« Попередня Наступна »

Контрольні питання до теми №3

 1.  Охарактеризуйте особливості бюджетного устрою унітарних і федеративних держав.
 2.  Дайте визначення поняття «консолідований бюджет».
 3.  Що таке бюджетна система?
 4.  Назвіть ланки бюджетної системи Республіки Білорусь.
 5.  Перелічіть і поясніть основні принципи побудови бюджетної системи Республіки Білорусь.
 6.  У чому полягає принцип самостійності, і як він реалізується на практиці?
 7.  Охарактеризуйте бюджетну класифікацію Республіки Білорусь.
   У яких цілях вона застосовується?
 8.  Що являє собою бюджетний процес і які його етапи?
 9.  Дайте коротку характеристику процедури розгляду і затвердження республіканського бюджету.
 10.  Які призначення і роль казначейства?
 11.  Назвіть основні напрями бюджетної політики Республіки Білорусь.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Контрольні питання до теми №3

 1. ЗМІСТ
   Стор. ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................ 4 1. КОНЦЕПЦІЯ бухгалтерської звітності В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦИИ................................................................................................... 5 1.1. Сутність і призначення бухгалтерських звітів в ринковій економіці .................. 5 1.1.1. Поняття
 2. ЗМІСТ
   Введення 8 ТЕМА 1. ГРОШІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 9 Лекція 1. Гроші як економічна категорія 9 Теорії походження грошей 14 Види грошей, їх природа і зміст. Властивості грошей 16 Поняття функцій грошей та їх зміст 25 Грошова маса і показники її характеризують. Закони грошового обігу та визначення кількості грошей, необхідних для звернення 35 Роль грошей в економіці та
 3. Нурієв Р. М .. Курс мікроекономіки: Підручник для вузів. - 2-е вид., Зм. - М .: Норма, +2005. - 576 с., 2005
 4. Азаров В. С. та ін .. Сучасна економіка: питання теорії, практики і методики вивчення: Навчально-методичний посібник для студентів неекономічних спеціальностей БрДУ ім. А. С. Пушкіна. - Брест, 2006. - 125 с., 2006
 5. Контрольні питання до теми 14:
   Дайте визначення поняття «світове господарство». Перерахуйте характерні риси сучасної світової економіки. Назвіть головних суб'єктів світової економіки. Дайте визначення транснаціональних компаній. Назвіть критерії класифікації країн у світовій економіці. Назвіть основні групи країн світового господарства. Охарактеризуйте основні види і форми міжнародного поділу праці. Визначте
 6. Контрольні питання по темі «Фінанси та фінансова система»
   1) У чому полягає соціально-економічна сутність фінансів? 2) Що є економічною основою функціонування фінансів, необхідна умова виникнення фінансів? 3) У чому полягають відмінності фінансових та грошових відносин? 4) Що таке гроші, їх функції? 5) Що таке фінансові ресурси? Чим вони відрізняються від грошових ресурсів, зарплати, кредитних ресурсів? 6) Охарактеризуйте
 7. Методичні рекомендації
   Студентам необхідно вивчити матеріал, викладений у навчальному посібнику, відповісти на питання до кожної чолі і самостійно виконати завдання. Для отримання заліку студент повинен підготувати реферат з самостійно обраної теми. Реферат повинен містити інформацію, отриману після виконання самостійного завдання і вивчення рекомендованої літератури з відповідної теми. Необхідно
 8. а) Контрольна робота №1
   Контрольна робота передбачає самостійну роботу студента по збору та письмового викладу матеріалу на задану тему. При виконанні контрольної роботи необхідно вказати номер варіанта, тему та план роботи, виділити в тексті питання плану, проставити номери сторінок, навести список використаної літератури. У списку використаної літератури повинно бути не менше 5-7 джерел, включаючи
 9. Зміст
   Предисловие...................................................................................................................................... 6 Програма курсу «Фінансовий аналіз для менеджерів» ......................................... ....... 10 Література і джерела до всього курсу .................................... ............................................ 14 Розділ I. Методологія
 10. Тематична (цільова) перевірка
   - Це перевірка певного напряму або виду фінансово-господарських операцій суб'єкта господарювання. Вона проводиться з певного кола питань або одній темі (питанню) шляхом ознайомлення на місці з окремими сторонами підприємницької діяльності суб'єкта
 11. Завдання 2. Завдання по темі «Інструменти іпотечного кредитування
   Завдання 2. Завдання по темі «Інструменти іпотечного