« Попередня Наступна »

Коефіцієнт фінансової незалежності

 (автономії), обчислюваний у вигляді співвідношення власних джерел коштів і підсумку балансу. Він відображає незалежність підприємства від позикових джерел коштів. Збільшення власних джерел коштів, а отже, і підвищення значення цього коефіцієнта повинно здійснюватися переважно за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Коефіцієнт фінансової незалежності

 1. Кредитоспроможність підприємства
   - Це здатність економічних суб'єктів своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов'язаннями у зв'язку з поверненням кредиту. Для визначення класу кредитоспроможності необхідно розглянути п`ять коефіцієнтів: коефіцієнт абсолютної ліквідності; проміжний коефіцієнт покриття; коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів;
 2. Модель сверхідентіфіціруема
   - Якщо число структурних коефіцієнтів менше числа наведених коефіцієнтів і отже, на основі наведених коефіцієнтів можна отримати два або більше значень одного структурного
 3. Розрахунок коефіцієнтів.
   Для поглибленого аналізу на додаток до абсолютними показниками доцільно також розрахувати ряд аналітичних показників, що показують ліквідність підприємства. Основними показниками є: коефіцієнт покриття, коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт співвідношення власних і позикових
 4. Модель неідентифіковані
   - Якщо число структурних коефіцієнтів більше числа наведених коефіцієнтів і отже, структурні коефіцієнти не можуть бути оцінені через коефіцієнти наведеної форми
 5. Розрахунок і аналіз фінансових коефіцієнтів
   У розділі розглядається система фінансових коефіцієнтів, що розраховуються на основі даних бухгалтерської звітності. Розкрито методику розрахунку показників, що характеризують поточну платоспроможність і ліквідність, довгострокову платоспроможність і фінансову структуру, ділову активність, ефективність бізнесу та активність на ринку цінних паперів. Показані аналітичні можливості використання
 6. 7. Коефіцієнт забезпеченості собственнимісредствамі.
   7. Коефіцієнт засобами. К о. аср власний капітал ~ необоротні активи поточні активи Коефіцієнт характеризує наявність власних оборотних коштів, необхідних для фінансової
 7. Аналіз платоспроможності
   Починається з показників ліквідності: загального коефіцієнта покриття, коефіцієнта абсолютної ліквідності, проміжного коефіцієнта покриття, показника загальної платоспроможності. Для акціонерних товариств робиться аналіз схоронності власних фінансових ресурсів в статутному капіталі. Ступінь заборгованості перевіряється також за допомогою аналізу коефіцієнта заборгованості та коефіцієнта автономії.
 8. 1.2. Коефіцієнтний аналіз як інструмент прийняття інвестиційних та фінансових рішень
   Розрахунок коефіцієнтів не є самоціллю при прийнятті рішень. Коефіцієнти дозволяють провести порівняння, по -перше, з минулими даними і виявити тенденції розвитку, а по-друге, з даними по аналогічним корпораціям або зі середовищ-неотраслевимі показниками. Широко використовуються п'ять основних категорій коефіцієнтів: коефіцієнти ліквідності (liquidity ratios), що визначають можливість погашення
 9. Коефіцієнт рентабельності
   Коефіцієнт рентабельності являє собою відношення загальної поточної вартості майбутніх приток грошових коштів до первісної інвестиції (ТС / І). Цей коефіцієнт використовується як засіб розташування проектів в порядку спадання їх привабливості. Якщо коефіцієнт рентабельності більше 1, тоді вам слід прийняти даний проект. Коефіцієнт рентабельності має перевагу в
 10. Коефіцієнт ділової активності
   являє собою відношення виручки від реалізації до загальної суми джерел по балансу. Він показує обсяг продукції, для виробництва якої використовується майно підприємства. Однак економічне значення цього коефіцієнта може знижуватися внаслідок його залежності від матеріалу і трудомісткості продукції. Тому для оцінки фінансового стану, і особливо визначення кредитоспроможності
 11. _ - КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   Які методи використовують для аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності? Основні фінансові коефіцієнти, необхідні для оцінки фінансового стану підприємства. Показники, які застосовуються для експрес-аналізу фінансового стану підприємства. Як у фінансовому менеджменті використовують взаємозв'язок фінансових коефіцієнтів? Чому важливо зіставити приплив і відтік грошових коштів при оцінці
 12. Коефіцієнт ліквідності
   характеризує здатність позичальника оперативно визволити з господарського обороту кошти для погашення боргу. Умовно оптимальне значення коефіцієнта ліквідності становить показник від 1,2 до 1,5. Коефіцієнт ліквідності = (ДС + ДБ = ПА) /
 13. 2.6. Щодо фінансових показників, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У фінансовому менеджменті.
   До системи відносних показників, використовуваних для аналізу та оцінки діяльності організацій, відносять такі коефіцієнти: фінансової стійкості; платоспроможності; ліквідності; ділової активності (оборотності активів і власного капіталу); рентабельності (прибутковості) активів і власного капіталу. Коефіцієнти фінансової стійкості встановлюються за фор-мулам: СК ЧОК ЗК СК
 14. Фінансові коефіцієнти
   являють собою відносні показники фінансового стану. Вони використовуються для дослідження змін стійкості положення підприємства або проведення порівняльного аналізу кількох конкуруючих фірм. До них відносяться коефіцієнти: автономії; співвідношення позикових і власних коштів; маневреності; забезпеченості запасів і витрат власними джерелами; ліквідності; абсолютної
 15. Демографічна трансформація
   зміна характеру зростання населення: від високих коефіцієнтів народжуваності і смертності при практичному збереженні загальної чисельності до періоду його швидкого зростання при високому коефіцієнті народжуваності та низькому коефіцієнті смертності, а потім - до стійкої стадії низьких темпів зростання з низькими коефіцієнтами народжуваності та
 16. 3. Уточнений коефіцієнт ліквідності.
   грошові кошти + дебіторська заборгованість ушп * короткострокові зобов'язання За російським компаніям уточнений коефіцієнт ліквідності пояснює вкрай низькі значення коефіцієнта аб-солютной ліквідності - більшість боргів покриваються зростаючої дебіторською заборгованістю. Для прикладу в табл. 2 наведено дані за коефіцієнтами ліквідності компанії «Іркутськенерго» за 1994 і 1995 рр. Таблиця 2
 17. 2.2. Показники фінансового становища підприємства (фінансові коефіцієнти)
   Фінансовий коефіцієнт є показником фінансового стану і розраховується на основі співвідношення абсолютних показників. Він характеризує окремі аспекти фінансової діяльності та фінансового становища підприємства. В основному фінансові коефіцієнти підрозділяються на 3-5 груп: показники фінансової стійкості показники ефективності показники платоспроможності (ліквідності)
 18. Коефіцієнт фінансової залежності
   є зворотним до коефіцієнта концентрації власного капіталу. Формула розрахунку: всього господарських коштів (нетто) / власний