації фінансів і кредиту у зовнішньоекономічній діяльності, фінансові аспекти ЗЕД, валютне і політичне регулювання, форми розрахунків, кредитування, взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями та ін. Посібник містить тести, практичні завдання, контрольні питання
Тюгашев Е. А.Економіка домашнього господарства та навколишнього соціуму: Навчальний посібник. - Новосибірськ: СібУПК, 2002.2002
У посібнику розглядається проблематика нової галузі економічної науки - економіки домашнього господарства в зв'язку з економічними проблемами навколишнього соціуму. Систематизований різноманітний науковий матеріал, що дозволяє представити різні аспекти економічного життя домогосподарств
Я. В. ПаттуріЕкономіка нерухомості: Навчальний посібник Я. В. Паттурі; Новго ім. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2002. - С.2002
У конспекті лекцій, включеному в навчальний посібник, коротко викладено основні положення курсу "Економіка нерухомості". Ця дисципліна дуже важлива для студентів економічних спеціальностей незалежно від їх технологічних спеціалізацій. Конспект знайомить студентів з такими важливими поняттями, як нерухомість, ринок
Комаров М. А.РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Москва 20022002
Економічне зростання національного господарства представляє таке його розвиток, при якому збільшується реальний національний дохід, реальний валовий внутрішній продукт як джерела задоволення потреб суспільства.
Гацалов М. М.Сучасний економічний словник-довідник. - Ухта: УГТУ, 2002.-371с.2002
Економічний словник-довідник призначений для студентів економічних спеціальностей і напрямків. Він також може бути використаний аспірантами, викладачами, науковцями та підприємцями. Рецензенти: Шуркалін А. К. - професор кафедри «Фінанси і кредит» економічного факультету МГУ ім. М. І. Ломоносова, доктор економічних наук
В. В. БірюковПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ Монографія. Омськ. Видавництво СибАДИ 20022002
В результаті тривалої еволюції відбуваються перехід економіки від однієї стадії до іншої і зміна інстітуціональнотехнологіческіх ритмів руху. Культурно-історичні, природно-географічні та геополітичні відмінності окремих країн обумовлюють особливість траєкторії їх економічного зростання і асинхронність руху планетарних потоків
Максименко С. В.Туристська діяльність: міжнародно-правові аспектиОдесса: Латстар, 2001.. - 168 с.2001

У монографії досліджуються актуальні питання організації туристської діяльності в національному і міжнародно-правовому аспектах. Досліджується поняття та зміст права на туризм і свободу туристських подорожей. Аналізуються міжгалузеві політико-економічні та соціально-культурні елементи державного регулювання

Бекряшев А. К., Бєлозьоров І. П., Бекряшева Н. С.Тіньова економіка та економічна злочинність. Омський державний університет ,. - 459 стор.2000

Основи тіньової і кримінальної економіки. Економічна злочинність. Організована злочинність в системі кримінальних економічних відносин. Легалізація (відмивання) кримінальних фондів грошових коштів. Офшорні території і економічна злочинність

Менкью1 Н. Г.Принципи Економікс. - СПб: Пітер Ком, 1999.. - 784 с., Іл.+1999
Н. Грегорі Менк'ю відомий у нас як автор підручника з макроекономіки, що видавався російською мовою. Ми раді представити перше видання його нової книги «Принципи економіки», яка виходить в Росії майже одночасно з її заокеанським оригіналом. За ті кілька місяців, що минули з дня виходу цієї книги в США, вона вже стала найпопулярнішою в університетах
А. Н. Нестеренко, Б. З. МільнерІНСТИТУТИ, ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ. Фонд економічної книги «ПОЧАТКУ» МОСКВА +19971997
З ініціативи Центру еволюційної економіки російською мовою виходить класична робота лауреата Нобелівської премії з економіки Дугласа Норта "Інститути, інституціональні зміни і функціонування економіки"
Вільке Ф.Самостійна економіка як умова розвитку суспільства / Пер. з нім. Е. Л. Ардабацкой. - М .: Антропософія, 1994.. - 224 с.1994
У даній роботі західного вченого-економіста, антропософія, запропоновані конкретні шляхи вирішення нагальних соціальних проблем сучасності, в тому числі звільнення економічної діяльності з-під впливу політики, а людину від необхідності продавати свою робочу силу
Ковальов В. А., Ковтун Н. М., Обозний Д. А., Рєпіна Є. В., Шахновіч P.M.Економічної теорії: Практикум. Частина II - Новосибірськ: НГАСУ, 2001.. -80с.2001
Е. Ф. БорисовХрестоматія з економічної теорії / Упоряд. Е. Ф. Борисов. - М .: МАУП, 2000.. - 536 с.2000
Наводяться фрагменти з творів видатних економістів минулого і сьогодення, представляють різні економічні школи: меркантилізм, класичну економічну теорію, неокласичні напрямки, кейнсіанство і т. Д. Крім того, дані відомості про лауреатів Нобелівської премії з економіки, їх внесок в економічну науку
Бартенєв С. А.Економічні теорії та школи (історія і сучасність): Курс лекцій. - М - Видавництво БЕК, 1996.. - 352 с.1996

У книзі викладаються позиції і погляди представників економічної науки - від Т. Мена і А. Сміта до М. Фрідмена і Р. Лукаса. Розкриваються істота і логіка економічних доктрин минулого і сьогодення. Показані умови виникнення, зв'язок економічних концепцій з економічною політикою

Пол X. АллекоРеінжиніринг банку: програма виживання та успіху / Пер. з англ. - М .: Альпі на Паблишер, 2002. - 264 с.2002
Необхідність виживання в умовах жорсткої конкуренції та постійно мінливих умов на ринку фінансових послуг вимагає від сучасного банку серйозного перегляду кожного аспекту своєї діяльності. Збільшення притоку нових фінансових продуктів і технологічних інновацій вимагає швидкої реакції і спроб вгадати майбутнє
В. В. Тен, Б. І. ГерасимовЕкономічні основи стабільності банківської системи Росії2001
У навчальному посібнику висвітлено сучасний стан теорії та практики забезпечення стабільності банківської системи в Російській Федерації. Розглядаються питання функціонування банківської системи Росії і її елементів, а також методи забезпечення стабільності банківської системи. Призначено для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів
Лазарова ЛАРИСА БОРИСІВНАІнвестиційна діяльність комерційних банків. Діссертаціяна здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Санкт-Петербург -20002000

Організація кредитної роботи - одне з найголовніших напрямків діяльності будь-якого банку. В умовах формування ринкових відносин і виникнення різних форм власності проблеми інвестиційного кредитування набувають особливої актуальності для комерційного банку

Кураков Л. П., Тімірясов В. Г., Кураков В. Л.Сучасні банківські системи: Навчальний посібник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Геліос АРВ, 2000. - 320 с.2000

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти функціонування сучасних банківських систем в ринковій економіці, зокрема Центрального банку Росії і Федеральної резервної системи США як головних інститутів грошово-кредитної системи

Філатов М. В.ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РОСІЙСЬКИХ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Москва +19971 997
У монографії проведено аналіз стану банківської системи Росії, розглянуті проблеми інтеграції банківського і промислового капіталів і запропоновані деякі шляхи вдосконалення інвестиційно-кредитної діяльності банків в сучасних умовах.
Полфреман Д., Форд Ф.ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ. - М .: ИНФРА-М, 1996.. - 624 с.1996
Це видання є найпопулярнішим і доступним підручником з курсу "Основи банківської справи", в якому розглядаються всі основні теми курсу, в тому числі походження грошей, структура фінансових ринків і кредитних організацій, взаємовідносини банків з клієнтами, банківські інструменти та грошово-кредитна політика
Давлетова М. Т.Кредитна діяльність банків в Казахстані: Навчальний посібник. - Ал мати: Економіка, 2001.. - 186с.2001
У цьому навчальному посібнику розкриваються теоретичні та практичні аспекти проведення кредитних операцій, характеризуються конкретний механізм кредитування, стан кредитної діяльності банків в сучасних умовах та перспективи подальшого розвитку кредитних відносин в Республіці Казахстан
Тютюнник А. В.Реінжиніринг кредитних організацій. Управлінська аналітична розробка - Видавнича група "БДЦ-Пресс"2001
До уваги читачів пропонується одна з перших в країні книг зреінжинірингу в банках. Це по суті нове поняття в економічному лексиконі має на увазі технологічне оздоровлення будь-якого господарюючого суб'єкта, в тому числі і банків, і підняття його на більш високий рівень організації роботи
Різун Н. І.Становлення і перспективи розвитку іпотеки в Росії. Під ред. д. е. н. Бандурина В. В. - М. Буквиця, 2001р., 190 с., З іл.2001
У цій монографії розглянуті актуальні питання становлення та розвитку такої форми кредитування, як кредитування під заставу нерухомого майна (іпотека). На основі аналізу історії іпотеки в дореволюційній Росії і схем іпотечного кредитування в різних країнах оцінені перспективи її розвитку
КАРІМОВ БУЛАТ НаилевичІпотечна КРЕДИТУВАННЯ В РОСІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва -20012001
Актуальність іпотеки суттєво зростає в трансформаційних і перехідних економіках. Існуюча в Росії проблема неплатежів, що склалася атмосфера загального взаємної недовіри суб'єктів господарювання, велика кількість банкрутств підприємницьких структур
ТрофімовГ. Ю.Зовнішній борг і грошово-кредитна політика. Москва20012001
Плахотная Д. Г.Кредитні спілки. Теорія та практика. Навчальний посібник, 2000р. - 240 с.2000
Цей посібник є перший систематичний виклад досвіду російських кредитних спілок (кредитних споживчих кооперативів 'громадян). У роботі міститься також теоретичний аналіз і узагальнення практики кредитних спілок - нової для сучасної Росії, але добре відомої в світі форми самоорганізації і взаємодопомоги людей
Каляєва Г. Т.кредитна справа1 997

У виданні основну увагу приділено питанням організації короткострокового кредитування економіки в Казахстані, проблемам забезпечення повернення кредиту, розвитку нетрадиційних форм банківського обслуговування в комерційних банках, роботі з проблемними кредитами, що в кінцевому підсумку визначає ліквідність банків. Наведені приклади практичних розрахунків, а також форми, зразки документів

Бабинцева Н. С., Воронін С. В., Мочерний С. В. та ін. Борги і кредити в сучасній капіталістичній економіці Бабинцева Н. С., Воронін С. В., Мочерний С. В. та ін.; Під ред.- Н. В. Раскова, Ю. В. Пашкус, І. К. Ключникова. Видавництво Ленінградського університету, 1989. -216 С.1989

У монографії розглядається зростаюча роль позичкового капіталу і кредитних відносин в механізмі відтворення капіталістичної економіки

Г. Г. МатюхінПРОБЛЕМИ КРЕДИТНИХ ГРОШЕЙ при капіталізмі ВИДАВНИЦТВО «НАУКА» Москва 19771 977
У монографії вперше в радянській економічній літературі сучасні кредитні гроші розглянуті в якості самостійної форми грошей, яка має специфічними грошовими функціями. Виходячи з концепції історичності грошей, автор показує, що поступовий відхід золота з обігу і його заміна кредитними грошима
А. В. АнікінКРЕДИТНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ (ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕРІАЛАХ США) ВИДАВНИЦТВО «НАУКА» Москва -1964+1964
Капіталізм немислимий без банків, без розгалуженої кредитної системи. З розвитком капіталізму, особливо на його монополістичної стадії, роль кредитної системи зростає. Вона акумулює і передає в руки і під контроль монополій і буржуазної держави великі маси грошового капіталу
О. В. ХлистоваФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (робоча програма з навчальної дисципліни) ВЛАДИВОСТОК, 20052005
Гридчина М. В.Фінансовий менеджмент: Курс лекцій. - 3-е изд., Стереотип. - К .: МАУП, 2004. - 160 с .: іл.2004
У пропонованому курсі лекцій розглянуті основні методи і прийоми ефективного управління фінансовими ресурсами, активами підприємства і фінансовими ризиками. Особливу увагу приділено методам управління капіталом підприємства, оборотними коштами, інвестиційним портфелем, формуванням та використанням прибутку, а також оцінки і прогнозування
В. П. СавчукУПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Базові технології. Київ, 20042004
Яблукова Р. 3.Фінансовий менеджмент в питаннях і відповідях: Учеб. допомога. - М.: 2004. - 256 с.2004
У посібнику відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти розглянуті основи фінансового менеджменту з використанням зарубіжного досвіду та вітчизняної практики. Докладно розглянуті принципи аналізу та фінансового планування, моделі оцінки фінансових активів
Карпасова З. М.Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / З. М. Карпасова. - Кіров, 2004. 137с.2004
Навчальний посібник підготовлено і схвалено кафедрою «Фінанси і кредит» соціально-економічного факультету ВятГУ, науково-методичною радою СЕФ і методичною радою консорціуму Вятський вузів. Даний курс покликаний сформувати комплексний підхід до управління фінансами підприємства
В. П. СавчукБЮДЖЕТ КАПІТАЛУ ТА ФІНАНСОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. Київ, 20042004
Савчук В. П.ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І РОЗРОБКА БЮДЖЕТУ ПІДПРИЄМСТВА Київ, 20042004
Міхальов О. В.Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, економічних спеціальностей нефінансового профілю / А. І. Ковальов, Т. А. Шпількіна. - Омськ: ОмГПУ, 2003.- 89 с.2003
У навчальному посібнику викладено питання теорії фінансового менеджменту, основні методи і підходи в області фінансового аналізу. Детально висвітлені питання управління капіталом і джерелами його формування, розглянута політика управління оборотними активами
Т. В. Колосова, А. В. БашевФінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - Н. Новгород: Нижегород. держ. архіт.- будує. ун-т, 2003. - 99 с.2003
У навчальному посібнику викладено термінологія, базові показники та сутність фінансового менеджменту. Посібник укладено відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти і призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями 061100 «Менеджмент»
Катерина Леонідівна Мягкова, Тетяна Леонідівна МягковаШпаргалка з фінансів і кредиту 20122012
Котлярова А. В.Лекції по фінансовому середовищі підприємництва 20122012
Олена Валеріївна ПоляковаФінанси та Кредит. Навчальний посібник 20122012
У посібнику розглядаються сутність і основні принципи фінансів і кредиту, структура фінансової системи і характеристика її основних ланок (державних фінансів, фінансів господарюючих суб'єктів, населення, фінансового ринку, міжнародних фінансів). Посібник містить також тести, завдання для підготовки студентів до семінарських занять
невідомийФінанси та Кредит. 20122012
невідомийФінанси та Кредит. 20122012
невідомийФінанси та Кредит. Лекції. 20132013
невідомийТРИВАЛЕ ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА. Лекції. 20132013
невідомийФІНАНСИ ТА КРЕДИТ. Конспект лекцій. 20132013
невідомийФінанси та Кредит. Конспект лекцій. 20132013
невідомийФінанси та Кредит. Лекції. 20132013
Юровський Л. Н.Фінансове оздоровлення економіки: досвід непу: Збірник / Упоряд. А. І. Казьмін. - М .: Моск. робочий1990
Актуальність дослідження. Дослідження присвячене одній з надзвичайно важливих, але водночас і слабоізученних проблем вітчизняної історії. У радянський період російської історії особливе місце займають події 1920-х рр. Ці роки демонструють своєрідний варіант розвитку радянського господарства
Горбунов С. В.США в міжнародній валютно-фінансовій системі. - М .: Наука, 1989. - 141 С.1989
У монографії досліджуються основні фактори, що визначають положення США в міжнародній валютно-фінансовій системі, розкривається механізм взаємодії фінансового ринку США і світового фінансового ринку, показані суперечливий процес їх зрощування і витоки зіткнень інтересів США та інших капіталістичних країн в цій сфері
Т. І. Заславська і Р. В. РибкінаЕкономічна соціологія і перебудова Общ. ред. Т. І. Заславської і Р. В. Рибкіної, - М. Прогрес, 1989.- 232 с.

