« Попередня Наступна »

3.2. Податкова оцінка вартості майна, що амортизується

 Амортизоване майно для цілей податкового обліку оцінюється за первісною, відновною, залишковою вартістю (з бухгалтерського обліку - аналогічно).
Придбані за плату ОС і НМА враховуються за первісною вартістю. На відміну від бухгалтерського обліку, до складу первісної вартості ОЗ по податковому обліку не включається:
Сума відсотків, сплачених за кредит, взятих на купівлю ОС.
Приклад. 8 січня 2005 організація отримала кредит у банку для покупки ОЗ у сумі 700000 крб. під 25% річних строком на 1 рік.
При обліку ОЗ у бухгалтерському обліку до первісної вартості ОЗ буде включені витрати за відсотками за кредит.
З метою податкового обліку витрати за відсотками включаються до складу позареалізаційних витрат організації і, отже, до складу первісної вартості для податкового обліку не включаються.
Сумова різниця, що виникла при покупці ОС в іноземній валюті через різницю в курсах валюти на момент покупки і момент оплати. За бухгалтерським обліком ця різниця включається до складу первісної вартості ОЗ. За податковим обліком ця різниця включається до складу позареалізаційних доходів (витрат) організації за період.
Приклад. Організація придбала 2 березня 2005 ОС (курс у. Е. На дату = 30.94 руб.), Вартість якого склала 6000 у.
 е., в т. ч. ПДВ - 1 000 у. е. Оплата за договором здійснюється в рублях за курсом ЦБ РФ на дату оплати. Оплата проведена 26 березня 2005 г (курс у. Е. На дату = 31.15 руб.).
Первісна вартість ОЗ на дату надходження:
5000 * 30.94 = 154700 руб.
Вартість ОС на дату платежу = 5000 * 31.15 = 155750 руб.
Негативна сумова різниця, що підлягає включенню до складу позареалізаційних витрат, 155750 - 154700 = 1050 руб.
Отже, вартість об'єкта в бухгалтерському обліку = 155750 руб., А вартість ОС для податкового обліку = 154700 руб.
Первісна вартість ОЗ, створених в самій організації, також розраховується в податковому обліку і бухгалтерському обліку по-різному. У бухгалтерському обліку у вартість включають всі витрати, пов'язані зі створенням ОС. У податковому обліку - тільки прямі витрати, які включають:
витрати на придбання матеріалів, комплектуючих виробів;
витрати на оплату праці (включаючи ЄСП);
амортизація ОС, що використовуються при виготовленні ОС.
Непрямі витрати, здійснювані в процесі виготовлення ОС, в повному обсязі відносять на зменшення доходів від виробництва і реалізації даного періоду.
У первісну вартість НМА, створену самою організацією, включаються всі фактичні витрати, пов'язані з їх створенням.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3.2. Податкова оцінка вартості майна, що амортизується

