« Попередня Наступна »

Методи організації фінансових відносин у фінансовій науці

 Методами організації фінансових відносин у фінансовій науці називаються способи формування фінансових ресурсів і практичного здійснення операцій, пов'язаних з фінансами. Можна виділити чотири основні методи формування фінансових ресурсів:
фінансовий метод використовується для формування фінансових ресурсів переважно на безповоротній і безоплатній основі. Фінансовим методом, як правило, формуються власні фінансові ресурси комерційних і некомерційних організацій (акумулювання членських внесків в некомерційних організаціях відповідних організаційно-правових форм; формування амортизаційних відрахувань і прибутку в комерційних організаціях відбувається на безоплатній та безповоротній основах);
метод кредитування пов'язаний з наданням грошових коштів на умовах терміновості, зворотності і платності. На макрорівні цей метод використовується в ході надання бюджетних кредитів та бюджетних позичок іншому бюджету (ст. 6 БК РФ), а на мікрорівні - при отриманні юридичними особами кредитів банків, бюджетних кредитів (ст. 76-77 БК РФ), податкових кредитів, доходів в результаті випуску боргових цінних паперів комерційними організаціями;
податковий метод передбачає акумулювання грошових коштів для фінансового забезпечення діяльності держави і (або) муніципальних утворень у формі грошових платежів (податків) юридичних і фізичних осіб на обов'язковій, примусової та безоплатної основах. В умовах функціонування ринкової економіки податковий метод є переважаючим при формуванні фінансової бази діяльності органів державної влади та місцевого самовряду-
ня.
 Однак при його використанні слід забезпечувати необхідний баланс між обсягом акумульованих за допомогою податків фінансових ресурсів на макрорівні і розміром фінансових ресурсів, що залишаються в розпорядженні організацій та населення з метою забезпечення фінансової стійкості організацій та фінансового захисту населення від різних економічних і соціальних ризиків;
4) страховий метод передбачає формування фінансових ресурсів за рахунок надходження страхових внесків. Його використання в ринковій економіці, що характеризується проявом багатьох елементів стихійності в ході її функціонування, безпосередньо пов'язане з особливостями здійснення фінансової діяльності суб'єктами господарювання та органами влади в умовах, коли зростає можливість настання непередбачених подій у соціально-економічному житті суспільства. У цій ситуації страхові фонди, створені в грошовій формі, дозволяють забезпечити стійке функціонування економіки і соціальної сфери при настанні різного роду непередбачених подій, що мають негативний вплив на фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання, бюджетну систему держави та соціальне забезпечення населення.
Методи практичного здійснення операцій, безпосередньо пов'язаних з формуванням і використанням фінансових ресурсів, які також входять до складу фінансового механізму, можна розглядати в розрізі окремих функціональних елементів управління фінансами (методи фінансового планування і прогнозування, методи оперативного управління фінансами, методи фінансового контролю) (див. гл. 3, 4, 6 підручника).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Методи організації фінансових відносин у фінансовій науці

