Головна
« Попередня Наступна »

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 1.  Загальні вимоги до змісту та оформлення

Курсова робота складається з двох частин: реферативної та практичної.
Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-30 сторінок, у тому числі обсяг реферативної частини - 15 сторінок.
У загальний обсяг курсової роботи включаються:
 1.  Зміст - 1 сторінка.
 2.  Реферативна частина:
 •  Введення 1-2 сторінки;
 •  Теоретичні питання у відповідності з обраним варіантом теми (таблиця 1 і підрозділ 3.2);
 •  Висновок - 1-2 сторінки.
 1.  Практична частина повинна включати:
 •  Виконання завдання відповідно до підрозділу 3.3.
 1.  Список літератури - 1 сторінка.

У вступі до реферативної частини необхідно відобразити актуальність заданої теми. Далі слід розкрити її зміст відповідно до заданими пунктами. Представлений у роботі теоретичний матеріал повинен бути виражений у суворої лаконічній формі і мати логічний зв'язок між розглянутими питаннями.
У висновку робляться висновки за результатами викладу реферативної частини.
Список літератури розташовується в кінці курсової роботи. У ньому слід вказати джерела (не менше 7), використані при виконанні реферативної та практичної частин.
Робота повинна бути виконана в друкованому вигляді. При її оформленні необхідно дотримуватися наступних вимог:
 •  Формат аркуша А4;
 •  Шрифт - «Times New Roman»;
 •  Кегль - 14;
 •  Поля: ліве - 20 мм, праве - 15 мм, нижнє - 25 мм, верхнє - 20 мм.
 •  Нумерація сторінок: перша сторінка не нумерується (титульний аркуш), далі нумерація виконується по порядку.

Таблиця 1
Варіанти тем для реферативної частини контрольної роботи
Перша літера прізвища студента А Б В Г Д Е, Ж З, І К К Л М Н
Остання цифра залікової книжки 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 0-4 5-9 0-9 0-9 0-9
Номер варіанта теми реферативної частини 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Продовження табл. 1
Перша літера прізвища студента О П Р С С Т Т У Ф Х Ц Ч
Остання цифра залікової книжки 0-9 0-9 0-9 0-4 5-9 0-4 5-9 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9
Номер варіанта теми реферативної частини 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Закінчення табл.
1
Перша літера прізвища студента Ш Щ Э Э Ю Я
Остання цифра залікової книжки 0-9 0-9 0-4 5-9 0-9 0-9
Номер варіанта теми реферативної частини 25 26 27 28 29 30
 1.  Варіанти тем для реферативної частини

Тема 1. Фінансова політика держави
 1.  Зміст і класифікація фінансової політики.
 2.  Основи розробки та реалізації державної (муніципальної) фінансової політики.
 3.  Проблеми підвищення ефективності державної фінансової політики в РФ.

Тема 2. Державні фінансові резерви
 1.  Економічний зміст і класифікація державних фінансових резервів (резервних фондів).
 2.  Система державних фінансових резервів (резервних фондів), порядок їх формування та використання.
 3.  Золотовалютні резерви Банку Росії. Призначення і склад.

Тема 3. Фінанси індивідуальних підприємців
 1.  Поняття та особливості фінансів індивідуальних підприємців.
 2.  Фінансові ресурси індивідуальних підприємців. Джерела формування і напрями використання.
 3.  Проблеми організації фінансів індивідуальних підприємців.

Тема 4. Фінансове планування та прогнозування
 1.  Сутність, цілі і завдання фінансового планування на мікро і макроекономічному рівнях.
 2.  Види фінансових планів: публічні та приватногосподарських фінансові плани.
 3.  Фінансове прогнозування на макрорівні. Види фінансових прогнозів органів публічної влади Росії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 1. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери». Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів: 1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П.
 2. М. Є. Карпіцкая, С. Є. Вітун. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». .- Гродно: ГрГУ ім. Я. Купали, 2006, 2006
 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо реформи підприємств (ОРГАНІЗАЦІЙ)
   (Витяг) Ці Методичні рекомендації розроблені на виконання Постанови Уряду Російської Федерації від 28 серпня 1997 № +1081 "Про хід виконання і завданнях Уряду Російської Федерації щодо реалізації Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів" Порядок у владі - порядок в країні (Про становище в країні та основні напрямки політики Російської
 4. Басина, Н. А., Жуковська, Н. Ю .. Фінанси: методичні вказівки по виконанню курсової роботи / Н. А. Басина, Н. Ю. Жуковська. - Хабаровськ: Вид-во ДВГУПС, 2012. -29 С., 2 012
 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ Курсові та контрольні роботи
   МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І КОНТРОЛЬНИХ
 6. Н. В. Мануніна. Фінанси і кредит: Метод. указ. / Упоряд. Н. В. Мануніна. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2 002. 20 с., 2002
 7. Н. І. Куликов, Л. Н. Чайникова. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи зі спеціальності «Фінанси і кредит» для студентів 5, 6 курсів очного і заочного відділень. Тамбов Видавництво ТДТУ 2005, 2005
 8. СТРУКТУРА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   Виходячи з цілей (завдань) навчання та видів передбачених контрольних завдань, за структурою курсова (контрольна) робота повинна містити такі елементи: 1. Титульний лист, що містить всі необхідні реквізити, передбачені внутрішнім стандартом НГУЕУ. 2. Зміст, що відбиває обсяг і структуру виконаної студентом роботи. 3. Введення, що містять актуальність теми першого завдання
 9. Ахременко І. В .. Порядок проведення перевірок підприємств торгівлі. Методичні рекомендації. - Барнаул: БЮІ МВС Росії, 2003. - 38 с., 2003
 10. Методичні рекомендації
   Мета заняття: вивчити методологію розробки бізнес-плану. Ви навчитеся: грамотно організовувати роботу по складанню бізнес-плану підприємства, спираючись на запропоновані методичні рекомендації. У програмі заняття: лекція, в якій даються основні поняття і визначення, розбирається процес планування та структура бізнес-плану; відповіді на часті запитання; питання для самоконтролю.
 11. Система роботи на фінансових ринках
   У главі даються методичні рекомендації профессіоіальнм учасникам, працюючим на фінансових ринках. Сподіваюся, що дані рекомендації дозволять їм більш ефективно і раціонально управляти грошовими ресурсами, а також мінімізувати можливі
 12. Зміст
   Предісловіе3 1. Мета, завдання, структура і зміст дисципліни, її місце в навчальному процессе4 2. Короткий курс лекцій6 Введення 6 Тема 1. Сутність і функції фінансів 7 Тема 2. Фінансові ресурси держави 14 Тема 3. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями 19 Тема 4. Фінансова система держави 24 Тема
 13. Алексеев1 Є. Є .. Корпоративні цінні папери: Навчально-методичний комплекс. - Новосибірськ: НГУЕУ, 2006. - 136 с., 2006
 14. 1.3 Нормативне регулювання
   В даний час сформувалася чотирирівнева система нормативного регулювання бухгалтерського обліку. Законодавчий рівень - представлено федеральними законами, постановами уряду, указами президента (Федеральний закон "Про бухгалтерський облік"). Нормативний рівень - представлений положеннями (стандартами) з бухгалтерського обліку, в яких викладаються принципи та основні правила