Збірник знайомить читача з новим науковим напрямком - економічної соціологією. Описується предмет вивчення і деякі напрямки розвитку економічної соціології. Аналізується методологія вивчення оргакізаці л- них конфліктів, неформальних управлінських структур, групових інтересів

Прибиткова Г. К.Фінансовий менеджмент: Дидактичний матеріал «Фінансовий менеджмент в схемах, малюнках, розрахунках». - Оренбург: ГОУ ОДУ, 2003. - 92 с.2003
Дидактичний матеріал являє собою добірку схем і малюнків, що пояснюють сутність питань, що розглядаються з фінансового менеджменту. Матеріал призначений для студентів спеціальності 0602 «Менеджмент».
Ронова Г. Н.Фінансовий менеджмент / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - М., 2003. - 107 с.2003
Котельникова Н. В.Фінансовий менеджмент. - Владивосток: Вид-во ДВГАЕУ, 2002. - 92 с.2002
Навчальний посібник містить основні положення теорії фінансового менеджменту на підприємстві, систему проміжних тестів та підсумковий тест. Призначено для студентів усіх спеціальностей, які обрали заочну форму навчання із застосуванням дистанційної технології.
Лобанова Олена Миколаївна, Лімітовскій Михайло Олександрович.Фінансовий менеджер2000

У книзі розглянуті новітні підходи до вироблення та прийняття фінансових рішень. Комплексно представлені фінансові важелі управління, фінансові стратегії та методи оцінки фінансових перспектив. У книзі викладено методи визначення грошових потоків для інвестиційного проекту корпорації, а також сучасна теорія портфеля в прийнятті інвестиційних рішень

Теплова Т. В.Планування у фінансовому менеджменті Теплова Т. В. - 1998 - 139 - Глава 11 998

Глава 1. Оцінка фінансового становища корпорації і обгрунтування інвестиційної привабливості Фінансова звітність Коефіцієнтний аналіз як інструмент прийняття інвестиційних та фінансових рішень Коефіцієнти ліквідності Коефіцієнти фінансової стійкості Коефіцієнти ділової активності Коефіцієнти рентабельності Коефіцієнти ринкової оцінки

АМИР Е. С.ПРАКТИКУМ З ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Навчально-ділові ситуації, задача і рішення, 1997.1 997
Стоянова Е. С.ПРАКТИКУМ З ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Навчально-ділові ситуації, задача і рішення Москва, 19971 997
Коробко С. АФінансовий менеджмент Конспект лекцій для студентів 4 курсу спеціальності «Антикризове управління» і «Прикладна інформатика в економіці» ПФУ. 00000000
Мельников А. В., Попова Н. В., Скорнякова В. С.Математичні методи фінансового аналізу. Частина II. Фінансовий аналіз в умовах невизначеності 00000000
невідомийЛекції з фінансів і кредиту. 20132013
невідомийІсторія розвитку фінасово-кредитної системи. Конспект лекцій. 20132013
невідомийПРИМІРНИЙ КОНСПЕКТ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ з курсу «ФІНАНСИ, грошовий обіг та кредит» 20132013
невідомийЛекції по предмету "Фінанси і кредит". 20132013
невідомийФінанси і фінансова система. Лекції. 20132013
невідомийФІНАНСИ ТА КРЕДИТ. КУРС ЛЕКЦІЙ. 20132013
невідомийФінанси та Кредит. Лекції. 20132013
ПРОЕКТ ТАСІС ПО ПОШИРЕННЮ ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ПРТІ)Керівництво з фінансового менеджменту на підприємствах України розроблена контрактором: Alimenta (Італія) в ході виконання наступного проекту Тасіс Сприяння для переробки овочевих і м'ясних продуктів в Білій Церкві, Україна0000
До уваги користувачів: документація, підготовлена ПРТІ, призначена для використання тільки в якості інформаційних посібників, і повинна бути витлумачена
С. Ченаш, В. ЧенашФінансовий менеджмент0000
Видання підготовлено фахівцями Хмелвніцкого Бізнес-центру Української Консалтингової Мережі (УКБ), заснованої Проектом сприяння предпрінімателвству в Україні (фінансується АМР США) Міжнародної Фінансової Корпорації. До складу УКБ входять Бізнес-центрві в одинадцяти містах України, которвіе пропонують малвім і середнім підприємствам разноплановвіе консалтінговвіе послуги
Д-р Лідія ГартвігФінансовий менеджмент в вузах Німеччини (Переклад робочого матеріалу проекту ОЕСР «Фінансове управління у вищій освіті») Баварський Державний Інститут наукових досліджень та планування вищої освіти0000
Pragma CorporationФінансовий менеджмент. Навчальний посібник0000
Абакумова А. В.Основи аудиту. Навчальний посібник. - СПб .: СПб ГУІТМО 2009. - 56 стор.2009
Навчальний посібник розроблений відповідно до програми дисципліни «Основи аудиту» і призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 080507 «Менеджмент організації» за спеціалізацією 080507.01 «Фінансовий менеджмент».
Ситнов Олексій ОлександровичТеорія, організація і методика операційного аудиту господарюючих суб'єктів2009
Спеціальність: 08.00.12 - Бухгалтерський облік, статистика ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
І. Н. Пашкіна А. В. ЄвдокимоваВнутрішній аудит і контроль фінансово-господарської діяльності організації2009

Даний посібник надасть практичну допомогу в організації служби внутрішнього аудиту, при здійсненні контролю за бізнес-процесами і використанні даних, отриманих в результаті проведення аудиторських перевірок. Для керівників компаній, співробітників служб внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю

Світлана Бичкова, Тетяна ФомінаПрактичний аудит, 20072007
Камзолів В. А., Радачинский В. І.Шпаргалка по аудиту: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М .: Ген-2000,2005. - 64 с.2005

Всі вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова «шпора», написана реальними викл. Тут знайдеш все необхідне по Аудиту, а решта-справа техніки. Ні пуху ні пера!

Н. П. ДробишевськийРевізія і аудит: Учеб. посібник Н. П. Дробишевський. - Мн .: ТОВ «Місанта», 2004. - 265 с.2004

У навчальному посібнику викладено форми і методи документальних ревізій підприємницької діяльності, методика організації аудиту виробничої і фінансово-господарської діяльності організацій з урахуванням нових плану рахунків бухгалтерського обліку, правил (стандартів) аудиторської діяльності

О. І. ЛаврушинБанківські ризики: навчальний посібник / кол. авторів; під ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Лаврушина і д-ра екон. наук, проф. Н. І. Вален- цевой. - М .: КНОРУС, 2007. - 232 с.2007
Навчальний посібник складено відповідно до вимог Державного освітнього стандарту Навчально-методичного об'єднання в області фінансів, обліку та світової економіки. В основу посібника покладено науково-дослідницька робота
невідомийКурсова робота з дисципліни Гроші, кредит, банки: Банківська система, її елементи і найважливіші властивості, 20122012
невідомийКонтрольна робота з дисципліни: «Гроші, кредит, банки»: «Аналіз проблем і перспектив банківського сектора в РФ», 20122012
невідомийКурсова робота з дисципліни Гроші, кредит, банки: Банківська система, її елементи і найважливіші властивості, 20122012
Конягина М. Н.Банківські корпорації в Росії: стан і перспективи / М. Н. Конягина. - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ, 2011 року. - 205 с.2011

У монографії представлений аналіз структури власності і управління вітчизняних банківських корпорацій, стану і перспек-тив розвитку їх систем корпоративного управління, а також необхідності розвитку банківської інфраструктури та банківського менеджменту

Шестаков А. В.Банківська система РФ: Навчальний посібник - М: МГИУ, 2005. - 240 с.2005

Цей навчальний посібник містить основні економічні поняття і нормативні документи по курсу «Банківська система РФ»: поняття банку та характеристика банківської системи РФ; Угода про встановлення кореспондентських відносин між банками; трастові операції конкретних організацій і ін.

Е. Ф. ЖуковБанки і небанківські кредитні організації та їх операції: Учбнік / Под ред. Е. Ф. Жукова. - М: Вузівський підручник, 20042004
Розглянуто діяльність різних видів банків і небанківських кредитно-фінансових інститутів провідних західних країн і Росії. Показаний широке коло операцій, механізм їх проведення в управлінні активними і пасивними операціями, а також фінансовими послугами
Мюррей РотбардСвідчення проти Федеральної резервної системи. Челябінськ: Соціум, 20032003
Найбільш секретними і найменш підзвітними службами федерального уряду є не ЦРУ або Розвідувальне управління Міністерства оборони США і не інші надсекретні служби, як можна було б подумати. ЦРУ та інші розвідувальні агентства знаходяться під контролем Конгресу
Железова В. Ф.Клан 20-ти: Міжнародні банки США.- М .: Думка, 1981.-254 с.тисячу дев'ятсот вісімдесят один

Робота присвячена дослідженню якісно нових моментів у розвитку міжнародної банківської справи в другій половині 70-х років і ролі в цьому процесі найбільших банків США. Особлива увага приділяється процесу переплетення американських промислових і банківських монополій на інтернаціональному рівні. Показано механізм експансії 20 банків-гігантів в десятках країн

А. В. Пухов«Продажі і управління бізнесом в роздрібному банку / А. В. Пухов»: ЦІПСіР; КНОРУС; Москва; 20122012
Представлені практичні напрацювання щодо організації навчання, продажам роздрібних послуг, а також методологія роботи з наступними продуктами: платіжними картами і терміналами, грошовими переказами, платежами без відкриття рахунку, пам'ятними монетами, сейфовими осередками, дорожніми та комерційними чеками, вкладами фізичних осіб
Гаврилова С.Про банківську таємницю // Фінансова газета.2011. N 42. С. 12.2011
Що таке банківська таємниця Порядок надання відомостей, що становлять банківську таємницю Надання відомостей податковим органам
Л. В. Лямін«Застосування технологій електронного банкінгу: ризик-орієнтований підхід / Л. В. Лямін »: КНОРУС; ЦІПСіР; Москва; 20112011
Ця книга містить аналіз недоліків у використанні кредитними організаціями електронного банкінгу, на основі якого пропонується новий підхід до забезпечення їх технологічної надійності. Сучасна банківська діяльність повністю залежить від розподілених комп'ютерних систем
Тихомирова Є. В.Банківський аудит: Навчальний посібник. - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ, 2010.-66 с.2010

У навчальному посібнику розглядаються питання організації зовнішнього банківського аудиту в РФ, його нормативно-правове регулювання, методика аудиту основних операцій комерційних банків. Посібник підготовлено з урахуванням вимог законодавства РФ і нормативних актів Міністерства фінансів РФ по аудиторську діяльність

Лаврушин О. І.Банківський менеджмент. підручник / кол. авторів, під ред. д-ра екон. наук, проф О. І. Лаврушина. - 2-е изд., Перераб. і чоп. - М КНОРУС 2009. - 560 с.2009

Підручник підготовлений кафедрою «Грошово-кредитні відносини і банки * Фінансової академії при Уряді Російської Федерації. У ньому розглянуто комплекс у просов, пов'язаних з управлінням грошово-кредитними інститутами

Скляренко В. В.Банківський менеджмент: Навчальний посібник - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ 2009, - 108 с.2009

У посібнику розглядаються питання стратегічного і фінансового управління в сучасному комерційному банку: банківська стратегія; оцінка банку; управління капіталом, ризиками і ін. Кожен з цих аспектів розбирається окремо. Однак показується, що всі вони складають цілісну систему, і зміни в кожній області впливають на сумарні ризики

МЕЛЬНИКОВА Ольга ВолодимирівнаПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗМІШАНИХ продуктовий портфель комерційного банку. Діссертаціяна здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва - 20082008

Посилення конкуренції, як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку банківських послуг, вимагає від банків модифікації стандартів своєї діяльності. Традиційні банківські продукти ускладнюються, набувають нових рис

Каджаева М. Р.Банківські операції: навч. для студ. середовищ. проф. навч. закладів / М. Р. Каджаева, С. В. Дубровська. - 4-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія», 2008. - 400 с.2008

Розглянуто основні види банківських операцій: депозитні на- особисто-грошові, кредитні, посередницькі, вексельні, інвестиційні, довірчі, валютно-обмінні, операції з розрахунків по зовнішній торгівлі. Детально представлені операції банків

Ткач Н. Д.Тези лекцій з дисципліни «БАНКІВСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО» Москва -20132013
невідомийБанківська право. Лекції. 20102010
невідомийБанківська право Конспект лекцій. 20102010
невідомийКурс лекцій - Банківська право. Частина 1. Банківське кредитування 2010р. - 185 с.2010
Банківський кредит виступає необхідною умовою формування і розвитку ринкових відносин, потреба в якому обумовлена дією економічних законів, наявністю товарно-грошових відносин і державною політикою, спрямованою на підтримку і стимулювання різних секторів економіки.
колектив авторівБанківське право: Шпаргалка. 20102010
Предмет банківського права - банківські правовідносини як вид суспільних відносин, які виникають в процесі функціонування банківської системи, яка обслуговує платіжно # x2011; розрахункові відносини, залучення грошових коштів юридичних і фізичних осіб і розміщення їх від свого імені на певних умовах.
Курбатов Олексій ЯновичБанківські рахунки в російському праві: поняття, види, правові режими. 20102010
Книга написана на основі аналізу змісту та практики застосування норм російського права. Банківські рахунки розглядаються в ній як ключові елементи побудови системи безготівкових розрахунків, а також здійснення державного контролю (нагляду) в цій сфері.
колектив авторівБанківська право РФ 20102010
Організація і діяльність банків регулюються за допомогою сукупності юридичних норм, які і складають банківське право. До організації і діяльності кредитних організацій мають застосування норми, що регулюють майновий оборот взагалі (зокрема, норми Цивільного кодексу) і норми, безпосередньою метою яких є врегулювання тих чи інших правових відносин в процесі банківської діяльності
Довнар Ю. П.Банківська право. Загальна частина / Ю. П. Довнар. .- 2-е вид., Перераб. і доп. - Мінськ: Амалфея, 2007. - 336 с.2007
Друге видання підготовлено з урахуванням нової редакції Банківського кодексу Республіки Білорусь (Закон від 17 липня 2006 № 145-3). Розглянуто основні питання загальної частини банківського права: банківське право і його місце в системі права, джерела банківського права, банківське правовідносини, банківська система
Андрій Васильович ШамраевПравове регулювання міжнародних банківських операцій і угод на міжнародних фінансових ринках. 20072007
Ця книга є плодом авторської вивчення правової сторони міжнародних фінансових відносин. Головна мета полягає в проведенні комплексного аналізу широкого кола питань правового регулювання міжнародних банківських операцій і угод на міжнародних фінансових ринках
Саприкін А. І.Банківське право: Навчальний посібник. - Н. Новгород: Нижегород. держ. архіт.-буд. ун-т, 2006. - 81 с.2006
У навчальному посібнику розглядаються всі основні питання, передбачені навчальною програмою з банківського права. Основне завдання курсу - отримання студентами знань про правові основи побудови і функціонування банківської системи Росії, про правове регулювання діяльності кредитних організацій.
ТОВ «Російські Інформаційні Технології»Навчальний методичний посібник. Тема 2.7.5 Процедура спостереження. Практичне заняття. ТОВ «Російські Інформаційні Технології». Іжевськ, 2015 р.2015
Відповідно до Наказу Мінекономрозвитку РФ від 10.12.2009 N 517 «Про затвердження Єдиної програми підготовки арбітражних керуючих» (Зареєстровано в Мін'юсті РФ 29.01.2010 N 16135)
A. Г. Гpязнoва, P.B. Kopнeeва, B.A. ГaлaнoвБіржова діяльність: Підручник / Під peд. Пpoф. A. Г. Гpязнoвoй, пpoф. P.B. Kopнeeвoй, пpoф. B.A. Гaлaнoвa - M.:,1996. - 240 c .: іл.1996
Викладено основи біржової діяльності. Узагальнена практика yпpaвлeнія біpжaмі. Пoкaзaнa cпeціфікa paбoти тoвapниx, фoндoвиx і вaлютниx біpж. Paccмoтpeни види біpжeвиx cдeлoк і пopядoк иx зaключeнія, ocнoви фьючepcнoй тopгoвлі, aвтомaтізaціі біpжeвoй тоpгoвлі
Найман ЕрікШлях до фінансової свободи: Професійний під-хід до трейдингу та інвестицій / Найман Е.. - М .: Альпіна Бізнес Букс, 2004. - 480 с.2004
Робота на ринку акцій і валют - унікальна можливість для будь-якої людини знайти особисту і фінансову незави симость. У досвідченого приватного інвестора або спекулянта немає на-начальників, які вказують, що робити, зате є повна фінансова незалежність. Однак шлях до цієї свободи непростий
Ільїн Віктор ВолодимировичІнсайдер. Біржовий трилер / Віктор Ільїн. - М. Вершина, 2006. - 256 с.2006

Конфлікт з керівництвом відкриває героєві роману дорогу на фондову біржу. Але не на біржу праці, а на фондову біржу. Тут панують свої жорстокі закони і звичаї, а люди живуть в такому напруженні пристрастей, в якому пересічний обиватель не витримає і десяти хвилин. Ринкова боротьба перестає бути для героїв тільки роботою і знаходить зловісного значення боротьби за життя

Павлодский Е. А.Правове регулювання операцій на біржовому ринку / Є. А. Павлодский. - М.: Норма 2009. - 144 с.2009
У книзі з правових позицій розглядаються основні біржові угоди: ф'ючерсні, форвардні, опціони, угоди РЕПО, свопи і депозитарні розписки. Аналізується російське та зарубіжне законодавство. Наводиться судова практика. Використано іноземні, перекладні і вітчизняні джерела
Макаров ОлегБіржові мільйони, хто і як заробив їх на російському фондовому ринку2011

