« Попередня Наступна »

Джерела фінансових ресурсів у процесі функціонування комерційної організації

 Основним джерелом формування фінансових ресурсів комерційної організації є виручка від реалізації товарів (робіт, послуг), що відносяться до статутної діяльності цієї організації. Збільшення виручки від реалізації продукції - одна з головних умов зростання фінансових ресурсів комерційних організацій. Таке збільшення може бути визначене зростанням випуску і продажу товарів (робіт, послуг), а також зростанням цін і тарифів. В умовах конкуренції і еластичного попиту, як правило, зв'язок між цими двома факторами обернено пропорційна: підняття ціни може призвести до скорочення обсягу продажів, і навпаки. З метою максимізації прибутку комерційна організація змушена шукати оптимальне співвідношення між ціною і обсягом виробництва. Структура виручки від реалізації визначається продуктивністю праці, трудомісткістю і капіталоємністю виробництва, наявністю сучасних технологій, що дозволяють економно використовувати різні види ресурсів.
Діяльність комерційної організації також пов'язана з реалізацією майна, коли морально (іноді й фізично) застаріле обладнання та інше майно продаються за залишковою вартістю, реалізуються запаси сировини і матеріалів. Частка даного джерела в загальній сумі джерел фінансових ресурсів комерційної організації залежить від безлічі факторів: виду діяльності організації (наприклад, високотехнологічне, наукоємне виробництво вимагає постійного оновлення обладнання), конкретної ситуації (організація може продавати частину майна для погашення кредиторської заборгованості). В даний час в умовах постійного вдосконалення інформаційних технологій практично всі організації оновлюють комп'ютерну техніку та програмне забезпечення до неї, реалізуючи вибуває майно.
У процесі діяльності комерційна організація отримує не тільки виручку від реалізації, але і позареалізаційні доходи. До таких доходів відносяться: надходження, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування грошових коштів та іншого майна (включаючи відсотки за наданими організацією позиками, відсотки по банківському депозиті-там і т. Д.); надходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій (включаючи відсотки та інші доходи за цінними паперами); прибуток, отриманий в результаті спільної діяльності за договором простого товариства; штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів; надходження до відшкодування заподіяних організації збитків (включаючи страхові відшкодування); прибуток минулих років, виявлена ??у звітному році; суми кредиторської і депонентської заборгованості, за якими минув строк позовної давності; курсові різниці за операціями в іноземній валюті; сума дооцінки активів.
Позареалізаційні доходи різних організацій не збігаються за складом. Наприклад, якщо в статуті однієї організації здача майна в оренду визнається як статутна діяльність, то відповідні надходження орендної плати будуть враховуватися як виручка від реалізації. Якщо орендна діяльність у статуті організації не передбачена, то надходження орендної плати класифікується як позареалізаційні доходи.
Факторами, що впливають на частку позареалізаційних доходів у джерелах фінансових ресурсів комерційної організації, є ступінь диференціації її активів, прибутковість вкладень у ці активи, ступінь надійності господарських зв'язків з постачальниками і покупцями та ін. В умовах частого порушення зобов'язань партнерами по операціях організація може отримувати значні суми штрафів, пені, неустойок, передбачених цими договорами. Повнота надходження фінансових санкцій залежить також від кваліфікованості юридичної служби організації при підготовці відповідних договорів, а також в необхідних випадках - при судових розбив-рательствах.
У сучасних умовах частина фінансових ресурсів комерційної організації залучається за рахунок її участі на фінансовому ринку як позичальника та емітента. Одне з найважливіших значень фінансового ринку - розширення можливостей господарюючих суб'єктів у виборі джерел формування фінансових ресурсів.
Діючою комерційною організацією (акціонерним товариством) грошові кошти на фінансовому ринку можуть залучатися за рахунок додаткової емісії акцій.
 Останнім часом серед найбільших російських емітентів (Газпром, Газінвест, Сибнефть, МТС, Вімм-Білль-Данн, Альфабанк, Ощадбанк і ін.) Набула поширення практика залучення коштів і на боргових засадах - шляхом випуску облігацій (так звані «корпоративні облігації») або довгострокових векселів. При цьому слід мати на увазі, що додаткова емісія і випуск боргових цінних паперів орієнтуються не тільки на національних, а й на іноземних інвесторів (багато з названих емітентів випускають цінні папери, номіновані в іноземній валюті, які котируються на найбільших світових фондових біржах).
