« Попередня Наступна »

3.3. Моделі фінансового планування

 Моделі фінансового планування спрямовані на виявлення основних фінансових взаємозалежностей. Традиційно розглядаються три групи моделей:
моделі беззбитковості (операційної та фінансової), моделі загальнокорпоративних залежностей (наприклад, мо-дель Дюпона),
моделі побудови прогнозної фінансової звітності й комп'ютерні моделі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3.3. Моделі фінансового планування

 1. Часовий аспект.
   Даний елемент проявляється в моделях прийняття рішень у відношенні числа і виду враховуються періодів і термінів здійснення дій. Відповідно до цього використовують статичні і динамічні моделі. Побудова відповідних математичних моделей, що використовуються в управлінні для прийняття рішень, включає наступні етапи: постановка задачі прийняття рішення; створення моделі; перевірка моделі;
 2. 2.2. Види моделей теорії прийняття рішень
   У теорії прийняття рішень виділяють кілька підходів, які називають моделями прийняття рішень (рис. 2.2), до них відносять наступні види моделей: нормативна (класична), дескриптивна (опи сательная), модель Карнегі, модель інкрементального процесу прийняття рішень, модель «сміттєвого кошика »і
 3. Предикативні моделі
   - Це моделі прогностичного характеру, які використовуються для прогнозування доходів підприємства і його майбутнього фінансового стану. Найбільш поширеними з них є: розрахунок точки критичного обсягу продажу, побудова прогнозних фінансових звітів, моделі динамічного аналізу, мо-діли ситуаційного
 4. Монетарні моделі з жорсткими цінами
   Монетарні моделі з жорсткими цінами 1 Модель Дорнбуша з абсолютною мобільністю капіталу 1 Передумови моделі 1 Основні рівняння моделі 2 Короткострокова рівновага на грошово-фінансовому сегменті 3 Ринок грошей 3 Фінансово-валютний сегмент 3 Стаціонарна точка системи 4 Довгострокове рівновагу на ринку благ 6 Підстроювання під рівновагу 7 Аналіз зміни екзогенних змінних. Переліт валютного
 5. СКЛАД МОДЕЛІ І АЛГОРИТМИ МОДЕЛЮВАННЯ
   Склад моделі тренажера. Тренажер складається з трьох блоків алгоритмів динамічних моделей: фірми, ринку збуту продукції при наявності конкурента і договору з банком-кредитором. Динамічна модель фірми. Модель виробничої діяльності фірми передбачає створення основних виробничих фондів, їх функціонування і фінансову діяльність фірми. Для простоти наведених струк-турне схем
 6. Питання для повторення
   Моделі прийняття рішень. Сутність моделювання в процесі прийнятті рішень. Сутність ментальних моделей прийняття рішень. Види моделей в теорії прийняття рішень та їх значення. Основні положення нормативної (класичної) моделі прийняття рішень. Основні положення дескриптивної моделі прийняття рішень. Основні положення політичної моделі (моделі Карнегі) прийняття рішень. Основні положення
 7. Алгоритм непрямого методу найменших квадратів
   Структурна модель перетворюється в наведену форму моделі. Для кожного рівняння наведеної форми моделі звичайним МНК оцінюються наведені коефіцієнти. Коефіцієнти наведеної форми моделі трансформуються в параметри структурної форми
 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ
   Організація; параметри організації; класифікація організацій; формальні і неформальні, приватні, державні, комерційні та неформальні, малі, середні та великі організації; угруповання організацій по секторах виробництва. Структура економіки; інтеграція організацій; фінансово-промислові групи, підприємницькі союзи, кластери, віртуальні організації. Моделі організацій;
 9. § 4. Поліноміальна модель
   Степенева функція (поліном) виду: {foto292} часто відображає ту чи іншу економічну залежність. Модель (8.6) є лінійною щодо коефіцієнтів регресії в0, в1, в2, ..., Вm. Отже, її можна звести до лінійної регресійної моделі. Замінюючи Хк на Хк (к = 1, 2, ..., m), одержуємо замість (8.6) модель множинної лінійної
 10. . Банк моделей
   це набір математичних моделей, сприяють прийняттю оптимальних маркетингових рішень, що враховують взаємні зв'язки змінних і тому дозволяють передбачити наслідки прийнятих рішень. Математичні моделі відображають в символах реальні процеси і явища. Банк моделей може містити модель системи ціноутворення, модель вибору місця розташування, модель комплексної реклами,
 11. 3.3. Основні типи моделей, використовувані у фінансовому аналізі
   Фінансовий аналіз проводиться за допомогою різного типу моделей, які дозволяють виявити зв'язки між основними показниками з метою: визначення фінансового положення підприємства в даний момент часу; виявлення змін у фінансовому стані підприємства в динаміці; виявлення основних факторів, що викликали зміну фінансового стану підприємства; прогноз основних тенденцій зміни
 12. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
   Що показує крива IS? Як виводиться IS? Які фактори і яким чином впливають на негативний нахил IS? Що показує крива LM? Побудова її моделі. Як встановлюється рівновага в моделі LM-IS? Чим обумовлений зрушення кривих LMі IS? Побудуйте модель. Поясніть графік «Стимулююча фіскальна політика в моделі LM-IS». Побудуйте і поясніть графік «Стимулююча
 13. Моделі і методи управління портфелями проектів
   У цій главі формулюються і вирішуються теоретичні завдання управління портфелями проектів, сформульовані в першому розділі. У тому числі, розділ 2.1 включає моделі та методи (механізми) оцінки ефективності проектів, розділ 2.2 - моделі та методи формування портфеля проектів; розділ 2.3 - моделі і методи планування процесу реалізації портфеля проектів; розділ 2.4 - моделі та методи