Головна
« Попередня Наступна »

Початкові даніПоказник, млн. Руб.

варіант


1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Грошові кошти в касі і на розрахунковому рахунку ДС

200

60

100

10

20

50

100

100

50

150

Дебіторська заборгованість ДЗ

100

60

30

40

20

60

30

20

80

50

Запаси і витрати 33

150

80

140

70

140

65

75

100

70

140

Короткострокові фінансові вкладення КФЛ

10

30

50

10

60

20

25

50

30

15

Основні засоби

130

74

140

180

100

120

160

120

155

135

Джерела власних
засобів

210

104

170

200

120

130

165

180

160

250

Короткострокові кредити банків та короткострокові позики

180

130

115

40

90

40

40

70

50

120

Кредиторська заборгованість

150

50

145

60

90

95

115

100

100

65

Довгострокові кредити банку

50

20

30

10

40

50

80

40

75

55

Позичальник - сторона кредитних відносин, отримує кошти на користування (позичку) і зобов'язана їх повернути у встановлений термін.
Цілі і завдання аналізу кредитоспроможності полягають у визначенні здатності позичальника своєчасно та в повному обсязі погасити заборгованість за позикою, ступеня ризику, який банк готовий взяти на себе, розміру кредиту, який може бути наданий в даних обставинах, і, нарешті, умов його надання.
Застосовувані банками методи оцінки кредитоспроможності позичальників різні, але всі вони містять певну систему фінансових коефіцієнтів, включаючи такі, як:
 1.  коефіцієнт абсолютної ліквідності,
 2.  проміжний коефіцієнт покриття,
 3.  загальний коефіцієнт покриття,
 4.  коефіцієнт незалежності.

Порівняння короткострокових активів з короткостроковими пасивами (поточними зобов'язаннями) характеризує абсолютну ліквідність, т. Е. Показує, в якій частці короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок високо ліквідних активів.
Ка = (ДС + КФВ) / Про
Де Ка - коефіцієнт абсолютної ліквідності;
ДС - грошові кошти;
КФВ - короткострокові фінансові вкладення;
О - короткострокові зобов'язання.

Норми значення показника:
Проміжний коефіцієнт покриття показує, чи зможе підприємство у встановлені терміни розрахуватися за своїми короткостроковими борговими зобов'язаннями.
Він розраховується за формулою:
Кл = (ДС + КФВ + ДЗ) / Про
де Кл - коефіцієнт проміжної ліквідності;
ДЗ - дебіторська заборгованість.
Достатній критерій - в діапазоні 0,7-0,8. Коефіцієнт покриття дає можливість встановити, чи достатньо ліквідних активів для погашення короткострокових зобов'язань. Залежно від форм розрахунків, оборотності оборотних засобів і виробничих особливостей підприємства, платоспроможність його вважається забезпеченою при рівні 1 -2,5. Він розраховується за формулою:
Кл = (ДС + КФВ + ДЗ + ЗЗ) / Про
де Кп - коефіцієнт покриття;
33 - запаси і витрати.
Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує забезпеченість підприємства власними засобами для здійснення своєї діяльності. Він визначається відношенням власного капіталу до валюти балансу і обчислюється у відсотках.
Оптимальне значення, що забезпечує досить стабільне фінансове становище в очах інвесторів і кредиторів, на рівні 50-60%.
Умовна розбивка позичальників по класності може бути здійснена на підставі наступних значень коефіцієнтів, використовуваних для визначення їх платоспроможності (табл. 3).
Таблиця 3

Коефіцієнт

Клас постачальника


1-й клас

2-Й клас

Третій клас

ка

0,2 і вище

0,15-0,2

менше 0,15

кк

0,8 і вище

0,5-0,8

менше 0,5

кп

2,0 і вище

1,0-2,0

менше 1,0

кн

більше 60

40-60

менше 40

Оцінка кредитоспроможності позичальника може бути зведена до єдиного показника - рейтинг позичальника. Рейтинг визначається в балах. Сума балів розраховується шляхом множення класності (1,2,3) будь-якого показника (наприклад, Ка, Кк, Кп, Кн) і його частки (відповідно 30, 20, 30, 20) в сукупності (100). Так, до 1-го класу можуть бути віднесені позичальники з сумою балів від 100 до 150 балів, до 2-го класу - від 151 до 250 балів, до 3-го класу - від 251 до 300 балів.
З підприємствами кожного класу кредитоспроможності банки по-різному будують свої кредитні відносини. Так, першокласним по кредитоспроможності позичальникам банки можуть відкривати кредитну лінію, кредитувати по контокоррентному рахунком, видавати в разовому порядку бланкові (без забезпечення) позички з встановленням у всіх випадках більш низької процентної ставки, ніж для всіх інших позичальників.
Кредитування второклассную позичальнику здійснюється у звичайному порядку, т. Е. За наявності відповідних форм забезпечувальних зобов'язань (гарантій, застави, поруки, страхового поліса). Процентна ставка, відповідно, залежить від виду забезпечення.
Надання кредитів клієнтам третього класу пов'язано для банку з серйозним ризиком. У більшості випадків таким клієнтам банки намагаються кредитів не видавати. Якщо ж банк вирішується на видачу кредиту клієнту третього класу, то розмір наданої позики не повинен перевищувати розміру статутного капіталу. Процентна ставка за кредит встановлюється на високому рівні. У тому випадку, якщо кредит був виданий клієнту раніше, до погіршення його фінансового становища, банк повинен проаналізувати причини й наслідки ситуації, що склалася з метою уберегти підприємство від банкрутства, а при неможливості цього необхідно припинити його подальше кредитування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Початкові дані

