Головна
« Попередня Наступна »

Основні поняти


Закрита економіка Відкрита економіка Експорт Імпорт
Чистий експорт
Зовнішньоторговельний баланс Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу
Нетто-баланс
Чисті іноземні інвестиції
Номінальний обмінний курс Підвищення курсу валюти Зниження курсу валюти Реальний обмінний курс Паритет купівельної спроможності
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Основні поняти

 1. 17. Знос і відтворення основних виробничих фондів. Амортизація
  Процес зносу основних фондів і перенесення їх вартості на виготовлений з їх допомогою продукт називається амортизацією основних фондів. Знос основних фондів поділяється на: 1) фізичний (пряме зношування основних фондів, втрата первісних технічних характеристик); 2) моральний знос (втрата вартості основних фондів). Амортизаційні витрати на основні фонди відносяться до постійних
 2. Коефіцієнт вибуття основних засобів
  відображає відношення вартості вибулих протягом року основних засобів та вартості основних засобів на початок року: Квиб. = Фвиб. : ФОН У процесі господарської діяльності різні види основних засобів беруть неоднакову участь. У цьому зв'язку необхідно проаналізувати склад і структуру основних
 3. 4.2.6. Аналіз необоротних активів
  Для більшості підприємства аналіз необоротних активів зводиться до аналізу основних засобів (фондів). При аналізі стану і використання основних засобів: оцінюється обсяг і динаміка основних засобів, їх склад і структура; вивчається технічний стан основних засобів; виявляється ступінь забезпеченості основними засобами; визначаються показники використання основних засобів і фактори,
 4. Залишкова вартість основних засобів
  визначається вирахуванням з первісної вартості суми амортизації основних засобів. З плином часу первісна вартість основних засобів відхиляється від вартості аналогічних основних засобів, придбаних чи зводяться в сучасних умовах. Для усунення цього відхилення необхідно періодично здійснювати переоцінку основних засобів і визначати відновну
 5. баланс основних фондів
  Обсяг, структура, відтворення основних фондів по економіці в цілому і по галузях враховуються в балансі основних фондів. За даними цього балансу обчислюються показники зносу, придатності, оновлення, вибуття, використання основних фондів. Баланс основних фондів складається за повної і залишкової вартості в поточних цінах, в середньорічних цінах або у постійних (порівнянних або базисних)
 6. Індикатори стану основних фондів та інвестиційної активності
  Коефіцієнт використання виробничих потужностей за видами продукції, за якими аналізується частка імпортних товарів% Обсяг інвестицій в основний капітал в поточних цінах млрд руб. Відношення обсягу інвестицій до ВВП% Темпи зростання інвестицій в основний капітал% Структура інвестицій за формами власності% Структура інвестицій за джерелами фінансування% Технологічна структура
 7. 15. Основні виробничі і невиробничі фонди. Основний капітал підприємства
  Основні фонди - це сукупність виробничих, матеріально-речових цінностей, що діють у процесі виробництва протягом тривалого часу, зберігають при цьому натурально-речову форму і переносять їх вартість на продукцію частинами в міру зносу у вигляді амортизаційних відрахувань. До основних фондів відносяться засоби праці з терміном служби більше 12 місяців і
 8. Питання для повторення
  Моделі прийняття рішень. Сутність моделювання в процесі прийнятті рішень. Сутність ментальних моделей прийняття рішень. Види моделей в теорії прийняття рішень та їх значення. Основні положення нормативної (класичної) моделі прийняття рішень. Основні положення дескриптивної моделі прийняття рішень. Основні положення політичної моделі (моделі Карнегі) прийняття рішень. Основні положення
 9. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  Які основні завдання банківського нагляду? Назвіть основні державні органи, що здійснюють контроль за діяльністю кредитних організацій. Які основні цільові установки банківського регулювання відображені в Інструкції ЦБ РФ №
 10. 3.3 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  Що являє собою національне багатство? Назвіть основні види економічних активів. Дайте визначення основним фондам. Які склад і структура основних фондів? Які види оцінки основних фондів використовуються? Що являє собою баланси основного капіталу (основних фондів)? Які показники розраховуються за характеристиками стану і руху основних фондів? Що відображають
 11. Запитання і завдання для закріплення матеріалу
  Розкрийте сутність основних фондів, вкажіть на їх відмінність від оборотних фондів і фондів обігу. Вкажіть ознаки класифікації основних фондів. Назвіть методи оцінки основних фондів Розкрийте структуру основних фондів Розкрийте сутність амортизації основних фондів. Покажіть, як співвідносяться поняття «знос» і «амортизація» основних фондів. Назвіть методи нарахування амортизації.
 12. Знос основних фондів
  поступова втрата основними фондами (будівлями, машинами та іншими засобами праці) їх корисних властивостей. Розрізняють фізичний і моральний знос основних виробничих
 13. 12.3. Облік орендованих основних засобів
  Орендар враховує орендовані основні засоби на позабалансовому рахунку 01 "Орендовані основні засоби" за первісною вартістю, зазначеної в договорі оренди. Аналітичний облік за рахунком ведеться за орендодавцям по кожному об'єкту основних засобів (за інвентарними номерами орендодавця) в Картці кількісно-сумового обліку матеріальних
 14. Залишкова відновна вартість
  - Вартість основних фондів, неперенесених на ство-даний продукт. Визначається за результатами переоцінки основних фондів як різниця між повною відновною вартістю основних фондів і грошовою оцінкою, за даними бухгалтерського обліку, зношеності інвентарних об'єктів. У балансі за повною вартістю основні фонди розглядаються з точки зору їх фізичного обсягу (але в ціннісному
 15. § 2. СКЛАД, СТРУКТУРА І КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Основні фонди класифікуються залежно від мети планування, прогнозування, обліку, дослідження, розрахунків у різних напрямках. Зокрема, основні фонди діляться на основні виробниц державні недержавні і основні невиробничі фонди. На частку основних виробничих фондів падає приблизно дві третини, а на невиробничі - одна третина. Суть основних виробничих фондів дана вище,
 16. Рентабельність основних фондів
  характеризує величину прибутку, що припадає на один рубль основного капіталу, і визначається як відношення прибутку до вартості фондів. Для підвищення ефективності використання основного капіталу, основних виробничих фондів необхідно підвищення ступеня їх завантаження, ефективне оновлення фондів, використання прогресивного обладнання, сучасних технологій, кваліфікованих і
 17. Узагальнюючі показники основного капіталу
  Узагальнюючими показниками основного капіталу є фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність праці, рентабельність основних виробничих
 18. Коефіцієнт оновлення основних засобів
  характеризує частку нововведених основних засобів в їх загальному обсязі на кінець року: Кобновл. = Феї: ФKГ, де ФКГ - вартість основних засобів на кінець року,
 19. Контрольні питання до 3 чолі
  Розкрийте поняття «організація маркетингової діяльності підприємства». Перерахуйте основні види організаційних структур служби маркетингу на підприємстві. Перерахуйте основні переваги та недоліки функціональної організації служби маркетингу на підприємстві. Назвіть основні напрямки вдосконалення маркетингової діяльності підприємства. Назвіть основні обов'язки та повноваження