Зрозуміло, інтрига, представлена в назві, не може бути вичерпана в змісті не тільки цієї книги, але будь-який інший, будь вона хоч в десять разів об'ємніше. Довгострокове інвестування на фондовому ринку, короткострокові спекуляції, спрямований трейдинг, арбітраж, опціонні стратегії, скальпінг - це лише короткий список методів, за допомогою яких заробляють

Баринов В. А.Бізнес-планування: Навчальний посібник. - М .: ФОРУМ: ін- ФРА-му, 2003. - 272 с. - (Серія «Професійна освіта»)2003
У роботі розглядаються питання, пов'язані з особливостями складання бізнес-плану та його аналізу для прийняття інвестиційних рішень. Запропоновано розгорнуті описи основних розділів бізнес-плану, їх змістовне і теоретичне обгрунтування. Розглянуто пакет прикладних програм складання бізнес-плану
ЧЕРНОВ Олег СергійовичРАЦІОНАЛІЗАЦІЯ бізнес-процесів ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Нижній Новгород 20072007
Для ефективного розвитку організації, в тому числі фінансово-кредитної, необхідно забезпечувати конкурентоспроможність її продуктів і послуг, вміти адаптуватися до змін і мати уявлення про те, якою вона має стати в майбутньому
Д. ТраутВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ ВЕЛИКИХ бренд2002
Затвердження "Маленькі діти - маленькі проблеми, великі діти - великі проблеми" справедливо і щодо торгових марок. У відомих і розкручених брендах є не тільки позитивні сторони, але і безліч підводних каменів. "Король позиціонування" Джек Траут розповідає про катастрофічні маркетингових і стратегічних помилках, через які постраждали фірми, що довгий час були лідерами на ринку
Тульчинський Григорій Львович, Терентьєва Валерія ІгорівнаБренд-інтегрований менеджмент: кожен сотруднікв відповіді за бренд Тульчинський Григорій Львович, Терентьєва Валерія Ігорівна. - Москва: Вершина, 2006. - 352 с.2006
Інтеграція всіх бізнес-процесів на основі ретельно продуманого бренду - обов'язкова умова ефективного управління компанією. У книзі вперше розглядаються проблеми формування повноцінного бренду, а також іміджу
Л. А. Білоусова, Т. А. СавінаБРЕНД - МЕНЕДЖМЕНТ2005
Конспекти лекцій присвячені вивченню технологій створення брендів і методик аналізу позиції бренду, креативу і практичних питань діяльності бренд-менеджера. Особлива увага приділяється стратегії управління активами торгової марки, історії брендингу та еволюції відомих брендів. Розглядаються також основні концепції, правові основи і особливості брендингу в культурі і політиці.
Мазурова Людмила Петрівна, Крумлікова Світлана ЮріївнаКасове виконання бюджетів Російської Федерації: методичні вказівки до практичних занятіям- Кемерово: КузГТУ, 20122012
Методичні вказівки до практичних занять включають цілі та завдання курсу, розподіл годин практичних занять за темами, список навчально-методичних матеріалів, завдання до практичних занять, виконання яких в зазначеному порядку забезпечує засвоєння основ
невідомийБюджет як фінансова база діяльності органів державної влади та місцевого самоуправленія.20122012
З. Г. РубанПисьмова консультація для учнів заочної форми навчання на тему: Державний бюджет Мінськ 20042004
невідомийПерелік квитків до іспиту з дисципліни «Гроші, кредит, банки» (очна форма навчання) 20142014
невідомийНеобхідність грошей. Їх виникнення і сутність 20132013
невідомийФункції грошей 20132013
Белотелова Н. П.Гроші. Кредит. Банки: Підручник / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. - 4-е изд. - М.:, 2013 роки. - 400 с.2013
У підручнику розглядаються основні актуальні питання по курсу "Гроші. Кредит. Банки", передбачені Державним освітнім стандартом. Викладено питання грошей і грошового обігу, інфляції, валютної системи, кредитного механізму, форм і видів кредиту, функціонування банківської системи
невідомийГроші, кредит, банки. Курс лекцій. 20122012
Гроші мають товарне походження їх необхідність обумовлена зміною форм вартості. Зміна форм вартості об'єктивно виникає в результаті обміну. Гроші спрощують обмін.
Шитов В. Н.Гроші. Кредит. Банки: навчальний посібник. У 2 частинах. Частина II / В. Н. Шитов. - Ульяновськ: УлГТУ, 2012. - 171 с.2012
Посібник підготовлено на підставі загальноосвітнього стандарту і типових програм з курсу «Гроші. Кредит. Банки ». У другій частині посібника розглядається другий і третій розділи дисципліни - «Кредит» і «Банківська справа». Розраховано на студентів економічних спеціальностей, включаючи бакалаврів.
Е. Ф. Жуков, Н. М. Зеленкова, Н. Д. ЕріашвіліГроші. Кредит. Банки: підручник для студентів Нутовая, обу- Д34 чающихся за економічними спеціальностями, за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Є. Ф. Жуков, Н. М. Зеленкова, Н. Д. Еріашвілі; під ред. Е. Ф. Жукова. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М.:, 2012. - 783 с.2012
Четверте видання підручника значно перероблено і доповнено самими новітніми даними
Гелюта Ірина ВалеріївнаНавчально-методичний комплекс з дисципліни Гроші, кредит, банки Москва 20112011
Навчально-методичний комплекс з дисципліни Гроші, кредит, банки складений відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти і на підставі приблизної навчальної програми даної дисципліни відповідно до державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки
невідомийКонтрольна работаПо курсу: «Гроші, кредит, банки» Вітебськ 20112011
Інфляція - це знецінення грошей, зниження їхньої купівельної спроможності, дисбаланс попиту та пропозиції; процес переповнення каналів грошового обігу, виражений у знеціненні грошей, зростанні цін на товари і послуги і зниженні реального життєвого рівня населення.
Ситникова Олеся ВолодимирівнаНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ Гроші, кредит, банки Москва 20112011
Дисципліна «Гроші, кредит, банки» є теоретичним курсом, які продовжують аналіз економічних відносин суспільства в процесі навчання студентів за спеціальністю «Фінанси і кредит». Мета курсу «Гроші, кредит, банки» - полягає у формуванні у майбутніх фахівців сучасних фундаментальних знань в області теорії грошей, кредиту
невідомийКурсова робота: Аналіз російського ринку депозитних послуг2012
невідомийКвитки і відповіді на екзамен з курсу «Гроші та кредит»2011
С. А. БардасЕконометрики: навчальний посібник. 2-е изд., Пере- раб. і доп. Тюмень: Видавництво Тюменського державного університету, 2010 року. 264 с.2010
Викладається методологія вибору, оцінки параметрів і верифікації регресійних моделей, моделей динамічних рядів і систем одночасних рівнянь. У тексті міститься велика кількість прикладів, які допомагають засвоїти пропонований матеріал, виконати контрольну роботу
Анатолієм Станіслав АнатолійовичЕконометрики ДЛЯ ПІДГОТОВЛЕНИХ. Курс лекцій2003
Справжні лекції - продовження курсу Економетрика. Тут ми будемо займатися в основному нелінійними моделями, а також панельними структурами. Переважатиме аналіз оцінок в неявній формі, є рішеннями певних оптимізаційних задач. Природно, аналіз таких оцінок складніше, ніж тих, які задаються в явній формі
Леванова Л. Н.ОСНОВИ економетрики2003

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до положень і вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти, включає основні питання лекцій та семінарських занять, короткі теоретичні положення економетрики, основні формули для вирішення завдань і побудови економетричних моделей, питання і завдання для практичних занять

Станіслав АнатоліємЕконометрики ДЛЯ триває. Курс лекцій2002

Курс служить введенням в принципи сучасного мистецтва економетричного оцінювання та побудови статистичних висновків (инференции) як для крос-даних, так і для часових рядів. Незадоволеність точним підходом змушує нас розглянути дві альтернативи: асімтотіческій і бутетраповекій підходи. Після вивчення важливих економетричних тонкощів обох підходів

В. П. НоскоЕконометрика. Введення в регресійний аналіз часових рядів2002

У пропонованому навчальному посібнику ми даємо короткий вступ в сучасні методи економетричного аналізу статистичних даних, представлених у вигляді часових рядів, які враховують можливу наявність у розглянутих змінних стохастичного тренду. Основні акценти, як і в роботі [Носко (2000)], зміщені в бік роз'яснення базових понять і основних процедур

Царане В. І.НАРИСИ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МОЛДОВИ (1940-1960 рр.). Кишинів - 20022002
У цьому дослідженні розглядаються найбільш важливі сторони економічного і соціального розвитку Молдавської республіки в 1940-1960 рр., Коли на її правобережної частини відбувалася ломка старих і становлення нових засад життя. Автором були використані як вже відомі, так і нові факти і документи
Лаврищев А. Н.ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СРСР МОСКВА ЕКОНОМІКА 1 9861986
Економічна географія - громадська наука, що вивчає розміщення продуктивних сил, територіальний поділ суспільної праці, внутрірайонні поєднання галузей господарства, внутрірайонні і міжрайонні економічні зв'язки.
Водолазький А. А.Почала еконофізікі і кількісна визначеність перших економічних законів. - Новочеркаськ: "НОК", 2013 роки. - 227 с.2013
Західна економічна теорія перебуває в стані чергового ідейного кризи. Відбувається це тому, що в арсеналі її ідей немає дуже важливої ланки - ідеї про необхідність розробки механізмів кількісної визначеності економічних законів, а без знання кількісних параметрів законів
А. В. БурковЕкономічна система XXI століття: нові підходи до управління підприємствами, галузями, комплексами / [А. В. Бурков і ін.]: За ред. А. В. Буркова. - Йошкар-Ола: Колоквіум, 2012. - 186 с.2012
У монографії розглянуті актуальні питання розвитку сучасної економічної системи через призму ряду підприємств, галузей і комплексів. Авторами виділю ключові проблеми інноваційного розвитку на сучасному етапі та запропоновано шляхи їх вирішення
Рудак А. А. та ін.Методичні рекомендації по вивченню курсу «Економічна теорія». Минск 20102010
Щоб жити і розвиватися людина повинна задовольняти свої потреби в продуктах харчування, одязі, взутті, житло, транспортні засоби, товари культурно-побутового, санітарно-гігієнічного призначення та ін.
Бутеніл В. Є., Федосенко В. Н.ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. ПРАКТИКУМ для студентів неекономічних спеціальностей. Мінськ -20102010
Практикум містить питання для самостійного навчання, тести, вправи, питання для самоконтролю з економічної теорії для студентів неекономічних спеціальностей. Він дозволяє закріпити знання, отримані в навчальному процесі, і призначений для самостійної роботи студентів.
Арутюнова Г.І.Комплекс Інтернет - завдань по економічній теорії: навчально-методичний посібник / Г. І. Арутюнова, І. В. Кірова, Т. Л. Попова; МАДИ. - М., 2010 року. - 118 с.2010
Дане навчально-методичний посібник являє собою комплекс різного типу завдань з курсу «Економічна теорія», для виконання яких використовуються ресурси Інтернету. Виконуючи ці завдання, студенти навчаться: знаходити статистичну інформацію
В. В. Бічанін [и др.]Економічна теорія: учеб.-метод. комплекс для студентів неекономічних спеціальностей / В. В. Бічанін [и др.] ;; під заг. ред. В. В. Бічаніна. - Новополоцьк: ПГУ, 2010 року. - 312 с.2010
Стратегія розвитку економіки Республіки Білорусь, що відбулися за останні роки зміни в соціально-економічному розвитку країни обумовлюють необхідність конкретизувати і надати більшої значущості при вдосконаленні освіти
Акулов В. Б., Акулова О. В.Економічна теорія 20102010
В умовах трансформації російської економіки від адміністративно-командної до ринкової різко зростає роль і значення економічної теорії. Вона повинна дати відповіді на злободенні питання, які стоять перед суспільством. Зауважимо, що спроба абсолютизації одного-єдиного підходу при вирішенні таких масштабних завдань неминуче збіднює не тільки господарське життя країни, а й інтелектуальну діяльність
Амосов А. І.Наслідки сверхускоренной еволюції економіки і суспільства в останні століття: Закономірності соціального і економічного розвитку. - М .: Издательство ЛКИ 2009. - 312с.2009
У цій монографії розглянуто методологію і поняття інституційно-еволюційного напряму економічної теорії. Наведено результати досліджень механізмів зародження, функціонування і розвитку найважливіших економічних і соціальних інститутів
Гукасьян Г. М., Нінціева Г. В.Історія економічних вчень. - СПб .: Пітер, 2008. - 176 с .: іл.2008
Навчальний посібник адресований студентам, які бажають краще підготуватися до іспиту з історії економічних вчень. З програми курсу авторами відібрані 45 питань, на кожен з них запропонований варіант короткої відповіді. Черговість питань відповідає логіці програми курсу. У навчальному посібнику міститься виклад концепції вчених різних шкіл
Абдурахманов К.X.Економічна теорія 20082008
Метою даного курсу є не тільки узагальнення і подання знань з економіки, господарської діяльності, а й виховання економічного мислення. Друге тисячоліття нашої ери пройшло під гаслом "Знання - сила", проголошеним Ф. Беконом. І дійсно, нинішній час можна назвати ерою освіти, ерудиції, знання. Прийдешнє третє тисячоліття - це ера інтелекту з гаслом Гегеля
Агєєва Н. А., Лопаткіна Н. Ю.Економічний аналіз маркетингової діяльності підприємства: Навчальний посібник, - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ 2010, - 63 с.2010
У навчальному посібнику викладаються питання вдосконалення економіч-ського аналізу господарської діяльності підприємства, особливістю розвитку яких є висока нестабільність зовнішнього середовища. Перебування в умовах невизначеності і ризику змушує підприємства будувати свою стратегію
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка2009
В шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності». Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати
М. В. КаймаковаАналіз використання людських ресурсів: текст лекцій М. В. Каймакова. - Ульяновськ: УлГТУ, 2008. - 80 с.2008

У навчальному посібнику розглядається актуальність використання людських ресурсів, їх реалізації в життєдіяльності російських і зарубіжних компаній. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 061100 "Менеджмент організації".

Курсова робота З дисципліни: «Економічна теорія» «Економічні ризики та невизначеність».2008

Ризик є незмінним супутником підприємництва, ринкової економіки. Саме ризик фактично відсутній в умовах планового ведення господарства, або, інакше кажучи, функцію захисту від ризику брала на себе держава, відповідно відмовляючи і в самій можливості ризикувати - у свободі підприємництва

Гальчина О. Н., Пожидаєва Т. А.ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ2003

Посібник висвітлює питання теорії економічного аналізу, пов'язані з вивченням його методів. Пропонований навчальний видання містить робочу програму дисципліни «Теорія економічного аналізу», розроблену відповідно до затвердженого Міністерством освіти РФ Державним освітнім стандартом (ДОС) за фахом 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»

В. І. МакарьеваАНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА І КЕРІВНИКА2003

У книзі на численних прикладах аналізуються економічні показники, що характеризують виробництво, споживання, звернення та реалізацію продукції (послуг), ефективність використання матеріальних і трудових ресурсів. В ході аналізу фінансово-господарської діяльності організації виявляються резерви збільшення випуску продукції

Мізес Людвіг фонСоціалізм. Економічний і соціологічний аналіз. - М .: "Catallaxy", 1994.. - С. 4161994
Дослідження одного з найвизначніших представників австрійської економічної школи Людвіга фон Мізеса є класикою політичної та економічної літератури. У 1921 р Людвіг фон Мізес зміг передбачити і детально описати як характерні вади різних форм реального соціалізму, так і причини його неминучої поразки
Воробйов Н. Н.Теорія ігор для економістів-кібернетиків. - М .: Наука, Головна редакція фізико-математичної літератури, 1985. -272 С.1985
У книзі викладаються на елементарному математичному рівні основні факти теорії ігор відповідно до програм по курсу теорії ігор для спеціальності "Економічна кібернетика" університетів і вищих економічних навчальних закладів. Її можна використовувати як навчальний посібник для слухачів курсу лекцій
П. В. Савченко, І. А. Погосов, Е. Н. ЖильцовЕкономіка громадського сектора: Підручник / За ред. П. В. Савченко, І. А. Погосова, Е. Н. Жильцова. - М .: ИНФРА-М, 2010 року. - 763 с.2010
У підручнику дається цілісна характеристика економіки громадського сектора як системи соціально-економічних відносин з акцентом на відтворення людини як суб'єкта економіки і суспільства. Особливе місце відводиться соціальному потенціалу громадського сектору
А. Голощапов і А. ІвлєвАдміністративне і податкове законодавство в галузі інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу2010
Даний матеріал опубліковано за підтримки Європейського союзу. Зміст публікації є предметом відповідальності авторів і не відображає точку зору Європейського союзу.
Бунеева Р. І.Теоретичні аспекти розвитку некомерційних організацій (на прикладі організацій споживчої кооперації): Монографія / Р. І. Бунеева. - М .: Изд-во ЕФ МГУ, 2010- 103 с.2010
равлением некомерційних організацій, особливостями здійснення економічної діяльності розглянутої на прикладі організацій споживчої кооперації. Рекомендується для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.
МАЛАХОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧФРАНЧАЙЗИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА2008

Спеціальність 08.00.05 - Економіка та управління народним господарством (підприємництво). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Олена ДушенькінаЕкономіка підприємства. Шпаргалки. М .: Ексмо ,. - 32 с.2008

Інформативні відповіді на всі питання курсу «Економіка підприємства» відповідно до Державного стандарту.

