« Попередня Наступна »

Основні теоретичні положення


Суть економічного аналізу ефективності інвестування капіталу. Поняття «портфельні інвестиції», «альтернативні інвестиції», «послідовні інвестиції». Елементи аналізу інвестиційних рішень: чисті інвестиції, чисті грошові надходження, економічний життєвий цикл інвестицій; економічна суть цих елементів.
Показники і методи, використовувані для аналізу інвестиційних рішень. Методи оцінки вартості грошей у часі: метод складних відсотків, метод математичного дисконтування. Зміст фінансових таблиць.
Термін окупності проекту: способи розрахунку; економічний зміст.

Розрахункова норма прибутку; способи розрахунку; економічний зміст.
Чиста приведена вартість; спосіб розрахунку; економічний зміст; інтерпретація різних значень.
Індекс прибутковості: спосіб розрахунку, економічний зміст, інтерпретація різних значень.
Внутрішня норма прибутку; спосіб розрахунку економічний зміст.
Аналіз ризику. Аналіз чутливості. Оцінка ризику з використанням показників, скоригованих на ризик.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Основні теоретичні положення

 1. Теоретична частина
  Вивчення теоретичної частини випереджається невеликим тестуванням, в ході якого навчають, пропонується відповісти на ряд питань по темі курсу. Основне завдання тесту - викликати інтерес до теоретичної частини. Теоретична частина містить знання і рекомендації щодо їх застосування. Основна частина навчальної інформації представлена ??у вигляді графічних схем з текстовими поясненнями і звуковим
 2. Алгоритм двокрокового методу найменших квадратів
  Визначається приведена форма моделі, і знаходяться на її основі оцінки теоретичних значень ендогенних змінних. Визначаються структурні коефіцієнти моделі за даними теоретичних (розрахункових) значень ендогенних
 3. І. Д. Кузнєцова, Т. Н. Бєляєва, О. А. Смирнова. Практикум з дисципліни «Фінанси і кредит» (основні положення, контрольні питання, завдання) Іваново 2008, 2008
 4. Зміст
  Введення РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти діяльності некомерційних організацій в економіці Генезис теоретичних уявлень некомерційних організацій як суб'єктів соціально-економічного розвитку Історія розвитку і становлення некомерційних організацій Соціально-економічна сутність некомерційних організацій та їх роль у розвитку суспільства Соціально-економічна характеристика
 5. Методологічну і теоретичну основу
  дисертації є роботи вітчизняних вчених-економістів, які зробили значний внесок у теорію і практику іпотечного кредитування. Обгрунтування теоретичних положень і аргументація висновків здійснювалися на основі загальнонаукових методів пізнання (діалектичний, історичний, логічний), конкретних методів (системний, структурний, функціональний), а також спеціальних методів (економічного
 6. Структура роботи.
  Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та двох додатків. Положення та висновки дослідження проілюстровані 48 таблицями, 6 рисунками і 45 формулами. У вступі обгрунтовується вибір теми, постановка мети і завдань, теоретична і практична значущість дослідження, його предмет і об'єкт, визначаються теоретичні та методологічні основи, формулюються
 7. Кваліметрія
  наукова область, яка об'єднує кількісні методи оцінки якості продукції. К. підрозділяється на теоретичну і прикладну. Теоретична К. абстрагується від конкретних об'єктів і вивчає загальні закономірності та математичні методи. Прикладна К. розробляє методи кількісної оцінки якості, що враховують специфіку конкретної
 8. 2. Цілі і завдання дисципліни
  Цілі: Дисципліна "Фінансовий аналіз" покликана формувати у студентів фундаментальні теоретичні знань в області основних категорій і методів фінансового аналізу та практичні навички щодо їх застосування. Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти проводити аналіз всіх аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства, а також здійснювати фінансове планування та
 9. Ситникова Олеся Володимирівна. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ Гроші, кредит, банки Москва 2011, 2011
 10. Розділ 1 теоретичні основи фінансів
  Розділ 1 теоретичні основи
 11. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО
 12. ТЕМА 3. Теоретичні основи фінансів
  ТЕМА 3. Теоретичні основи
 13. Глава 1. Теоретичні основи житлового кредитування
  Глава 1. Теоретичні основи житлового
 14. Глава 2. Теоретичні основи фінансового менеджменту
  Глава 2. Теоретичні основи фінансового
 15. Глава 1. Теоретичні основи інвестиційного кредитування
  Глава 1. Теоретичні основи інвестиційного