Загальні питання менеджменту

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

Л. А. Трофимова, В. В. Трофімов Управлінські рішення (методи прийняття та реалізації): навчальний посібник Л. А. Трофимова, В. В. Трофімов. - СПб. : Изд-во СПбГУЕФ, 2011. - 190 с. +2011
Навчальний посібник містить теоретичні матеріали з сучасних проблем прийняття та реалізації управлінських рішень; методологію та методи розробки та реалізації управлінських рішень; вплив середовища на процес прийняття управлінських рішень; методи оцінки ефективності управлінських рішень; відповідальність в системі прийняття та реалізації управлінських рішень; методи інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень та ін.
Навчальний посібник призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів, практичних працівників і всіх тих, хто вивчає дисципліни «Управлінські рішення», «Менеджмент» і застосовує на практиці методи розробки та прийняття управлінських рішень.
Д. А. Шевчук Управління якістю: підручник Д. А. Шевчук.-М. : ГроссМедіа, РОСБУХ, 2008. - 216 с. - (Бакалавр) +2008
Підручник призначений для студентів, аспірантів та преподавате лей економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, еко номістів, менеджерів і всіх зацікавлених осіб.
Календжін С. О., Беме Г. +2007

Книга присвячена теорії та практиці застосування системи делегування повноважень і відповідальності в діяльності підприємств і організацій.
Розкривається внутрішній потенціал розвитку і зростання конкурентоспроможності компанії. Проведено аналіз ролі і значення колегіального співробітництва, методів ділової (міжособистісної) комунікації, роботи в команді та бесіди за круглим столом. Велика увага приділяється техніці менеджменту: аналізу виробничих і консультаційних нарад, проведенню критичних і заохочувальних бесід, організації системи заместительства, консультування та контролю. Розкрито методику опису робочих місць і загальної конструкції з управління компанією.
Узагальнено досвід, накопичений в ході проведення корпоративних навчально-консультаційних програм. Теоретичні положення підтверджуються численними практичними прикладами.
Для слухачів навчальних програм DBA, MBA, EMBA, професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації, аспірантів і студентів. Книга буде затребувана вищими керівниками, менеджерами і фахівцями компаній, а також буде корисна власникам бізнесу, членам рад директорів корпорацій. Багато положень книги можуть бути використані державними службовцями та співробітниками некомерційних організацій.

Невінчаний Олександр Олександрович УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ. +2006

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Спеціальність: 08.00.05 - економіка та управління народним господарством (економіка, організація і управління підприємствами, галузями,
комплексами сфери послуг)

Жданова Т. С Шпаргалка з управління персоналом: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М .: Аллель-2000, 2005. - 64 с. +2005
Всі вивчити - життя не вистачить, а іспит скласти треба. Це готова «шпора», написана реальним преподом. Тут знайдеш все необхідне з Управління персоналом, а інше - справа техніки. Ні пуху ні пера!
Л. Р. Фіонова Організація і технологія документаційного обеспеченіяУправленія. Конспект лекцій +2005

Знання основ документаційного забезпечення управління (ДОП) необхідно будь-якого сучасного фахівця. Саме документ, як зафіксована на матеріальному носії інформація, що має юридичну силу, служить основним доказом того чи іншого факту діяльності установи, організації (підприємства), у тому числі при вирішенні різних суперечок.

Кошовий О. С. Розробка управлінських рішень +2005

Матеріал навчального посібника складено у відповідності з державним стандартом вищої професійної освіти за напрямом 521500 "Менеджмент" з присвоєнням ступеня (кваліфікації) - бакалавр менеджменту

Матвєєв А. А., Новиков Д. А., Цвєтков А. В. Моделі і методи управління портфелями проектів. М .: ПМСОФТ, 2005. - 206 с. +2005

Справжня робота містить опис моделей і методів управління портфелями проектів. У роботі розглядається зв'язок управління проектами зі стратегічним плануванням на основі портфельного управління. Наводяться математичні моделі управління портфелями проектів: оцінки ефективності проектів, формування портфеля проектів, планування процесу реалізації портфеля проектів, розподілу ресурсів між проектами портфеля, оперативного управління портфелем проектів. Значна увага приділяється вивченню практично важливих випадків застосування моделей і методів управління портфелями проектів у рамках існуючих програмних засобів.
Робота розрахована як на фахівців-теоретиків з управління складними системами, так і на керівників реальних проектів.

Лисов О. Є. Менеджмент 2004
У цьому навчальному посібнику розглянуті особливості становища людини в організації, управління роботою у фірмах, процеси управління в організації, організаційна культура і лідерство в організації, значною мірою визначають ефективність діяльності сучасних підприємств і організацій в умовах становлення ринкової економіки.
Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 061100 "Менеджмент організації" і може бути використано студентами міждисциплінарних спеціальностей +3415 "Прикладна інформатика" (в економіці) ", 3 512" Податки та оподаткування "та інших еко-номических спеціальностей, може бути корисно для практикуючих управлінців .
О. В. Заєць ОРГАНІЗАЦІЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 2004

Програма курсу «Організація, управління, адміністрування в соціальній роботі» складена відповідно до вимог державного освітнього стандарту професійної вищої освіти за спеціальністю соціальна робота.
Мета курсу - ознайомити студентів з основами менеджменту, показати роль різних шкіл, теорій соціального управління, організаційних структур соціальних служб, висвітлити функції управління соціальною роботою на різних рівнях, методи адміністрування, сформувати знання в галузі управління персоналом.
Оволодіння теорією, методологією і механізмом соціального управління дозволить майбутнім фахівцям з соціальної роботи вести організаційно-управлінську та адміністративну роботу в різних організаціях системи соціального захисту населення.

1 2 3