Головна
« Попередня Наступна »

Контроль роботи персоналу

 Контроль роботи персоналу складається з перевірки організації процесу збору інформації та перевірки змісту роботи.
Організація процесу збору інформації спирається на дотримання заданих термінів. Тому щоденний збір заповнених форм дозволяє проконтролювати фактичну послідовність виконання завдання. На випадок виникнення непередбачених ситуацій у відділі повинні постійно чергувати бригадири, щоб допомогти інтерв'юерам вчасно вирішити орга-ганізаційні питання.
Складніше оцінити змістовну сторону роботи, на-приклад, перевірити правильність проведення інтерв'ю. Частково це вдається виявити в момент приймання заповнених документів. Однак можливі й інші форми контролю роботи персоналу, якщо характер заповнення польових документів викликає підозри або контролер не застав інтерв'юера в призначеному місці в належний час за роботою. У цьому випадку проводиться повторне інтерв'ю під приводом того, що частина відповідей рес-
пондента виявилася незафіксованою, або безпосереднє спостереження за ходом інтерв'ю, здійснюване бригадиром або іншим контролером.
 У ході повторного інтерв'ю респонденту задаються питання про проводився раніше інтерв'ю, про інтерв'юерів та проведений їм враженні, з'ясовується ставлення до опитування, розуміння сенсу окремих питань.
Як зазначає Г. А. Черчилль, більшість комерційних дослідницьких фірм перевіряє 10-20% опитувальних листів шляхом проведення контрольного поштового або телефонного інтерв'ю, при цьому перевіряється таке [1]:
Ступінь знайомства респондента з інтерв'юером, т. Е. Перевіряється, чи не є респонденти близькими знайомими інтерв'юера.
Відповідність заданому алгоритму опитування. Наприклад, чи дійсно проводився особистий опитування, а не телефонний.
Повнота заданих питань. Наприклад, чи не були упущені з розгляду важливі питання.
Правильність демонстраційної процедури. Перевіряється, як проводилася необхідна в ході дослідження демонстрація товару або інших матеріалів.
Загальна реакція на контакт з інтерв'юером.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Контроль роботи персоналу

 1. Питання для самоконтролю
   Розкрийте поняття і мета контролю. Що необхідно для здійснення контролю в організації? Перелічіть основні вимоги до системи контролю. Які види управлінського контролю Вам відомі? Охарактеризуйте етапи процесу контролю. Обгрунтуйте значення контролю в соціальній
 2. 5.3 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ
   Якщо вході вибіркового контролю керівник намагається з'ясувати, чи правильно сю співробітник поводиться, чи правильні нею методи роботи н кожному конкретному випадку, то і ході контролю за результатами роботи він підводить підсумок всієї діяльності співробітника за певний отреюк часу і перевіряє, чи відповідає досягнутий результат постатейною завданню. Для контролю результатів роботи окремий
 3. Функціональний поділ праці
   грунтується на формуванні груп працівників управління, що виконують однакові функції менеджменту: планування, організовиваніе, контроль і т. д. Відповідно цьому одні працівники апарату управління спеціалізуються на роботах по плануванню, інші спрямовують свої зусилля на організацію робіт з виконання планів, треті є фахівцями з контролю ходу, вимірюванню результату і
 4. 5.3.2 ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ
   Контроль результатів роботи, як і вибірковий контроль, зачіпає професійну та управлінську сторони діяльності співробітника. 137 В ході контролю ре злиттів роботи, зокрема, перевіряються: дос-тижения співробітника при виконанні про ((тессіональних завдань протягом певного часу; результати, отримані в рамках управ- леічсской діяльності співробітника (наприклад, підвищення
 5. ФОРМИ КОНТРОЛЮ
   Підсумковий контроль. Для контролю засвоєння даної дисципліни навчальним планом передбачений для очної форми навчання іспит (для спеціалізації «Оцінка власності» - залік), для заочної форми навчання - іспит або залік, в залежності від вимог навчального плану. Екзаменаційна оцінка є підсумковою з дисципліни і проставляється в додаток до диплома (виписці із залікової книжки). Поточний
 6. Питання для самоконтролю
   Що має контролюватися при управлінні шляхом делегування повноважень і відповідальності? Які висновки може зробити керівник після здійснення контролю? У чому полягає різниця між вибірковий Котре лом і кін фолом результатів роботи? 4 Назвіть ключові. з Ваш погляд, принципи здійснення вибіркового контролю 5. Назвіть ключові, але ваш погляд, принципи здійснення контролю
 7. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи за спеціальністю Маркетинг (МК)
   Вид навчальної роботи Кількість годин за заочною формою навчання № курсу 3 Аудиторні заняття: 20 Лекції 12 Практичні заняття 8 Лабораторні заняття - Самостійна робота 140 Всього годин на дисципліну 160 Вид поточного контролю Контрольна робота Вид проміжного контролю іспит Обсяг дисципліни і види навчальної роботи за спеціальністю Менеджмент
 8. Заключний контроль
   У рамках заключного контролю зворотний зв'язок використовується після того, як робота виконана. Заключний контроль має дві важливі функції. Одна з них полягає в тому, що заключний контроль дає керівництву організації інформацію, необ-дімую для планування, якщо аналогічні роботи передбачається проводити в майбутньому. Це дозволяє оцінити реалістичність планів і виявити виникаючі
 9. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА види навчальної роботи
   Вид навчальної роботи Заочна форма № курсу 3 Загальна трудомісткість дисципліни 150 Аудиторні заняття 20 Лекції 12 Практичні заняття 8 Лабораторний практикум - Самостійна робота 130 Контрольна робота 2 контрольних роботи Вид підсумкового контролю
 10. 4. МАТЕРІАЛИ ПОТОЧНОГО І ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
   З дисципліни «Гроші, кредит, банки» передбачений поточний контроль у вигляді заліку з контрольної роботи, підсумковий контроль у вигляді іспиту з теоретичного матеріалу. Порядок проведення поточного контролю і підсумкового контролю строго відповідає Положенню про проведення контролю успішності студентів в університеті. У перелік включаються питання з різних розділів курсу, що дозволяють перевірити
 11. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА види навчальної роботи
   Вид навчальної роботи Всього годин Курс - III Загальна трудомісткість дисципліни 130 Аудиторні заняття 20 Лекції 16 Практичні занятті 4 Лабораторний практикум Самостійна робота 110 Контрольна робота 1 Вид підсумкового контролю
 12. Контрольні питання
   Який зміст фінансового контролю, його цілі та завдання? Які принципи лежать в основі організації фінансового контролю? Розкрийте поняття «система фінансового контролю» і «механізм фінансового контролю». Який зв'язок існує між фінансовим контролем та бухгалтерським обліком? Яка специфіка аудиторського контролю? За якими ознаками класифікується державний фінансовий контроль?
 13. Контрольні питання і завдання
   Які призначення і функції державних фінансів вого контролю? Перерахуйте принципи державного фінансового контролю. Які структура органів державного фінансового контролю та способи їх взаємодії? Назвіть форми і методи фінансового контролю. Назвіть підходи до оцінки ефективності фінансового контролю. Прокоментуйте основні завдання державного фінансового уп
 14. Контроль
   це управлінська діяльність, завданням якої є кількісна та якісна оцінка та облік результатів роботи організації. У ній виділяють два основних напрямки: контроль за виконанням робіт, намічених планом; заходи з корекції всіх значних відхилень від плану. Головні інструменти виконання цієї функції - спостереження, перевірка всіх сторін діяльності, облік і аналіз. В загальному