Головна
« Попередня Наступна »

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ


Результати виконання курсової роботи оцінюються за традиційною шкалою «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно». Результати виконання
контрольної роботи оцінюються за традиційною шкалою «зараховано», «не зараховано». Оцінка «зараховано» відображає готовність (здатність) студента вирішувати завдання професійної діяльності в типових ситуаціях без істотних похибок.
З метою виключення суб'єктивного підходу на етапі оцінки матеріалів курсової (контрольної) роботи викладач, що здійснює перевірку, оцінює виконану контрольну роботу за 100-бальною шкалою. Зазначене максимально можливу кількість балів розподіляється між окремими завданнями курсової (контрольної) роботи та їх елементами наступним чином:
Завдання Кількість балів
1 40
2 20
3 40
Разом 100

На заключному етапі бальна оцінка переводиться в традиційну шкалу, результат проставляється на титульному аркуші курсової (контрольної) роботи і завіряється підписом викладача:
Підсумкова оцінка контрольної роботи Підсумкова оцінка курсової роботи
Не зараховано Зараховано Незадовільний
рітельно
Удовлетво
рітельно
добре Відмінно
Необхідна кількість балів за 100-бальною шкалою 0-50 51-100 0-45 46-60 61-85 86-100

У виняткових випадках (процедура апеляції) за розпорядженням завідувача кафедри викладач повинен оформити повне (розгорнуте) оцінне висновок, що містить бальну оцінку ступеня відповідності встановленим критеріям кожного елемента контрольного завдання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ

 1. СТРУКТУРА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   Виходячи з цілей (завдань) навчання та видів передбачених контрольних завдань, за структурою курсова (контрольна) робота повинна містити такі елементи: 1. Титульний лист, що містить всі необхідні реквізити, передбачені внутрішнім стандартом НГУЕУ. 2. Зміст, що відбиває обсяг і структуру виконаної студентом роботи. 3. Введення, що містять актуальність теми першого завдання
 2. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери». Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів: 1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П.
 3. ПРАВИЛА ВИБОРУ ВАРІАНТА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   При написанні курсової (контрольної) роботи студент виконує три завдання. При відсутності хоча б одного завдання, робота не може бути зарахована. Номер варіантів завдань курсової (контрольної) роботи визначається виходячи з останніх двох цифр номера залікової книжки студента. Нижче наведена таблиця, в якій містяться відповідності останніх двох цифр номера залікової книжки і номерів варіантів
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   Курсова (контрольна) робота є обов'язковим елементом системи проміжного контролю знань студентів, що навчаються в рамках заочної та дистанційної форм навчання з дисципліни «Корпоративні цінні папери». Вид роботи (курсова або контрольна) визначається навчальним планом. Мети курсової (контрольної) роботи: - закріплення знань студентів за основним змістом теоретичної частини
 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ Курсові та контрольні роботи
   МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І КОНТРОЛЬНИХ
 6. Прямі методи.
   Зразковий алгоритм багатокритеріальної оцінки альтернатив наступний: визначити критерій оцінки альтернатив; ранжувати критерій за важливістю; відкинути незначні критерії; призначити числа, відповідні відносної важливості критеріїв; нормувати коефіцієнти (w) за важливістю з умови: п W, = 1, '= і де wi - вага i-го критерію, який призначається ЛПР; зробити попереднє відсікання
 7. М. Є. Карпіцкая, С. Є. Вітун. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». .- Гродно: ГрГУ ім. Я. Купали, 2006, 2006
 8. 6. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів
   Критерії, використовувані в аналізі інвестиційної діяльності, модно підрозділити на дві групи в залежності від того, враховується чи ні часовий параметр: а) засновані на дисконтованих оцінках; б) засновані на облікових оцінках. До першої групи належать критерії: чистий приведений ефект, чиста термінальна вартість, індекс рентабельності інвестиції, внутрішня норма прибутку,
 9. Загальні вимоги
   Курсова робота оформляється відповідно до загальних правил оформлення рукописів. Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 60 - 70-ти сторінок рукописного тексту, або 35 - 40 сторінок друкованого тексту. Курсова робота повинна мати титульний аркуш (дод. В), завдання (дод. Г), зміст (із зазначенням сторінок), список використаної літератури та додатку до роботи (якщо такі є). Сторінки
 10. Страхова оцінка
   критерій оцінки страхового ризику. Характеризується системою грошових вимірників об'єкта страхування, тісно ув'язаних з імовірністю настання страхового випадку. В якості страхової оцінки можуть бути використані дійсна вартість майна або який-небудь інший критерій (заявлена ??вартість, початкова вартість і т. Д.). У міжнародній практиці замість терміна «страхова оцінка»
 11. Н. В. Мануніна. Фінанси і кредит: Метод. указ. / Упоряд. Н. В. Мануніна. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2 002. 20 с., 2002
 12. Перерахунок курсу валют (курс перерахунку)
   ставки, які вказуються найчастіше в заголовку офіційної курсової таблиці. Для встановлення курсової ціни іноземних цінних паперів, що котируються на біржах, існують тверді перерахункові курси. Зазначений в курсовій таблиці курс у відсотках завжди обчислюється згідно перерахункових курсом у валюті даної країни (наприклад в німецьких марках) по відношенню до її мінімального
 13. Критеріальні методи.
   Критерій (від грец. Criterion - засіб для судження; ознака, на підставі якого проводиться оцінка; мірило, судження) - це спосіб опису альтернативних варіантів рішень, спосіб вираження відмінностей між ними (альтернативами) з погляду переваг особи, що приймає рішення (ОПР) . Кількісні критерії, що дозволяють оцінювати результати прийнятих рішень, прийнято називати
 14. ЗМІСТ
   1 Основні положення інвестиційного проектування 1.1. Поняття проекту і проектного циклу 1.2. Види інвестиційних проектів 1.3. Попередня стадія розробки та аналізу проекту 1.4. Загальна послідовність розробки та аналізу проекту 1.5. Аналіз комерційної здійсненності проекту 1.6. Технічний аналіз 1.7. Фінансовий аналіз 1.8. Економічний аналіз 1.9. Інституційний аналіз
 15. Оцінка цілей і засобів.
   Обчислення оцінок за критерієм. Оцінка взаємозалежності цілей. Оцінка відносної важливості цілей. Оцінка дефіцитності і вартості