Головна
« Попередня Наступна »

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

 Зміст комплаенс-контролю. Частиною системи внутрішнього контролю кредитної організації є комнлаенс-контроль Він організовується з метою захисту інтересів банку і його клієнтів у сфері оперативної діяльності банку на фінансових ринках, а також з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Комнлаенс-контроль здійснюється за такими основними направле-ниям:
управління інформаційними потоками;
запобігання маніпулювання цінами на ринку цінних паперів;
взаємини з клієнтами;
запобігання легалізації (відмивання; грошових коштів або іншого и уществует, отриманих незаконним шляхом
Управління інформаційними потоками передбачає встановлення про- 1 їх правил передачі і використання службової інформації службовцями кре- ш ної організації при здійсненні ними операції (угод) на фінансових інках з метою запобігання конфліктів інтересів. У рамках цих правил зотруднікі, що розташовують службовою інформацією, не мають вдачі использо- цю інформацію для укладання угод. За порушення даної вимоги j рудники кредитної організації, а також сама кредитна організація несуть етственность відповідно до чинного законодавства.
Кредитна організація забезпечує захист від несанкціонованого I пространения між своїми внутрішніми підрозділами службової ин-
153
luoo ^ uudaufj MMM \ в eseipjnd - UCHSJQA \ є \ д Падеш J ццм pejuud
формації. У цих цілях встановлюються правила обмеження передачі службової | б) ної інформації між підрозділами.
Маніпулювання цінами на ринку цінних паперів може призвести до изме- I 'неніям курсової ціни фінансового інструменту і дестабілізації ринку. ГІо- I - цьому кредитні організації не вправі маніпуліроіать цінами, примушувати до по- I * купке або продажу цінних паперів шляхом надання навмисне спотвореної І 1 інформації про цінні папери, емітенти емісійних цінних паперів, цінах н ^ 'них. включаючи інформацію, представлену в рекламі.
При здійсненні угод на фінансових ринках кредитна організація I і будує відносини з клієнтами на принципах розкриття необхідної информа- I л ції. виконання доручень клієнта в його інтересах. Співробітники кредитної організації при проведенні операцій для клієнта на фінансових ринках до початку їх вчинення зобов'язані проінформувати клієнта про можливість виникнення будь-якого пов'язаного з угодою ризику.
Напрями комплаенс-контролю. У ході комплаенс-контролю перевіряється і оцінюється діяльність співробітника, що здійснює операції (угоди) на фінансових ринках від імені кредитної організації. Вихідним при опенке якості роботи є виконання наступних обов'язків:
ведення операції (угоди) в інтересах своїх клієнтів з необхідним про фсссіоналізмом і виконання доручень клієнтів в короткі терміни і за наи-кращою можливою ціною;
доведення до відома клієнта необхідної інформації про фінансові ринки в межах, встановлених закон од ате л ЬС т під ч і договором з клієнтом При цьому клієнту повинна розкриватися інформація про можливі зміни умов здійснення операції у зв'язку зі зміною кон'юнктури фінансових ринків.
Договори про всіх ув'язнених угодах на фінансових ринках зберігаються протягом п'яти іет з моменту їх виконання і на першу вимогу пред'являються кому нласнс-кої ітрол єру.
При проведенні операцій на фінансових ринках банки вживають заходів щодо запобігання легалізації грошових коштів, іншого майна, одержаних незаконним шляхом.
Співробітники кредитної! організації зобов'язані інформувати комплаенс- контролера про відхилення від стандартної практики проведення операцій (угод), зокрема:
про нестандартні або незвично з південних інструкціях з розрахунками та інвестицій, які відрізняються від звичайної ринкової практики;
безпідставної поспішності в проведенні операції;
реченні незвично високої комісії;
помітному збільшенні обсягів або частоти операції (угод) клієнта
та ін.
