« Попередня Наступна »

2. Основні завдання і компетенції Експертної Ради

 Основними завданнями Експертної Ради є:
Контроль відповідності Інвестиційних проектів стратегії розвитку і вимогам науково-технічної політики Компанії;
Експертиза технологічних і виробничих рішень, запропонованих у складі Інвестиційних проектів Компанії;
Відбір найбільш технологічно ефективних і обґрунтованих варіантів реалізації Інвестиційних проектів та винесення рекомендацій інвестиційного комітету Підприємства по включенню проектів в Інвестиційну програму.
До компетенції Експертної Ради належить:
Аналіз та оцінка Інвестиційних проектів, запропонованих до реалізації в Компанії з погляду ефективності і обґрунтованості технічних рішень;
Запит додаткової інформації за технологічними рішеннями, запропонованим до реалізації у складі проекту;
Формування рекомендацій зі зміни параметрів технічних рішень для підвищення ефективності Інвестиційних проектів;
Попередня оцінка витрат по різних варіантах технічних рішень у складі Інвестиційних проектів;
Ранжування варіантів реалізації Інвестиційних проектів за ступенем ефективності застосовуваних технічних рішень;
Прийняття рішень про схвалення, відхиленні або доопрацюванні технічних рішень у складі Інвестиційного проекту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2. Основні завдання і компетенції Експертної Ради

