« Попередня Наступна »

4.2. Методика оцінки ефективності та фінансового стану I. Принципи, що лежать в основі методики

 Методика оцінки фінансового стану підприємства заснована на проведенні експрес- аналізу з використанням рейтингових значень і застосовується з метою класифікації ДЗО за рівнем ризику.
Кількісний аналіз ризиків передбачає оцінку наступних груп ризику і характеризують їх фінансових коефіцієнтів:
ризику неліквідності активів підприємства (коефіцієнти ліквідності);
ризику зниження фінансової стійкості підприємства (коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів);
ризику низької рентабельності діяльності (коефіцієнти рентабельності);
ризику зниження ділової активності (динаміка дебіторської заборгованості, динаміка кредиторської заборгованості, співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, співвідношення оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості).
Після розрахунку основних оціночних показників у кожній із груп підприємству присвоюється категорія по кожному з цих показників на основі порівняння розрахованих значень з нормативними.
 Далі на підставі певних категорій показників, відповідно до їх вагами, розраховується сума балів по кожній групі.
Заключним етапом рейтингової оцінки фінансового стану є визначення категорії підприємства, що проводиться на основі розрахованої суми балів за всіма групами показників.
Залежно від отриманих результатів підприємству може бути присвоєно один з наступних рейтингів: Група фінансової стійкості Рейтинг Підприємство з стійким фінансовим станом A1, A2, A3 Підприємство із задовільним фінансовим станом B1, B2, B3
 Підприємство з незадовільним фінансовим станом C1, C2, C3 Підприємство з критичним фінансовим станом D В якості вихідних даних в методиці використовується інформація з бухгалтерського балансу (форма N 1) і звіту про прибутки і збитки (форма N 2).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

4.2. Методика оцінки ефективності та фінансового стану I. Принципи, що лежать в основі методики

