« Попередня Наступна »

5. Дослідження впливу зміни фактора швидкості оборотності оборотного капіталу (активів)

 Розраховуємо рентабельність для звітного періоду. Її можна розглядати як умовну рентабельність, приймаючи, що змінилися значення всіх п'яти чинників - матеріалоемкос-ти, трудомісткості, амортізаціеемкості, швидкості оборотності основного капіталу і швидкості оборотності оборотного капіталу (розрахунок Л, = 0,1141 наведено вище).
Виділяємо вплив фактора оборотності оборотних активів:
ARx? =
= 0,1141 - 0,1134385 = +0,0006615 = + 0,07%.
Отже,
Д R = Ri-R0 = ARxM + ARX "+ Д Rx * + AR ^ + ARX * =
= 0,0037584 + 0,0021768 + 0,0055206 - 0,003521 - 0,0006615 = = +0,0086 = + 0,86%.

Факторні моделі рентабельності розкривають найважливіші причинно-наслідкові зв'язки між показниками фі-нансового стану підприємства і фінансовими результатами. Тому вони є незамінним інструментом «пояснення» (оцінки) сформованої ситуації. У цілому для всіх показників існує єдине повне факторний простір, що задається набором з 11 взаємопов'язаних блоків найважливіших показників формування фінансових результатів (див. Рис. 1.2).
Факторні моделі рентабельності є також керованими моделями прогнозування фінансової стійкості підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

5. Дослідження впливу зміни фактора швидкості оборотності оборотного капіталу (активів)