 1. Робоча група Експертної ради
  - Постійно діючий орган при Експертній раді, до компетенції якого входить прийом і первинний розгляд Інвестиційних заявок. Робоча група Експертної ради діє на підставі Положення про Експертну
 2. 3. Склад Експертної Ради
  Експертна Рада складається з (числа) людина, включаючи Голову Експертної Ради. Голова Експертної Ради призначається Президентом Компанії. Голова Експертної Ради призначає Секретаря Експертної Ради. Секретар Експертної Ради не є членом Експертної Ради. Голова Експертної Ради пропонує кандидатури Заступника Експертної Ради та членів Експертної
 3. 4. Голова, заступник та секретар Експертної Ради
  Голова Експертної Ради здійснює керівництво діяльністю Експертної Ради і Робочої Групи, підготовку планів роботи, скликання та проведення засідань, розподіляє обов'язки між членами Експертної Ради, підписує протоколи засідань, висновки та інші документи Експертної Ради, вирішує інші питання, передбачені цим Положенням. У відсутність Голови
 4. Кореляційний аналіз
  встановлює тісноту зв'язку між декількома параметрами. Це може бути залежність, визначальна ступінь впливу якого-небудь параметра (наприклад, обсягу виробництва і послуг) безпосередньо на чисельність персоналу. Метод експертної оцінки виробляється з використанням досвіду фахівців і керівників. Види методів експертної оцінки: проста оцінка, розширена експертна оцінка,
 5. 5.3. Положення про Експертну Раду по інвестиційним проектам
  1. Загальні положення Експертна Рада по інвестиційним проектам (далі - Експертна Рада) є постійно діючим колегіальним органом ВАТ "XXX" (далі - Компанія), що здійснює експертизу Інвестиційних заявок і проектів з погляду ефективності запропонованих технологічних рішень і доцільності досягнення заявлених завдань. У складі Експертної Ради формується Робоча
 6. 5. Порядок проведення засідань та прийняття рішень Експертною Радою
  Засідання Експертної Ради скликаються Головою Експертної Ради відповідно до затвердженого плану роботи. Голова Експертної Ради може скликати позапланові засідання за своєю ініціативою або за пропозицією членів Експертної Ради. Порядок денний затверджується Головою Експертної Ради. Члени Експертної Ради повинні бути присутніми на засіданнях особисто. В разі
 7. Експертна порада
  - Експертна рада по інвестиційним проектам ВАТ "XXX", постійно діючий дорадчий колегіальний орган Компанії, відповідальний за розгляд Інвестиційних проектів з точки зору застосовуваних технічних і технологічних рішень, вибору способів реалізації та відповідності внутрішнім нормативним документам Компанії. Експертна рада діє на підставі Положення про Експертну
 8. Розгляд Інвестиційних заявок на Експертній раді
  Робота Експертної ради регулюється Положенням про Експертну комітеті і Регламентом роботи Експертної ради. Секретар Експертної ради включає Інвестиційну заявку до порядку денного Експертної ради в порядку черговості надходження Інвестиційних заявок відповідно до плану засідань Експертної ради. Ініціатор інвестицій має право надати Секретарю Експертної ради
 9. Питання щодо компетенцій та інших компонентів організації
  Компоненти організації, або визначення того, які компетенції мати і як їх отримати Чи мається на організації відповідний, адекватний набір компетенцій? Чи можливо підвищення ефективності розвитку організації, посилення його інноваційної діяльності шляхом збагачення безлічі наявних компетенцій? У разі розвитку, розширення компетенцій чи слід їх привносити ззовні (купувати
 10. 6. Діяльність та повноваження робочої групи Експертної Ради
  Робоча група Експертної Ради формується з числа членів Експертної ради та здійснює прийом і первинний розгляд Інвестиційних заявок. Робоча група Експертної Ради Компанії складається з (стільки-то) чоловік, включаючи Керівника Робочої групи. Склад Робочої групи визначається рішенням Експертної Ради. Керівник Робочої групи призначається Головою Експертної Ради
 11. Додаток 1 до Положення про Експертну Раду по інвестиційним проектам
  5.4. Регламент роботи Експертної Ради та Робочої групи по інвестиційним проектам Цей Регламент встановлює порядок роботи Експертної Ради по інвестиційним проектам ВАТ "XXX" (далі - Експертна Рада) та Робочої групи Експертної Ради (далі - Робоча група). Регламент підготовлений відповідно до Положення про Експертну Раду по інвестиційним проектам ВАТ
 12. 8.1. Атестація
  Під атестацією працівника розуміється облік оцінок компетенцій, отриманих у ході оцінки працівника за компетенціями. Атестація працівника - заходи щодо визначення ступеня компетентності працівника. Результат проведення атестації - список компетенцій з оцінкою. Для обліку оцінок компетенцій, отриманих у ході атестації працівника, використовується документ «Атестація працівника». У документа
 13. Спосіб експертних оцінок
  Спосіб експертних оцінок фактично відрізняється від статистичного методом збору інформації. Він реалізується шляхом обробки думок досвідчених фахівців. Найбільш бажано, щоб експерти дали свої оцінки ймовірностей виникнення певних рівнів втрат, за якими потім можна було б знайти середнє значення експертних оцінок і з їх допомогою побудувати графік кривої розподілу
 14. Етап I. Створення робочої та експертної груп.
  Робоча група формулює саму проблему, визначає мету експертизи, розробляє процедуру експертизи, формує експертну групу, проводить опитування експертів, обробляє отримані оцінки, аналізує їх, робить висновки, дає рекомендації, виходячи з мети розглянутої задачі. Залежно від важливості і складності проблеми до складу робочої групи включають до 5-7 людина - фахівців у
 15. 8. компетенція управління
  До компетенції Управління належать питання, що відповідають основним завданням і функціям Управління, в тому числі: участь у проектуванні систем зв'язку та телекомунікацій, обчислювальних систем і мереж; узгодження проектів будівництва та обладнання будинків і приміщень банку, філій та відділень, віддалених операційних точок, ощадних кас і дру-гих об'єктів; організація роботи користувачів
 16. 7. Забезпечення діяльності Експертної Ради ВАТ "XXX"
  7.1. Організаційно-технічне забезпечення Експертної Ради здійснює Департамент інвестиційної діяльності
 17. 3. Порядок проведення засідань Експертної Ради
  Засідання Експертної Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. План засідань Експертної Ради складається строком на 1 рік. У міру необхідності розгляду Інвестиційних проектів план може коригуватися Головою Експертної Ради. У разі призначення позачергового засідання Експертної Ради Секретар Експертної Ради інформує членів