« Попередня Наступна »

1. Джерела і форми фінансування підприємства


Система фінансування включає джерела фінансування і організаційні форми фінансування.
I. Класифікацію джерел фінансування проводять за ознаками:
1. За відносин власності: власні і позикові джерела.
2. За видами власності: державні ресурси, кошти юридичних та фізичних осіб (у тому числі зарубіжні джерела).

3. За часовими характеристиками: короткострокові (до 1 року) і довгострокові.
II. Організаційні форми фінансування включають: самофінансування, акціонерне (пайова) фінансування, позикове фінансування, бюджетне фінансування, залучення іноземного капіталу, особливі форми фінансування (венчурне, проектне та ін.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1. Джерела і форми фінансування підприємства

 1. 10.1. Структура джерел фінансування капіталу. Фінансові ресурси як джерела фінансування компанії
   Джерела фінансування являють собою сукупність усіх видів грошових коштів і фінансових активів, що знаходяться в розпорядженні компанії та призначені на цілі расшіЖізньКлассіфікація джерел фінансування проводиться за різними ознаками (табл. 10.1). Таблиця 10.1 Класифікація джерел фінансування компанії Критерій класифікації Види джерел фінансування
 2. Форми та джерела фінансування інвестиційної діяльності
   Форми фінансування Джерела фінансування Власні ресурси інвестора Амортизаційні відрахування Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства Кошти від реалізації активів Кошти акціонерів Позикові фінансові кошти Банківські кредити Бюджетні кредити Облігаційні позики Лізингове фінансування Фінансовий лізинг Оперативний лізинг Зворотний лізинг Інвестиційні
 3. Фінансування проекту реструктуризації
   повинно здійснюватися при дотриманні наступних умов: динаміка інвестицій повинна забезпечувати реалізацію проекту відповідно до тимчасових і фінансових обмежень; зниження витрат фінансових коштів і ризику проекту має забезпечуватися за рахунок відповідної структури та джерел фінансування і певних організаційних заходів, в тому числі податкових пільг, гарантій, різноманітних
 4. 3.2. Джерела фінансування некомерційних організацій
   Некомерційні організації відрізняються високою диверсифікацією джерел фінансування. Некомерційні мети господарювання вимагають від них не тільки розробки власних дохідних напрямків діяльності, а й залучення зовнішніх джерел фінансування з боку держави, населення і приватного сектора. Джерела фінансування некомерційних організацій поділяються на три групи:
 5. Показники фінансової політики підприємства
   Якщо в ході аналізу зіставити відображені в звіті про рух грошових коштів внутрішні і зовнішні джерела фінансування, то можна отримати уявлення про фінансову політику і про відносне значення кожного такого джерела для підприємства. Під загальною величиною зовнішнього фінансування розуміється сумарний приплив грошових коштів у результаті отримання додаткових коштів шляхом
 6. Питання для обговорення
   1. Якими характеристиками має володіти підприємство, щоб розширити доступний спектр джерел фінансування? Які структуровані фінансові інструменти доступні російським компаніям? 2. Чому лізинг розглядається як гібридний інструмент фінансування? Які риси лізингу ріднять його з кредитом, а які - з орендою? 3. У чому полягають переваги і недоліки лізингу як
 7. Джерела фінансування оборотного капіталу
   Залежно від характеру виникнення, джерела короткострокового фінансування можна поділити на дві категорії: спонтанні і договірні. Спонтанні джерела фінансування є наслідком повсякденної діяльності компанії і являють собою ніщо інше як перенесення або затягування платежів по виниклих зобов'язаннями на більш пізні терміни. Нараховані зобов'язання компанії та її
 8. - Позикові кошти
   емісія облігацій, випуск векселів, кредти і позики, лізинг, різні типи концесійних угод. Процедуру вибору раціональних для компанії джерел фінансування (при вирішенні конкретної проблеми або проекту) можна розбити на п'ять етапів: Відповіді на питання: для чого потрібні кошти, скільки, па який термін, можливе забезпечення і т. Д. Формування переліки потенційних джерел
 9. Класифікація джерел та відовфінансірованія
   При виникненні н компанії якоїсь інвестиційної задачі або проста після пріія и ні рішення щодо доцільності їх реалізації виникають наступні питання: яким джерелом фінансування скористатися і як з безлічі альтернативних джерел обраний »найбільш переважний? Класифікацію видів фінансування можна задати за кількома ознаками: І. Залежно від терміну, на який
 10. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємства
   які джерела застосовувалися раніше, застосовуються в даний час, тенденції до застосування в майбутньому, їх співвідношення: власні джерела підприємства; довгострокові кредити банківських інститутів; спільні розробки; фінансування розробки замовником (покупцем); залучення прямих інвестицій або стратегічних інвесторів; випуск облігацій; інші джерела. проблеми, пов'язані із залученням
 11. 6.5. Аналіз руху коштів фінансування довгострокових інвестицій та фінансових вкладень
   Довгострокові інвестиції та фінансові вкладення здійснюються в основному за рахунок власних коштів організації. В окремих випадках для цих цілей залучаються кредити банків, позики від інших організацій. У 4-му розділі форми № 5 розглядається рух і стан джерел фінансування. Джерелами власних коштів є насамперед прибуток, що залишається в розпорядженні організації, а
 12. 6.5 Аналіз руху коштів фінансування довгострокових інвестицій та фінансових вкладень
   Довгострокові інвестиції та фінансові вкладення здійснюються в основному за рахунок власних коштів організації. В окремих випадках для цих цілей залучаються кредити банків, позики від інших організацій. У 4-му розділі форми № 5 розглядається рух і стан джерел фінансування. Джерелами власних коштів є насамперед прибуток, що залишається в розпорядженні організації, а
 13. Які види фінансування зазвичай относятк комбінованим (гібридним)?
   Дотепер ми розглядали традиційні джерела фінансування, які легко класифікувалися на власні і позикові. Кожній групі відповідали властиві їй інструменти. Однак розвиток ринкових відносин призвело до виникнення нових, змішаних джерел фінансування, які не можна строго віднести до жодної описаної вище групі, так як вони мають суто специфічні риси і в
 14. Довгострокове фінансування
   -> Термін: більше року Цілі: забезпечення розвитку та зростання компанії, впровадження нових технологій, нових продуктів, обладнання, розвиток дистриб'юторської мережі, розвиток систем управління та ін. 2. Залежно від природи джерел (інструментів) розрізняють внутрішні і зовнішні джерела (інструменти ) фінансування, класифікація яких у поєднанні з терміном, на який потрібне фінансування,
 15. Модель М1 (3.69) формування варіантів схем фінансування інвестиційного проекту.
   В роботі [75] визначено чотири основних джерела фінансування інвестиційних проектів: за рахунок амортизації (А); за рахунок прибутку (PR); за рахунок статутного капіталу (IC); за рахунок кредитування (CR). Кожній з цих схем відповідає свій певний набір припливів і відтоків. Також існують додатково дві схеми фінансування, які є похідними вищеперелічених: за рахунок