« Попередня Наступна »

Модель ідентифікується

 - Якщо всі її структурні коефіцієнти визначаються однозначно, єдиним чином за коефіцієнтами наведеної форми моделі, тобто якщо число параметрів структурної форми моделі дорівнює числу параметрів наведеної форми моделі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Модель ідентифікується

 1. 3.3. Моделі фінансового планування
   Моделі фінансового планування спрямовані на виявлення основних фінансових взаємозалежностей. Традиційно розглядаються три групи моделей: моделі беззбитковості (операційної та фінансової), моделі загальнокорпоративних залежностей (наприклад, мо-дель Дюпона), моделі побудови прогнозної фінансової звітності й комп'ютерні
 2. Часовий аспект.
   Даний елемент проявляється в моделях прийняття рішень у відношенні числа і виду враховуються періодів і термінів здійснення дій. Відповідно до цього використовують статичні і динамічні моделі. Побудова відповідних математичних моделей, що використовуються в управлінні для прийняття рішень, включає наступні етапи: постановка задачі прийняття рішення; створення моделі; перевірка моделі;
 3. 2.2. Види моделей теорії прийняття рішень
   У теорії прийняття рішень виділяють кілька підходів, які називають моделями прийняття рішень (рис. 2.2), до них відносять наступні види моделей: нормативна (класична), дескриптивна (опи сательная), модель Карнегі, модель інкрементального процесу прийняття рішень, модель «сміттєвого кошика »і
 4. Питання для повторення
   Моделі прийняття рішень. Сутність моделювання в процесі прийнятті рішень. Сутність ментальних моделей прийняття рішень. Види моделей в теорії прийняття рішень та їх значення. Основні положення нормативної (класичної) моделі прийняття рішень. Основні положення дескриптивної моделі прийняття рішень. Основні положення політичної моделі (моделі Карнегі) прийняття рішень. Основні положення
 5. Алгоритм непрямого методу найменших квадратів
   Структурна модель перетворюється в наведену форму моделі. Для кожного рівняння наведеної форми моделі звичайним МНК оцінюються наведені коефіцієнти. Коефіцієнти наведеної форми моделі трансформуються в параметри структурної форми
 6. § 4. Поліноміальна модель
   Степенева функція (поліном) виду: {foto292} часто відображає ту чи іншу економічну залежність. Модель (8.6) є лінійною щодо коефіцієнтів регресії в0, в1, в2, ..., Вm. Отже, її можна звести до лінійної регресійної моделі. Замінюючи Хк на Хк (к = 1, 2, ..., m), одержуємо замість (8.6) модель множинної лінійної
 7. . Банк моделей
   це набір математичних моделей, сприяють прийняттю оптимальних маркетингових рішень, що враховують взаємні зв'язки змінних і тому дозволяють передбачити наслідки прийнятих рішень. Математичні моделі відображають в символах реальні процеси і явища. Банк моделей може містити модель системи ціноутворення, модель вибору місця розташування, модель комплексної реклами,
 8. СКЛАД МОДЕЛІ І АЛГОРИТМИ МОДЕЛЮВАННЯ
   Склад моделі тренажера. Тренажер складається з трьох блоків алгоритмів динамічних моделей: фірми, ринку збуту продукції при наявності конкурента і договору з банком-кредитором. Динамічна модель фірми. Модель виробничої діяльності фірми передбачає створення основних виробничих фондів, їх функціонування і фінансову діяльність фірми. Для простоти наведених струк-турне схем
 9. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Що показує крива IS? Як виводиться IS? Які фактори і яким чином впливають на негативний нахил IS? Що показує крива LM? Побудова її моделі. Як встановлюється рівновага в моделі LM-IS? Чим обумовлений зрушення кривих LMі IS? Побудуйте модель. Поясніть графік «Стимулююча фіскальна політика в моделі LM-IS». Побудуйте і поясніть графік «Стимулююча
 10. Моделі і методи управління портфелями проектів
   У цій главі формулюються і вирішуються теоретичні завдання управління портфелями проектів, сформульовані в першому розділі. У тому числі, розділ 2.1 включає моделі та методи (механізми) оцінки ефективності проектів, розділ 2.2 - моделі та методи формування портфеля проектів; розділ 2.3 - моделі і методи планування процесу реалізації портфеля проектів; розділ 2.4 - моделі та методи
 11. Бюджетна модель
   планова модель, що має характер імітаційної моделі. Б. м., По суті, має на меті показати відносини між різними частинами бюджету при помошц системи рівнянь і визначити наслідки вибору різних варіантів окремих