 1. Підвищення вартості
   збільшення вартості активу в порівнянні з його вартістю, що амортизується в результаті зміни економічних або будь-яких інших умов; перевищення поточної вартості над балансовою
 2. 3.7. Безоплатна передача майна, що амортизується
   На відміну від бухобліку, в податковому обліку вартість безоплатно переданого майна (ОС і НМА) і витрат, пов'язаних з такою передачею, не враховуються як витрати при визначенні податкової бази по податку на прибуток (п. 16 ст. 270 НК). Приклад. У квітні 2005 року організація безоплатно передала комерційної організації комплект меблів, первісна вартість якого становить 60000
 3. 3.1. Поняття амортизується майна для целейналогообложенія
   Поняття амортизується майна для цілей оподаткування (ст. 256 НК) відрізняється від аналогічного поняття в бухобліку. Амортизируемим майном визнається майно, результати інтелектуальної діяльності та інші об'єкти інтелектуальної власності при дотриманні наступних умов: перебування у платника податку на праві власності; використання для отримання прибутку; строк корисного
 4. Амортизація
   - Відрахування на основі встановлених законодавством методів, що відображають перенесення частини вартості майна, що амортизується, використовуваного при виробництві товарів і послуг на вартість новоствореної продукції
 5. 5.11. Податковий облік амортизації
   Відповідно до статті 256 НК РФ амортизируемим майном визнається майно, результати інтелектуальної діяльності та інші об'єкти інтелектуальної власності, які знаходяться у платника податків на праві власності, використовуються ним для отримання прибутку і вартість, яких погашається шляхом нарахування амортизації. Амортизируемим майном визнається майно зі строком
 6. Прискорена амортизація
   - Списання більшої частини вартості майна, що амортизується в перші роки його експлуатації на основі використання спеціальних коефіцієнтів при розрахунку норм амортизаційних
 7. 3.5. Податковий облік доходів і витрат, пов'язаних з реалізацією ОС
   Облік доходів і витрат, пов'язаних з реалізацією ОС, ведеться окремо від реалізації іншого майна. Це пов'язано з особливим порядком обліку збитків від реалізації ОС. Платник податків визначає прибуток (збиток) від реалізації майна, що амортизується на підставі аналітичного обліку за кожним об'єктом на дату визнання доходу (витрати). Облік доходів і витрат за амортизується майну ведеться
 8. 3.4. Методи і порядок розрахунку сум амортизації
   Облік амортизації у податковому обліку ведеться за своїми правилами і не пов'язаний з бухобліком. З метою податкового обліку платники податку нараховують амортизацію одним з таких методів: лінійним методом; нелінійним методом. Сума амортизації для цілей оподаткування визначається подат-кам податків щомісяця. Амортизація нараховується окремо по кожному об'єкту амортизується майна.
 9. 4.2. Зміст розділів (тем) дисципліни
   Тема 1. Поняття і сутність податкового обліку Податковий облік - система узагальнення інформації з податку на при-бувальщина. Мети податкового обліку. Відображення системи податкового обліку в обліковій політиці. Зміна порядку обліку окремих господарських операцій та об'єктів з метою оподаткування. Зміст даних податкового обліку. Вимоги до підтвердження даних податкового обліку. Тема 2. Система
 10. 2. Грошові нагромадження
   як форма фінансових ресурсів представлені амортизацією, резервними та іншими фондами, утвореними за рахунок прибутку минулих років. Як відомо, вартість основних фондів та іншого майна, що амортизується переноситься на вартість новоствореної продукції (товарів, послуг) поступово, накопичуючись для їх подальшого відтворення. Цей процес супроводжується шляхом регулярних амортизаційних
 11. Особливості обчислення і сплати податку на прибуток організацій відокремленими підрозділами організації
   Платники податків - російські організації, які мають відокремлені підрозділи, обчислення та сплату у федеральний бюджет сум авансових платежів, а також сум податку, обчисленого за підсумками податкового періоду, виробляють за місцем свого знаходження без розподілу зазначених сум по відокремленим підрозділам. Сплата авансових платежів, а також сум податку, що підлягають зарахуванню до доходної частини
 12. Податок на прибуток організації.
   Основна частина податкової політики присвячується податку на прибуток організації. Особливості оподаткування прибутку організацій, у складі яких є відокремлені підрозділи, встановлені в ст. 288 НК РФ. Со-гласно п. 1 даної статті літочислення сплату податку у федеральний бюджет РФ і сум авансових платежів по ньому головна організація здійснює по своє- му місцезнаходженням без
 13. Міжнародний стандарт фінансової звітності № 2 "Запаси"''едеп в дію з 1 січня 1995
   Метою цього Стандарту - дати інтерпретацію запасів у системі бухгалтерського обліку за сформованою фактичною вартістю придбання. Стандарт встановлює порядок визначення загальної суми витрат, що підлягають визнанню запасів як активу. Він застосовується при складанні фінансової звітності в ус-ловиях оцінки запасів за фактичною вартістю їх приобрете-ня, за винятком
 14. Витрати, пов'язані з купівлею підприємства
   Перелік витрат, що виникають при покупці бізнесу, може бути дуже великий - організація аудиторської перевірки, проведення інвентаризації, консультації з різними фахівцями, відрядження і т. П. До набрання чинності ст. 268.1 НК РФ податківці висловлювали думку, що дані витрати повинні розглядатися як витрати з придбання майна, що амортизується і включатися в його вартість, а в
 15. Припинення договору лізингу
   Коли право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача, в обліку у лізингодавця потрібно зробити таку проводку: Кредит 011 - списано предмет лізингу, право власності на який перейшло до лізингоотримувача. На практиці лізингоодержувач отримує предмет лізингу у власність раніше, ніж повністю нарахує по ньому амортизацію. Разом з тим п. 3 ст. 268 Податкового кодексу
 16. Глава 4 амортизації і знецінення активів
   Амортизуються активи складають значну частину майна самих різних організацій, тому амортизаційна політика може вельми істотно впливати на фінансове становище і фінансові результати будь-якої організації. Основні засоби, нематеріальні активи, ділова репутація (ціна фірми) і витрати на дослідження і розробки амортизуються відповідно до стандартів МСБО-16 «Основні
 17. 3.3. Строки корисного використання амортизується майна
   Амортизується майно розподіляється по амортизаційних груп-пам відповідно до термінів його корисного використання (ст. 258). Строком корисного використання визнається період, протягом якого об'єкт основних засобів і (або) об'єкт нематеріальних активів служать для виконання цілей діяльності платника податків. Строк корисного використання визначається платником податку самостійно
 18. Амортизація нематеріальних активів
   Амортизація нематеріального активу полягає в систематичному розподілі його погашається вартості протягом усього терміну корисного застосування (використання) даного активу. Амортизується вартість нематеріального активу визначається так само, як і вартість, яка амортизується основних засобів. Ліквідаційна вартість нематеріального активу прирівнюється до нуля, якщо тільки не очікується
 19. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА АМОРТИЗАЦІЇ
   Амортизуються активи визначаються як об'єкти, які будуть використані протягом більше одного звітного року, але разом з тим мають обмежений термін корисного застосування і служать для виробництва і реалізації товарів і послуг, для здачі в оренду або адміністративних цілей. Якщо той чи інший актив не може прямо чи непрямо у виробництві, торгівлі або управлінні, чи не