 1. Коефіцієнт детермінації (rxy)
   - Характеризує частку дисперсії результативної ознаки y, пояснюється дисперсією, в загальній дисперсії результативної ознаки. Чим ближче rxy до 1, тим якісніше регресійна модель, тобто вихідна модель добре апроксимує вихідні
 2. 4.2. Фінансово-економічний аналіз
   На основі аналізу Виробляється фінансова політика фінансово-економічної підприємства. Аналіз спирається на дані стану квартальної та річної бухгалтерської звітності Базова схема фінансово-економічного аналізу представлена ??на рис. 32. Для створення варіанта бізнес-плану підприємства необхідно сформувати вихідні дані по факту, т. Е. На момент початку реалізації БП. До складу вихідних
 3. Рекламні заповіді, функції, завдання та ролі реклами
   Сутність і логіка рекламного процесу багато в чому залежить від початкових вихідних позицій, апріорі встановлених принципів, або заповідей. Автори навчальних і наукових публіка- ций називають і трактують їх по-різному. Спробуємо приєднатися до тих з них, які називають ці вихідні позиції рекламними заповідями, і перерахувати головні з
 4. Початкове положення ринку
   має відображати стан середовища в цілому і в окремих сегментах, в яких діє банк. Дослідження кожного сегмента з використанням так званих ринково-виробничих характеристик, здійснюватись при аналізі вихідного положення ринку, дозволяє відобразити в стратегічному плані фактори, що характеризують ступінь привабливості ринку, і зробити відповідні висновки щодо
 5. 5.4. Проблеми формування вихідної інформації для планування
   5.4. Проблеми формування вихідної інформації для
 6. Підготовка та обгрунтування вихідної інформації для оцінки проекту
   Підготовка та обгрунтування вихідної інформації для оцінки
 7. Виробничий цикл
   - Один з найважливіших техніко-економічних показників, який є вихідним для розрахунку багатьох показників виробничо-господарської діяльності підприємства. На його основі, наприклад, встановлюються терміни запуску виробу у виробництво з урахуванням термінів його випуску, розраховуються потужності виробничих підрозділів, визначається обсяг незавершеного виробництва, і здійснюються
 8. Індекс (покажчик, список)
   економічний і статичний показник, що характеризує у відносному вигляді зміну економічних величин, параметрів економічних і соціальних процесів у часі за певний період часу, рівний відношенню кінцевої величини до вихідної. Індекс обчислюється по відношенню до базового, базової величині, відповідної певному році, прийнятому в якості точки відліку. Найбільш
 9. 8 Побудова псевдовиборок при бутстрапа часових рядів
   Часовий ряд відрізняється від крос-секційної вибірки тим, що спостереження тут залежні, тому випадкове перемішування при непараметрическом бутстрапа руйнує цю залежність, так що імовірнісна структура псевдоданних вже не імітує імовірнісну структуру даних. Щоб уникнути цього, використовується блоковий бутстрап, в якому псевдовиборка будується з блоків вихідної вибірки. Аналогічно
 10. 3.4.1. Формалізація вихідного стану і цільових параметрів фінансової діяльності банку
   На розглянуту поточну дату t банк має структуру портфеля S = "S_1, S_2", сформовану раніше на етапі середньострокового (оперативного) планування та визначається співвідношенням (3.81) - (3.83); початковий стан банку I (t_c0) визначається при цьому виразами виду (3.84) - (3.85). Тут і далі ми будемо вважати, що t_c0 = t - 1, т. Е. Діючий середньостроковий (оперативний) план, розрахований
 11. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ
   Фірма встановлює вихідну ціну, а потім коригує її з урахуванням різних факторів, що діють в навколишньому
 12. Амортизація
   являє собою інвестиційні ресурси, необхідні для відшкодування основного капіталу, відновлення до вихідного рівня, що передував продуктивної
 13. Виробництво
   - Вихідний початок відтворювального процесу, сфера і процес створення
 14. 4.1. Методика розрахунку вихідної ціни.
   Методика розрахунку вихідної ціни товару-новинки включає наступні етапи (рис. 1.20.). Основні параметри можливих типів ринку. Таблиця 1.1. Парамет Чистий (совер Монополі Олігополі- Чистий мо- ри шенная) конку стическими стическими нополя ренция конкуренція конкуренція Кількість Багато незави Багато фірм Обмежене Фірма один конкурі- сімих фірм виробляючи кількість рующих щих
 15. Виробничий цикл
   період часу виготовлення виробу з моменту запуску вихідних матеріалів і напівфабрикатів в основне виробництво до отримання готового
 16. УПРАВЛІННЯ тренажери
   Зміна умов функціонування динамічної моделі тренажера виконується двома способами. Перший - за допомогою дискретних змін керуючих факторів, другий - шляхом завдання відповідних графіків. У тренажері дискретно змінюються наступні фактори: ставки податків; бажана норма рентабельності; ціни матеріальних ресурсів, на які витрачаються інвестиції; нормативи: частка прибутку,
 17. Оптимізаційні, імітаційні, ігрові моделі
   можуть використовуватися в системному аналізі в тому випадку, якщо вони вже заздалегідь відпрацьовані і по ним мається зібрана і проаналізована вихідна