« Попередня Наступна »

Визначення основних напрямків використання фінансів на перспективу і поточний період

 базується на цілях і завданнях економічної політики держави, виділення у складі економіки пріоритетних галузей, визначенні умов розвитку соціальної сфери, на складі повноважень державних і муніципальних органів влади у фінансово-бюджетній сфері, оцінці внутрішнього і міжнародного становища держави.
 Облік цих факторів дозволяє розробити фінансову політику, відповідальну умовам економічного розвитку держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Визначення основних напрямків використання фінансів на перспективу і поточний період

 1. Зміст фінансової політики
  розкривається в її структурних елементах, до яких відносяться: вироблення науково обгрунтованої концепції розвитку фінансів; визначення основних напрямів використання фінансів на перспективу і поточний період; розробка конкретних шляхів реалізації основних напрямків використання фінансів на
 2. 1. Зміст і значення фінансового планування та прогнозування
  Всі питання даної теми слід розглядати на двох рівнях: державне і муніципальне фінансове планування і прогнозування фінансове планування і прогнозування господарюючих суб'єктів Фінансове прогнозування Фінансове прогнозування - це дослідження розвитку фінансів на перспективу в двох сферах: органів державної і муніципальної влади і господарюючих
 3. 4.1. Зміст і значення фінансової політики
  Головне завдання фінансової політики - забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації тієї чи іншої державної програми економічного і соціального розвитку. Фінансова політика - це сукупність державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання для виконання державою її функцій. Зміст фінансової політики
 4. 4.1. Зміст і значення фінансової політики
  Головне завдання фінансової політики - забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації тієї чи іншої державної програми економічного і соціального розвитку. «Фінансова політика - це сукупність державних | заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання - для виконання державою її функцій
 5. 3.1. Сутність, завдання фінансової політики.
  Головне завдання фінансової політики - забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації тієї чи іншої державної програми економічного і соціального розвитку. Фінансова політика - це сукупність державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання - для виконання державою її функцій Зміст
 6. Фінансове прогнозування
  - Дослідження конкретних перспектив розвитку фінансів суб'єктів господарювання та органів державної влади та місцевого самоврядування в майбутньому, науково обгрунтоване припущення про обсяги і напрямки використання фінансових ресурсів на
 7. 4.2. Фінансове прогнозування, його зміст і значення
  Фінансове прогнозування являє собою дослідження конкретних перспектив розвитку фінансів суб'єктів господарювання та суб'єктів влади в майбутньому, науково обгрунтоване припущення про обсяги і напрямки використання фінансових ресурсів на перспективу. Фінансове прогнозування виявляє очікувану в перспективі картину стану фінансових ресурсів і потреби в них, можливі
 8. Фінансове прогнозування, його зміст і значення
   Фінансове прогнозування являє собою дослідження конкретних перспектив розвитку фінансів суб'єктів господарювання та суб'єктів влади в майбутньому, науково обгрунтоване припущення про обсяги і напрямки використання фінансових ресурсів на перспективу. Фінансове прогнозування виявляє очікувану в перспективі картину стану фінансових ресурсів і потреби в них,
 9. Лекція 2. Управління фінансами
  Основні поняття: управління фінансами; об'єкти управління; суб'єкти управління; елементи управління; фінансовий аналіз; фінансове прогнозування; фінансове планування; оперативне управління фінансами; фінансовий контроль; облік фінансових ресурсів; стратегічне управління; оперативне керування; органи загального управління фінансами; органи оперативного управління фінансами; функції
 10. 128) Поняття фінансової політики.
  Держава в процесі свого функціонування здійснює політичну діяльність у різних сферах суспільного життя. Об'єктом цієї діяльності виступають економіка в цілому, а також її окремі складові елементи: ценз, грошовий обіг, фінанси, кредит, валютні відносини і т. П. Зміст фінансової політики охоплює широкий комплекс заходів: 1) розробку загальної концепції
 11. ТЕРМІНИ
  Державні фінанси Фінанси Фінанси галузей економіки Фінанси підприємств Фінанси домашніх господарств Муніципальні фінанси Теорія суспільних фінансів Колективні
 12. Виконайте самостійно
  Перелік питань, що виносяться на самостійне вивчення з дисципліни «Фінанси» Тема 1 Гроші 1. Походження грошей 2. Роль грошей в ринковій економіці Тема 2 Грошовий обіг і грошовий оборот 1. Принципи організації безготівкових розрахунків 2. Державне регулювання грошового обігу Тема 3 Грошова система 1 . Грошові системи країн з розвиненою ринковою економікою
 13. Державні фінанси
  Вивчивши тему 3, студент повинен знати: а) поняття та структуру державних фінансів; б) сутність і функції бюджету як економічної категорії; в) бюджетне пристрій РФ, бюджетну систему РФ і правові основи її функціонування; г) завдання та напрями бюджетної політики; д) економічне значення бюджетної класифікації; е) основні джерела формування державних доходів і
 14. 1. Поняття, зміст і мета фінансової політики. Фінансовий механізм
  Фінансова політика - це сукупність заходів держави з метою визначення найбільш ефективних, відповідають сучасним умовам заходів для створення фінансової основи реалізації економічної політики держави. Зміст фінансової політики охоплює широкий комплекс заходів: - розробка загальної тенденції фінансової політики, визначення її основних напрямків, цілей, головних
 15. 1. Зміст поняття фінансового менеджменту
  Термін фінансовий менеджмент означає управління фінансами. Найбільш поширені визначення цього терміна: 1. Фінансовий менеджмент - це управління фінансами і фінансовою діяльністю господарюючого суб'єкта, спрямоване на реалізацію його стратегічних, тактичних і поточних цілей. 2. Фінансовий менеджмент - це сплав управління, планування, фінансів та економічного аналізу на базі
 16. Висновки
  Отже, Ви засвоїли інформаційний матеріал, викладений в основних розділах навчального посібника з фінансового менеджменту. Тепер Ви знайомі з основними принципами прийняття інвестиційних рішень і рішень щодо вибору джерел фінансування; аналізом фінансової звітності; оцінкою фінансового стану підприємства; аналізом фінансової стійкості підприємства; оцінкою ліквідності балансу; оцінкою
 17. клас A +: Дуже високий рівень кредитоспроможності
  У короткостроковій перспективі банк з високою ймовірністю забезпечить своєчасне виконання всіх фінансових зобов'язань, як поточних, так і виникають у ході його діяльності У середньостроковій перспективі існує висока ймовірність виконання зобов'язань в умовах стабільності макроекономічних і ринкових
 18. ВИСНОВКИ
  Існує два підходи до визначення співвідношення теорії державних фінансів і теорії фінансів. Якщо в рамках першого напряму мова йде про формування та використання фондів грошових коштів, то в другому - про ринки капітальних активів у всьому їх різноманітті. Перший підхід (домінує у вітчизняній літературі) розглядає фінанси як науку про формування та використання фондів
 19. Тема 3. Фінансова політика
  Фінансова політика: зміст, види Фінансовий механізм як спосіб реалізації фінансової політики Держава в будь-якому суспільстві використовує фінанси для здійснення своїх функцій і завдань, досягнення певних цілей. Фінансова політика відіграє в реалізації поставлених цілей істотну роль. Фінансова політика - це сукупність державних заходів, спрямованих на мобілізацію
 20. Тема 23. Місцеві фінанси. Проблеми та напрямки розвитку
  Сутність і законодавча основа місцевих фінансів. Бюджети муніципальних утворень. Проблеми формування бюджетів муніципальних утворень. Основні напрямки розвитку та зміцнення місцевих