 1. Дослідження впливу зміни фактора швидкості оборотності основного капіталу
   4.1. Розраховуємо умовну рентабельність по швидкості обо-оборотності основного капіталу, приймаючи, що змінювалися ма-теріалоемкость, трудомісткість, амортізаціеемкость продукції та швидкість оборотності основного капіталу, а значення швидкості оборотності оборотних активів залишилося на рівні базисного: / н V л \ Г54434 | 9894 8463 ^ = V '+ А' + А ') _ у83610 83610 + 83610) _ Х \ ~ 8463 W + A
 2. 3. Дослідження впливу оборотності оборотних активів
   Розраховуємо рентабельність для звітного періоду. Її можна розглядати як умовну рентабельність за умови, що змінилися значення всіх трьох чинників: рентабельності продукції, фондомісткості і оборотності оборотних активів (розрахунок Л, = 0,1141 наведено вище). Виділяємо вплив фактора оборотності оборотних коштів ARxE = Rl-Rxf = 0,1141-0,1134 = +0,0007 = 0,07%. Отже, AR = Rl-R0 = ARX '
 3. 3.11.3. Зв'язок показників рентабельності продукції і активів
   Показники рентабельності підприємства та продукції взаємопов'язані. Цей взаємозв'язок може бути проілюстрована наступною формулою: Робра. акт. - Пчист, / АЦСР - (Пчист / Срп) (Срп / АцСР), т. Е. Робра. акт. - РРП Коб. де АцСР - середня величина оборотних активів, руб., Коб, - коефіцієнт оборотності оборотних активів. Використовуючи метод ланцюгових підстановок, можна визначити ступінь впливу таких
 4. Система показників оборотності оборотних активів. Порядок їх розрахунку та оцінка динаміки
   Показники оборотності оборотних активів характеризують інтенсивну бік їх використання, т. Е. Її ефективність в процесі фінансово-господарської діяльності. Існує 3 показника оборотності оборотних коштів. 1. Оборотність в днях всіх оборотних коштів (час або період обігу) (дні), де t - кількість днів у звітному періоді (в році округлено 360
 5. оборотні кошти підприємства
   Оборотні продуктивні фонди і фонди обігу разом утворюють оборотні кошти підприємства. До них відносяться виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, готівкові грошові кошти та кошти в розрахунках. Залежно від джерел сформування оборотні кошти поділяються на власні і позикові. Оборотність оборотних коштів є важливим показником
 6. 3.1. Аналіз оборотності
   Для прийняття рішення про об'єктивну або негативної причини змін абсолютної величини і частки окремих складових поточних активів і пасивів необхідний аналіз оборотності. За своєю суттю оборстнин капітал - це проміжна стадія, в которої знаходяться гроші компанії до того, як стануть грошима '"груповими", т. Е. Більшої величини (згадаймо знамените "гроші-товар-гроші нові"). Тому
 7. 5.3. Аналіз ділової активності організації
   Аналіз ділової активності організації полягає в дослідженні рівня і динаміки показників оборотності. Вони важливі для організації з таких міркувань: від швидкості обороту коштів залежить розмір річного обороту; чим швидше оборот, тим менше доводиться умовно-постійних витрат на кожен оборот; прискорення обороту на певній стадії кругообігу засобів тягне за собою його
 8. 9.5. Показники ділової активності підприємства
   Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки швидкість обороту коштів безпосередньо впливає на його платоспроможність. Крім того, збільшення швидкості обороту коштів, за інших рівних умов, відображає підвищення виробничо-технічного потенціалу підприємства. На практиці найбільш часто використовують наступні
 9. Як узагальнити дані для комплексного аналізу ефективності використання оборотного капіталу?
   Прикладом аналітичного узагальнення даних для оцінки якості управління оборотним капіталом може послужити табл. 13.1. Моніторинг представлених в табл. 13.1 показників, а також деяких інших, розглянутих у книзі, дозволить аналітикам знаходити вузькі місця в управлінні оборотним капіталом. Міжфірмові порівняння даних показників також дозволяють ви-являти резерви підвищення ефективності
 10. Питання для самоперевірки
   Як класифікується основні фонди? Які методи використовуються при нарахуванні амортизації? Яка роль оборотного капіталу у відтворювальному процесі? Охарактеризуйте склад оборотних виробничих фондів та звернення Які фактори впливають на оборотність оборотного капіталу? Які з них залежать і не залежать від підприємства? Що таке норма і норматив оборотних
 11. Питання для самоперевірки
   Як класифікується основні фонди? Які методи використовуються при нарахуванні амортизації? Яка роль оборотного капіталу у відтворювальному процесі? Охарактеризуйте склад оборотних виробничих фондів та звернення Які фактори впливають на оборотність оборотного капіталу? Які з них залежать і не залежать від підприємства? Що таке норма і норматив оборотних коштів?
 12. 3.9. Аналіз оборотності оборонних активів
   До основних показників, що характеризує швидкість оборотності оборотних активів, відносяться: а) коефіцієнт оборотності Коб, що характеризує число оборотів оборотних активів в аналізованому періоді: Коб Срп / 'Апср, де Срп - повна собівартість реалізованої продукції в аналізованому періоді, руб .; Апср - середній за період залишок (запас) оборотних активів, руб .; б) тривалість
 13. Оборотність оборотних коштів
   показник, що характеризує швидкість руху оборотних коштів підприємства, компанії, що дорівнює часу, протягом якого ці оборотні кошти здійснюють повний оборот. Вимірюється також числом оборотів, здійснюваних оборотними коштами протягом одного року або за інший розрахунковий
 14. 10.3. Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу
   Факторний аналіз рентабельності активів може бути проведений з використанням методу ланцюгових підстановок на основі вищезгаданих моделей факторних систем. Розглянемо, наприклад, методику визначення на рентабельність активів таких факторів, як зміна коефіцієнта оборотності активів і рентабельності продажів по моделі:. При цьому використовуємо різновид методу ланцюгових підстановок для
 15. 4. Коефіцієнти ділової активності (оборотності).
   Коефіцієнти ділової активності дозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. Показники ділової активності мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки швидкість обороту коштів, тобто швидкість перетворення їх у грошову форму, безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Крім того, збільшення
 16. 20. Показники оборотності оборотних коштів. Розрахунок нормативів
   Коефіцієнт оборотності оборотних коштів - це вартість реалізованої продукції (виручка від реалізації) за певний період, поділена на середній залишок оборотних коштів за той же
 17. 6 1. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ, платежі- і КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
   Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням коштів (активів) і джерелами їх інформування. Аудиторська фірма дає оцінку фінансового стану організації на основі всебічного аналізу фінансових результатів її діяльності. Він включає в себе наступні параметри: дослідження змін кожного показника за поточний аналізований період (горизонтальний аналіз); дослідження
 18. Розрахунок коефіцієнта оборотності оборотних коштів.
   Коефіцієнт оборотності оборотних коштів = Виручка від реалізації продукції / Середньоарифметична сума оборотних коштів за рік. Аналіз прибутковості. Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства вимірюються абсолютними і відносними показниками: прибуток, \ ровень валових доходів, рентабельність і
 19. Показники використання оборотного капіталу підприємства
   Наявність у підприємства власного оборотного капіталу, його склад і структура, швидкість обороту і ефективність використання оборотного капіталу багато в чому зумовлюють фінансовий стан підприємства і стійкість його положення на фінансовому ринку, а саме; - Платоспроможність, т. Е. Можливість погашати в строк свої боргові зобов'язання; - Ліквідність - здатність у будь-який момент