Менеджмент підприємств

МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ

БАРАТЬЯНЦ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН +2010
Спеціальність: 08.00.05 - економіка та управління народним господарством (економіка праці)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Галієв Управління машин холдингом: інформації +2008
ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Спеціальність 08.00.05 (економіка, органономіка і управління народним господарством управління підприємствами, галузями, промисловість).
Герасимець МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ УПРАВЛІННЯ дочірніх ОРГАНІЗАЦІЯМИ в корпоративній структурі (НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ ВАТ "ГАЗПРОМ") +2007

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Спеціальність: 08.00.05 - економіка та управління народним господарством (теорія управління економічними системами)

Є. М. Королькова Реструктуризація підприємств: навчальний посібник Е. М. Королькова. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 80 с. +2007

Розглянуто коло питань, що становлять сутність дисципліни "Реструктуризація підприємств. Наведено концепція, правові основи і організація проведення реструктуризації, основи бізнес-діагностики підприємства. Кожен розділ містить практикум: контрольні питання, завдання, аналіз ситуацій.
Призначено для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 080502 "Менеджмент організації", а також буде корисно практичним працівникам в області менеджменту.

Труфанова Наталія Олегівна ПРОБЛЕМА НОМІНАЦІЇ ОСІБ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧЕСКОЙТЕРМІНОЛОГІІ (на матеріалі російської та англійської мов) +2006

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
Спеціальність 10.02.19-теорія мови

Миколаєва Є. А., Ванчікова Е. Н., Мещеряков С. А. Формування і оцінка конкурентоспроможності муніципальних утворень регіону: Монографія. - Улан-Уде: Вид-во ВСГТУ, 2006. - 150 с. +2006

У монографії наведені основні напрямки формування системи місцевого самоврядування, особливості розвитку сільських муніципальних утворень на прикладі Республіки Бурятія, пропонується методика визначення конкурентоспроможних типів даних утворень.
Книга призначена для фахівців, що займаються оцінкою рівня конкурентоспроможності підприємств промисловості і сільського господарства, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вузу.

Т. Н. Харламова, Б. І. Герасимов, Н. В. Злобіна Управління витратами на якість продукції: вітчизняний та зарубіжний досвід: монографія Т. Н. Харламова, Б. І. Герасимов, Н. В. Злобіна; під наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Б. І. Герасимова. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2006. - 108 с. +2006

Підготовлена ??на основі вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду управління витратами на якість продукції, основних методів управління витратами на якість продукції на підприємстві.
Призначена для викладачів, магістрантів, аспірантів і студентів економічних і технічних спеціальностей, а також для читачів, які цікавляться проблемами управління якістю.

Разинькова О. П. Управління персоналом підприємства в умовах нестабільного виробництва / О. П. Разинькова: монографія. Твер: ТДТУ, 2006. 144 с. +2006

У монографії викладаються основні теоретичні та методичні аспекти підвищення ефективності формування та використання персоналу підприємства в умовах нестабільного виробництва, викликаного сезонним попитом на продукцію, що випускається. Наведено результати дослідження теорії і прак-тики управління персоналом підприємства. Дано основні напрямки кадрової стратегії та кадрової політики в умовах нестабільного виробництва, а також методичні рекомендації щодо виконання комплексного аналізу еф-бництва його використання, застосування якої дозволяє розробити ос-новні напрямки та рекомендації щодо стабілізації виробництва і створити ефективну систему управління персоналом в конкурентному середовищі нестабільність -ного ринку.
Містяться результати наукових досліджень кафедри «Менеджмент» Тверського державного технічного університету.
Наявність практичних прикладів аналізу по підприємствах Тверській області допомагає краще орієнтуватися в складних питаннях проведення комплексного аналізу кількісних і якісних характеристик ефективності ис-користування персоналу підприємства і розробки заходів щодо його вдосконалення-шенствованию.
Монографія призначена для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, а також для працівників економічних і кадрових служб підприємств промисловості.

Моторину СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА Управління державними корпоративними ВЛАСНІСТЮ У ПРОМИСЛОВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ХАБАРОВСЬКОГО КРАЮ) +2005

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Спеціальність 08.00.05 - Економіка я управління народним господарством Спеціалізація: Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловість)

Перекрестова Л. В., Нелюбова Н. Н. Інформаційний простір управління підприємствами. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, +2004. - 210 с. 2004

У даній роботі розглядаються проблеми розробки інформаційного простору управління підприємствами в умовах складності навколишнього соціально-економічного середовища. В якості інноваційного методу створення інформаційного простору управління підприємствами пропонується використовувати інформаційний реінжиніринг, концептуальні засади якого сформовані авторами монографії. Особлива увага приділяється відображенню методологічних аспектів для розробки нових моделей інформаційного простору управління для різних типів інтегрованих підприємств.
Призначено для працівників апарату управління підприємствами, науковців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вузів.

1 2