Е. В. Гражданкіна1ЕКОНОМІКА МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА, 20082008
Провідною ланкою економіки, її основою є підприємства, які виробляють продукцію і послуги, зосереджують у своїй власності більшу частину суспільного капіталу, визначають ділову активність економіки, забезпечують зайнятість населення, формують бюджет країни.
Чайникова Л. Н.Конкурентоспроможність підприємства: навч. посібник / Л. М. Чайникова, В. Н. Чайников. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 192 с.2007
Розкрито теоретичні основи конкурентоспроможності, де "конкуренція" визначена як рушійна сила розвитку господарюючого суб'єкта. Розглянуто методику оцінки конкурен-тоспроможності об'єктів ринку. Особлива увага в роботі приділено питанню формування стратегії
Тюрнкова Марія МихайлівнаРозробка методики оцінки і формування організаційної культури комерційного підприємства2007

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Спеціальність 08.00.05 - Економіка та управління народним господарством: підприємництво

Бондарець А. В., Скосирева Н. П.ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЙ (ПІДПРИЄМСТВ): Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 214 с.2006
Послідовно викладаються основні поняття економіки організації, а також економічні процеси, що відбуваються на сучасних підприємствах. Розглядаються проблеми функціонування підприємств в перехідний період ринкової економіки та основні постулати розвитку підприємств. Призначено для студентів напряму «Економіка»
ДЕМЧУК Ольга МиколаївнаВПЛИВ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ2005
Шевченко І. К.Організація підприємницької діяльності. Навчальний посібник Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 92 с.2004
Посібник дає системне уявлення про основи організації підприємницької діяльності. У ній висвітлено основні розділи підприємництва. Послідовно розглядаються сутність і методи підприємницької діяльності, підприємницьке середовище, типи підприємницьких структур, порядок їх реєстрації
Пнлясов Олександр МиколайовичІ останні стануть першими: Північна периферія на шляху до економіки знання. М .: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 2009. - 544 с.2009
Ключова умова скорочення посилюються внутрішніх розривів російського простору - доступ російської периферії до інноваційної економіки. Для Росії з огляду на гігантських розмірів її бездорожних периферійних просторів і дефіциту великих міст-центрів це масштабна проблема
Чімітова А. Б., Мікульчінова Е. А.Питання сталого і безпечного розвитку економіки регіону: Навчальний посібник. - Улан-Уде: Вид-во ВСГТУ, 2007.-216 с.2007
У навчальному посібнику розглянуті питання сталого розвитку та безпеки економічних систем на національному та регіональному рівні. Навчальний посібник призначений для студентів і аспірантів, які цікавляться питаннями концептуальних основ стійкого і безпечного розвитку економічних систем
Санжіна О. П., Бадараева Р. В.Формування інвестиційної політики в сфері промислового розвитку регіону. Наукове видання. - Улан-Уде: Вид-во ВСГТУ, 2006. - 204 е .: мул.2006

Інвестиційні процеси в Росії становлять великий інтерес, як і кілька років тому, не дивлячись на поліпшення загального, соціально-економічного клімату в країні. Регіони, маючи різні природно-кліматичні умови

Лопатников Д. Л.Економічна географія і регіоналістика: навч. посібник для студентів вузів / Д. Л. Лопатников. - М.: Гардарики, 2006. - 224 с.2006

Посібник знайомить читача з основами економічної географії і регіоналістики на прикладі одного з ключових регіонів світу - Зарубіжної Європи. Виділено насамперед теми, в найбільшою мірою відображають сучасні тенденції розвитку господарства регіону

Віталій Вікторович МіщенкоЕкономіка регіонів. Навчальний посібник. 160-c.2002

У навчальному посібнику розглядається економіка регіону з позицій сучасної спеціалізації регіонів Росії - федеральних округів. Розкриваються теоретичні основи регіоналізації економіки, складові економіки регіону як єдиного господарського комплексу, стан і перспективи трансформації сучасної спеціалізації регіонів

Заробітна плата, сутність, системи, функції та проблеми регулювання2008
Заробітна плата як плата за працю висувається на перший план тому, що серед всіх економічних ресурсів це найбільш дорогий елемент, але і з тієї причини, що для більшості населення це, по-суті, єдиний або принаймні, головне джерело доходу.
Андросова Л. А.Економіка праці: Навчальний посібник. - Пенза: Пенз. держ. ун-т, 2005. - 160 с.2005
Б. Д. Бабаєв А. М. Карякін Н. Р. ТереховаОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ2001

Посібник, підготовлений на факультеті економіки і управління ІГЕУ, включає три розділи: Основи теорії заробітної плати; Оплата праці співробітників (практика західних країн); Основні принципи організації оплати праці в сфері НДДКР (питання теорії і практики).

Кібанов А. Я.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА І СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ»1 998

ДЛЯ СТУДЕНТІВ журналістики спеціальності «Менеджмент» - 061100 спеціалізації «Управління персоналом» - 061111

Олександр АфанасьєвЯ - фінансовий директор. Секрети професії, 2011 року. - 176 с.2011
Шевчук Денис ОлександровичДжерела фінансування бізнесу2008
Зміст даного посібника є докладний опис методів, інструментів, джерел і форм фінансування. Основним завданням є отримання знань щодо залучення фінансових ресурсів для будь-яких організаційно-правових форм бізнесу.
Ніконова І. А.Фінансування бізнесу. - М: Лльшша Паблішер.2003. - 197 с.2003

Забезпечення фінансування бізнесу - найбільш важливе завдання підприємстві Фінансувати бізнес можна за рахунок власних ресурсів, але швидке if ефективний розвиток неможливо без залучення коштів ззовні. Як правило, воно здійснюється двома шляхами: або за допомогою банківських позик, або за рахунок випуску цінних паперів

П. А. ЛевчаевФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ2004
У книзі розглядаються найважливіші аспекти фінансової сфери діяльності підприємств національної економіки: розкривається економічна сутність фінансів, їх роль у відтворювальному процесі; показується економічний зміст таких основоположних категорій як витрати, виручка, прибуток підприємств; детально висвітлюються особливості організаційно-правових форм господарювання
КОРНИЛОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНАФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ (ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЇ І ПРАКТИКИ). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Москва 20042004
Перехід країни на нові економічні відносини привів до посилення ролі фінансів підприємств і організацій та необхідності їх прогнозування. У сучасних умовах фінанси стають важливою сферою грошових відносин
Іващенко А. А., Колобов Д. В., Новіков Д.А. Механізми фінансування інноваційного розвитку фірми. М .: ІПУ РАН, 2005. - 66 с.2005

Розглядається комплекс механізмів (процедур прийняття рішень) фінансування проектів інноваційного розвитку фірм. Цей комплекс включає: механізми самостійного фінансування, механізми розподілу інвестицій, механізми повернення інвестицій, механізми змішаного фінансування

Кокін А. С.Короткострокове і середньострокове фінансування / Упоряд. Кокін А. С., Н. Новгород, 20062006
Методичні вказівки містять теоретичний матеріал і практичні завдання по короткостроковому і середньострокового фінансування.
МІХНЕЕВА Анна ЛеонідівнаФОРМИ І МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Санкт-Петербург 20072007

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку економіки Росії автомобільний транспорт є ключовим елементом всієї транспортної системи і грає найважливішу роль в забезпеченні економічного зростання

Попова Лариса ВіталіївнаФІНАНСОВО-КРЕДИТНА МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ В агроформуваннях. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Волгоград 20082008

Актуальність теми дослідження. Радикальні зміни, що відбулися за роки реформ в аграрній сфері економіки, змінили роль і значення чинників і механізмів, що визначають характер відтворювальних процесів

Бланк А. ІФінансова стратегія підприємства 20102010
У книзі розглядається основне коло питань стратегічного фінансового розвитку підприємства. У ній викладені теоретичні основи і методичний інструментарій розробки фінансової стратегії підприємства; детально розглянуто зміст основних (домінантних) напрямів його фінансового розвитку - стратегії формування фінансових ресурсів, інвестиційної стратегії, стратегії забезпечення фінансів
П. А. ЛевчаевФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 20102010
У книзі розглядаються найважливіші аспекти фінансової сфери діяльності підприємств національної економіки: розкривається економічна сутність фінансів, їх роль у відтворювальному процесі; показується економічний зміст таких основоположних категорій як витрати, виручка, прибуток підприємств; детально висвітлюються особливості організаційно-правової форми господарювання
Поль Mapі ГодмеФІНАНСОВЕ ПРАВО Москва Прогрес 19781978
У всіх суспільно-економічних формаціях державні фінанси займали чільне місце в житті суспільства. У зв'язку з державними фінансами виходили на поверхню найгостріші класові конфлікти, які виражали глибинні процеси розвитку суспільства. Фінанси нерідко були безпосереднім приводом великих політичних подій, причини яких корінилися в економічних і політичних умовах
Д. І. Балібалова, А. В. КірсановаЗБІРКА ЗАВДАНЬ І СІТУАЦІЙпо навчальної дисципліни ФІНАНСОВЕ ПРАВО Санкт-Петербург 20032003
Вивчення курсу "Фінансове право" здійснюється відповідно до вимог державного стандарту з підготовки фахівців за спеціальністю 021100 "Юриспруденція". Питання правового регулювання фінансових відносин в даний час відносяться до числа найбільш актуальних і складних в Російській Федерації
Родіонова М. А.Шпаргалка по фінансовому праву2004
Посібник містить всі питання екзаменаційних білетів з навчальної дисципліни «Фінансове право». Доступноаь викладу, актуальність інформації, максимальна інформативність з урахуванням невеликого, формату посібника - все це робить шпаргалку незамінним підмогою при підготовці до здачі іспиту.
Н. І. ХимичеваФінансове право: Підручник / Відп. ред. Н. І. Химичева. - Ф59 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: МАУП, 2004. - 749 с.2004

Розглядається новий зміст фінансового права Російської Федерації в умовах ринкової економіки і корінних політичних реформ. Аналізуються найважливіші інститути цієї галузі права - фінансовий контроль, державні та муніципальні доходи і витрати, питання оподаткування фізичних і юридичних осіб

Бондаренко Л. І.Фінансове право в питаннях і відповідях: навчально-методичний посібник / Л. І. Бондаренко, А. В. Рябцев - Хабаровськ: Хабаровський прикордонний інститут Федеральної служби безпеки Російської Федерації, 2007. 125 с.2007
Пропоноване навчально-методичний посібник орієнтований на досить глибоке вивчення фінансового права на основі аналізу чинного законодавства і являє собою значний і систематизований перелік
Шуплецова Ю. І.Фінансове право: конспект лекцій. - 3-є вид. доп. і пере- раб. - М.: 2009. - 182 с.2009
Безпосередньою здачі іспиту чи заліку по будь-якої навчальної дисципліни завжди передує короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання. Висловлюючись комп'ютерною мовою, він повинен «вивести інформацію з довготривалої пам'яті в оперативну», зробити її готової до негайного і ефективного використання
Востріков Геннадій ГеоргійовичФІНАНСОВЕ ПРАВО 20102010
Фінансове право Російської Федерації - наука і галузь в сучасних умовах становлення ринкової економіки, заміни старого механізму управління економічними процесами новими методами господарювання висувається в число провідних галузей вітчизняного права, граючи все більш значну роль в реалізації економічної, соціальної, національної політики держави.
Бурдікова Н. В.КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З дисципліни «Фінансове право» МОСКОВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ 20122012
Фінансове право має свій предмет правового регулювання. Предметом правового регулювання фінансового права є суспільні відносини, які виникають у зв'язку із здійсненням державою фінансової діяльності, обумовленої наявністю в країні товарно-грошових відносин
Г. Г. ДімітріадіМоделі фінансових пірамід: детермінований підхід. - М .: Едіторіал УРСС, 20022002
Розвивається підхід до опису фінансових пірамід, запропонований С. В. Дубовський. Отримано аналітичні формули для часу життя фінансової піраміди, виручки її Організатора та вкладників при різних характерах її зростання. Розглянуто і вирішено завдання максимізації виручки Організатора в момент закінчення фінансової піраміди за ціною
Батракова Л. Г.Фінансові розрахунки в комерційних угодах. М .: Видавнича корпорація «Логос», 1998. 120 с.1 998
Викладаються методи проведення фінансово-економічних розрахунків: нарахування простих і складних відсотків, визначення дисконту, еквівалентності платежів, розробки планів погашення боргу та ін. Теоретичні положення доповнюються практичними розрахунками. На відміну від інших видань наводяться висновки більшості використовуваних формул
Мітіна Ольга ВасилівнаВИТРАТИ НА НАВЧАННЯ У МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Владивосток - 20052005
Тукмакова ДАРЬЯ ПАВЛОВНАФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Казань - 20022002
Розвиток ринкових відносин підштовхує приватний бізнес до розуміння того, що держава не гарантує стійкого становища підприємства. На сучасному етапі економічні суб'єкти в більшості своїй є самостійними, що означає не тільки можливість визначати свою виробничу
невідомийФінансові ризики 20112011
Кравченко П. П.Як не програти на фінансових ринках - М .: Інформаційно-аналітичний та навчальний центр НАУФОР, 1999.. - 208 с.+1999
У книзі зібрано інформацію про існуючі фінансових ринках, на яких можуть проводитися торгові операції із застосуванням страхування валютних, кредитних і цінових ризиків, а також з метою отримання прибутку за допомогою проведення спекулятивних операцій. Вперше в Росії запропоновані різні варіанти управління можливими збитками
Луїджі Зінгалес, Рагхурам РаджанПОРЯТУНОК КАПИТАЛИЗМА ВІД капіталістів Приховані сили фінансових ринків - створення багатства і розширення можливостей, 20042004
Книга відомих економістів Л. Зінгалес і Р. Раджана присвячена історії створення та розвитку фінансових ринків, які грали і продовжують грати вирішальну роль в підтримці економічного зростання. Однак саме існування ринків схильне політичному ризику
Сусорова Ольга ЮріївнаІнституційного характеру ФОРМУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тамбов 20042004
Завдання дослідження інституційного устрою фінансового капіталу набуває особливого значення на етапі здійснення великих господарських і суспільних перетворень. Історично сформовані фінансові інститути національних економік
Н. Д. АхметовФінансові ринки та посередники: Курс лекцій. - Алмати: НДЦ КОУ, 2005, 116с.2005
Фінансові відносини є основою розвитку економіки будь-якої країни. Кругообіг і перерозподіл фінансових ресурсів утворюють своєрідну сферу їх обігу, що представляє собою фінансовий ринок.
О. В. ГлущенкоФІНАНСОВИЙ РИНОК. Методичний посібник Для студентів заочної форми навчання Харків 20062006
В. А. ВОЛКОНСЬКИЙ, Т. І. Корягіна, А. І. КУЗОВКІНЩо необхідно грошово-фінансовому ринку: ремонт зношених деталей або конструктивна перебудова? 20102010
Литвин В. М.Фінансовий ринок як динамічна система 20142014
Розглянуто фінансовий ринок як динамічна система, наведені алгоритми зондування ринку і алгоритми торгівлі на хаотичному і трендових ринках.
Шеремет АД., Сайфул Р. С., Негашев Е. В.Методика фінансового аналізу. - М /. ИНФРА-М, 2000.. - 208 с.2000
Практичний посібник охоплює вс «основні теми фінансового аналізу. Відповідно до міжнародних стандартів аналізу фінансової (бухгалтерської) звітності в ньому визначені цілі, зміст і методи фінансового аналізу, дається конкретна методика аналізу фінансових результатів (прибутку або збитків), рентабельності підприємства
Сьомушкіна Н. В.Керівництво по вивченню дисципліни "Фінансовий аналіз" / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики, М., 2001 23 с.2001
Дисципліна "Фінансовий аналіз" покликана формувати у студентів фундаментальні теоретичні знання в області основних категорій і методів фінансового аналізу і практичні навички щодо їх застосування.
Т. Г. Вакуленко, Л. Ф. ФомінаАналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прінятіяуправленческіх рішень. - СПб .: "Видавничий домГерда" 2001,288с.2001

Видання 2-е перероблене і доповнене У книзі розглядаються склад, зміст, методи і прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності та побудови прогнозної звітності підприємства; представлена характеристика фінансових показників з узагальненням різноманіття їх термінів

Дебок Г., Кохонен Т.Аналіз фінансових даних за допомогою самоорганізованих карт / Пер. з англ.-М .: Видавничий Дім «АЛЬПІНА», 2001. - 317 с.2001

У своїй роботі сучасні менеджери стикаються з усе зростаючим потоком інформації, яку необхідно проаналізувати, узагальнити і на її підставі прийняти рішення. З кожним роком це стає все складніше і складніше, так як обсяг доступної інформації (багато в чому завдяки розвитку Інтернету)

Савчук Володимир ПавловичФінансовий аналіз діяльності підприємства (міжнародні підходи) 20022002
Недосекин Ф. О., Бессонов Д. Н., Лукашев А. В.Зведений фінансовий аналіз російських підприємств за 2000 - 2003 р.р.2003

Ми стверджуємо також, що пропонований нами підхід до комплексної оцінки фінансів підприємств є вільним від недоліків підходу Альтмана, т. К. Зберігає свою стійкість в часі. Ця стійкість досягається за рахунок того, що ми будуємо свої комплексні фінансові оцінки, перебуваючи в полі не кількісних

Ронова Г. Н.Аналіз фінансової звітності. / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - М., 2003. - 156 с.2003

Рекомендовано Навчально-методичним об'єднанням по утворенню в області антикризового управління як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 351000 "Антикризове управління" та іншим економічним спеціальностям.

