« Попередня Наступна »

4.1. Класифікація методів прийняття управлінських рішень

 Методи прийняття управлінських рішень є Регламентованими дій ми та способами за рішенням управлінських завдань вибору альтернатив. Системний підхід стосовно до даного процесу дозволяє сформулювати склад підпроцесів (етапів) пошуку рішенні і шляхом встановлення відносин слідування між етапами вибудувати так звану системну послідовність прийняття рішень. У найзагальнішому вигляді дана послідовність включає етапи аналізу (діагностики), целевиявленія і про-ектировании (пошуку засобів досягнення цілей), реалізації та оцінки результатів і застосовна прийняття рішень в самих різних і складних системах управління.

Сукупність взаємопов'язаних методів прийняття управлінських рішень спрямованих на вирішення певного класу управлінських завдань, називається управлінськими технологіями, методичним інструментарієм організації та регулювання бізнес-процесів і є основним елементом управлінського процесу. Ухваленню рішень передує етап діагностики проблем, а завершує процес - етап реалізації управлінських рішенні. Класифікація методів прийняття управлінських рішень, побудована на основі системної послідовності процесу прийняття рішень, представлена ??нарис. 4.1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

4.1. Класифікація методів прийняття управлінських рішень

 1. Питання для повторення
   Дайте визначення термінам «метод», «методика», «методологія». Перерахуйте характеристики методів діагностики проблем. Перерахуйте характеристики методів генерування альтернатив. Методи активізації мислення. Перерахуйте характеристики методів генерування альтернатив. Методи з'єднання альтернатив. Опишіть методи оцінки і вибору альтернатив і методи експертних оцінок. Опишіть методи оцінки і
 2. Питання для повторення
   Розкрийте зміст поняття «управлінські рішення». Опишіть роль управлінських рішень в процесах управління. Розкрийте поняття «проблема», «ситуація», «мета» і їх значення в процесі прийняття управлінських рішень. Перерахуйте основні характеристики управлінських рішень. Назвіть основні принципи прийняття управлінських рішень. Наведіть типологію управлінських рішень. Наведіть
 3. Питання для повторення
   Сутність визначення поняття «середу прийняття рішення». Як проявляється вплив зовнішнього середовища на реалізацію альтернатив? Концепція середовища визначеності при прийнятті управлінських рішень. Концепція середовища ризику при прийнятті управлінських рішень. Концепція середовища невизначеності при прийнятті управлінських рішень. Методи прийняття рішень в умовах визначеності. Граничний аналіз як метод
 4. Тематика рефератів
   Технологія прийняття рішення у сфері зайнятості населення. Технологія прийняття рішення в області вдосконалення кадрового складу організації. Технологія прийняття рішення в області переходу підприємства на новий вид промислової продукції. Технологія прийняття рішення у сфері підвищення якості промислового товару. Технологія прийняття рішення в області вдосконалення діяльності
 5. Питання для повторення
   Опишіть алгоритм прийняття управлінського рішення. Підходи до прийняття управлінських рішень (інтуїтивний, заснований на судженнях і раціональний). Основні етапи, стадії, операції раціонального вирішення проблем. Зміст і основні результати розвідувальної стадії процесу прийняття управлінських рішень. Зміст і основні результати проектної стадії процесу прийняття управлінських
 6. Питання для повторення
   Схема процесу прийняття управлінського рішення. Характеристики інформаційних революцій Системи підтримки прийняття рішень (СППР) на базі експертних систем. Склад експертної системи. Системи підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень на базі корпоративних (інтегрованих) інформаційних систем. Характеристики СППР по E. Turban. Класифікація СППР по P. Haettenschwiler і DJ
 7. Питання для повторення
   Сутність ефективності (Effectiveness) управлінських рішень. Значення економічності (Efficiency) для оцінки управлінських рішень. Визначення та характеристика ефективності, результативності та інтенсивності в теорії прийняття рішень. Сутність «економічної ефективності управлінського рішення». Сутність «організаційної ефективності управлінського рішення». Сутність «соціальної
 8. 1. 4 Класифікація управлінських рішень
   Класифікація УР необхідна для визначення загальних і конкретно - специфічних підходів до їх розробки, реалізації та оцінці рішень, більш глибокого всебічного аналізу рішень, розкриття ролі рішення в процесі управління, виявлення типових рішень і типових шаблонних елементів рішень з метою вироблення єдиної методології розробки та реалізації рішень . Все це дозволяє підвищити якість,
