« Попередня Наступна »

4.1. Необхідність, зміст і завдання фінансового планування

 У процесі фінансового планування, одного з функціональних елементів управління фінансами, суб'єкти господарювання, органи державної влади та місцевого самоврядування оцінюють склад і структуру своїх фінансових ресурсів, визначають можливість і способи збільшення їх обсягу, напрямки найбільш ефективного використання. При цьому задаються пропорції формування, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів з метою досягнення і підтримки збалансованості, фінансової стійкості економіки, отримання доходів, прибутку, фінансового забезпечення розв'язуваних економічних і соціальних завдань. Таким чином реалізується вплив органів управління на фінанси, фінансові процеси, фінансову діяльність як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях.
Необхідність фінансового планування як особливої ??сфери планової діяльності обумовлена ??відносною самостійністю руху грошових коштів по відношенню до мате- ріально-речовим елементам виробництва. Відособленість руху грошових коштів і зворотний вплив через розподіл на процес відтворення обумовлюють необхідність планомірного управління процесами формування, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів, який і являє собою зміст фінансового планування.
Його специфіка полягає в тому, що об'єктом планування виступає не виробнича діяльність суб'єктів госпо-ствования, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а їх фінансова діяльність, формування і використання фінансових ресурсів. Відповідно суб'єктами фінансового планування є органи государствен
ної влади та місцевого самоврядування, комерційні та некомерційні організації.
У ході планування фінансових ресурсів та фінансової діяльності встановлюються параметри фінансової системи, величина і джерела фінансових ресурсів, напрямки їх витрачання, ступінь відповідності грошових доходів, накопичень і надходжень витратам, рівень дефіцитності ресурсів. При цьому інформаційною базою для фінансового планування є прогнози соціально-економічного розвитку (країни, регіону, муніципального освіти), програми, бізнес-плани, бізнес-проекти.
 У теж час в процесі фінансового планування вносяться пропозиції щодо уточнення пропорцій і темпів розвитку галузей, територій, організацій, їх окремих підрозділів, приймаються заходи до усунення виявлених диспропорцій.
У цьому зв'язку фінансове планування можна розглядати як здійснюване суб'єктами влади та суб'єктами господарювання планомірне управління процесами створення, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів. Воно спрямоване на досягнення пропорційного і збалансованого розвитку економіки, забезпечення стійких темпів економічного зростання.
Отже, фінансове планування створює умови для реалізації фінансової політики держави. За допомогою фінансового планування намічаються пропорції розподілу фінансових ресурсів та їх планомірного використання на цілі, що забезпечують стабільність економіки, визначаються співвідношення між обсягом і темпами зростання ВВП і Консолідейшен-рованного бюджету країни, між обсягом фінансових ресурсів, що залишаються в розпорядженні суб'єктів господарювання, і перерозподілених коштів. За допомогою фінансового планування держава визначає потребу у фінансових ресурсах, необхідних для вирішення завдань, що передбачаються прогнозами соціально-економічного розвитку країни, і встановлює джерела їх покриття; намічає кількісні параметри формування та використання бюджетів різних рівнів, державних позабюджетних фондів; створює передумови для забезпечення стабільності в масштабах держави.
Можна зробити висновок, що фінансове планування являє собою сукупність заходів, що проводяться органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, комерційними та некомерційну організаціями з планомірного формування та використання грошових доходів, накопичень, надходжень у відповідності з цілями і завданнями, поставленими в прогнозах соціально-економічного розвитку, бізнес-планах, документах, що визначають фінансову політику.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

