Головна
« Попередня Наступна »

Основні принципи формування та використання фінансових ресурсів при кошторисному фінансуванні

 визначення обсягу бюджетних асигнувань на основі нормування окремих видів витрат, т. е. визначення потреби в коштах, необхідних для відшкодування поточних і капітальних витрат з метою забезпечення змісту та нормального функціонування установи;
цільове призначення бюджетних асигнувань відповідно до кодів бюджетної класифікації;
сувора регламентація бюджетних коштів за призначенням (відповідно до встановлених законодавством норм витрат) і часу (в рамках фінансового року та окремих кварталів);
вьщеленіе бюджетних асигнувань у міру виконання оперативно-мережевих показників діяльності установи та з урахуванням використання раніше відпущених коштів;
контроль за обґрунтованим плануванням асигнувань та раціональним та економним використанням коштів.
Однак в умовах обмеженості бюджетних коштів формування фінансових ресурсів бюджетних установ проводиться шляхом поєднання принципів кошторисного фінансування і самоокупності.
 Часткова або повна самоокупність передбачає відшкодування всіх витрат на просте чи розширене відтворення за рахунок виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). На принципах самоокупності функціонують частина установ соціально-культурної сфери (поліклініки та діагностичні центри, культурно-освітні установи, театрально-видовищні організації та ін.) І некомерційні організації інших організаційно-правових форм (фонди, громадські та релігійні організації та ін.). Формування і використання фінансових ресурсів цих організацій відбивається в їх фінансових планах, формованих у вигляді кошторисів доходів і видатків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Основні принципи формування та використання фінансових ресурсів при кошторисному фінансуванні

 1. Кошторисні ціни
  - Застосовуються в будівництві для обчислення кошторисної вартості. Система кошторисних цін включає середні районні (поясні, зональні) ціни на будівельні матеріали, вироби і конструкції; ціни на роботу будівельних машин і механізмів; тарифів на перевезення вантажів; ставки заробітної плати будівельних робітників; індивідуальні кошторисні ціни; на місцеві та привізні матеріали, вироби і конструкції.
 2. Кошторисні нормативи
  - Узагальнена назва комплекту кошторисів, норм, розцінок і цін, що об'єднуються в окремі збірники. Разом з правилами, що містять в собі необхідні вимоги, вони служать для визначення кошторисної вартості будівництва та реконструкції будівель і споруд, розширення і технічного переозброєння підприємств усіх галузей господарства. Кошторисні нормативи поділяються на такі види: федеральні
 3. Кошторисна вартість будівництва будівель і споруд
  - Це сума грошових коштів, необхідних для його здійснення у відповідності з проектом. Кошторисна вартість будівництва будівель і споруд є основою для: визначення розміру капітальних вкладень; фінансування будівництва; формування вільних (договірних) цін на будівельну продукцію; розрахунків за виконані підрядні будівельно-монтажні роботи; оплати витрат з придбання
 4. 34. Особливості фінансів підприємств недержавної форми власності.
  Особливості організації фінансів підприємств недержавної форми власності. Склад і структура фінансових ресурсів підприємств недержавної форми власності. Особливості формування, розподілу і використання фінансових ресурсів недержавної форми власності. 35. Фінанси приватного підприємництва. Поняття приватного підприємництва. Сфера фінансових відносин
 5. Контрольні питання
  У якій організаційно-правовій формі можуть створюватися некомерційні організації? Чи можуть некомерційні організації надавати платні послуги? Чи можливе створення загальноосвітніх установ, лікарень в комерційних цілях? У чому сутність громадських організацій? Які джерела фінансових ресурсів громадських організацій? Чи залежить склад джерел формування фінансових ресурсів
 6. Кошторисна вартість
  вартість, що визначається кошторисними документами у відповідності з проектом. Складається з прямих витрат, накладних витрат і планових накопичень. Є підставою для планування та фінансування, відповідно, в кошторисі повинні бути передбачені джерела виділення
 7. Перелік питань контрольної роботи
  Виникнення і розвиток фінансів. Фінанси в системі виробничих відносин. Функції фінансів. Поняття фінансових ресурсів. Чистий дохід як головне джерело фінансових ресурсів. 5. Роль державного бюджету та амортизаційного фонду у формуванні та використанні фінансових ресурсів. Взаємозв'язок позичкового капіталу, грошових доходів і заощаджень населення, страхового фонду
 8. Проектно-кошторисна документація
  - Сукупність документів (розрахунків, креслень, планів надходження і витрачання грошових коштів і т. Д.), Необхідних для спорудження знову будується або реконструюється (ремонтованого) об'єкта. Проектно-кошторисна до-кімнатці, з одного боку, являє собою звід документів, які необхідні для спорудження об'єкта, з іншого боку - фінансовий план, який "використовується для
 9. ПИТАННЯ 46 Поняття, об'єкти і порядок кошторисно-бюджетного фінансування
  ВІДПОВІДЬ: Кошторисно-бюджетне фінансування - порядок забезпечення державними грошовими коштами бюджетних установ на основі їх кошторисів доходів і видатків, а також використання бюджетними установами цих коштів. Принципи кошторисно-бюджетного фінансування: - безповоротність і безоплатність відпуску грошових коштів; - Цільове спрямування коштів, т. Е. Визначення конкретних заходів
 10. 15.3. Фінанси громадських некомерційних організацій, фондів, установ, інших організацій
  Фінанси некомерційних організацій? відносини, пов'язані з формуванням і використанням централізованих і децентралізованих грошових фондів організацій для досягнення цілей діяльності, передбачених у статуті некомерційної організації. Зміст фінансових відносин у кожній з груп визначається організаційно правовою формою, в якій створюється некомерційна організація,
 11. Аналіз бухгалтерської звітності
  це вивчення абсолютних показників, представлених у бухгалтерській звітності. У процесі аналізу визначаються склад майна підприємства, його фінансові вкладення, джерела формування власного капіталу, оцінюються зв'язки з постачальниками і покупцями, обсяг виручки від реалізації та розмір прибутку. При цьому слід порівняти фактичні показники звітності із плановими (кошторисними) і
 12. Основні принципи формування та використання фінансових ресурсів при кошторисному фінансуванні:
  1. обсяг бюджетних асигнувань визначається на основі норм окремих видів витрат; 2. бюджетні асигнування мають цільове призначення відповідно до кодів бюджетної класифікації, т. Е. Регламентовані; 3. можливий контроль над раціональним використанням асигнувань. В умовах обмеженості бюджетних ресурсів частина бюджетних установ об'єктивно не має можливості
 13. Контрольні питання
  Назвіть основні групи відносин, що визначають фінанси комерційних організацій. Дайте визначення фінансам комерційних організацій. Які принципи організації фінансів у сфері комерційної діяльності? Які фактори впливають на фінансовий механізм комерційної організації? Дайте визначення фінансових ресурсів комерційної організації. Зазначте джерела формування фінансових ресурсів