Головна
« Попередня Наступна »

7.2. Джерела і види фінансових ресурсів комерційних організацій

 Фінансові ресурси комерційної організації - це сукупність грошових доходів, надходжень і накопичень комерційної організації, що використовуються для забезпечення її діяльності, розвитку організації або збереження її місця на ринку, а також для вирішення деяких соціальних завдань.
Джерела фінансових ресурсів при створенні комерційної організації. У момент створення комерційної організації формуються: статутний капітал (складеного капіталу - у товариств, пайовий фонд - у виробничих кооперативів, статутний фонд - у унітарного підприємства) за рахунок внесків засновників. Статутних (складеному) капітали товариств і товариств з обмеженою відповідальністю розділені на частки, статутні капітали акціонерних товариств - на акції; відповідно вони формуються за рахунок внесків засновників та учасників на придбання цих часток і акцій. Статутний капітал може бьггь сплачений у грошовій формі та іншим майном.
 Окремі види діяльності передбачають правове регулювання частки статутного капіталу в грошовій формі (наприклад, банківська діяльність). Пайовий фонд виробничого кооперативу формується за рахунок паїв учасників, які також можуть бути в грошовій та негрошовій формі. Статутний фонд унітарного підприємства утворюється за рахунок капітальних видатків бюджету відповідного рівня, а також безпосередньою передачею будівель, споруд, обору-
дования, земельних ділянок. При цьому російським законодавством заборонено спільна участь Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти у створенні одного підприємства. В якості джерел фінансових ресурсів у момент створення організації розглядається саме грошова частина оплати статутного капіталу (складеного капіталу, статутного чи пайового фонду).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

7.2. Джерела і види фінансових ресурсів комерційних організацій

 1. Тема 27. Фінансові ресурси в економіці
   Поняття і склад фінансових ресурсів. Джерела і види фінансових ресурсів комерційних організацій. Джерела і види фінансових ресурсів органів публічної
 2. Контрольні питання
   Назвіть основні групи відносин, що визначають фінанси комерційних організацій. Дайте визначення фінансам комерційних організацій. Які принципи організації фінансів у сфері комерційної діяльності? Які фактори впливають на фінансовий механізм комерційної організації? Дайте визначення фінансових ресурсів комерційної організації. Зазначте джерела формування фінансових ресурсів
 3. Розділ 2. Фінанси суб'єктів господарювання та домашніх господарств
   Фінанси комерційних організацій. Поняття та принципи організації. Джерела і види фінансових ресурсів комерційних організацій. Фінанси некомерційних організацій. Особливості організації. Фінанси бюджетних, автономних і казенних установ. Фінанси домогосподарств. Особливості та характеристика. Рекомендована література: [4, 5,7, 9,
 4. Завдання для самостійної роботи
   Складіть таблицю, яка відображатиме вплив галузевих і організаційно-правових чинників на особливості фінансового механізму різних комерційних організацій. На прикладі фінансової звітності конкретної комерційної організації визначте структуру джерел та видів фінансових ресурсів. Назвіть можливі причини такої структури. Назвіть, які можуть бути рішення комерційної організації по
 5. Питання для самоперевірки
   Які основні види діяльності комерційних банків на ринку цінних бумаг9 Що означає емісійна діяльність комерційних банков7 Які види цінних паперів випускають комерційні банкі7 У чому суть інвестиційної діяльності комерційних банков7 У які цінні папери вкладають кошти комерційні
 6. Фінансові ресурси комерційних організацій:
   Мета будь-якого комерційного підприємства - отримання прибутку. Фінансові ресурси комерційних організацій - це грошові доходи, накопичення та надходження, що знаходяться у власності або розпорядженні організації і призначені для фінансових зобов'язань, забезпечення відтворення, соціальних потреб і матеріального стимулювання працюючих. Джерела: виручки від реалізації продукції,
 7. Контрольні питання
   Які види фінансових відносин і з якими суб'єктами виникають у індивідуальних підприємців? У чому полягає специфіка фінансів індивідуальних підприємців? Назвіть джерела фінансових ресурсів індивідуального підприємництва. Дайте визначення фінансових ресурсів індивідуальних підприємців. Перерахуйте форми і види фінансових ресурсів. Які види витрат можуть бути відсутніми при
 8. Питання для самоперевірки
   Які види ресурсів включаються в економічні активи громадського сектору? Які види ресурсів використовуються безпосередньо у виробництві суспільних благ і які служать джерелом доходу для громадського сектору? Як формуються кадри громадського сектору? Як формується сальдо первинних доходів громадського сектору, його валовий наявний дохід і показник «Чисте
 9. Тема 5. Комерційні банки і їх діяльність.
   Характеристика комерційного банку як суб'єкта економіки. Законодавчі основи банківської діяльності. Функції комерційного банку: акумуляція тимчасово вільних грошових коштів в депозити, розміщення залучених коштів та розрахунково-касове обслуговування клієнтури. Поняття банківської послуги і її основні характеристики. Клієнт банку. Договір банку з клієнтом. Класифікація банківських
 10. 8.5. Сутність, значення, форми кредиту
   Вступ 1 Економічна сутність і необхідність кредиту 1.1 Об'єктивні умови виникнення і розвитку кредиту 1.2 Функції і принципи кредиту 1.3 Форми кредиту. Види кредиту 2 Розвиток кредитної системи в Республіці Білорусь 2.1 Кредитна система Республіки Білорусь та її ланки 2.2 Роль і функції Національного банку Республіки Білорусь 2.3 Система комерційних банків Республіки
 11. Примірний перелік питань для підготовки до іспиту з дисципліни «Фінанси і кредит»
   Сутність фінансів. Поняття фінансових ресурсів держави, їх джерела. Джерела фінансових ресурсів підприємства. Функція фінансів. Фінансовий ринок і його роль в мобілізації і перерозподілі фінансових ресурсів. Поняття і структура фінансової системи. Сутність, принципи і завдання фінансової політики. Типи державної фінансової політики. Система органів управління