4.1. Необхідність, зміст і завдання фінансового планування

 1. Тема 3. Фінансова політика Питання для обговорення:
   Зміст, значення і завдання фінансової політики. Фінансова стратегія і фінансова тактика. Цілі проведення фінансової політики Головні складові фінансової політики, їх зміст і взаємозв'язок. Фінансова політика РФ на сучасному етапі. Література: 29-36, 38,39, 42-58. У процесі функціонування держава здійснює політичну діяльність у різних сферах суспільного
 2. 20. Органи управління фінансами та їх функції.
   Основні групи органів управління фінансами. Органи загального управління фінансами, їх функції. Органи оперативного управління фінансами. Основні завдання та функції Міністерства фінансів Республіки Білорусь, Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь. Органи галузевого управління фінансами. Удосконалення системи управління фінансами. 21. Міністерство фінансів Республіки Білорусь -
 3. 2.3. Фінансовий механізм, його роль у реалізації фінансової політики
   Реалізація цілей і завдань фінансової політики здійснюється за допомогою застосування різних прийомів організації фінансових відносин на централізованому і децентралізованому рівнях, які в сукупності визначають зміст механізму досягнення цілей і завдань фінансової політики або фінансового
 4. Зміст
   Лекци. я № 1 Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ 1. Історія виникнення фінансів 2. Необхідність і зміст фінансів, їх призначення та основні ознаки 3. Об'єкти і суб'єкти фінансових відносин 4. Грошові фонди - матеріальні носії фінансових відносин Лекція № 2 5. Функції фінансів 6. Роль фінансів в економічній системі держави 7. Фінансові ресурси, сутність, склад і
 5. Розділ 1. Сутність, зміст, цілі та завдання фінансового менеджменту
   Розділ 1. Сутність, зміст, цілі і завдання фінансового
 6. Зміст фінансової політики
   Фінансова політика - це сукупність державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання для виконання державою своїх функцій. Це самостійна сфера діяльності держави у сфері фінансових відносин. Зміст фінансової політики досить складне, тому що охоплює широкий комплекс заходів: Розробку загальної
 7.  Глава 1. Предмет, завдання і зміст фінансового менеджменту. Інформаційна база фінансового менеджменту
   Глава 1. Предмет, завдання і зміст фінансового менеджменту. Інформаційна база фінансового
 8. Глава 1. Предмет, завдання і зміст фінансового менеджменту. Інформаційна база фінансового менеджменту
   Глава 1. Предмет, завдання і зміст фінансового менеджменту. Інформаційна база фінансового
 9. 2.1. Місце функцій підтримки прийняття рішень в задачі управління банком
   Як було зазначено в попередньому розділі, завдання управління банком можна розділити на дві великі групи: управління його внутрішньою організацією і управління функціонуванням. Це розділення являє собою, по суті, укрупнену (загальну) функціональну модель управління банком, т. Е. Визначає вихідну декомпозицію (розбиття) загальної задачі управління на сукупність приватних завдань (підзадач),
 10. Зміст теми і цільові установки
   На початку роботи студенту необхідно намітити мету курсової роботи, головні питання, які підлягають розгляду в роботі, і намітити їх короткий зміст. Зазвичай студенти відчувають серйозні труднощі у виконанні цієї частини роботи, особливо, якщо курсова робота є першою самостійною роботою студента. Тому велику допомогу у виборі мети та визначенні головних завдань роботи надає
 11. 4.1. Зміст і значення фінансової політики
   Головне завдання фінансової політики - забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації тієї чи іншої державної програми економічного і соціального розвитку. Фінансова політика - це сукупність державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання для виконання державою її функцій. Зміст фінансової політики
 12. 4.1. Зміст і значення фінансової політики
   Головне завдання фінансової політики - забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації тієї чи іншої державної програми економічного і соціального розвитку. «Фінансова політика - це сукупність державних | заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання - для виконання державою її функцій
 13. Сутність перспективного фінансового планування
   Стійке фінансове становище підприємства багато в чому сприяє попередня робота з планування всіх його доходів і напрямків витрачання коштів. Залежно від цілей і завдань розробляються і складаються фінансові плани різноманітного призначення та змісту. Перспективний фінансовий план містить найважливіші показники і цільові установки розвитку та поведінки підприємства на
 14. ЗМІСТ
   Введення 3 ГЛАВА 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ 1.1. Сутність і функції фінансів, їх роль у системі грошових відносин 4 1.2. Фінансова система Російської Федерації та її ланки 7 1.3. Сутність фінансів організацій 15 1.4. Принципи організації фінансів організацій 21 1.5. Особливості фінансів організацій за організаційно-правовими ознаками 23 1.6. Управління фінансово-промисловими
 15. ЗМІСТ
   Стор. Вступ... ... 5 Тема 1. Зміст фінансового менеджменту. 6 Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту ... 6 Функції та механізм фінансового менеджменту ... 8 Тема 2. Управління грошовими потоками на підприємстві. 9 2.1.
 16. 1. Мета, завдання, структура і зміст дисципліни, її місце в навчальному процесі
   1. Мета, завдання, структура і зміст дисципліни, її місце в навчальному
 17. 1.2. Класифікація видів аналізу
   Класифікація аналізу має важливе значення для правильного розуміння його змісту і завдань. В економічній літературі класифікується за різними ознаками: галузевому; тимчасовому; просторовому; періодичністю поведінки; об'єктах управління; методикою дослідження; повноті охоплення об'єктів; змістом програми; споживачам аналізу. По спрямованості, масштабам, використовуваним методам і
 18. Зміст
   Глава 1. Теоретичні основи формування системи управлінської звітності кредитної організації Управлінський облік і звітність 8 Зміст і завдання управлінської звітності 17 Організаційні основи управлінського обліку і звітності ... 27 Використання функціонально-вартісного аналізу при підготовці управлінської звітності 32 Основні етапи формування управлінської звітності
 19. Програма
   - Це розроблюваний і реалізовується комплекс завдань і заходів (заходів), що мають певний зміст і спрямованих на досягнення кінцевої мети. Соціальні програми - один з видів програм, які бувають економічними, виробничими, науково-технічними, організаційно-управлінськими, комплексними. За рівнем розробки та реалізації програми бувають президентськими, федеральними,