« Попередня Наступна »

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1.  Розкрийте зміст поняття «економічний ресурс».
 2.  Охарактеризуйте ринок факторів виробництва, виявите його специфічні риси.
 3.  Сформулюйте поняття ринку праці та принцип його збалансованості. Спробуйте розглянути категорії на фундаментальному економічному рівні.
 4.  Позначте специфіку попиту на робочу силу та пропозиції

праці.
 1.  Визначте зміст заробітної плати, охарактеризуйте номінальну і реальну заробітну плату.
 2.  У чому полягає специфіка монопсонии? Наведіть приклади з практики.
 3.  Визначте зміст категорій «капітал», «позичковий капітал», «інвестиції», «поточна дисконтована вартість».
 4.  Охарактеризуйте поняття «виробничий фактор" земля "». Наведіть відмінності категорій «орендна плата», «земельна рента».
 5.  Чим прибуток відрізняється від доходу? У чому суть нормальної та економічного прибутку, бухгалтерської прибутку, маси прибутку і рентабельності?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. а) Контрольна робота №1
   Контрольна робота передбачає самостійну роботу студента по збору та письмового викладу матеріалу на задану тему. При виконанні контрольної роботи необхідно вказати номер варіанта, тему та план роботи, виділити в тексті питання плану, проставити номери сторінок, навести список використаної літератури. У списку використаної літератури повинно бути не менше 5-7 джерел, включаючи
 2. СТРУКТУРА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   Виходячи з цілей (завдань) навчання та видів передбачених контрольних завдань, за структурою курсова (контрольна) робота повинна містити такі елементи: 1. Титульний лист, що містить всі необхідні реквізити, передбачені внутрішнім стандартом НГУЕУ. 2. Зміст, що відбиває обсяг і структуру виконаної студентом роботи. 3. Введення, що містять актуальність теми першого завдання
 3. Глава 1. Фінанси в ринковій економіці
   Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись в міру необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії», «Нормативні правові акти». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Особливу увагу при вивченні глави зверніть на утримання відеолекції
 4. 6. Контрольні питання, вправи та завдання
   6. Контрольні питання, вправи і
 5. 6 Контрольні питання, тести, завдання
   6 Контрольні питання, тести,
 6. Перевірка
   являє собою одиничне контрольне дію або систему контрольних дій щодо певних фінансово-господарських операцій суб'єктів
 7. 4. МАТЕРІАЛИ ПОТОЧНОГО І ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
   З дисципліни «Гроші, кредит, банки» передбачений поточний контроль у вигляді заліку з контрольної роботи, підсумковий контроль у вигляді іспиту з теоретичного матеріалу. Порядок проведення поточного контролю і підсумкового контролю строго відповідає Положенню про проведення контролю успішності студентів в університеті. У перелік включаються питання з різних розділів курсу, що дозволяють перевірити
 8. Глава 17. Міжнародні фінанси
   Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись в міру необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії», «Нормативні правові акти». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Особливу увагу при вивченні глави зверніть на утримання відеолекції
 9. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери». Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів: 1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П.
 10. Контрольні питання
   Що є необхідною умовою існування фінансів? Які грошові відносини належать до фінансових відносин? У чому відмінність фінансів від грошей? З якими економічними категоріями пов'язані фінанси і чому? Яка роль фінансів у формуванні фінансових ресурсів? Дайте характеристику розподільчої функції фінансів. Дайте характеристику контрольної функції фінансів. Яка роль
 11. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ Контрольна робота
   Контрольна робота повинна бути написана чітким почерком, обсяг її- приблизно одна учнівський зошит. Сторінки слід пронумерувати, для зауважень викладача залишити поля. У контрольній роботі пропонується дати короткі і чіткі письмові відповіді на три загальнотеоретичних питання курсу, вирішити завдання за трьома розділами курсу, обов'язково привести всі проміжні розрахунки, в кінці роботи
 12. Глава 8. Міжбюджетні відносини
   Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись в міру необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії», «Нормативні правові акти». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Особливу увагу при вивченні глави зверніть на утримання відеолекції
 13. ПРАВИЛА ВИБОРУ ВАРІАНТА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   При написанні курсової (контрольної) роботи студент виконує три завдання. При відсутності хоча б одного завдання, робота не може бути зарахована. Номер варіантів завдань курсової (контрольної) роботи визначається виходячи з останніх двох цифр номера залікової книжки студента. Нижче наведена таблиця, в якій містяться відповідності останніх двох цифр номера залікової книжки і номерів варіантів
 14. Контрольні питання
   Що таке фокус-групи? Коли необхідно їх застосовувати? Складіть анкету, і обґрунтуйте кожне питання цієї анкети. У яких випадках доцільно проводити анкетування? Що таке панель? Які види панелей Ви
 15. Холдингова компанія
   акціонерна компанія, капітал якої використовується переважно для придбання контрольних пакетів акцій інших компаній з метою встановлення контролю за їх діяльністю і отримання доходів у вигляді дивідендів. По всій структурі Х. до, близька до тресту, проте об'єднання підприємств в Х. до. Обмежується, як правило, лише фінансами. На чолі Х. К. варто так звана держательская компанія,
 16. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   Курсова (контрольна) робота є обов'язковим елементом системи проміжного контролю знань студентів, що навчаються в рамках заочної та дистанційної форм навчання з дисципліни «Корпоративні цінні папери». Вид роботи (курсова або контрольна) визначається навчальним планом. Мети курсової (контрольної) роботи: - закріплення знань студентів за основним змістом теоретичної частини
 17. Глава 9. Муніципальні фінанси
   Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись в міру необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії», «Нормативні правові акти». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі.
 18. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   Результати виконання курсової роботи оцінюються за традиційною шкалою «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно». Результати виконання контрольної роботи оцінюються за традиційною шкалою «зараховано», «не зараховано». Оцінка «зараховано» відображає готовність (здатність) студента вирішувати завдання професійної діяльності в типових ситуаціях без істотних похибок. З
 19. Суб'єкти фінансового контролю
   - Уповноважені органи (державні контрольні органи; структурні підрозділи, створені в суб'єктах господарювання та органах державної влади та місцевого самоврядування; недержавні спеціалізовані організації), а також кваліфіковані фахівці, які здійснюють свою контрольну діяльність відповідно до