« Попередня Наступна »

5.3. Основні етапи формування політики управління оборотними активами підприємства


Політика управління оборотними активами підприємства здійснюється за такими етапами:
Аналіз оборотних активів підприємства в попередньому періоді;
Визначення принципових підходів до формування оборотних активів підприємства;
Оптимізація обсягу оборотних активів;
Оптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних активів;
Забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів;
Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів;
Забезпечення мінімізації втрат оборотних активів у процесі їх використання;
Формування визначальних принципів фінансування окремих видів оборотних активів;
Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів.
5.4. Управління запасами
Ефективне управління запасами дозволяє знизити тривалість виробничого та всього операційного циклу, зменшити поточні витрати на їх зберігання, вивільнити з поточного господарського обороту частину фінансових коштів, реінвестуя їх в інші активи.

Політика управління запасами представляє собою частину загальної політики управління оборотними активами підприємства, що полягає в оптимізації загального розміру й структури запасів товарно-матеріальних цінностей, мінімізації витрат з їх обслуговування та забезпеченні ефективного контролю за їх рухом.
Основні етапи формування політики управління запасами:
1. Аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей у попередньому періоді,
 2. Визначення цілей формування запасів,
3. Оптимізація розміру основних груп поточних запасів,
4. Оптимізація загальної суми запасів товарно-матеріальних цінностей, що включаються до складу оборотних активів,
5. Побудова ефективних систем контролю за рухом запасів на підприємстві,
6. Реальне відображення в фінансовому обліку вартості запасів товарно-матеріальних цінностей в умовах інфляції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

5.3. Основні етапи формування політики управління оборотними активами підприємства

 1. Питання до іспиту з дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів 4 курсу спеціальності 080503 «Антикризове управління» та спеціальності 010502 «Прикладна інформатика в економіці» 2010-2011 навчальний рік
  1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту 2. Принципи фінансового менеджменту 3. Функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством 4. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи 5. Механізм фінансового менеджменту та його структура 6. Базові концепції фінансового менеджменту 7. Відсоток, процентна ставка та її класифікація Оцінка вартості грошей
 2. Управління оборотними активами
  Оборотними коштами (поточними, оборотними активами) є активи, які можуть бути звернені в готівку протягом одного року. Оборотний капітал (чистий оборотний капітал, власні оборотні кошти) може бути визначений як різниця між оборотними (поточними) активами і короткостроковими (поточними) зобов'язаннями. До складу оборотних засобів входять товарноматеріальних запаси,
 3. ЗМІСТ
   Стор. Вступ................................................. ............................... 5 Тема 1. Зміст фінансового менеджменту. 6 Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту ......... 6 Функції та механізм фінансового менеджменту .............. 8 Тема 2. Управління грошовими потоками на підприємстві. 9 2.1.
 4. 8. Побудова ефективних систем контролю за рухом і своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості
  Такий контроль організовується в рамках побудови загальної системи фінансового контролю на підприємстві як самостійний його блок. Одним з видів таких систем є "Система АВС" стосовно до портфелю дебіторської заборгованості підприємства. У категорію "А" включаються при цьому найбільш великі й сумнівні види дебіторської заборгованості (так звані "проблемні кредити"). У категорію "В" -
 5. ЗМІСТ
  ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ОСНОВИ АНАЛІЗУ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ 1.1 Економічна сутність поняття «оборотний капітал» 1.2 Підходи до фінансування оборотного капіталу і підбір джерел фінансування 1.3 Кругообіг і склад оборотних коштів 1.4 Класифікація оборотних коштів підприємства 1.5 Дискусійні питання складу і структури оборотних коштів 1.6 Джерела інформації для
 6. 5. Управління фінансуванням оборотних активів
  Політика фінансування оборотних активів - частина загальної політики управління оборотними активами, що полягає в оптимізації обсягу і складу фінансових джерел їх формування з позицій забезпечення ефективного використання власного капіталу і достатньої фінансової стійкості підприємства. Цілі: u забезпечення необхідної потреби в них відповідними фінансовими засобами;
 7. 5.5. Управління грошовими активами
  Політика управління грошовими активами являє собою частину загальної політики управління оборотними активами підприємства, що полягає в оптимізації сукупного розміру їх складу з метою забезпечення постійної платоспроможності та ефективного використання в процесі зберігання. Основною метою фінансового менеджменту в процесі управління грошовими активами є забезпечення постійної
 8. ЗМІСТ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні основи управління оборотними коштами організації 9 1.1. Економічна природа оборотних коштів в системі управління організацією 9 Роль аналізу оборотних коштів в управлінні організацією 29 Основні підходи до формування політики управління оборотними коштами
 9. ЗМІСТ
  РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 1.1. Економічна природа капіталу 5 1.2. Методичний підхід до формування капіталу 10 1.3. Середньозважена і гранична вартість (ціна) капіталу 14 1.4. Методи визначення вартості (ціни) організації. 19 1.5. Моделі розрахунку оптимальної структури капіталу. 23 1.6. Взаємозв'язок між структурою капіталу та дивідендною політикою 26
 10. Класифікація оборотних активів:
  1. За характером фінансових джерел формування: ? валові оборотні активи; ? чисті оборотні активи; ? власні оборотні активи; 2. За видами: ? запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів; ? запаси готової продукції; ? дебіторська заборгованість; ? грошові активи; ? інші види оборотних активів; 3. За характером участі