« Попередня Наступна »

1.4. Основні прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності

 Бухгалтерська (фінансова) звітність служить базою для аналізу фінансового стану підприємства.
Метою фінансового аналізу є оцінка інформації, що міститься у звітності, порівняння наявних відомостей і створення на їх базі нової інформації, яка послужить основою для прийняття тих чи інших рішень.
Вибір глибини і масштабів аналізу, а також конкретних параметрів та інструментів (набору методів) аналізу залежить від конкретних завдань, які ставить перед собою користувач з метою отримання максимально можливої, корисної для нього інформації.

Для аналізу (інтерпретації) показників бухгалтерської (фінансової) звітності використовують загальноприйняті прийоми:
читання звітності;
вертикальний аналіз;
^ Горизонтальний аналіз;
трендовий аналіз;
^ Розрахунок фінансових показників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1.4. Основні прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності

 1. 1.4 Основні прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
  Бухгалтерська (фінансова) звітність служить базою для аналізу фінансового стану підприємства. Метою фінансового аналізу є оцінка інформації, що міститься у звітності, порівняння наявних відомостей і створення на їх базі нової інформації, яка послужить основою для прийняття тих чи інших рішень. Вибір глибини і масштабів аналізу, а також конкретних параметрів та інструментів (набору
 2. Висновок
  Необхідність аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності в умовах ринкових відносин обумовлена ??вимогою практичного підприємництва допомогти відповісти на питання: як правильно управляти фінансами підприємства? Разом з тим проведений аналіз не може дати єдиного рецепту на всі випадки фінансово-господарського життя підприємства, але дозволить навчитися відповідати на багато важливих для
 3. Висновок
  Необхідність аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності в умовах ринкових відносин обумовлена ??вимогою практичного підприємництва допомогти відповісти на питання: як правильно управляти фінансами підприємства? Разом з тим проведений аналіз не може дати єдиного рецепту на всі випадки фі-нансово-господарського життя підприємства, але дозволить навчитися відповідати на багато важливих для
 4. Прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства
  При проведенні аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності використовується ряд стандартних прийомів, серед яких виділяються 6 основних: горизонтальний аналіз, метою якого є виявлення абсолютних і відносних змін статей звітності. Основний економічний прийом, використовуваний в ході такого аналізу - це порівняння; вертикальний або структурний аналіз, що представляє собою
 5. Т. Г. Вакуленко, Л. Ф. Фоміна. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прінятіяуправленческіх рішень. - СПб .: "Видавничий домГерда" 2001,288с., 2001
 6. Контрольні питання
  Що таке ущільнений (аналітичний) баланс? Які цілі переслідує вертикальний аналіз бухгалтерського балансу? Які цілі переслідує горизонтальний аналіз бухгалтерського балансу? У чому відмінні риси трендового аналізу? Як використовується метод деталізації при аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності? Як оцінюється істотність статей бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і
 7. Бухгалтерський баланс і його аналіз
  У даній главераскриваетсяместо бухгалтерського балансу в системі оцінки фінансового стану організації; рассматри- ваются: необхідність оцінки надійності інформації; способи підготовки інформації балансу до його аналізу, поняття аналітичного балансу-нетто; аналітичні угруповання балансу напрямки аналізу активів і пасивів; вплив вибораучетной полит ики на найважливіші показники
 8. Вступ
  Бухгалтерська (фінансова) звітність є інформаційною основою фінансового менеджменту, одним з основних інструментів фінансового менеджменту, засобом взаємодії підприємства з фінансовим ринком. Аналіз бухгалтерської звітності є невід'ємною частиною процесу контролю за прийнятими і прийнятими управлінськими рішеннями фінансових менеджерів, основою аналізу фінансового
 9. Мета економічної теорії
  - Оцінка та пошук шляхів найбільш ефективного використання. Обліково-аналітичну функцію виконують такі дисципліни: бухгалтерський облік, фінансовий аналіз, аналіз господарської діяльності, управлінський аналіз. Діяльність обумовлена ??практичним поділом системи бухгалтерського обліку підприємства на фінансову і управлінську, а, отже, на зовнішню і внутрішню, при цьому тісно
 10. Вступ
  Бухгалтерська (фінансова) звітність є інформаційною основою фінан-сового менеджменту, одним з основних інструментів фінансового менеджменту, засобом взаємодії підприємства з фінансовим ринком. Аналіз бухгалтерської звітності є невід'ємною частиною процесу контролю за прийнятими і прийнятими управлінськими рішеннями фінансових менед-жеров, основою аналізу фінансового
 11. Методологічна база дослідження.
  У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові прийоми аналізу й специфічні прийоми економічного дослідження, зокрема, такі методи фінансового аналізу, як вертикальний, горизонтальний, просторовий, метод фінансових коефіцієнтів, а також метод дисконтування грошових потоків, застосовуваний у оціночної діяльності. Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в постановці,
 12. Елімінування
  прийом для встановлення впливу окремих факторів на узагальнюючі показники господарської діяльності. В аналізі ФХД Елімінування проводиться за допомогою прийому ланцюгової підстановки, способу різниць та індексного
 13. Основні інструменти аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
  У главі показанароль горизонтального, трендового і вертикального аналізу звітності, охарактеризовано особенностіметодов аналізу майнового стану та зобов'язань (статичний аналіз) і фінансових результатів (динамічний аналіз). Показано вплив використання основних мето дик аналізу на достовер - ність оцінки фінансового стану організації. Обґрунтовано систему показників, що
 14. 2.1. Прийоми і способи аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
  При аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності використовуються загальнонаукові та спеціальні методи, які характерні для всіх напрямів економічного аналізу, хоча переважна роль належить балансовим та іншим ідентичним методам. Використання загальнонаукового діалектичного підходу передбачає проведення аналізу звітності з урахуванням постійної зміни і розвитку організації,
 15. Фінансова звітність - інформаційна основа фінансового аналізу
  Вторинні характеристики 36 Розділ I. Методологія фінансового аналізу - Порівнянність - Можливість вимірювання об'єкта обліку Якщо припустити, що достовірне надання інформації забезпечує прозорість звітності, тоді прозорість означає створення умов, за яких інформація про існуючий стан справ і прийняті рішення буде доступною і зрозумілою всім учасникам