 1. Метод фінансового права
   Метод фінансового права - спосіб впливу на суспільні відносини. У діючій системі? При розподілі та використанні державних коштів застосовуються такі найважливіші методи: метод фінансування (виражається в безоплатному і безповоротній наданні грошових коштів. Цей метод застосовується щодо державних організацій); кредитування (означає
 2. 13.2 Фінансовий механізм
   Фінансовий механізм - сукупність способів організації фінансових відносин. Він включає в себе: методи розподілу НД; способи утворення державних бюджетних фондів; методи освіти державних цільових фондів; види платежів до бюджету та цільових фондів; фінансове планування і прогнозування; фінансовий контроль. 5) регулювання фінансових відносин з використанням
 3. Фінансовий механізм
   - Сукупність видів, форм організації фінансових відносин, специфічних методів формування та використання фінансових ресурсів і способів їх кількісного
 4. ЗМІСТ
   Введення 3 ГЛАВА 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ 1.1. Сутність і функції фінансів, їх роль у системі грошових відносин 4 1.2. Фінансова система Російської Федерації та її ланки 7 1.3. Сутність фінансів організацій 15 1.4. Принципи організації фінансів організацій 21 1.5. Особливості фінансів організацій за організаційно-правовими ознаками 23 1.6. Управління фінансово-промисловими
 5. Фінансовий механізм
   система встановлених державою форм, видів та методів організації фінансових відносин. Залежно від ступеня регулювання з боку держави підрозділяється на директивний і регулюючий. Директивний пов'язаний з відносинами, в яких безпосередньо бере участь держава (податки, державний кредит, бюджетний процес і т. Д.). Регулюючий визначає основні напрями використання
 6. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ, 'ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ
   Фінансовий механізм являє собою систему дії фінансових важелів, що виражається в організації, плануванні і стимулюванні використання фінансових ресурсів. У структуру фінансового механізму входять п'ять взаємопов'язаних елементів: фінансові методи, фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення. Фінансовий метод - це спосіб впливу фінансових відносин на
 7. Фінансовий механізм
   - Сукупність видів і форм організації фінансових відносин, умов і методів обчислення, застосовуваних при формуванні фінансових ресурсів, освіті та використанні грошових фондів цільового
 8. 8. Фінансовий механізм: поняття, типи.
   Фінансовий механізм-це система встановлених державою форм, видів та методів фінансових відносин, за допомогою яких здійснюється утворення та використання фінансових ресурсів. Фінансовий механізм складається із сукупності організаційних форм фінансових відносин і методів формування та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, методів фінансового
 9. 8. Фінансовий механізм: поняття, типи.
   Фінансовий механізм-це система встановлених державою форм, видів та методів фінансових відносин, за допомогою яких здійснюється утворення та використання фінансових ресурсів. Фінансовий механізм складається із сукупності організаційних форм фінансових відносин і методів формування та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, методів фінансового
 10. 3. Методи фінансового права.
   Фінансова діяльність держави здійснюється різними методами. Методи поділяються на дві групи: - методи збирання грошових коштів; - Методи їх розподілу та використання. Найважливішим методом збирання грошових коштів у державні і місцеві бюджети є податковий метод, метод встановлення податків. За допомогою даного методу держава вилучає в тій чи іншій формі в
 11. ПРОМІЖНІ ТЕСТИ по 1 главі
   Тест 1 Фінансовий менеджмент це: а) система економічних відносин суб'єктів господарювання, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням грошових коштів у процесі здійснення ними господарської діяльності; б) система управління фінансами підприємства, спрямована на досягнення його стратегічних і тактичних цілей; в) довгострокові, найбільш принципові важливі
 12. Сутність управління фінансами
   15. Під управлінням фінансами розуміється сукупність прийомів і методів цілеспрямованого впливу на об'єкт для досягнення певного результату. Під управлінням фінансами розуміється вплив на фінансові відносини з метою максимально ефективного розподілу (перерозподілу) фінансових ресурсів. Об'єктами управління є різні види фінансових відносин. Відповідно до
 13. Визначення та структура фінансового механізму
   10. Фінансовий механізм підприємств - це система управління фінансами підприємства, призначена для організації взаємодії фінансових відносин і фондів грошових коштів з метою ефективного їх впливу на кінцеві результати виробництва, встановлювані державою відповідно до вимог економічних законів. Структура фінансового механізму включає 5 елементів:
 14. Контрольні питання
   Дайте визначення фінансового планування, сформулюйте його відмінні риси. Перерахуйте і розкрийте основні завдання фінансового планування. Дайте визначення фінансового прогнозування, охарактеризуйте його значення. Дайте характеристику етапів і методів фінансового планування. Перерахуйте специфічні методи фінансового прогнозування. Назвіть види фінансових планів і прогнозів,