Бернстайн Л. А.Аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація: Пер. з англ. / Наук. ред. перекладу чл.-кор. РАН І. І. Єлісєєва. Гл. редактор серії проф. Я. В. Соколов. - М .: Фінанси і статистика, 2003. - 624 е.2003

Книга дає уявлення про методи ефективної облікової політики бухгалтерів США і ступеня її регламентації; знайомить з методологією побудови фінансової звітності, що включає баланс, звіт про прибутки і збитки

Шаповал А. Б.Математичні методи фінансового аналізу: Портфельний аналіз, моделі ціноутворення, похідні фінансові інструменти. - М .: Фінансова академія при Уряді РФ, кафедра "Математика і фінансові програми", 2005. - 47 с.2005

Зібраний матеріал грунтується на піврічному курсі з фінансового аналізу, прочитане автором в Фінансової академії при Уряді РФ. Виклад матеріалу проводиться в рамках математичних моделей

В. В. БочаровКОМПЛЕКСНИЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ2005

У книзі розкриваються різні аспекти комплексного фінансового аналізу та оцінки діяльності підприємства. Пропонується механізм оцінки фінансового стану фірми за даними бухгалтерської звітності. Детально висвітлюється методика аналізу за допомогою показників фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності балансу господарюючого суб'єкта

Константинов Ю. А., Іллінський А. І.Фінансова криза: причини і подолання. - М .: ЗАТ «Финстатинформ», 1999. - 156 с.+1999
В роботі висунута нова версія виникнення фінансової кризи в Південно-Східній Азії, дана критична оцінка сили його впливу на економіку Росії. Автори розкривають внутрішні причини і зовнішні чинники, що вплинули на кризову ситуацію в сфері російських державних і корпоративних фінансів
Рудий К. В.Фінансові кризи: теорія, історія, політика / К. В. Рудий. - М .: Нове знання, 2003- 399 с.2003
У монографії досліджується сутність фінансових криз, основні особливості їх етапів в рамках генезису, розвитку і реформування світової фінансової архітектури. Особливу увагу приділено специфіці валютних, банківських і боргових криз, їх взаємодії, можливостям запобігання і подолання
Горюнова Н. П.Фінансові кризи на ринках, що розвиваються / Н. П. Горюнова, П. А. Мінакір; Ін-т екон. дослідні. ДВО РАН. - М .: Наука, 2006. - 215 с.2006
У монографії розглядаються теорія і методи вимірювання і моніторингу кризових ситуацій на валютних ринках і в банківській системі в економіках, що розвиваються. Аналізуються закономірності, особливості та теоретичні моделі криз на фінансових ринках країн Східної Азії, Латинської Америки
Максим Блант«Фінансова криза / Максим Блант.»: АСТ; Астрель; Москва2008

Відомий економічний оглядач Максим Блант ділиться своїми роздумами про причини світової фінансової кризи, шляхи його розвитку і можливі наслідки, а також дає практичні рекомендації по виживанню і заробляння грошей в період кризи.

Сергій ЧернишовКриза? Експансія! Як створити світовий фінансовий центр в Росії2009

Світова фінансова криза набирає обертів, і його наслідки вже в наявності. Якщо Росія хоче не просто пережити велике економічне потрясіння, а й вийти на нові рубежі, їй пора діяти. У посткризовому світі у Росії з'являється реальний шанс стати світовим фінансовим центром - мета, заявлена президентом Медведєвим. Але що для цього потрібно робити?

Федорова Е., Безрук О.Аналіз і оцінка каналів поширення фінансових криз на ринках, що розвиваються // Питання економіки. 2011, №7. М .: Видавництво НП «Редакція журналу« Питання економіки »», 2011. - 160 с. С.120-128.2011
Хейфец Б.Ризики боргової політики Росії на тлі глобальногодолгового кризи // Питання економіки. 2012 №3. М .: Видавництво НП «Редакція журналу« Питання економіки »», 2012. - 160 с. С.80-97.2012
Годін А. М.Фінансовий менеджмент. Курс лекцій. 20122012
Сковородкіна Л. В.Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник. Ч.1. - Сімферополь, 2011 року. - 106 с.2011
У пропонованому навчальному посібнику подані розробки за темами дисципліни «Фінансовий менеджмент», що вивчається студентами 5-6 курсів очної та заочної форм навчання економічних вузів, різного фаху. У навчальному посібнику (у 12 темах) детально розкриті теми курсу відповідно до навчальної та робочої програмами
Сковородкіна Л. В.Фінансовий менеджмент. - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Ч.2. - Сімферополь, 2011 року. - 137 с.2011
У пропонованому навчальному посібнику подані розробки за темами дисципліни «Фінансовий менеджмент», що вивчається студентами 5 - 6 курсів очної та заочної форм навчання економічних вузів, різного фаху. У навчальному посібнику (у 12 темах) детально розкриті теми курсу
Рогова Є. М.Фінансовий менеджмент: підручник / Є. М. Рогова, Е. А. тка ченко. - М., 2011 року. - 540 с.2011
Розкрито основні аспекти, пов'язані з вивченням навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент». Матеріали, що містяться в підручнику, призначені для студентів спеціальності «Фінанси і кредит», а також студентів бакалаврату та магістратури, які навчаються за напрямами «Економіка» і «Менеджмент». Матеріали підручника можуть бути використані при читанні
Левчаев П. А.Фінансовий менеджмент та оподаткування організацій: навчальний посібник / П. А. Левчаев. - Саранськ: Мордовський гуманітарний інститут, 2010р.2010
Посібник розкриває теоретичні та практичні основи фінансового менеджменту і оподаткування організацій. У навчальному посібнику подані характеристики фінансово-господарської діяльності підприємств, а також всіх видів податків, що сплачуються організаціями
Уляна Ринатовна Лук'янчукШпаргалка по фінансовому менеджменту20102010
Андрєєва О. В., Шевчик Е. В.ФІНАНСОВИЙ ЕНЕДЖМЕНТ. Навчальний посібник Ростов-на-Дону 20102010
Навчальний посібник присвячено розгляду категоріального змісту базових компонетни сучасної господарської системи - грошей, кредиту і банківської сфери. У посібнику розкрито основні визначення, описані структурно-логічні закономірності між категоріями з урахуванням їх теоретичного та історико-логічного розвитку
Тумасова В. І.Перехід на новий рівень фінансового менеджмента20102010
В. Н. СалінСТАТИСТИКА ФІНАНСІВ МОСКВА "ФІНАНСИ І СТАТИСТИКА" 20032003
Підручник зі статистики фінансів призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за економічними спеціальностями. Спираючись на власний досвід і досвід попередніх видань кафедри статистики Фінансової академії при Уряді РФ під керівництвом професорів П. П. Маслова, В. І. Рябикіна, М. Г. Назарова, а також інших вузів
Л. В. ГорбатоваМІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, 20062006
Протягом останніх чотирьох років були ознаменовані напруженою діяльністю Правління МСФЗ в області перегляду діючих стандартів і розробки нових, результатом якої стали зміни до 12 існуючих МСФЗ в рамках проекту щодо поліпшення МСФЗ (Improvements), прийняття нової редакції стандартів за фінансовими інструментами - МСФЗ 32 та МСФЗ 39, а також вихід у світ семи нових стандартів
Палій В. Ф.Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності: Підручник. - 3-е изд., Испр. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2007- 512 с.2007
У підручнику узагальнюється і пояснюється зміст міжнародних стандартів фінансової звітності. У зв'язку з виходом нових стандартів і зміною діючих в текст внесені поправки і доповнення станом на 2006 р Аналіз міжнародних стандартів супроводжується малюнками, схемами і таблицями, конкретними прикладами
колектив авторівФінансовий облік: Навчальний посібник. Душанбе, ОІПБА РТ, 2010- 327с.2010

Навчальний посібник «Фінансовий облік» розроблено на основі Програми Міжнародної Ради Сертифікованих бухгалтерів і аудиторів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Даний посібник призначений для підготовки бухгалтерів-практиків до міжнародних сертифікаційних іспитів на отримання кваліфікації CAP

Касьяненко Т. Г.Перетворення фінансової звітності підприємства для цілей оцінки бізнесу: навч. посібник / Т. Г. Касьяненко. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 2011.- 167 с.2011

При проведенні оцінки вартості підприємства (бізнесу) на етапі збору та аналізу інформації відбувається вивчення внутрішньої інформації про об'єкт оцінки. При цьому незалежно від об'єкта і цілей оцінки, обраного методу оцінки оцінювачу завжди необхідно виконати ряд перетворень

невідомийФінансова звітність. Лекції. 20112011
Ермасова Н. Б., Замедлина С. Г., Новікова Н. А.Шпаргалка з фінансів і кредиту: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М .: Ген-2000, 2005. - 64 с.2000
Всі вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова «шпора», написана реальними викл. Тут знайдеш все необхідне з Фінансів і кредиту, а інше - справа техніки.
Костеріна Т. М., Криворучко С. В., Новашіна Т. С., Філіна С. В.Фінанси та Кредит. / Моск. держ. ун-т економіки, статистики та інформатики. - М., 2001 57с.2001
Лосєв Сергій ВолодимировичЕмісія корпоративних цінних паперів і трансакційні витрати: Питання теорії і практики. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва - 20012001
Н. В. МанунінаФінанси і кредит: Метод. указ. / Упоряд. Н. В. Мануніна. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 20 с.2002
Методичні вказівки містять вимоги до структури і обсягу курсової роботи і приблизну тематику курсових робіт з курсу "Фінанси і кредит". Призначені для виконання курсових робіт студентами денного та заочного відділень спеціальностей 0719.
Бандурка О. М., Глушенко В. В.Гроші та кредит: Підручник. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 480 с.2003
«Гроші та кредит» - теоретичний курс, що складається з трьох блоків: грошового, кредитного та банківського. Вивчення загальнотеоретичних питань необхідно для вирішення конкретних проблем розвитку грошово-кредитної системи країни в сучасних умовах, а також для більш повного засвоєння студентами курсу «Банківські операції»
Руденко О. Є.Фінанси та Кредит. Навчально-практичний посібник. - М .: мгут, 20042004
 В даному навчально-практичному посібнику в стислому вигляді викладені основи сучасної теорії фінансів і кредиту, основи організації грошового обігу і банківської діяльності, дана характеристика окремих сфер і ланок фінансової системи Російської Федерації. Матеріал викладено в максимально доступній формі. Після кожної теми наведені питання для самоперевірки
Н. І. Куликов, Л. Н. Чайникова, Л. С. Тиша, І. Р.Фінанси і кредит: Комплексна програма виробничої практики / Упоряд .: Н. І. Куликов, Л. Н. Чайникова, Л. С. Тиша, І. Р. Унанян. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 16 с.2004
У комплексній програмі визначені завдання і завдання виробничих практик, передбачених освітньо-професійною програмою за спеціальністю 080105 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Банківська справа»)
Литовських А. М.Фінанси та Кредит. Методичний посібник по проведенню практичних занять. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 40 с.2004
В даному посібнику представлені завдання, тести та контрольні питання для проведення практичних занять з курсу «Фінанси і кредит». Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.
Вигман С. П.Шпаргалка: Фінанси. Гроші. Кредит: навч. допомога. - М .: ТК Велбі, 2005. - 80 с.2005
Посібник містить всі питання екзаменаційних білетів з навчальної дисципліни «Фінанси. Гроші. Кредит ». Доступність викладу, актуальність інформації, максимальна інформативність, враховуючи невеликий формат посібника, - все це робить шпаргалку незамінним підмогою при підготовці до здачі іспиту.
А. М. КовальоваФінанси і кредит: Учеб. посібник / За ред. проф. А. М. Ковальової. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 512 с: ил.2005
Навчальний посібник написаний відповідно до вимог Державного освітнього стандарту за фахом «Фінанси і кредит» викладачами Державного університету управління. Розглядається комплекс фінансово-кредитних важелів управління як на макро-, так і на мікрорівні
Варлашкіна Т. І.Інфляція: проблеми теорії і практики: навч. посібник / Т. І. Варлашкіна. - Хабаровськ: Изд-во ДВГУПС, 2005. - 131 с. : Ил.2005
Навчальний посібник відповідає державному освітньому стандарту вищої професійної освіти напрямків 080100 «Економіка», 080300 «Комерція», 080500 «Менеджмент» підготовки дипломованих фахівців бакалаврів і магістрів. У ньому дається широке охоплення підходів до аналізу інфляції
Абрамешін А. Е., Аксьонов С. Н., Вороніна Т. П., Корнюхін С. В., Молчанова О. П., Тихонов А. Н., Ушаков М. А. Под ред. проф. Тихонова А. Н.Менеджмент інноваційної організації: Навчальний посібник. - М .: Європейський центр за якістю, 2003. - 408 с.2003
В даному навчальному посібнику розглянуті методи і прийоми управління організацією, які менеджери можуть використовувати як інструменти підвищення ефективності інноваційної діяльності. управління ресурсами
Абрамешін А. Е., Вороніна Т. П., Молчанова О. П., Тихонова Є. А., Шленов Ю. В.Інноваційний менеджмент: Підручник для вузів Абрамешін А. Е., Вороніна Т. П., Молчанова О. П., Тихонова Є. А., Шленов Ю. В.; За редакцією д-ра екон. наук, проф. О. П. Молчанової. - М .: Віта-Пресс, 2001.. - 272 с.2001
У підручнику "Інноваційний менеджмент" розкриті характерні риси інноваційної діяльності, виділені основні функції, завдання, сучасні методи
невідомийРозподіл доходів: споживання, заощадження, інвестиції 20102010
І. Закарян І. ФілатовІнтернет як інструмент для фінансових інвестицій2009
Ця книга є описом можливостей, що надаються Глобальної Мережею Інтернет приватному індивідуальному інвестор} для здійснення інвестицій на міроЕом фінансовому ринку. Викладаються основні сведешія про інвестиції, фондовий ринок і акціях Наведені приклади розгорнутого аналізу фінансових показників і фінансової звітності компаній, з метою прийняття рішення про покупку
М. І. ФедякГРОШІ ПРО ГРОШI: ІНВЕСТИЦІЙНА ПРАКТИКА БІЗНЕСУ2008

Ця книга для тих, хто займається справою і хоче, щоб це було успішно. Успіх в справі - це його результат. Результат цілком виміряємо, відчутний, помітний. В кінцевому рахунку результат, виражений в різному вигляді і в різній формі, можна оцінити і представити у вигляді доходу. А справа, що приносить дохід, - це бізнес (business). І це книга для тих, хто "в бізнесі", "з бізнесом", "для бізнесу"

Ю. В. Немтінова, Б. І. ГерасимовЯкість інвестиційних проектів промислових виробництв: монографія Ю. В. Немтінова, Б. І. Герасимов; під наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Б. І. Герасимова. - М.: "Видавництво Машинобудування-1", 2007. - 104 с. - 500 екз.2007

Розглянуто методологію побудови моделей прийняття рішень за якістю інвестиційних проектів (на прикладі окремих класів виробничих технічних систем

