« Попередня Наступна »

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ


Економічний цикл, криза, структурна криза, циклічна криза, галузева криза, зайнятість населення, раціональна зайнятість, неповна зайнятість, вторинна зайнятість, самозайнятість, безробіття, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття, інституційна безробіття, приховане безробіття, природний рівень безробіття, інфляція , дезінфляція, дефляція, стагфляція, інфляція попиту, інфляція пропозиції, інфляція витрат (пропозиції), збалансована і незбалансована інфляція, рівень інфляції, темп інфляції, повзуча інфляція, помірна інфляція, галопуюча інфляція, гіперінфляція, інфляція попиту, інфляція витрат, крива Філіпса.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ

 1. Глава 1. Поняття банківського рахунку, його розмежування з іншими поняттями, що позначаються з використанням терміну «рахунок».
  Глава 1. Поняття банківського рахунку, його розмежування з іншими поняттями, що позначаються з використанням терміну
 2. Зміст
   стр. Вступ 3 Глава 1. Теоретичні основи інвестиційного
 3. Контрольні питання для самоперевірки
  Поняття і характеристика організації. Місія, мета, завдання організації. Поняття системи і характеристика властивостей систем. Організація як відкрита система. Характеристика життєвого циклу організації. Поняття про структуру організації. Етапи проектування організаційних структур. Типи і види організаційних структур управління. Переваги та недоліки основних видів організаційних структур.
 4. Основні категорії і поняття рекламної діяльності
  Будь-яка область науково-практичної діяльності, теорії, наукова дисципліна оперують рядом специфічних понять, що синтезують інформаційне ядро ??її теоретичної концепції. Є набір таких понять і в теорії рекламної діяльності. Винесення декількох основних категорій і тер- минов для їх більш детального розбору відповідає завданням їх пріоритетного засвоєння для розкриття змісту даної
 5. Контрольні питання до теми №1
  Визначте поняття «фінанси». У чому полягає причина їх появи? Які умови необхідні для існування фінансів? Наведіть приклади фінансових і нефінансових відносин. Що є джерелом фінансових ресурсів? Дайте визначення поняття «фінансова система». Опишіть структуру фінансової системи Республіки Білорусь. Які альтернативні підходи до визначення поняття і структури
 6. 20.1 Поняття логістики та її функції
  Поняття логістики використовувалося і використовується в різних областях наукової та господарської діяльності, але найчастіше воно стало вживатися для визначення взаємозалежних функцій заготівельного, виробничого і розподільного
 7. Контрольні питання до 3 чолі
  Розкрийте поняття «організація маркетингової діяльності підприємства». Перерахуйте основні види організаційних структур служби маркетингу на підприємстві. Перерахуйте основні переваги та недоліки функціональної організації служби маркетингу на підприємстві. Назвіть основні напрямки вдосконалення маркетингової діяльності підприємства. Назвіть основні обов'язки та повноваження
 8. Контрольні питання до 1 главі
  Перерахуйте основні принципи маркетингової діяльності підприємства. Розкрийте поняття «управління маркетинговою діяльністю підприємства» Перерахуйте основні функції управління маркетингом. Назвіть основні відмінності відкритих і закритих систем управління. Поясніть, як Ви зрозуміли термін «економічна демократія». Розкрийте поняття «маркетингові дослідження». Визначте поняття і функції
 9. Етимологія поняття «реінжиніринг»
  Реінжиніринг - відносно нове поняття в сучасному бізнес- лексиконі, що припускає більш глибоку перебудову, ніж всі дру-Гії способи модернізації бізнес-процесу. Так, американські вчені встановили, що відносна величина змін при реалізації програми реінжинірингу може досягати 40%, в той час як інші способи модернізації призводять до змін порядку 10-20% (ступінь
 10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  У чому сутність поняття «власність»? Які сторони суспільно-виробничої діяльності розкриваються при визначенні поняття «власність»? Чи можуть сфери виробничо-трудової діяльності та результати праці людей, що живуть окремо від суспільства, наприклад на безлюдному острові, охоплюватися поняттям «власність»? Допомогою яких суспільних форм проявляється власність? Як
 11. 3.6. Маркетингова програма
  Маркетингова програма складається з метою обґрунтування обсягу, методу, ціни продажу продукції, визначення товарної та рекламної політики. Базова схема, представлена ??на рис. 23, розкриває суть поняття «маркетинг». Маркетинг Товарна політика Типи маркетингу Функції маркетингу Стратегія маркетингу Рис. 23. Основні поняття і функції маркетингу Основне гасло
 12. Поняття кредитної системи та її елементи.
  Ринок позичкових капіталів. Кредитна система Російської Федерації. Банківська система і її елементи. «Система» - термін, що характеризує з'єднання будь-яких елементів (частин), що володіють загальними ознаками. Розрізняють поняття: фінансова система; кредитна система; банківська система. Трактування цих понять виходять як з їх ототожнення, так і з виділення власного змісту.
 13. 2.3. Фінанси банку
  Поняття "фінанси банку" в рамках предметної області економіки банку аналогічно поняттям "фінанси підприємства" * (68) і "фінанси фірми" * (69). Всі поняття і закономірності наукових основ фінансів підприємства (фірми), застосовні до трактування підприємства (фірми) як господарюючого суб'єкта ринкової економіки, поширюються на банки. У той же час специфіка банківської галузі економіки формує
 14. Метод фінансового аналізу
  - Це система категорій (понять), інструментарію та принципів дослідження процесів або явищ. Досягнення мети здійснюється за допомогою різних методів. Основними категоріями фінансового аналізу є найбільш загальні ключові поняття (наприклад, модель, ставка, відсоток, грошовий потік і т. П.). В якості інструментарію (апарату) вибирається сукупність способів дослідження фінансової
 15. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  Чим аргументується «природна» послідовність в логіці вивчення ринкових відносин з приводу факторів виробництва? Як відрізняються поняття «граничний продукт» і «гранична прибутковість» ресурсу? Що означає поняття «економічна рента»? У чому полягають відмінності в умовах формування діфферен-ціальної ренти I і II? Чим визначається кількість ринків
 16. Оцінки ефективності інформаційного пошуку.
  Існує багато способів оцінити наскільки добре документи, знайдені ІПС, відповідають запиту. На жаль, поняття ступеня відповідності запиту, або іншими словами релевантності, є суб'єктивним поняттям, а ступінь соот-ності залежить від конкретної людини, що оцінює результати виконання