Високий розмір позичкового відсотка, жорсткі вимоги до забезпечення роблять недоступним для багатьох комерційних організацій банківський кредит як джерело формування фінансових ресурсів. Особливо складна ситуація для малих і середніх підприємств. В даний час діє кілька програм (у тому числі в рамках позики Європейського банку реконструкції та розвитку) для забезпечення доступності банківських кредитів для малого та середнього бізнесу. Проте це джерело формування фінансових ресурсів незначний за обсягом для малих і середніх підприємств.
Залучення коштів на фінансовому ринку комерційної організації, як правило, пов'язане з реалізацією її великих інвестиційних проектів, у тому числі з розширенням діяльності організації.
Значимість джерел фінансових ресурсів комерційної організації, пов'язаних з функціонуванням фінансового ринку, визначається інвестиційною привабливістю даної організації, її організаційно-правовою формою (залучення коштів з усіх сегментів фінансового ринку можливо тільки акціонерним товариством), рівнем прибутковості на фінансовому ринку. Комерційні організації враховують також, що при зростанні позикових джерел формування фінансових ресурсів зростає ризик неплатоспроможності, а отже, втрати фінансової стійкості.
177
j 2-2947
5. Кошти з бюджетів надходять комерційним організаціям в рамках державної підтримки їх діяльності (див.
гл. 5 підручника). В умовах ринкових перетворень питома вага бюджетних коштів у джерелах фінансових ресурсів підприємств істотно знизився. Проте комерційні організації можуть отримувати бюджетні кошти у формі субвенцій і субсидій, інвестицій, бюджетних кредитів з бюджетів різних рівнів. Надання бюджетних коштів комерційним організаціям носить строго цільовий характер і, як правило, здійснюється на конкурсних засадах. Іноді бюджетні кошти важко виділити з інших джерел фінансових ресурсів комерційної організації. Так, бюджетні кошти, що надходять у формі оплати державного або муніципального замовлення, відображаються як виручка від реалізації.
6. Фінансові ресурси можуть формуватися за рахунок надходжень від основних («материнських») компаній, засновника (засновників). У процесі функціонування комерційної організації їй можуть надходити кошти від засновника (засновників), наприклад, при прийнятті рішення про збільшення статутного капіталу. У холдингах, фінансово-промислових групах перерозподіл коштів носить зазвичай систематичний і складний характер: від головної компанії - іншим учасникам, і навпаки, а також між учасниками. Функціонування міжгалузевих і внутрішньогалузевих фондів НДДКР також побудовано на перерозподілі коштів між організаціями - учасниками створення таких фондів.
Структура усіх джерел формування фінансових ресурсів комерційних організацій в Російській Федерації наведена на рис. 7.I. Дані діаграми свідчать про те, що при великій різноманітності таких джерел найбільшу питому вагу займає виручка від реалізації продукції (робіт і послуг).
За рахунок перерахованих джерел формуються такі форми і види фінансових ресурсів комерційної організації: грошові доходи; грошові накопичення; грошові надходження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Джерела фінансових ресурсів у процесі функціонування комерційної організації.

 1. Контрольні питання
   Назвіть основні групи відносин, що визначають фінанси комерційних організацій. Дайте визначення фінансам комерційних організацій. Які принципи організації фінансів у сфері комерційної діяльності? Які фактори впливають на фінансовий механізм комерційної організації? Дайте визначення фінансових ресурсів комерційної організації. Зазначте джерела формування фінансових ресурсів
 2. Тема 27. Фінансові ресурси в економіці
   Поняття і склад фінансових ресурсів. Джерела і види фінансових ресурсів комерційних організацій. Джерела і види фінансових ресурсів органів публічної
 3. Завдання для самостійної роботи
   Складіть таблицю, яка відображатиме вплив галузевих і організаційно-правових чинників на особливості фінансового механізму різних комерційних організацій. На прикладі фінансової звітності конкретної комерційної організації визначте структуру джерел та видів фінансових ресурсів. Назвіть можливі причини такої структури. Назвіть, які можуть бути рішення комерційної організації по
 4. 4. ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСІВ У суспільного відтворення
   Відтворення основних фондів (ОФ) на підприємстві здійснюється шляхом ремонту дей- - ствующих ОФ і заміни встановлених ОФ в процесі капітального будівництва. Процес капітального будівництва часто супроводжується розширенням ОФ, введенням в експлуатацію нових. Фінанси обслуговують відтворення ОФ через фінансування ремонтних витрат і фінансування капітального будівництва, що частіше
 5. Фінансові компанії.
