Головна
« Попередня Наступна »

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ


МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери».
Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів:
1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П. 2.3.).
2. Підбір літератури для виконання завдань з урахуванням списку рекомендованої літератури.
3. Виконання завдань. Завдання повинні виконуватися в тій послідовності, в якій вони викладаються в даних методичних вказівках.
Вимоги до етапів виконання завдань, а також елементи, що визначають структуру виконання завдання і кінцеву мету, яку повинен досягти студент при його виконанні, залежать від типу кожного конкретного завдання.
Загальний обсяг контрольної роботи повинен становити від 25 до 35 сторінок, контрольної роботи - від 15 до 20 сторінок. Вимоги до обсягу окремих структурних елементів курсової та контрольної роботи наведені в таблиці:
Структурний елемент Кількість сторінок
Курсова робота Контрольна робота
Титульна сторінка 1 1
Вступ 1 1
Зміст 1 1
Основна частина
Завдання № 1 10-14 5 - 7
Завдання № 2 1 - 2 1 - 2
Завдання № 3 10-14 5 - 7
Список літератури 1 - 2 1 - 2
Всього 25-35 15-20

Оформлення, структура, порядок вибору варіантів завдань курсової (контрольної) роботи, повинні повною мірою відповідати встановленим вимогам, недотримання яких є підставою для повернення контрольної роботи на доопрацювання без формування оціночного висновку за змістом основної частини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ

 1. СТРУКТУРА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   Виходячи з цілей (завдань) навчання та видів передбачених контрольних завдань, за структурою курсова (контрольна) робота повинна містити такі елементи: 1. Титульний лист, що містить всі необхідні реквізити, передбачені внутрішнім стандартом НГУЕУ. 2. Зміст, що відбиває обсяг і структуру виконаної студентом роботи. 3. Введення, що містять актуальність теми першого завдання
 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   Результати виконання курсової роботи оцінюються за традиційною шкалою «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно». Результати виконання контрольної роботи оцінюються за традиційною шкалою «зараховано», «не зараховано». Оцінка «зараховано» відображає готовність (здатність) студента вирішувати завдання професійної діяльності в типових ситуаціях без істотних похибок. З
 3. ПРАВИЛА ВИБОРУ ВАРІАНТА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   При написанні курсової (контрольної) роботи студент виконує три завдання. При відсутності хоча б одного завдання, робота не може бути зарахована. Номер варіантів завдань курсової (контрольної) роботи визначається виходячи з останніх двох цифр номера залікової книжки студента. Нижче наведена таблиця, в якій містяться відповідності останніх двох цифр номера залікової книжки і номерів варіантів
 4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ Курсові та контрольні роботи
   МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І КОНТРОЛЬНИХ
 5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   Курсова (контрольна) робота є обов'язковим елементом системи проміжного контролю знань студентів, що навчаються в рамках заочної та дистанційної форм навчання з дисципліни «Корпоративні цінні папери». Вид роботи (курсова або контрольна) визначається навчальним планом. Мети курсової (контрольної) роботи: - закріплення знань студентів за основним змістом теоретичної частини
 6. М. Є. Карпіцкая, С. Є. Вітун. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». .- Гродно: ГрГУ ім. Я. Купали, 2006, 2006
 7. Н. В. Мануніна. Фінанси і кредит: Метод. указ. / Упоряд. Н. В. Мануніна. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2 002. 20 с., 2002
 8. Басина, Н. А., Жуковська, Н. Ю .. Фінанси: методичні вказівки по виконанню курсової роботи / Н. А. Басина, Н. Ю. Жуковська. - Хабаровськ: Вид-во ДВГУПС, 2012. -29 С., 2 012
 9. Етап 2. Розрахунок контрольних дат (приблизно на 1 хв.)
   Вчимося планувати процедуру Завдання: Скласти календарний план процедури, вказавши в ньому контрольні дати наступних заходів: - Напрямок повідомлення про введення процедури для публікації. - Надання керівником боржника інформації - Підготовка та скликання перших зборів кредиторів. Примітка: Можна використовувати схему процедури спостереження (файл Схема_наблюденія_А4.png в папці 0
 10. 2. Внутрішні контролери - аудитори.
   У структурі фінансової установи повинен бути організований відділ внутрішнього контролю (аудиту), в обов'язки якого повинно входити: Виконання контрольних перевірок операцій для забезпечення такого положення, при якому установа неухильно виконує запропоновані правила; Проведення атестаційних опитувань працівників для оцінки знання ними застосовних правил і норм; Аналіз письмових інструкцій
 11. 4. відповідальність
   1. Дилер несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків. і. дилер несе відповідальність за: допущені порушення в роботі, що принесли збиток банку і його партнеру в межах повноважень, встановлених цією інструкцією, з відшкодуванням шкоди в порядку, встановленому чинним законодавством РФ; недостовірну
 12. а) Контрольна робота №1
   Контрольна робота передбачає самостійну роботу студента по збору та письмового викладу матеріалу на задану тему. При виконанні контрольної роботи необхідно вказати номер варіанта, тему та план роботи, виділити в тексті питання плану, проставити номери сторінок, навести список використаної літератури. У списку використаної літератури повинно бути не менше 5-7 джерел, включаючи
 13. Н. І. Куликов, Л. Н. Чайникова. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи зі спеціальності «Фінанси і кредит» для студентів 5, 6 курсів очного і заочного відділень. Тамбов Видавництво ТДТУ 2005, 2005