Кредитні організації розробляють і затверджують внутрішні правила щодо протидії легалізації грошових коштів отриманих незаконним шляхом, у тому числі порядок направлення повідомленні про відхилення від стандартної практики проведення угод. Внутрішні правіша розробляються па підставі відповідних федеральних законів, положень, вказівок і листів Банку Росії, нормативних документів Федеральної комісії з ринку цінних
*> Умаг Однак основоположними документами є Федеральний закон »т 7 серпня 2001 р X» 115-ФЗ «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» і пись- ю Банку Росії від 13 іюія 2005
 > fe 99-Т «Про Методичні рекомендації але розробці кредитними організаціями правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму». У Методичних вказівках Банку Росії з питань організації роботи щодо запобігання проникнення доходів, подученний незаконним шляхом, в банки та інші кредитні організації рекомендується звертати особливу увагу та своєчасно інформувати комплаенс- контролера про таких операціях:
ш купівлі-продажу пінних паперів з оплатою готівкою у великих уммах;
одночасному виставленні доручень на купівлю і продаж цінних паперів за пенам, які мають відхилення від поточних ринкових цін.
ш заплутаний або незвичний характер угоди, що не має очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети;
невідповідність угоди цілям діяльності організації, встановленим установчими документами цієї організації; виявлення неодноразового вчинення операцій або угод, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового КОН Ї- роля;
інші обставини, дають підставу вважати, що операції здійснюються в цілях легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним пу-тем, або фінансування тероризму.
е- т-
гю н-

ин-
-нта
Інформація про підозрілі операції клієнтів фіксується і передається в уповноважений орган - федеральний орган виконавчої влади, рінімающнй заходи але протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
/ {ля організації комплаенс-контролю кредитна організація зобов'язана мати особливого штатного співробітника - комплаєнс-контролера, який повинен \ довлетворять кваліфікаційним вимогам, що пред'являються до руководпте-: ям виконавчих органів кредитної організації Федеральним законом «Про банки і банківську діяльність» -, і мати атестат Банку Росії.
Комнлаенс-контролер призначається уповноваженим органом кредитної> рганізашш у встановленому порядку і є заступником керівника кредитної організації. У великих кредитних організаціях можуть форміровать- я структурні підрозділи під керівництвом комплаенс-контролера. 11е рідше дного разу на рік звіт про стан комплаенс-контролю представляється вищому органу управління кредитному організації.
У функції комплаєнс-контролера входить контроль за відповідністю дея- ельность кредитної організації та її співробітників на фінансових ринках зако- одательству, правилам і стандартам діяльності, які встановлені внут- ібанковскнмі документами. У його функції входить розслідування фактів зрушеній співробітниками законодавства та стандартів професійної де- ності. претензії клієнтів і контрагентів за угодами, а також інформувати ание керівництва про виявлені випадки порушень та вжиті заходи.
155
При здійсненні своїх функції компласнс-контролер зобов'язаний:
забезпечувати повне документування кожного факту перевірок і про * млять висновки та рекомендації щодо усунення виявлених недоліків> рушений;
забезпечувати збереження та повернення отриманих від відповідаю! підрозділів документів;
дотримуватися конфіденційне гь отриманої інформації;
подавати керівництву кредитної організації укладення але и гам перевірок для цілей аналізу діяльності окремих співробітників і для I нятия заходів але усунення порушень.
Для виконання своїх функцій і конкретних обов'язків комплаї контролер наділений певними правами: отримувати необхідні для нр <дення перевірки документи, залучати для перевірок інших фахівців давати тимчасові приписи про недопущення чи припинення дійств результатом яких може стати порушення законодавства про фінансові р ках і стандартів професійної діяльності на фінансових ринках.
Співробітники кредитної організації повинні сприяти ко лаенс-контролеру у здійсненні ним своїх функцій. Керівництво банку ог деляет перелік операцій (угод) на фінансових ринках, проведення кото} вимагає сої женням з комплаєнс-контролером.