Тамара Вікторівна ТепловаІнвестиційні важелі максимізації вартості компанії. Практика російських предпріятійМосква - 20072007
У книзі розкривається роль інвестиційної діяльності як одного з дієвих важелів максимізації вартості компанії. Показані нові напрямки інвестування та принципи відбору інвестиційних проектів, що дозволяють компаніям нарощувати вартість. Автором систематизована практика
Г. М. Берегова С. Ю. ТретьяковаФінансова та інвестиційна діяльність комерційних організацій. Навчальний посібник. Іркутськ -20072007
Навчальний посібник призначений для вивчення курсу «Фінанси підприємств», для спеціальностей 060400 "Фінанси і кредит" 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз, аудит».
Бринцев Олександр МиколайовичФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ВІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ зони2004

Спеціальність: 08.00.05 - Економіка та управління народним господарством (економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - промисловість; управління інноваціями та інвестиційною діяльністю) Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Попков Валерій Павлович, Семенов Віктор ПавловичОрганізація і фінансування інвестицій. - СПб: Питер, 2001. - 224 с .: іл. - (Серія "Ключові питання").2001

У книзі детально розглянуті особливості становлення і розвитку інвестиційних процесів в комерційній діяльності і підприємництво в сучасних умовах господарювання на прикладі Росії і зарубіжних країн. Навчальний посібник призначений для студентів економічних вузів

Крушвіца Л, Шефер Д., Швака М.Фінансування та інвестиції. Збірник завдань і рішень / Пер. з нім. під загальною редакцією 3. А. Сабова і A. Л. Дмитрієва. - СПб: Питер, 2001. - 320 е .: мул. - (Серія «Підручники для вузів»).2001

Ви тримаєте в руках збірник задач і рішень до підручника відомого німецького вченого Лутца Крушвіца «Фінансування та інвестиції». У збірнику детально, на конкретних числових прикладах розглядаються такі питання як прийняття рішень

Е. І. КвірінгЕкономічне вчення соціал-фашизму: Гильфердинг / Под ред. Е. І. Квірінга. Вид. 2-е. - М .: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 2010. - 144 с.2010
Автор цієї книги піддає докладної критики, з позицій марксизму-ленінізму, методологію австрійського лідера соціал-демократії Р. Гільфер- Динга і його теоретичні положення щодо основних проблем політичної економії (вартість, гроші, зарплата, співвідношення виробництва
В. В. Круглов, Е. В. БалахоноваІсторія економічної думки / Под ред. В. В. Круглова, Є. В. Балахонової. -, 2008. - 240 с: ил.2008
Посібник містить основні теми курсу «Історія економічної думки», що відображають процес еволюції економічних вчень з найдавніших часів до теперішнього часу Структурована подача матеріалу полегшує сприйняття інформації та дозволяє використовувати посібник для самопідготовки
Березкін Ю. М.Історичні типи фінансів: методологічний аналіз. -Іркутск: Изд-во ІГЕА, 2000.. - 96 с2000
У монографії аналізуються ситуації виникнення в історії фінансових відносин різних типів: державних фінансів західноєвропейського і радянського типів, а також приватних фінансових операцій. Робиться спроба виявити принципові умови існування різнотипних фінансів.
Пушкарьова В. М.Історія фінансової думки і політики податків: Учеб. допомога. - М .: ИНФРА-М, 1996.. - 192 с.1996
У книзі висвітлюється історія світової, включаючи російську, фінансової думки і політики податків. Розглядаються проблеми фінансового господарства держави, загальна теорія податків, принципи оподаткування і розподілу його тягаря, теорії перекладання податків, зміст і принципи побудови податкової системи
А. Г. ХудокормовІсторія економічних вчень. Ч. II: Підручник / За ред. А. Г. Худокормова.- М .: Изд-во МГУ, 1994.- 416 с.1994
Підручник присвячений переломного етапу в розвитку світової економічної думки. У центрі уваги - економічні теорії Заходу: теорії вартості і капіталу, добробуту, проаналізовано погляди нсоавстрій- ської школи. Детально викладена теорія кейнсіанства. Широко представлена вітчизняна економічна думка
May В. А.У пошуках планомірності: з історіі1 розвитку радянської економічної думки Копця М12 30-х-початку 60-х років. М .: Наука, 1990.- 160 с.1990
Монографія присвячена одному пз паіболее драматичних періодів в історії радянської економічної думки. У ній розглядається глибоку кризу, що охопила науки в умовах становлення адміністративної системи і репресій проти найвизначніших вчених-економістів, а також перші спроби виходу пз цієї кризи
КАРЛ МАРКСКАПІТАЛ. КРИТИКА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ТОМ ПЕРШИЙ КНИГА 1: ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА КАПІТАЛУ. Друкується за: Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. Том перший, книга 1: процес виробництва капіталу. М., Политиздат, 19831983
Праця, перший том якого я пропоную увазі публіки, становить продовження опублікованого в 1859 р мого твору «До критики політичної економії». Тривала перерва між початком і продовженням
Фідель КастроЕкономічна і соціальна криза світу. Його наслідки для країн, що розвиваються, його похмурі перспективи і необхідність боротися, якщо ми хочемо вижити. Гавана, 19831983
У роботі Першого Секретаря ЦК Компартії Куби, Голови Державної Ради і Ради Міністрів Республіки Куба, одного з лідерів Руху неприєднання дається глибокий і всебічний аналіз сучасного економічного і соціального становища
невідомийОсновні тенденції і моделі трансформації економіки після Другої світової війни. Лекція.2015
невідомийОсновні тенденції і моделі трансформації економіки після Другої світової війни. Лекція.2015
ОНЮАІсторія економіки2011

Історія економіки

В. А. Грошев, А. В. ЛабудінЕкономіка і політика Росії в перехідний період. Наукова сесія професорсько-викладацького складу, наукових співробітників та аспірантів за підсумками НДР 2009 року. Березень - квітень 2010 року. Факультет економічної теорії і політики: збірник доповідей / під редакцією В. А. Грошева, О. В. Лабудіна. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 2011 року. Відвідувань - 263 с.2011

У збірнику представлені наукові доповіді, підготовлені на основі досліджень

Е. Гайдар, Н. Главацька, К. Рогов, С. Сінельніков- Мурилев, В. Стародубровская, Л. ФрейнкманЕкономіка перехідного періоду. Частина 1. Збірка вибраних робіт. 2003-2009. -М .: Видавництво «Справа» АНХ 2010. - 816 с.2010

В даний видання включені роботи, написані провідними фахівцями Інституту економіки перехідного періоду в 2003-2009 рр. Одні з них були раніше опубліковані в збірниках ІЕПП, підготовлених за матеріалами досліджень

Е. Гайдар, Н. Главацька, К. Рогов, С. Сінельніков- Мурилев, В. Стародубровская, Л. ФрейнкманЕкономіка перехідного періоду Частина 2. Збірка вибраних робіт. 2003-2009. - М .: Видавництво «Справа» АНХ, 2010 року. - 816 с.2010

В даний видання включені роботи, написані провідними фахівцями Інституту економіки перехідного періоду в 2003-2009 рр. Одні з них були раніше опубліковані в збірках ІЕПП, підготовлених за матеріалами досліджень

Е. Гайдар, Н. Главацька, К. Рогов, С. Сінельніков- Мурилев, В. Стародубровская, Л. ФрейнкманЕкономіка перехідного періоду Частина 3. Збірка вибраних робіт. 2003-2009. - М .: Видавництво «Справа» АНХ, 2010 року. - 816 с.2010

В даний видання включені роботи, написані провідними фахівцями Інституту економіки перехідного періоду в 2003-2009 рр. Одні з них були раніше опубліковані в збірниках ІЕПП, підготовлених за матеріалами досліджень

НЕВІДОМИЙІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ2007

 Лекційний матеріал з історії економіки

ДАНЧЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНАПРИМУСОВА ПРАЦЯ «СХІДНИХ РОБОЧИХ» В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ нацистської Німеччини (1941 - 1945 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. 20052005
Бовикін В. І.Фінансовий капітал в Росії напередодні Першої світової війни. - М .: «Російська політична енциклопедія» (РОССПЕН), 2001.. - 320 с.2001
Що являла собою Росія безпосередньо до 1914 року, коли вона досягла найвищої точки капіталістичного розвитку? З цього питання висловлюються різні думки. Автор даної книги намагається дати на нього свою відповідь. Його книга заснована не так на припущеннях, а на документах
Кравченко А. І.Історія менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. -М .: Академічний Проект, 2000 - 352 с.2000
Ще недавно поняття «менеджмент» і «менеджер» звучали незвично. Сьогодні в країні виникли сотні курсів, семінарів, шкіл бізнесу і менеджменту. Деякі спираються на солідний зарубіжний досвід і залучають іноземних консультантів. Але бажаючих долучитися до основ сучасного менеджменту набагато більше
Рева В. Є.Комунікаційний менеджмент: Навчально-методичний посібник. Пенза. Вид. ПГУ.2003
Комунікаційний менеджмент - це наукове управління потоками інформаційної взаємодії людей, їх груп, громадських і політичних формувань з метою вирішення стратегічних і тактичних завдань у розвитку суспільних відносин. У документ містить відомості про добре зарекомендували себе в зарубіжній і вітчизняній практиці технологіях, методах і процедура
Голодзе І. Н.Фінансування і кредитування інвестицій: навчальний посібник для студентів спеціальностей 050509 «Фінанси», 5B050900 «Фінанси» / І. Н. Голодзе. - Павлодар: Кереку, 2012. - 246 с.2012
В навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні засади здійснення інвестиційної діяльності. Навчальний посібник рекомендується студентам спеціальностей 050509 «Фінанси» та 5В050900 «Фінанси».
Галина берегова, Станіслав Волков, Павло СамієвСпоживче кредитування в Росії: технології проти ризиків2011
Споживче кредитування залишається одним з найбільш привабливих сегментів для банків, незважаючи на зниження ставок і відмова від комісій: за 1 півріччя 2011 року обсяги видачі кредитів готівкою і POS-кредитів збільшилися в 1,5 рази в порівнянні з 1 півріччям 2010 року. Успіх банків на цьому ринку визначають відпрацьовані технології
невідомийКурсова РАБОТАпо дисципліни "Гроші, кредит, банки (частина 2)" на тему: Інвестиційне банківська кредитування 20112011
Разумова І. А.Збірник тестів і завдань з курсу «Іпотечне кредитування» спеціальності «Фінанси і кредит» для студентів заочної форми навчання: навч. посібник / І. А. Разумова. - СПб. : Изд-во СПбГУ- ЕФ, 2011 року. - 36 с.2011
Ключников І.К.Кредитна культура: сутність, закономірності, форми: навчальний посібник / І. К. Ключников, О. А. Молчанова. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 2011 року. - 221 с.2011
У навчальному посібнику вперше ставляться актуальні питання соціально-культурного призначення кредиту. Послідовно викладено історію становлення кредитного господарства, кредитної культури і кредитного побуту. Пояснюється співвідношення «економічної» та «культурологічної» сторін кредиту
Моїсеєв С. Р.Грошово-кредитна політика: теорія і практика: навч. посібник / С. Р. Моїсеєв. - М .: Московська фінансово-промислова академія, 2011 року. - 784 с.2011
Оригінальна навчальних посібників з теорії монетарної економіки присвячено грошово-кредитного регулювання та діяльності національних центральних банків. Висвітлено принципи, інституційні аспекти, а також міжнародний досвід реалізації різних режимів грошово-кредитної політики
невідомийКурсова робота на тему: Банківський кредит і його розвиток на прикладі іпотечного кредиту2011
Ґміна Сарнакі І. В.Споживче кредитування в Росії: теорія, практика, законодавство.2010

Споживче кредитування є одним з найбільш динамічно розвиваються напрямків сучасної системи банківського кредитування. Разом з тим проблема правового регулювання даного виду кредитування відноситься до числа найбільш актуальних проблем, яка не тільки досліджується фахівцями в області банківського права, але і широко обговорюється

Курсова. Кредитна система Росії на сучасному етапі2010

Сучасна кредитна система - цей найважливіша сфера національного господарства будь-якої розвиненої держави. Протягом 10 років ринкових реформ в Росії відбувалося формування кредитної системи на основі нових принципів. Цей процес досить складний і займає тривалий проміжок часу. При формуванні кредитної системи в даний час неможливо не враховувати досвід минулого

Костюченко Наталія СергіївнаАналіз кредитних ризиків / Н. С. Костюченко. - СПб .: ВТД «Скіфія», 2010.- 440 с.2010

Показана роль ризик-менеджменту в сучасних ринкових відносинах. Розглянуто практичні питання, пов'язані з оцінкою ризиків. Запропоновано класифікацію ризику і форми його моніторингу приклади висновків основних служб кредитної установи, що беруть участь в кредитному процесі, в тому числі укладення ризик-менеджера

М. В. МеткінаРіскологіческіе аспектів кризи в організації. навчальний посібник2004
Ризик присутній у нашому житті повсюдно. Він виникає тоді, коли реальні події відрізняються від очікуваних. Ризик може обумовлювати як виграш, так і втрати. У зв'язку з розвитком ринкових відносин підприємницьку діяльність в нашій країні доводиться здійснювати в умовах наростаючої невизначеності ситуації і мінливості економічного середовища
Смелова Т. А., Мерзликина Г. С.Оцінка економічної спроможності в антикризовому управлінні підприємством: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград, 2003. Відвідувань - 181 с.2003
У роботі розкривається сутність такого явища, як банкрутство підприємств. Узагальнено та систематизовано викладаються найважливіші проблеми антикризового управління та регулювання в період становлення ринкової економіки в Росії, а також методика діагностики і моніторингу стану підприємства
Татенко Сергей АлександровичУПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ структурного реінжиніринг НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ2002

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Спеціальність 08.00.05 - Економіка та управління народним господарством

Неробство СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧУПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ І реінжиніринг ПІДПРИЄМСТВ В ПЕРЕХОДНОЙЕКОНОМІКЕ2000

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук 08.00.05 - Економіка та управління народним господарством

Георгій АФАНАСЬЄВКризовий менеджмент. Crisis management (короткий курс)1 998

Історично склалося так, що спочатку це була доповідь на одній з конференцій (Інститут Адама Сміта, Москва, 27 травня 1997, конференція "Російський ринок реклами: стратегія успіху"). Потім початковий текст доповіді модернізувався, доповнювався - і вийшло те, що ви тримаєте в руках. Цей текст призначений для російського читача

ЛЕЛЕЦКІЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ лізингове фінансування КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ2002
Спеціальність 08. 00. 10 Фінанси, грошовий обіг і кредит Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Рзаєв А. М.Ізинга в Росії: становлення і розвиток. / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і право. - М., 2003. - 42 с.2003
Рекомендовано Навчально-методичним об'єднанням по утворенню в області антикризове управління як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 351000 «Антикризове управління» та іншим економічним спеціальностям.
Росс С. І.Математичне моделювання та управління національною економікою: Навчальний посібник. СПб .: Изд-во СПб ГУ ІТМО, 2006. 74 с.2006
В даному посібнику з позицій системного підходу розглядаються методи формалізованого представлення систем управління, засновані на використанні математичних, економіко-математичних методів і моделей дослідження систем управління. Наводяться приклади їх практичного використання
Герасимов Б.І., Гурова Л. Г., Дробишева В. В., Золотухіна В. М.Макроекономічна регіональна статистика: Учеб. посібник / За ред. Б. І. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 112 с.2004
У навчальному посібнику "Макроекономічна регіональна статистика" розглядаються історія статистики, її основні школи, а також сучасна методологія побудови та аналізу показників макроекономічної статистики стосовно до регіону
В. Н. Наумовмаркетинг збуту2008
Збут є систему відносин у сфері товаро-грошового обміну між економічно і юридично вільними суб'єктами ринку збуту, реалізують свої комерційні потреби. Суб'єктами ринку збуту виступають продавці і покупці, а об'єктом збуту є безпосередньо товар в маркетингом розумінні цього слова.
Іскренко Е. В.Міжнародний бізнес: Навчально-методичний комплекс / Наук. ред. О.А. Ломовцева. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 176 с.2003
Навчально-методичний комплекс «Міжнародний бізнес» містить основні теоретичні аспекти, які характеризують специфіку функціонування сучасного міжнародного бізнесу, практичні завдання та кейси, а також перелік необхідних методичних матеріалів для самостійної роботи
БАРАТЬЯНЦ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН2010
Спеціальність: 08.00.05 - економіка та управління народним господарством (економіка праці) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
ГалієвУправління машин холдингом: інформації2008
ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук Спеціальність 08.00.05 (економіка, органономіка та управління підприємствами управління підприємствами, галузями, промисловість).
Герасимець МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧУПРАВЛІННЯ дочірнього підприємства В КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ (НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ ВАТ "ГАЗПРОМ")2007