 9. ВСТУП
   Цей навчальний посібник присвячено актуальним питанням розробки, прийняття та реалізації як запрограмованих (стандартних), так і неза- програмованих (нестандартних, унікальних) управлінських рішень; в ньому викладені функції управлінських рішень в методології та організації процесів управління, моделі та методи прийняття управлінських рішень, особливості середовища прийняття рішень і її
 10. Конструктивні рішення
   пропонуються керівником самостійно і відображають його активну позицію по відношенню до розв'язуваної проблеми. Важливий ознака класифікації управлінських рішень - число осіб, що беруть участь у прийнятті рішення. За цією ознакою всі управлінські рішення поділяють на два основних види - індивідуальні та колективні (групові), т. Е. За ознакою їх
 11. 3.7.2. Поведінковий напрямок
   Поведінковий підхід створив основу для класифікації стилів керівництва або стилів управління. Стиль управління - це сукупність методів, прийомів і дій, найбільш характерних для керівника в його відносинах з підлеглими, найбільш звична для нього манера спілкування з ними. На підставі спільних рис стилів різних керівників проводять класифікацію стилів. Останнім часом в теорії стилів
 12. 1.3. Типологія і класифікація управлінських рішень
   Типологія (грец. Від тип - відбиток, форма, ... логия - слово, вислів, научіння, знання) - науковий метод, основою якого є розчленування систем об'єктів та їх групування за допомогою узагальненої моделі або типу; використовується в цілях порівняльного вивчення істотних ознак, відомостей, функцій, відносин, рівнів організації об'єктів. Основне поняття, що використовується типологією - це тип,
 13. Тема 20. Оцінка результативності праці керівників та спеціалістів управління
   Поняття "результативність праці працівника" і "оцінка результативності праці". Класифікація факторів, що впливають на результативності праці: природно-біологічні, соціально-економічні, техніко-організаційні, соціально-психологічні, ринкові. Критерії оцінки результативності праці: якість праці, кількість праці, ціннісна оцінка результатів. Вимірювання результативності праці
 14. Класифікація виробничих витрат
   Важливе значення для організації ефективної системи обліку витрат має їх науково обгрунтована класифікація. Витрати на виробництво продукції групують за певними ознаками (табл.10.1): Класифікація витрат для цілей управління Таблиця 10.1 Завдання управління Ознака класифікації Види витрат 1. Розрахунок собівартості виробленої продукції, оцінка запасів, визначення розміру
 15. 19.1. Поняття управлінського рішення. Основні їх види
   У процесі здійснення господарської діяльності постійно відбуваються відхилення від намічених до виконання робіт, наприклад внаслідок порушення планів постачання сировини і матеріалів, неплатежі-здатності покупців і т. П. При настанні таких подій керівники змушені приймати рішення щодо забезпечення ефективної діяльності. Обиіно в процесі прийняття управлінського рішення
 16. Класифікація управлінських рішень
   У процесах менеджменту приймається безліч різних рішень. Аналіз рішень допомагає зрозуміти недоліки і переваги управління, прорахунки і удачі. У кожному конкретному випадку вирішення проблеми необхідно вибирати вид і тип управлінського рішення. По організаційному оформленню розрізняють рішення формальні і неформальні, у вигляді наказу або розпорядження, консультації (ради) або жорсткого
 17. IV. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
   Поняття менеджменту і система соціального управління. Менеджмент в соціальній роботі та його значення. Підходи до управління на основі виділення різних шкіл. Процесний підхід до управління. Системний і ситуаційний підходи до управління. Загальні характеристики організацій. Рівні управління і управління соціальною роботою. Внутрішні змінні організації та їх взаємозв'язок. Вплив зовнішнього середовища на
 18. Методи соціологічних досліджень
   широко використовуються у вирішенні проблем, пов'язаних з працюючими, їх роллю у виникненні відхилень від запланованих цілей, у виборі напрямів дій і зацікавленістю у виконанні наміченого плану заходів. Соціологічні дослідження проводяться шляхом збору та обробки інформації про потреби і інтереси персоналу організації, про характер взаємин між людьми і групами,
 19. Питання для самотестування
   Що називається розробкою УР. Що називається реалізацією УР. Як називається особливість УР що означає, що процес закінчується реалізацією прийнятого рішення. Які проблеми відносяться до найбільш поширених в управлінській діяльності. Які завдання ставляться до завдань, що виникають в управлінській діяльності. Назвіть ознаки, покладені в основу класифікації управлінських рішень.