« Попередня Наступна »

Методи факторного аналізу

 Для виділення впливу факторів можуть використовуватися такі методи: диференціювання, індексний метод, метод ланцюгових підстановок, інтегральний метод.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Методи факторного аналізу.

 1. Моделювання
   - Один з найважливіших методів наукового пізнання, з по - міццю якого створюється модель (умовний образ) об'єкта дослідження. Сукупність результативного і факторних ознак, пов'язаних однією причинно-наслідковим зв'язком, називається факторної
 2. Основне завдання прямого факторного детермінованого аналізу
   - Оцінка впливу абсолютної зміни кожного фактора на абсолютна зміна результативного показника. Одним з найбільш поширених методів детермінованого факторного аналізу є метод
 3. Модель факторна кратна
   застосовується тоді, коли результативний показник отримують діленням факторного показника на величину іншого: =
 4. Модель факторна адитивна
   використовується в тих випадках, коли результативний показник являє собою алгебраїчну суму декількох факторних показників: = EXi = Xi + X2 + X3 +. .
 5. 3.1. Методи моделювання факторних систем
   Фінансово-господарська діяльність економічного суб'єкта здійснюється в умовах взаємодії безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів, що є причинами, рушійними силами процесів і явищ. Виявлення, оцінка та прогнозування впливу факторів на зміну стану та поведінки досліджуваного об'єкта чи явища лежать в основі економічного аналізу. Фактори, що впливають на
 6. Факторного аналізу задачі
   відбір факторів, які визначають досліджувані результативні показники; класифікація і систематизація їх з метою забезпечення можливостей системного підходу; визначення форми залежності між факторами і результативним показником; моделювання взаємозв'язків між результативним і факторними показниками; розрахунок впливу факторів і оцінка ролі кожного з них у зміні величини
 7. Які перспективи використання факторного методу аналізу?
   Факторний аналіз, що дозволяє виявити, за рахунок чого відбулося зміну фінансових результатів діяльності фірми, дуже важливий в умовах стабільності, служить дієвим інструментом пошуку внутрішніх резервів підвищення ефективності. Однак в умовах високої інфляції він практично не дає результатів, оскільки майже всі зміни фінансових результатів (коливання прибутку, собівартості,
 8. Економіко-математичне моделювання як основа проведення багатофакторного аналізу
   Моделювання дозволяє відтворити господарські процеси, що протікають на підприємстві за допомогою формул, що представляють математичні моделі. У детермінованому факторному аналізі використовуються 4 види моделей. 1. Адитивні: А = ху, де А - результативний показник; х і у - фактори, що визначають його значення. 2. Мультиплікативні: А = х-у. 3.
 9. Методи класичної вищої математики
   застосовуються не тільки в рамках інших методів, наприклад методів математичної статистики і математичного програмування, але й окремо. Так, факторний аналіз зміни показників використання персоналу може бути здійснений за допомогою диференціювання і
 10. На які питання дозволяє відповісти факторний аналіз?
   На результати фінансово-господарської діяльності оказ-кість вплив безліч чинників, що знаходяться у взаємозв'язку, залежності і обумовленості. Сукупність факторних і результативних ознак, пов'язаних причинно-наслідковим зв'язком, називають факторної системою: Y = f (X |, Xj, ..., Хп), де Y- результат; Х {, Х2, ..., Хп - фактори, що впливають на нього. При вивченні факторних систем вирішуються наступні
 11. 10.3. Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу
   Факторний аналіз рентабельності активів може бути проведений з використанням методу ланцюгових підстановок на основі вищезгаданих моделей факторних систем. Розглянемо, наприклад, методику визначення на рентабельність активів таких факторів, як зміна коефіцієнта оборотності активів і рентабельності продажів по моделі:. При цьому використовуємо різновид методу ланцюгових підстановок для
 12. 4.5.2. Факторний аншнз процентного прибутку
   Важливе значення в аналізі зміни процентної прибутку має факторний аналіз, який вивчає вплив окремих поки-зателей на збільшення прибутку. Розглянемо мультипликативную модель процентного прибутку: Власний Процентна Процентна _ Прибуткові капітал прибуток прибуток - активи * Прибуткові 'Власний
 13. Факторний аналіз
   - Це аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. Причому факторний * аналіз може бути як прямим (власне аналіз), т. Е. Полягає в роздробленні результативного показника на складові частини, так і зворотним (синтез), коли окремі елементи з'єднують у загальний результативний
 14. економічні витрати
   Факторні витрати будь-якої фірми включають в себе і грошові витрати, і альтернативні витрати. Їх суму економісти називають економічними витратами (economic cos (s). І це вірно і для банків. Позначимо через RCd загальну суму економічних витрат (факторних витрат), які банк несе в операціях по залученню вкладів (наприклад, витрати на рекламу послуг банку) і обслуговуванню рахунків вкладників
 15. методи морфологічного аналізу.
   Широке коло статистичних методів аналізу показників, варіації, трендів, факторного аналізу, статистичної екстраполяції та ряд інших можуть використовуватися в принципі в якості інструментів отримання інформації на будь-якому з етапів системного