Дисертації на здобуття наукового СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК Спеціальність: 08.00.05 - економіка та управління народним господарством (теорія управління економічними системами)

Е. М. КорольковаРеструктуризація підприємств: навчальний посібник Е. М. Королькова. - Детальніше Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 80 с.2007

Розглянуто коло питань, що становлять сутність дисципліни Реструктуризація підприємств. Наведено концепція, правові основи і організація проведення реструктуризації, основи бізнес-діагностики підприємства. Кожен розділ містить практикум: контрольні питання, завдання, аналіз ситуацій

Труфанова Наталія ОлегівнаПРОБЛЕМА НОМІНАЦІЇ ОСІБ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧЕСКОЙТЕРМІНОЛОГІІ (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОГО І АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)2006

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Спеціальність 10.02.19-теорія мови

Миколаєва Є. А., Ванчікова Е. Н., Мещеряков С. А.Формування та оцінка конкурентоспроможності муніципальних утворень регіону: Монографія. - Улан-Уде: Вид-во ВСГТУ, 2006. - 150 с.2006

У монографії наведені основні напрямки формування системи місцевого самоврядування, особливості розвитку сільських муніципальних утворень на прикладі Республіки Бурятія, пропонується методика визначення конкурентоспроможних типів даних утворень

Т. Н. Харламова, Б. І. Герасимов, Н. В. ЗлобінаУправління витратами на якість продукції: вітчизняний та зарубіжний досвід: монографія Т. Н. Харламова, Б. І. Герасимов, Н. В. Злобіна; під наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Б. І. Герасимова. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2006. - 108 с.2006

Підготовлена на основі вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду управління витратами на якість продукції

Разінькова О. П.Управління персоналом підприємства в умовах нестабільного виробництва / О. П. Разінькова: монографія. Твер: ТДТУ, 2006. 144 с.2006

У монографії викладаються основні теоретичні та методичні аспекти підвищення ефективності формування і використання персоналу підприємства в умовах нестабільного виробництва, викликаного сезонним попитом на продукцію, що випускається

Моторину СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНАУПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КОРПОРАТИВНІЙ ВЛАСНІСТЮ В ПРОМИСЛОВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ХАБАРОВСЬКОГО КРАЮ)2005

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Спеціальність 08.00.05 - Економіка я управління народним господарством Спеціалізація: Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловість)

Перекрестова Л. В., Нелюбова М.М.Інформаційний простір управління підприємствами. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2004. - 210 с.2004

У даній роботі розглядаються проблеми розробки інформаційного простору управління підприємствами в умовах складності навколишнього соціально-економічного середовища. Як інноваційного методу створення інформаційного простору управління підприємствами пропонується використовувати інформаційний реінжиніринг

Нурієв Р. М.Курс мікроекономіки: Підручник для вузів. - 2-е вид., Зм. - М .: Норма, 2005. - 576 с.2005
Основу підручника складають лекції з сучасної економічної теорії (Економікс), прочитані автором у Вищій школі економіки і отримали широку популярність завдяки оприлюдненню в журналах "Питання економіки" і "Консультант директора". Поряд з теоретичним матеріалом до кожної теми даються контрольні питання
Шарапова О. А.Бюджет і бюджетний процес в европейском союзі. 20132013
У статті містяться загальна характеристика та структура сучасного бюджету ЄС, дається уявлення про основи бюджетного процесу в ЄС. Досліджуються еволюції бюджетної політики Е (Е) С і її правового регулювання, а також зміни в бюджетній сфері в зв'язку зі вступом в силу Лісабонського договору.
М Еддісон Е.Онтур світової економіки в 1-2030 рр. Нариси з макроекономічної історії [Текст] / пер. з англ. Ю. Каптуревского; під ред. О. Філаточевой. - М .: Изд. Інституту Гайдара, 2012.-584 с.2012
У книзі видатного британського історика економіки Енгаса Медісона (1926-2010) описуються сили, завдяки яким одні країни і регіони стали багатими, а інші помітно затрималися в своєму розвитку
Роман Ключник Перша світова. Коріння сучасної фінансової кризи. СПб: ТОВ «СПб УРП" Павло "ВОГ», 2009 286 с.2009

Автор книг «Лекції президентам з історії, філософії та релігії», «Відповідь Джо Соросу і вивчення мудрості» намагається ще глибше розібратися в історії Росії, особливо в її трагічних періодах, аналізує і підсумовує численні сучасні дослідження, прагне показати реальну історію «без припудривания»

невідомийФундаментальні питання розвитку економікіЕвропейского союзу 20072007

Даний курс ставить за мету на базі наявних у студентів знань економічної теорії та світової економіки провести аналіз теоретичних основ процесу економічної інтеграції та його впливу на розвиток бізнесу як в конкретних країнах, так і в світі в цілому. Як об'єкт вивчення обрана найбільш розвинена модель інтеграційних процесів

Татарників Е. А., Максимчук Л. В.Шпаргалка по світовій економіці: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М .: Ген-2000,2005. - 64 с.2005

Всі вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова «шпора», написана реальними викл. Тут знайдеш все необхідне по Світовій економіці, а інше - справа техніки. Ні пуху ні пера!

КудріСвітова економіка2004

Знання сучасних проблем світової економіки, особливо в зіставленні з російською дійсністю, абсолютно необхідно як в області підприємницької діяльності, міждержавних відносин Росії з іншими країнами, так і для звичайних поїздок за кордон з особистими цілями.

Боброва В. В., Кальвіна Ю. І.Світова економіка: Навчальний Б посібник. - Оренбург: ГОУ ОДУ, 2004. - 208 с.2004

У навчальному посібнику розглянуті актуальні питання і найважливіші тенденції розвитку світової економіки в цілому, а також сучасний стан економіки найбільш розвинених країн світу, досліджуються тенденції розвитку природних ресурсів, науково-технічного потенціалу, трудових ресурсів; виявляються сильні і слабкі сторони

Д. Г. МасловСвітова економіка (Конспект лекцій) Пенза 20042004

Світове господарство - це глобальний цілісний, але разом з тим і суперечливий економічний організм, в якому склалася взаємозв'язок всіх країн і народів планети. Для нього характерна інтернаціоналізація продуктивних сил і створення різноманітної системи міжнародних економічних відносин.

Гоголеве Т. Н.СВІТОВА ЕКОНОМІКА. ТЕНДЕНЦІЇ теоретичного АНАЛІЗУ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК у напрямку 521600 «Економіка» ВОРОНІЖ - 20032003

Навчальний посібник підготовлено на кафедрі економічної теорії та світової економіки економічного факультету Воронезького державного університету. Рекомендується для студентів магістерської програми «економічна теорія напрямки 521600« Економіка »

А. А. Глушко Л. І. РябінінаТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА КРАЇН АТР2003

Сучасна світова економіка являє собою складну поліструктурності систему. Вона включає безліч виробництв, галузей, міжгалузевих комплексів, національні економіки всіх країн світу, пов'язані системою економічних відносин. Глобалізація і науково-технічна революція привели до трансформації традиційного господарства і способу життя населення

невідомийФінансова система. Оподаткування в Росії. 20112011
Сутність фінансових відносин. Фінансова система держави. Функції і структура фінансів. Держбюджет: статті доходів і витрат. Асигнування, субвенції, дотації, субсидії. Фінансові пільги: адаптаційні і стимулюючі. Дефіцит держбюджету, заходи щодо його зниження. Державний борг (зовнішній і внутрішній). Податок, його природа і функції. система оподаткування
Акжігітова А. Н.Податки і податкове планування2008
Навчально - методичний посібник містять теоретичний матеріал, рекомендації до вирішення завдань, завдання для самостійного рішення, тести для контролю знань та список рекомендованої літератури до кожної теми, яка розглядається. Призначені для студентів і викладачів економічних спеціальностей при вивченні курсу «Податки та оподаткування», «Податки і податкове планування»
Б. Є. ЯровПодатковий облік: навчально-методичний комплекс / навчально-методичний комплекс авт. упоряд. Б. Є. Яров під ред. С. І. Хорошкова. - Мічурінськ: Изд-во МичГАУ, 2008. - 203с.2008

Навчально-методичний комплекс відповідає вимогам Державного освітнього стандарту ВПО по спеціальності 08 01 09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». Він являє собою сукупність методичних матеріалів, що визначають концепцію даної дисципліни

А. В. ПетровПОДАТКОВА ЕКОНОМІЯ: РЕАЛЬНІ РІШЕННЯ, 20062006
У книзі, яку ви тримаєте в руках, наведені найефективніші законні способи податкової оптимізації на сьогоднішній день. Вони викладені з урахуванням всіх змін законодавства, що відбулися в цьому році, описані зрозумілою мовою, зі схемами і докладними коментарями. Це означає, що розібратися в них зможе навіть людина з базовими знаннями про податки.
Свиридова Н. В. Козлова Т. Н. Вовкотруб В. В. Гафурова Ф. К.Податковий облік і звітність. Навчальний посібник2005

Даний навчальний посібник розроблений з метою набуття професійних навичок обчислення федеральних, регіональних і місцевих податків і зборів у студентів, які повинні: - знати Податковий кодекс Російської Федерації і прийняті відповідно до нього нормативно-правові акти про податки, а також нормативні акти

Ахременка І. В.Порядок проведення перевірок підприємств торгівлі. Методичні рекомендації. - Барнаул: БЮІ МВС Россия, 2003. - 38 с.2003
У методичних рекомендаціях розглядаються правові та організаційні основи діяльності органів внутрішніх справ при здійсненні контрольних перевірок підприємств торгівлі. Призначено для студентів, слухачів, ад'юнктів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, співробітників органів внутрішніх справ
Іванова Ж. А.ЗБІРКА ТЕРМІНІВ, ТЕРМІНОВО І ПОНЯТЬ ПО КУРСУ "ПОДАТКИ І ОПОДАТКУВАННЯ"2001

Призначено для навчаються за спеціальністю "Податки та оподаткування". Може бути корисно практичним працівникам, а також студентам інших фінансових та економічних спеціальностей.

Л. А. Трофимова, В. В. ТрофимовУправлінські рішення (методи прийняття та реалізації): навчальний посібник Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 2011 року. - 190 с.2011
Навчальний посібник містить теоретичні матеріали щодо сучасних проблем прийняття і реалізації управлінських рішень; методологію і методи розробки та реалізації управлінських рішень; вплив середовища на процес прийняття управлінських рішень
Д. А. ШевчукУправління якістю: підручник Д. А. Шевчук.-М. : ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. - 216 с. - (Бакалавр)2008
Підручник призначений для студентів, аспірантів та преподавате лей економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, еко номістів, менеджерів і всіх зацікавлених осіб.
Календжін С. О., Беме Г.2007

Книга присвячена теорії та практиці застосування системи делегування повноважень і відповідальності в діяльності компаній і організацій. Розкривається внутрішній потенціал розвитку і зростання конкурентоспроможності компанії. Проведено аналіз ролі і значення колегіального співробітництва, методів ділової (міжособистісної) комунікації, роботи в команді та бесіди за круглим столом. Велика увага приділяється техніці менеджменту

Невінчаний Олександр ОлександровичУПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ.2006

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Спеціальність: 08.00.05 - економіка та управління народним господарством (економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами сфери послуг)

Жданова Т. ЗШпаргалка з управління персоналом: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М .: Ген-2000, 2005. - 64 с.2005
Всі вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова «шпора», написана реальним преподом. Тут знайдеш все необхідне з Управління персоналом, а інше - справа техніки. Ні пуху ні пера!
Л. Р. ФіоноваОрганізація і технологія документаційного обеспеченіяУправленія. Конспект лекцій2005

Знання основ документаційного забезпечення управління (ДОП) необхідно будь-якого сучасного фахівця. Саме документ, як зафіксована на матеріальному носії інформація, що має юридичну силу, є основним доказом того чи іншого факту діяльності установи, організації (підприємства)

Кошовий О. С.Розробка управлінських рішень2005

Матеріал навчального посібника укладено відповідно до державного стандарту вищої професійної освіти за напрямом 521500 "Менеджмент" з присвоєнням ступеня (кваліфікації) - бакалавр менеджменту

Матвєєв А. А., Новиков Д. А., Цвєтков А. В.Моделі і методи управління портфелями проектів. М .: ПМСОФТ, 2005. - 206 с.2005

Справжня робота містить опис моделей і методів управління портфелями проектів. В роботі розглядається зв'язок управління проектами зі стратегічним плануванням на основі портфельного управління. Наводяться математичні моделі управління портфелями проектів: оцінки ефективності проектів

Лисов О. Є.менеджмент2004
У цьому навчальному посібнику розглянуто особливості становища людини в організації, управління роботою в фірмах, процеси управління в організації, організаційна культура і лідерство в організації, значною мірою визначають ефективність діяльності сучасних підприємств і організацій в умовах становлення ринкової економіки. Посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 061100 "Менеджмент організації"
О. В. ЗаєцьОРГАНІЗАЦІЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ2004

Програма курсу «Організація, управління, адміністрування в соціальній роботі» складена відповідно до вимог державного освітнього стандарту професійної вищої освіти за спеціальністю соціальна робота. Мета курсу - ознайомити студентів з основами менеджменту, показати роль різних шкіл, теорій соціального управління

невідомийВідповіді на 150 запитань до державного іспиту з економіки2015
невідомийВідповіді на питання до іспиту з дисципліни «Економіка»2015
невідомийВідповіді на екзаменаційні питання по економіці2015
невідомийВідповіді на питання до іспиту з економіки2015
невідомийВідповіді на питання до заліку з економіки2015
невідомийВідповіді до екзамену з планування та прогнозування2015
Дерюгіна Е., Пономаренко А.Монетарний індикатор інфляційних ризиків: модель перемикання режимів // Питання економіки, 2013, №9. М .: Видавництво НП «Редакція журналу« Питання економіки »», 2013 роки. - 160 с. С.119-127.2013
У роботі аналізується взаємозв'язок динаміки монетарних показників та ймовірності значних коливань інфляції. З цією метою в 15 країнах з ринком, що формується ідентифікуються періоди переходу в режим високої інфляції
В. К. СенчаговВ УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 20122012
В умовах повномасштабної економічної кризи дані механізми, спочатку сприяли суттєвому прискоренню розвитку економіки, стали джерелом серйозних дисбалансів. Більш того, неконтрольований національними центральними банками процес мультиплікації валют, що мають вільне ходіння, привів до стрімкого зростання позикових ресурсів
О. М. Дюков Н. І. ПасядаКомерція на ринку нерухомості: навчальний посібник / О. М. Дюкова, Н І. Пасяда. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 2011 року. - 109 с.2011
У навчальному посібнику викладено основні напрямки комерційної діяльності на ринку нерухомості. Детально розглядається сутність нерухомості як об'єкта комерційної діяльності, описуються основні етапи становлення ринку нерухомості
невідомийПитання і відповіді до державного іспиту з економіки2011
Карякін А. М.ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА. Навчальний посібник2004
При створенні даного навчального посібника автором була поставлена мета: узагальнити і систематизувати накопичений матюкав з проблематики, пов'язаної з організаційним поведінкою, і представити інформацію в доступній формі для студентів різних спеціальностей. Основою для навчального посібника послужив курс лекцій з організаційного поведінки, розроблений автором
О. І. Лаврушин та ін.Бізнес, фінанси і банківська справа. МГУЕСІ 20102010
Гроші, кредит, банки є невід'ємними атрибутами сучасної цивілізації. Їх функціонування дозволяє з'єднати в безперервний процес виробництво, розподіл, обмін і споживання суспільного продукту. Без їх використання не обходиться жоден господарюючий суб'єкт. Кожна людина так чи інакше постійно або епізодично звертається до банківських послуг
Д. В. КисловЯК ПРОДАТИ АБО КУПИТИ БІЗНЕС 20102010
Продати або купити з вигодою навіть один актив (якесь обладнання, запаси, товари) вже не так просто, як могло б здатися з боку. Продати або купити з вигодою весь бізнес, що включає в себе сукупність безлічі активів, стає взагалі дуже складним завданням.
М. А. НЕВСКАЯ, К. В. СибикеевМАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ВІДНОСИНИ З ФІНАНСОВИМИ І ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ. ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК2009

У пропонованому виданні розкриваються питання податкових відносин, наводяться характеристика податкової системи Російської Федерації та класифікація податків, розглядаються структура позабюджетних фондів, принципи розрахунку єдиного соціального податку, детально вивчається взаємодія підприємства з банками

Джон Ассараф, Мюррей СмітЯк досягти успіху в бізнесі, знайти фінансову свободу і жити щасливо. М .: Ексмо, Мідгард, 2009р. - 336 с.2009