 1. Методика
   - Це опис якогось порядку, певній послідовності. Методика включає розділи: призначення; контури і предмети оцінки ефективності; рекомендовані методи оцінки ефективності; порядок (технології) визначення ефективності; приклад розрахунку ефективності (передбачуваної або фактичної); 6. додатки (при необхідності). Основу методик складає конкретний оцінний метод або група
 2. 2.2. Методика комплексної оцінки рівня управління та ефективності використання персоналу підприємства
   Огляд економічної літератури, в якій наводяться методики, методи і прийоми аналізу ефективності використання персоналу, показав, що вони припускають використовувати обмежену кількість показників і не враховують вплив на ефективність використання персоналу багатьох вишепе-перерахованих факторів. Це викликає необхідність розробки методики когось комплексної оцінки ефективності
 3. 6. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів
   Критерії, використовувані в аналізі інвестиційної діяльності, модно підрозділити на дві групи в залежності від того, враховується чи ні часовий параметр: а) засновані на дисконтованих оцінках; б) засновані на облікових оцінках. До першої групи належать критерії: чистий приведений ефект, чиста термінальна вартість, індекс рентабельності інвестиції, внутрішня норма прибутку,
 4. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника (на прикладі методики Ощадбанку РФ)
   Для визначення кредитоспроможності позичальника проводиться кількісний (оцінка фінансового стану) і якісний аналіз ризиків. Метою проведення аналізу ризиків є визначення можливості, розміру та умов надання
 5. Дана оцінка впливу людського фактору на ефективність діяльності підприємств сфери обслуговування.
   Для оцінки впливу людського фактору на ефективність діяльності підприємства сфери послуг автором розроблена методика оцінки впливу людського фактору на діяльність підприємств сфери послуг. Ефективність діяльності підприємств обслуговування складається з ефективності реалізації кожної умови формування людського фактора. Практична значимість методики оцінки
 6. Зміст
   Вступ 3 Глава I. Теоретичні та методологічні аспекти кредитоспроможності підприємства як позичальника 6 1.1. Сутність кредитоспроможності та її оцінки 6 1.2. Методи аналізу фінансового стану і результатів діяльності підприємства 7 1.3. Методи комплексної оцінки кредитоспроможності підприємств 16 Глава II. Аналіз кредитоспроможності ВАТ «Газпром» як позичальника за методикою Ощадбанку Росії
 7. 56. Оцінка ефективності господарської діяльності та стану балансу
   Оцінка ефективності господарської діяльності включає аналіз: попередній, фінансової стійкості, ліквідності балансу, фінансових коефіцієнтів, фінансових результатів, коефіцієнтів рентабельності і ділової активності. Більшість методик аналізу фінансового стану та ефективної діяльності передбачає розрахунок наступних груп індикаторів: фінансової стійкості, платоспроможності,
 8. 7.3. Принципи оцінки об'єктів нерухомості
   Теоретичним фундаментом процесу оцінки є єдиний набір оціночних принципів. В їх основу покладені моделі спостерігався раніше економічної поведінки людей, що мали справу з нерухомістю. Принципи оцінки об'єктів нерухомості можуть бути умовно об'єднані в наступні чотири групи: принципи, засновані на уявленнях користувача; принципи, пов'язані з об'єктами нерухомості (земля,
 9. Додаток 7. Методика локальної оптимізації функціонування елемента РС
   У Додатку 6 описана методика аналізу і прогнозу стану елемента РС, що дозволяє виявити існуюче або спрогнозувати майбутнє невідповідність його функціонування цілям розвитку регіону (адміністративно-територіального утворення) - «що буде, якщо все залишити як є». У цьому Додатку вирішується завдання ситуаци-] Такий підхід є методологічно більш правильним, оскільки
 10. Аналіз факторів зміни рівня коефіцієнтів Кредитоспроможності
   дозволяє більш точно визначити клас кредитоспроможності клієнта, а також вибрати умови кредитування поданим класу. Обов'язковим елементом оцінки кредитоспроможності ^ клієнта є аналіз факторів, що впливають на уровен) відповідних коефіцієнтів. Для визначення класу рекомендується використовувати кредитоспроможності позичальника, розраховані банко ^ самостійно або наведені в
 11. Висновки на чолі
   Концепція вдосконалення управління промисловим підприємством, запропонована в роботі, відрізняється тим, що з метою підвищення ефективності процесу вдосконалення використовується об'єднання впровадження сучасних моделей бізнес-процесів та інформаційних технологій в систему управління, сукупність яких розглядається як інвестиційний проект. 1. Автором сформульована і рекомендована для
 12. Питання для самоперевірки
   Які нові елементи в діяльність громадських організацій США вносить розвиток інформаційних технологій? Що об'єднує НКО з політичними партіями, а що їх роз'єднує? Які джерела фінансування некомерційних організацій США? Назвіть основні критерії, що лежать в основі типологізації американських НКО. Що являє собою на практиці корпоративна соціальна відповідальність
 13. Які логіка і послідовність аналізафінансовой звітності?
   Аналіз майнового стану та виробничих показників безпосередньо не відноситься до оцінки фінансового стану організації, а служить лише основою, підготовчої базою для її грамотного проведення. Оцінка фінансового стану, як правило, починається з виявлення «хворих» статей у звітності, наявності явних фінансових проблем. До них можуть відноситися: відображення збитків у балансі за
 14. Методика оцінки якості кредитного портфеля
   Криза 2008р. показав, що кредитні організації в обов'язковому порядку повинні складати прогнозний сценарій їх стану при несприятливих змінах економічної кон'юнктури. Формування таких сценаріїв здійснюється з використанням методик стрес-тестування, в яких значна увага приділяється оцінці кредитного ризику. У статті розглядаються сценарії, які можуть
 15. 49. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ
   Організаційна процедура ділової оцінки передбачає виконання таких обов'язкових заходів: розробку методики ділової оцінки (якщо це доцільно, така методика може бути придбана) і прив'язку до конкретних умов організації; формування оцінної комісії із залученням безпосереднього керівника випробовуваного співробітника, фахівців вищестоящого, рівного і нижчестоящого
 16. Зміст
   14.1. Логонормальное властивість цін акцій .............................................. .... 2 14.2. Розподіл ставки прибутковості ............................................... ....... 4 14.3. Очікувана прибутковість ................................................ ..................... 5 14.4. Волатильність ................................................. ................................ 7 14.5. Концепції, що лежать в основі диференціального рівняння Б-Ш-М .... 11 14.6. Висновок диференціального рівняння Б-Ш-М .................................... 13 14.7. Ризик-нейтральна оцінка