Головна
« Попередня Наступна »

а) Контрольна робота №1


Контрольна робота передбачає самостійну роботу студента по збору та письмового викладу матеріалу на задану тему.
При виконанні контрольної роботи необхідно вказати
номер варіанта, тему та план роботи, виділити в тексті питання
плану, проставити номери сторінок, навести список використаної
літератури. У списку використаної літератури повинно бути не
менше 5-7 джерел, включаючи закони та інші нормативні
документи.

У методичних вказівках наводиться приблизний перелік питань, на основі яких може бути складений план і виконана контрольна робота.
Варіант вибирається за сумою двох останніх цифр свого навчального шифру.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

а) Контрольна робота №1

 1. СТРУКТУРА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   Виходячи з цілей (завдань) навчання та видів передбачених контрольних завдань, за структурою курсова (контрольна) робота повинна містити такі елементи: 1. Титульний лист, що містить всі необхідні реквізити, передбачені внутрішнім стандартом НГУЕУ. 2. Зміст, що відбиває обсяг і структуру виконаної студентом роботи. 3. Введення, що містять актуальність теми першого завдання
 2. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА види навчальної роботи
   Вид навчальної роботи Заочна форма № курсу 3 Загальна трудомісткість дисципліни 150 Аудиторні заняття 20 Лекції 12 Практичні заняття 8 Лабораторний практикум - Самостійна робота 130 Контрольна робота 2 контрольних роботи Вид підсумкового контролю
 3. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери». Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів: 1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П.
 4. Обсяг дисципліни і види навчальної робіт
   Вид навчальної роботи Форма навчання Очна Заочна 5 років ССО 3 роки 6 років ССО 4 роки 2-е вис. Загальна трудомісткість дисципліни 132 132 132 132 132 Аудиторні заняття: 72 54 18 грудня +16 Лекції 36 27 10 червня 10 Семінари 36 27 8 6 6 Самостійна робота: 60 ??78114120116 Вид підсумкового контролю Іспит Іспит Контрольна робота Іспит
 5. ПРАВИЛА ВИБОРУ ВАРІАНТА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   При написанні курсової (контрольної) роботи студент виконує три завдання. При відсутності хоча б одного завдання, робота не може бути зарахована. Номер варіантів завдань курсової (контрольної) роботи визначається виходячи з останніх двох цифр номера залікової книжки студента. Нижче наведена таблиця, в якій містяться відповідності останніх двох цифр номера залікової книжки і номерів варіантів
 6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   Результати виконання курсової роботи оцінюються за традиційною шкалою «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно». Результати виконання контрольної роботи оцінюються за традиційною шкалою «зараховано», «не зараховано». Оцінка «зараховано» відображає готовність (здатність) студента вирішувати завдання професійної діяльності в типових ситуаціях без істотних похибок. З
 7. б) Контрольна робота № 2
   Контрольна робота №2 складається з двох частин. У першій частині контрольної роботи слід визначити кількість грошей, необхідних для звернення. У другій частині контрольної роботи потрібно розрахувати показники кредитоспроможності позичальника. Вихідні дані наведені в табл. 1 і 2. Варіант вибирається по останній цифрі свого навчального шифру. Листи зошити пронумерувати і залишити поля для
 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   Курсова (контрольна) робота є обов'язковим елементом системи проміжного контролю знань студентів, що навчаються в рамках заочної та дистанційної форм навчання з дисципліни «Корпоративні цінні папери». Вид роботи (курсова або контрольна) визначається навчальним планом. Мети курсової (контрольної) роботи: - закріплення знань студентів за основним змістом теоретичної частини
 9. Перевірка
   являє собою одиничне контрольне дію або систему контрольних дій щодо певних фінансово-господарських операцій суб'єктів
 10. Підсумкова контрольна робота
   Підсумкова контрольна
 11. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ТА види навчальної роботи
   Вид навчальної роботи Всього годин Курс - III Загальна трудомісткість дисципліни 130 Аудиторні заняття 20 Лекції 16 Практичні занятті 4 Лабораторний практикум Самостійна робота 110 Контрольна робота 1 Вид підсумкового контролю
 12. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ Курсові та контрольні роботи
   МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І КОНТРОЛЬНИХ
 13. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи за спеціальністю Маркетинг (МК)
   Вид навчальної роботи Кількість годин за заочною формою навчання № курсу 3 Аудиторні заняття: 20 Лекції 12 Практичні заняття 8 Лабораторні заняття - Самостійна робота 140 Всього годин на дисципліну 160 Вид поточного контролю Контрольна робота Вид проміжного контролю іспит Обсяг дисципліни і види навчальної роботи за спеціальністю Менеджмент
 14. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ Контрольна робота
   Контрольна робота повинна бути написана чітким почерком, обсяг її- приблизно одна учнівський зошит. Сторінки слід пронумерувати, для зауважень викладача залишити поля. У контрольній роботі пропонується дати короткі і чіткі письмові відповіді на три загальнотеоретичних питання курсу, вирішити завдання за трьома розділами курсу, обов'язково привести всі проміжні розрахунки, в кінці роботи
 15. 4. МАТЕРІАЛИ ПОТОЧНОГО І ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
   З дисципліни «Гроші, кредит, банки» передбачений поточний контроль у вигляді заліку з контрольної роботи, підсумковий контроль у вигляді іспиту з теоретичного матеріалу. Порядок проведення поточного контролю і підсумкового контролю строго відповідає Положенню про проведення контролю успішності студентів в університеті. У перелік включаються питання з різних розділів курсу, що дозволяють перевірити
 16. Холдингова компанія
   акціонерна компанія, капітал якої використовується переважно для придбання контрольних пакетів акцій інших компаній з метою встановлення контролю за їх діяльністю і отримання доходів у вигляді дивідендів. По всій структурі Х. до, близька до тресту, проте об'єднання підприємств в Х. до. Обмежується, як правило, лише фінансами. На чолі Х. К. варто так звана держательская компанія,
 17. Суб'єкти фінансового контролю
   - Уповноважені органи (державні контрольні органи; структурні підрозділи, створені в суб'єктах господарювання та органах державної влади та місцевого самоврядування; недержавні спеціалізовані організації), а також кваліфіковані фахівці, які здійснюють свою контрольну діяльність відповідно до
 18. 4. Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт
   Виконання контрольної роботи служить розвитку навичок самостійної роботи в більш глибокому вивченні питань теорії фінансів і використанні теоретичних положень на практиці у фінансово-господарській діяльності відповідних суб'єктів економіки. Контрольну роботу дозволяється виконувати рукописно, а також з використанням друкарської машинки або за допомогою комп'ютерного набору. У
 19. Невідомий. Контрольна робота з дисципліни: «Гроші, кредит, банки»: «Аналіз проблем і перспектив банківського сектора в РФ», 2012, 2012
 20. Сальдовий метод обліку матеріалів
   всі первинні документи, що надійшли в бухгалтерію по руху матеріалів після перевірки і таксування розкладаються у контрольній картотеці окремо по приходу і витраті в розрізі складів і номенклатурних груп матеріалів. За даними контрольної картотеки документів складається щомісячна статистична звітність про рух і залишки найважливіших видів матеріалів (Ф. № 1-СН) і палива (Ф. №