« Попередня Наступна »

Моделювання показників прибутковості і рентабельності

 Моделювання показника рентабельності капіталу підприємства забезпечує створення пятифакторную моделі рентабельності, що включає в себе всі п'ять показників інтенсифікації використання виробничих ресурсів:
P S U M A.
Г. п Л7 1 січня - (+ +)
P = P * N = N = N_ = N N N
до N до F E F E F E
N N N N N N
Ця модель дозволяє виділити п'ять факторів інтенсифікації:
U / N- оплатоемкость продукції, що відображає трудоемкоемкость У вартісній формі;
M / N - матеріаломісткість продукції; A / N- амортізаціеемкость продукції; F / N- фондомісткість продукції по основному капіталу; Е / N- оборотність оборотного капіталу (коефіцієнт закріплення).
 На малюнку 1 розглядаються показники основної діяльності, тобто
Pp
прибуток від продажів (Pp), рентабельність виробничого капіталу (-).
K

Рентабельність всіх активів (-) в основному визначається
K
виробничими факторами, хоча враховує і інші доходи і витрати (операційні - Роп і позареалізаційні - PВН):
P Б PN P ОП P ВН - + + |
K K K K
PN PN "КП *
K K П K
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Моделювання показників прибутковості і рентабельності

 1. Дискретно-подієве моделювання
   - Підхід до моделювання, що пропонує абстрагуватися від безперервної природи подій і розглядати тільки основні події модельованої системи, такі як: «очікування», «об-робка замовлення», «рух з вантажем», «розвантаження» та інші. Дискретно подієве моделювання найбільш розвинене і має величезну сферу прило-жений - від логістики та систем масового обслуговування до транспортних і
 2. Аналіз
   припускає всебічне та об'єктивне вивчення процесів, що впливають па досягнення поставлених фірмою цілей, зіставлення існуючої практики до прийнятих стандартів. З цією метою рекомендується систематично проводити маркетингові дослідження. У результаті аналізу створюється інформаційна база для прогнозування діяльності фірми. Складені прогнози служать основою для розробки
 3. Моделювання
   є «дослідження будь-яких явищ, процесів або систем об'єктів шляхом побудови і вивчення їх моделей, дослідження моделей для визначення або уточнення характеру та раціоналізації способів побудови знову конструюються систем та об'єктів». Моделювання надає можливість вивчення об'єкта не безпосередньо, а через розгляд іншого, подібного йому і більш доступного об'єкта -
 4. Види імітаційного моделювання.
   Агентна моделювання - відносно нове (1990-2000-і рр.) Напрямок в імітаційному моделюванні, яке використовується для дослідження децентралізованих систем, динаміка функціонування яких визначається не глобальними правилами і законами (як в інших парадигмах моделювання), а навпаки. Коли ці глобальні правила і закони є результатом індивідуальної активності членів
 5. Факторного аналізу задачі
   відбір факторів, які визначають досліджувані результативні показники; класифікація і систематизація їх з метою забезпечення можливостей системного підходу; визначення форми залежності між факторами і результативним показником; моделювання взаємозв'язків між результативним і факторними показниками; розрахунок впливу факторів і оцінка ролі кожного з них у зміні величини
 6. 3.1. Методи моделювання факторних систем
   Фінансово-господарська діяльність економічного суб'єкта здійснюється в умовах взаємодії безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів, що є причинами, рушійними силами процесів і явищ. Виявлення, оцінка та прогнозування впливу факторів на зміну стану та поведінки досліджуваного об'єкта чи явища лежать в основі економічного аналізу. Фактори, що впливають на
 7. Спостережувані показники
   Результати моделювання на першому етапі роботи виводяться у вигляді залежності показників в координатах часу і станів; на другому етапі - тільки у вигляді залежності показників у часі. Для полегшення аналізу результатів управління на першому етапі передбачена можливість зіставлення результатів відразу трьох ідентичних за структурою моделей, але з різними значеннями керуючих
 8. Системна динаміка
   - Парадигма моделювання, де для досліджуваної системи будуються графічні діаграми причинних зв'язків і глобальних впливів одних параметрів на інші в часі, а потім створена на основі цих діаграм модель імітується на комп'ютері. По суті, такий вид моделювання більш всіх інших парадигм допомагає зрозуміти суть що відбувається виявлення причинно-наслідкових зв'язків між об'єктами і
 9. Спостережувані показники
   Модельований показники (більше 20) виводяться в динамічному режим монітор в двох варіантах координат: часу і стану. На перші два екрани виводяться результати моделювання тільки сф виробництва без її зв'язку зі сферою споживання (соціальний). На інші зі ни виводяться показники комплексу сфери виробництва і споживання. Моді рование двох однакових комплексів (моделі А і В) дозволяє
 10. Контрольні питання
   1. Що зазвичай розуміється під невизначеністю і ризиком? 2. Які можливості кількісного опису ризику? 3. Які основні види ризиків притаманні інвестиційного проекту? 4. Як описати невизначеність за допомогою найбільш простого способу? 5. Чому невизначена форма завдання даних вимагає у менеджера меншої відповідальності? 6. Які Вам відомі три підходи до аналізу ризиків у
 11. Оптимізація портфеля за допомогою моделі Марковіца
   Модель заснована на тому, що показники прибутковості різних цінних паперів взаємопов'язана: зі зростанням прибутковості одних паперів спостерігається одночасне зростання по іншим паперам, треті залишаються без зміни, а по четвертим навпаки прибутковість знижується. Такий вид залежності не є детермінованим, т е. Однозначно визначеним, а стохастичним і називається кореляцією. Модель Марковіца має
 12. Питання для обговорення:
   Назвіть плюси і мінуси моделювання як інструменту дослідження економічних процесів і явищ. Чи може вихідна змінна моделі бути одночасно і вхідної змінної? Якщо так, то в яких випадках? Як Ви вважаєте, яка з моделей: детерминистская або стохастична є більш адекватною? Як Ви вважаєте, якщо результати (ендогенні змінні, вихідні параметри) моделі явно
 13. Спостережувані показники
   Всі спостережувані результати моделювання виводяться на екрани монітора у вигляді графіків. Для зручності аналізу прогнозовані показники об'єднані в дві групи. Перша група - показники, за допомогою яких проводиться сопос- тавленіе результатів функціонування трьох моделей А, Б та В (вони виведені на екран 1). Кількість показників вибрано 10, кожен з яких відображає одну з найважливіших