У разі незадовільної роботи комплаенс-контролера, коли дії або бездіяльність призвели до порушення законодавства про фінансої ринках, стандартів професійної діяльності якого ущемлення интере (нанесення шкоди) байка або клієнтів, атестат, виданий Банком Росс може бути анульований
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

 1. 7.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА ризиків банківської діяльності
  Центральне місце в організації внутрішнього контролю займає контроль за ризиками банківської діяльності. Під ризиками банківської деятеїьно- сті розуміються можливість втрати ліквідності, а також фінансові втрати (збитки). Основна мета цього напрямку внутрішнього контролю полягає в обмеженні ризиків, прийнятих кредитними організаціями, шляхом виконання конкретних процедур контролю за
 2. І. Н. Пашкіна А. В. Євдокимова. Внутрішній аудит та контроль фінансово-господарської діяльності організації, 2 009
 3. Внутрішньогосподарський контроль в РФ
  здійснюється за рішенням учасників (власників) суб'єкта господарювання або виконавчого органу (керівника), крім банківської сфери, де організація внутрішнього контролю обов'язкова для комерційних банків. Внутрішньогосподарський контроль в РФ здійснюється: органами управління (наприклад, радою директорів); адміністрацією підприємства; спеціалізованими службами (внутрішнього аудиту,
 4. Стаття 42. Аудиторська перевірка кредитної організації
  Діяльність кредитної організації підлягає щорічній перевірці аудиторською організацією, що має відповідно до законодавства Російської Федерації ліцензію на здійснення таких перевірок. Аудиторська перевірка кредитної організації здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації. Аудиторська організація зобов'язана скласти висновок про результати аудиторської перевірки,
 5. 7.1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БАНКУ
  Зміст внутрішнього контролю. Система внутрішнього контролю яв ія- ється інструментом реалізації стратегічних планів розвитку банківського контролю над поточним станом кредитної організації та виступила нает одним з основних елементів банківського менеджменту. Систем- ьпіческіе nj служать 111 - * JB, формую 'банку, мене ними-аналити v вляютея г их ставний матеріали - характеру, ї ї аналізу: ньііі і
 6. 82. Внутрішній аудит ЯК СПОСІБ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МЕНЕДЖЕРА З БОКУ АКЦІОНЕРІВ
  Внутрішній аудіт- це регламентована внутрішніми документами організації діяльність з контролю ланок управління і різних аспектів функціонування організації, здійснювана представниками спеціального контрольного органу в рамках допомоги органам управління організації (загальним зборам учасників господарського товариства або товариства або членів виробничого кооперативу,
 7. Подальший контроль
  здійснюється за підсумками завершення фінансово-господарських операцій, відрізняється більш глибоким вивченням діяльності суб'єкта господарювання. Як правило, за результатами наступного контролю складають документи (наприклад, акти), положення яких обов'язкові для їх виконання. Виходячи з напрямку впливу суб'єкта контролю на об'єкт, виділяють зовнішній і внутрішній фінансовий контроль. Під
 8. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Положення розроблено відповідно до вимог Федерального закону «Про банки і банківську діяльність» та Положення банку Росії № 509 від 28.08.94 р «Про організацію внутрішнього контролю в банках» і визначає порядок організації внутрішнього контролю в акціонерному комерційному банку (далі - банк) . Служба внутрішнього контролю в банку організується і діє на підставі Статуту банку та
 9. Зміст
  Сторінка Введення 3-8 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи банківського контролю за возвратностью позичок. 1.1. Зміст повернення кредиту в ринковій 1.2. економіці. Характеристика банківського контролю, його форми і види. Система банківського контролю за возвратностью позичок і критерії її ефективності. 92643 25 -42 -62 ГЛАВА 2. Аналіз та оцінка сучасної російської практики банківського контролю за
 10. ВИСНОВКИ
  Внутрішній контроль в банках являє собою систему методів орга Нізаніе і координації заходів, прийнятих кредитною організацією для захисту сво-їх активів, дотримання управлінської політики, перевірки достовірності бухгалтерської та фінансової звітності та забезпечення афективної роботи. Основними елементами системи внутрішнього контролю в банках є: адміністративний контроль, контроль за