   Фінансова компанія - інститут, що кредитує продаж товарів в оптовій і роздрібній торгівлі. На відміну від більшості інших фінансових посередників основною функцією фінансових компаній є кредитування, а не залучення грошових коштів. Фінансові компанії залучають кошти у великих сумах (через банківські позики або шляхом випуску комерційних векселів, акцій і облігацій) і розміщують їх
 6. Фінансові ресурси підприємства
   Фінансові ресурси - сукупність фондів грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні держави, підприємства, організації; створюються в процесі розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту і національного доходу. Склад основних джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства: 1. Внутрішні джерела: а) прибуток, що залишається в розпорядженні
 7. ФІНАНСИ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
   58. Головну роль у фінансовій системі 'держави відіграють фінанси комерційних організацій. Фінанси комерційних організацій являють собою систему грошових відносин, що виражають формування і використання грошових фондів і грошових коштів в процесі їх обороту. В умовах ринкової економіки фінанси комерційних організацій відображають оборот грошових коштів, або грошовий потік. Завданням
 8. Цикл управління
   складається з послідовності фаз (процедур): нормування, планування, облік, аналіз, регулювання. Першою фазою управлінського циклу (замкнута послідовність фаз) є нормування. Очевидно, перш ніж керувати об'єктом - фінансовими ресурсами, необхідно знати його кількісні характеристики, властивості та особливості функціонування. Це дає можливість науково обгрунтованого
 9. Регулювання
   - Заключна фаза управлінського циклу, на якій приймаються і здійснюються заходи щодо усунення виявлених в ході аналізу відхилень. При цьому важливий ретельний облік всіляких чинників і можливих наслідків прийнятих рішень. Місце виникнення визначає область коригування та реалізації рішення. Незначні відхилення можуть бути усунені виконавцями, а про більш значні
 10. Тема 12. Організація та засади діяльності комерційних підприємств Питання для обговорення:
   Сутність комерційних підприємств та ознаки юридичної особи. Принципи організації фінансів підприємств, що функціонують на комерційних засадах. Фінансові особливості і формування фінансових ресурсів господарських товариств. Фінансові особливості і формування фінансових ресурсів господарських товариств. Фінансові особливості і формування фінансових ресурсів виробничих
 11. Етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів:
   Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства у попередньому періоді. Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах. Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел. Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел. Забезпечення необхідного обсягу залучення власних
 12. 4. Фінансова політика
   Управління фінансами здійснюється в рамках фінансової політики. Елементи фінансової політики: 1) довготривала політика; 2) поточна політика; 3) дефляційна політика; 4) бюджетна політика; 5) податкова політика; 6) валютна політика (дисконтна, валютне субсидування, диверсифікація валютних резервів); 7) кредитна політика; 8) облікова (дисконтна) політика; 9) політика по
 13. 8.5. Сутність, значення, форми кредиту
   Вступ 1 Економічна сутність і необхідність кредиту 1.1 Об'єктивні умови виникнення і розвитку кредиту 1.2 Функції і принципи кредиту 1.3 Форми кредиту. Види кредиту 2 Розвиток кредитної системи в Республіці Білорусь 2.1 Кредитна система Республіки Білорусь та її ланки 2.2 Роль і функції Національного банку Республіки Білорусь 2.3 Система комерційних банків Республіки
 14. Основні теоретичні положення
   Сутність категорії «капітал». Характерні риси капіталу. Класифікації капіталу: за належністю підприємству; по об'єктах інвестування; за цілями використання; за формами інвестування; за формами власності; за формою перебування в процесі кругообігу; по організаційно-правовими формами діяльності; за характером участі у виробничому процесі; за характером використання
 15. Зміст
   Введення Лекція 1. Роль банків в нагромадженні й мобілізації позичкового капіталу. Структура кредитної системи Лекція 2. Комерційний банк, принципи діяльності та функції, порядок створення і ліквідації Лекція 3. Нормативно-правова основа діяльності комерційного банку. Контроль і регулювання діяльності комерційного банку Лекція 4. Звітність комерційних банків перед банком Росії.