Уже 15 мільйонів читачів у всьому світі і понад 300 тисяч в Росії переконалися на власному досвіді, що «Таємниця» працює! І люди, які має її, стають впевненішими в собі, спокійніше, гармонійніше, успішніше. Один з творців знаменитої «Таємниці» - Джон Ассараф не зупиняється на досягнутому і розширює діапазон

Бухаров А. В., Нікітін Н. В., Сазикін Б. В.Розробка бізнес-плану: навчальний курс. - М .: Логос, 2007. - 176 с.2007

Навчально-методичний посібник складається з теоретичної та практичної частин. Розділи теоре-тичної частини знайомлять із сучасною методологією розробки бізнес-планів. Практична частина посібника орієнтована на формування необхідних навичок в розробці маркетингового, виробничого і фінансового планів

Йолкін В. В.Основи бізнесу: Учеб. посібник / СПбГУАП. СПб., 2004. 76 с.2004
У навчальному посібнику розглянуті питання дисципліни "Основи бізнесу"; організаційно-правові форми, основні типи та умови здійснення підприємницької діяльності в Російській Федерації. Навчальний посібник призначений для студентів всіх форм навчання за спеціальністю "Менеджмент" з урахуванням профілю підготовлюваних в Державному університеті аерокосмічного приладобудування
Андрій Бремзе, Сергій ГурієвКонспект лекцій з теорії Контрактів, 20022002
Теорією контрактів називається виник в останні 20-30 років розділ економічної теорії, в якому розглядаються моделі з асиметричною інформацією і неспостережуваними діями, а також з недосконалостями складання і виконання контрактів. Теорія контрактів базується на тих же основних припущеннях, що і неокласична економічна теорія, створена в 1950-60 рр.
Нуретдінов І. Г.БУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) звітного 2010 року2010
Бойко Ельвіра Вікторівна, Томиловская Олена Іванівна1с Підприємство. Версія 8.0. Зарплата, управління персоналом2009
Конфігурація «Зарплата і Управління Персоналом» для 1С: Підприємства 8.0 являє собою типове прикладне рішення, призначене для реалізації кадрової політики підприємства за наступними напрямками: планування потреб в персоналі; забезпечення бізнесу кадрами; управління компетенціями та атестація працівників
Харитонов Сергій Олександрович, Чистов Дмитро ВолодимировичСекрети професійної роботи з «1С: Бухгалтерія 8». Банк і каса. Навчальний посібник. - М .: ТОВ «1С-Паблішинг», 2008. - 321 с.2008

У цьому посібнику розглядається порядок обліку банківських і касових операцій, розрахунків з підзвітними особами в програмі «1С: Бухгалтерія 8» і описуються «секрети», що дозволяють вести облік таких операцій правильно, професійно і ефективно

Соколова Е. С.БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: Навчально-методичний комплекс. - М .: Изд. центр ЕАОІ. -2008. - 200 с.2008
Л. Н. Батьківщина, Л. В. ПархоменкоЕтапи розвитку бухгалтерського обліку: навчальний посібник Л. Н. Батьківщина, Л. В. Пархоменко. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 100 с. - 100 екз.2007

Розглядаються історичні етапи розвитку бухгалтерського обліку в європейських країнах, починаючи з давніх часів до теперішнього часу. Показаний процес формування і розвитку національних бухгалтерських шкіл, виділені їх особливості та специфічні риси

Кондраков Н. П. Кондраков І. М.Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях. М .: ТК Велбі, Проспект2006

У п'ятому виданні книги, переробленому і доповненому відповідно до нового Плану рахунків бюджетного обліку, викладені основи бухгалтерського обліку, порядок ведення бухгалтерського обліку основних засобів, матеріальних запасів, праці та її оплати в бюджетних організаціях, витрат по їх утриманню, фінансування, грошових коштів

Палій В. Ф.Управлінський облік витрат і доходів (з елементами фінансового обліку). - М .: ИНФРА-му, 2006. - 279 с.2006

У книзі розглядається створення структури внутрішньофірмового управління по центрам фінансової відповідальності, а також оригінальної інформаційної системи управлінського обліку на рахунках. Система бюджетування витрат і доходів, планування і калькулювання собівартості, застосування трансфертних цін

Кондраков Н. П.Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік: навч. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 448 с.2006

У підручнику викладені основи бухгалтерського обліку, його форми та правила ведення, розкриті особливості ведення фінансового та управлінського обліку, планування та аналізу фінансової діяльності організацій. Особливу увагу приділено особливостям складання бухгалтерських записів в фінансовому обліку

Райе ЕнтоніВикриття таємниць бухгалтерського обліку. Як розібратися в бухгалтерській звітності та в фінансовому аналізі / Пер. з англ. - М .: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 2006. - 352 с.2006

У цій книзі просто і доступно пояснюється, що таке бухгалтерський облік. На прикладі діаграм і аналогій, які зі повсякденні, автор розповідає, як скласти баланс компанії і навчитися розуміти її фінансову звітність

Иосифова О. Н.Практикум з бухгалтерського фінансового обліку. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2005. - 72 с.2005

Викладаються завдання для самостійного вирішення завдань, закріплення знань, практичних навичок при складанні бухгалтерських проводок. Розглядаються ситуації і приклади господарських операцій з руху товарно-матеріальних цінностей. Призначено в допомогу студентам очної форми навчання напряму 521600 «Економіка»

А. А. Романов, А. В. ПанькоМаркетингові комунікації А. А. Романов, А. В. Панько. - М .: Ексмо, 2006. - 432 с. - (Прицільний маркетинг).2006
Найбільш повно і опукло відобразити поточну ситуацію в теорії і практиці маркетингових комунікацій - таким є головне завдання, яке ставили перед собою автори. Перша частина книги присвячена стратегії - основним принципам і моделям, без яких неможлива розробка та інтеграція інструментів
Т. А. Бурцева, В. С. Сизов, О. А. ЦеньУправління маркетингом: Навчальний посібник. - 271 с.2005
Навчальний посібник має на меті дати студентам економічних спеціальностей необхідні знання в галузі управління маркетингом на підприємстві. Воно включає теоретичний матеріал по організації управління маркетингом на підприємстві, за технологією розробки стратегічного плану маркетингу і організації контролю маркетингової діяльності підприємства
Ванникова Е. Н.Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. - Улан-Уде: Вид-во ВСГТУ, 2005. - 160 с.2005

У навчальному посібнику розглянуто етапи проведення маркетингових досліджень та цілі, роль маркетингових досліджень в управлінні маркетингом, методи збору інформації, її аналізу та використання. Досліджуються проблеми ідентифікації маркетингових можливостей, оцінки альтернативних напрямків діяльності або управління

Біляївський І. К.МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: Навчальний посібник, посібник з вивчення дисципліни, практикум по курсу, навчальна програма / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М.2004, - 414 с.2004

Посібник знайомить учнів з основними проблемами теорії і практики маркетингового дослідження. У посібнику викладено питання збору та обробки маркетингової інформації, показана методологія аналізу

Васильєв В. Н.Основи маркетингу: Навчальний посібник, ч. 1. - К: УлГТУ, 2001.-40 е.2001

Конспект лекцій призначений для студентів старших курсів усіх спеціальностей, аспірантів і підприємців-початківців. У змісті посібника особлива увага приділяється теоретичним аспектам маркетингових досліджень, а також висвітлюються такі питання, як товар в системі маркетингу, основи формування споживчого попиту, стратегія маркетингу

під ред. В. А. ЗайцеваМаркетинг. Навчальний посібник для студентів заочної (дистанційної) форми навчання. під ред. В. А. Зайцева - М .: ГІНФО, 2001.. - 183 с.2001

Навчальний посібник з курсу «Маркетинг» для студентів заочної (дистанційної) форми навчання. Підготовлено авторським колективом кафедри «Економіка і управління виробництвом» МГИУ.

В. Д. Дорофєєв, А. Б. ЗубковМАРКЕТИНГ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Монографія. - Пенза, 2001.. - 108с.2001

Монографія присвячена маркетингу в управлінні організацією. У роботі даються основи маркетингу, викладаються питання управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Орлов А. І.Основні ідеї сучасного маркетингу. - Журнал «Маркетинг успіху».2000

Популярний нині термін "маркетинг" (по-англійськи marketing) походить від market (ринок) і означає діяльність по вивченню і завоювання ринку. В даний час це слово можна вимовляти або з наголосом на першому складі (підкреслюючи знайомство з англійським оригіналом), або на другому (відповідно до духу російської мови)

Басовский Л. Є.Маркетинг: Курс лекцій. - М .: ИНФРА-М, 1999.. - 219 с.+1999

Найбільш короткий і доступний сучасний фундаментальний навчальний курс, в якому викладені основи теорії і практики маркетингу. Описано весь комплекс механізмів і основних елементів маркетингової діяльності. Показано, як використовувати маркетинг в умовах російської економіки перехідного періоду, як формувати стратегію господарської діяльності

Т. С. Броннікова, А. Г. ЧернявськийМаркетинг. Навчальний посібник . Таганрозький державний радіотехнічний університет+1999

Навчальний посібник містить основні принципи і методи здійснення маркетингової діяльності, сформульовані на базі світового досвіду, навчальних посібників з теорії та практиці маркетингу вітчизняних і зарубіжних авторів, і призначений для студентів економічних спеціальностей і застосування цих знань

Трутнєв Е. К., Сафарова М. Д.радорегулірованіе в умовах ринкової економіки: навч. допомога. - М .: Видавництво «Справа» АНХ 2009. - 368 с.2009
Навчальний посібник унікально, оскільки в ньому вперше комплексно і у взаємозв'язку представлені усі компоненти регулювання містобудівної діяльності в умовах становлення ринку нерухомості з урахуванням зарубіжного досвіду та новітнього законодавства Російської Федерації
О'Салліван А.Економіка міста. - 4-е изд .: Пер. з англ. - М .: ИНФРА-М, 2002. - XXVI, 706 с.2002
Книга відомого американського професора присвячена основним проблемам економіки міст - ролі ринкових сил у розвитку міст, землекористуванню, бюджетної та податкової політики місцевої влади, бідності, житлу, зростання злочинності, забруднення навколишнього середовища. Для студентів вузів, керівників і виборних органів влади міст
Гофман В. Р.Екологічні та соціальні аспекти економіки природокористування: Навчальний посібник. - Челябінськ: Вид. ЮУрГУ, 2001.. - 631 с.2001
Розглянуто основні екологічні та соціальні проблеми макроекономіки, економічний механізм природокористування та основні напрямки екологізації економічного розвитку господарських комплексів, сучасні тенденції в економічній теорії природокористування, актуальні питання планування
Галин В. В.олітекономія війни. Торжество лібералізму. 1919-1939. - М .: Алгоритм, 2007. - 416 с.2007
Перемога Великих Демократій: Англії, Франції, США ... в Першій світовій війні привела до торжества лібералізму. Про цей день мріяли багато поколінь освічених європейців. Здавалося ідеал досягнутий, майбутнє несе тільки процвітання і Перша світова стане останньою європейською війною
Вальрас Л.Елементи чистої політичної економії. - М .: Ізограф, 2000.. - 448 с.2000
Одна з найбільш значних робіт в області чистої економічної теорії, яка не просто заклала основи цілого напряму аналізу - теорії загальної економічної рівноваги, але багато в чому визначила архітектоніку всієї будівлі сучасної теоретичної економічної науки, нарешті, запропонована російському читачеві.
Н. БухарінаПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ РАНТЬЄ Теорія цінності і прибутку австрійської школи Репринтне відтворення видання 1925 року «ОРБІТА» МОСКОВСЬКИЙ ФІЛІЯ 1 988тисяча дев'ятсот вісімдесят-вісім
Пропонована робота була закінчена вже восени 1914 року, тобто на початку великої світової війни, і передбачалося передмову було підписано серпнем-вереснем цього року.
Казаков А. М., к. Е. н. Тихомиров А. А., д. Е. н.Проектний менеджмент, портфель проектів: сценарії і ризики2005
«Якщо вам незрозуміло якесь слово в технічному тексті, не звертайте на нього уваги. Текст повністю зберігає сенс і без нього ». (Закон Купера)
П. С. Баркалов, І. В. Буркова, А. В. Глаголєв, В. Н. КолпачевЗАВДАННЯ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ. Москва: ІПУ РАН, 2002. - 65 с.2002
Управління проектами являє собою сукупність ме-тодологіі, методик моделей, методів, технічних і програмних засобів, що застосовуються при розробці та реалізації проектів, тобто, унікальних процесів, обмежених у часі та потребують витрат ресурсів
Буренін А. Н.Ф'ючерсні, форвардні та опціонні ринки. - М .: Тривола, 1994.. - 232с.1994
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання функціонування зарубіжного і народжується російського ринку термінових контрактів. Книга являє собою новий крок у подальшому висвітленні маловивчених і тому поки що складних питань, пов'язаних з операціями над цінними паперами
Алексєєв Е. Е.Корпоративні цінні папери: Навчально-методичний комплекс. - Новосибірськ: НГУЕУ, 2006. - 136 с.2006
Справжній навчально-методичний комплекс містить робочу програму, методичні вказівки для виконання курсових і контрольних робіт, тексти лекцій, практикум з розв'язання задач, словник термінів, матеріали тестової системи. У текстах лекцій, включених в УМК, коротко викладено основи акціонерного справи
Асаул А. Н. та ін.Основи бізнесу на ринку цінних паперів; підручник / А. Н. Асаул, Н. А. Асаул, Р. А. Фалтінскій; під ред. д-ра екон. наук, професора А. Н. Асаула. - СПб.:, 2008. - 207с.2008
Розглядаються основи функціонування ринку цінних паперів, методичні та організаційно-правові технології здійснення різних угод з цінними паперами. Книга дає досить повне уявлення про економічну природу
Селіщева А. С.Лекції «Похідні фінансові інструменти» Селіщева А. С. www.selishchev.com Останнє оновлення - 11.07.20092009
Предмет «Похідні фінансові інструменти» (ПФІ) читається як спеціальної дисципліни для студентів 5-го курсу (9-й семестр) Санкт-Петербурзького державного університету економіки і фінансів (СПбГУЕФ) за спеціалізацією «Цінні папери». Даний курс читається після того, як на третьому курсі (6-й семестр)
Бурделова Тетяна МиколаївнаВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ НА СТІЙКІСТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва - 20052005
Одним з основних факторів, що визначають стабільність економічного зростання в країні, є фінансовий стан комерційних організацій, їх стійкість. Низький рівень стійкості комерційних організацій може привести до відсутності у них коштів
Кокін А. С.Оцінка цінних паперів компанії / Упоряд. Кокін А. С., Н. Новгород, 20062006
Методичні вказівки містять теоретичний матеріал і практичні завдання з оцінки цінних паперів компанії.
Вішенін Данило ОлексійовичРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА МЕТОДАМИ ІНТЕГРАЦІЇ КАПІТАЛУ 08.00.10 - Фінанси, грошовий обіг і кредит. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Волгоград - 20082008

Мета даного дослідження полягає в розробці методичного інструментарію вибору фінансової стратегії реструктуризації компанії на основі теоретичного обґрунтування методів підвищення вартості бізнесу

І. М. КичигинаУПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ. Навчальний посібник. Іркутськ. Видавництво БГУЕП 20092009
В. А. Акімов, В. Я. Богачов, В. К. Володимирський, В. Д. Новіков, В. В. Лісових, В. А. Макєєв, В. І. Сорокін, А. В. Шевченко.Економічні механізми управління ризиками надзвичайних ситуацій / МНС Росії. - М .: ІПП «Куна» ,. - 312 с.2004
Посібник присвячений застосуванню різних економічних механізмів в практиці управління ризиками надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
Шульгін А. Г.Валютний курс і міжнародні фінанси. Конспект лекцій. - М., 2003. - 141 с.2003
Представлене навчальний посібник є конспектом лекцій по курсу "Валютний курс і міжнародні фінанси". У центрі викладу варто курс іноземної валюти і все глави стосуються того чи іншого аспекту ціноутворення на ринку іноземної валюти. Посібник має теоретичну спрямованість і практично не містить аналізу емпіричного матеріалу
невідомийКурсова робота gо курсу «Гроші, кредит, банки» на тему: Валютна система Росії: сутність та проблеми. Новосибірськ 20102010
невідомийКурсова робота з дисципліни «Гроші, кредит, банки»: «Валютний ринок Росії: проблеми його формування і розвитку»2015
Л. А. ВоловикОснови зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник / Л. А. Воловик; КДУ. Калінінград, 1998.. - С. 801 998
У навчальному посібнику розглядаються питання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, в тому числі види і класифікації зовнішньоторговельних операцій і угод, зміст комерційного контракту, основи управління зовнішньоекономічною діяльністю в Росії, організація зовнішньоторговельних операцій на підприємстві
Контакти